2023-04-24
Tycker ni att vi har mycket byråkrati i Sverige? Då skall ni med båt besöka Portugal. När vi vill lämna Ponta Delgada måste Fredrik först checka ut från marinakontoret och få med sig en liten lapp med signatur och stämpel att Salsa betalt alla avgifter. Därefter får han gå till kontoret intill med lappen där territoriella poliskommandot GNR (Guardia National Republica) håller till. Där vill tjänstemannen se passen, som Fredrik inte har med sig eftersom vi inte avser lämna landet. Men när Fredrik påpekar att samma tjänsteman tagit kopior av alla passen vid incheckningen fyra dagar tidigare och att ingen förändring av besättningen skett under vår vistelse så gjorde han ett generöst undantag, godtar Fredriks ord, stämplar och signerar utcheckningspapperet för GNR. Därefter tar samma tjänsteman utcheckningspapperet, låser upp kontoret intill, går in, signerar lappen och stämplar en tredje stämpel med klartecken från gränspolisen SEF (Servico de Estrangeiros e Frontieras). Han struntade faktiskt i att byta mössa innan han stämplade utcheckningspapperet för SEF. Därefter är allt klart för oss att segla till nästa hamn på Azorerna.
Vi kastar loss i ösregn och seglar mot ön Faial och hamnen Horta. Efter en timmes segling får vi ett närgånget besök. Bara fem meter vid sidan om båten dyker det upp en vacker Späckhuggare. Det är nog en unge för han är bara cirka tre meter lång. Som väl är så är han fredlig och simmar efter en stund bort mot en annan späckhuggarfena som är betydligt större, antagligen någon av föräldrarna.
Det är 150 NM till Horta och vi får en fin nattsegling dit. 
2023-04-25
Under nattseglingen ser vi våra vänner delfinerna leka runt båten. Efter dem bildas en lång vit strimma av kölvatten och mareld och hade man inte vetat bättre kunde man tro att vi var under attack med torpeder. Annars är natten lugn och det är lite trafik.
Tyvärr dör vinden när vi har någon timme kvar så det får bli motor den sista biten. På däck hittar vi en lite söt bläckfisk. Vid tidigare seglingar har vi hittat flygfisk på däck men det här är premiär för en bläckfisk. Hur har den kunnat hamna där?
I Horta är det mesta, inklusive marinakontoret stängt. Portugal firar ”Freedom day” eftersom den sista diktatorn fredligt tvingades avgå 1974-04-25, demokrati infördes och republiken Portugal inrättades.
Under eftermiddagen går vi på rundvandring i Horta. Ett måste är att ta en öl eller deras speciella gin och tonic på Peters Café Sport, en i seglarkretsar världsberömd bar där atlantseglare möts, delar erfarenheter och firar att atlantöverfarten lyckats.
2023-04-26
Kajerna är fulla av målningar/minnesmärken av atlantseglare. Det sägs att om man målar en bild på kajen så ger det fin vind på den fortsatta seglatsen. På kajerna i hamnen letar vi efter Salsas kajmålning från 2018 och Maria hittar den så småningom, svårt sliten. Vädret har inte varit nådigt mot den. Det är med möda vi kan se att det är Salsa som varit där.
Vi tar en fin promenad ut på halvön Monte de Guia, söder om centrum. Här kommer vi nästan ända upp till vulkanens topp och får njuta av fin utsikt över Horta. Jo, efter promenaden blir det faktiskt en öl till på Peters Sport Café.
2023-04-27
Dags att segla vidare. Men innan vi kastar loss tar vi och fräschar upp Salsas bomärke på kajen så gott det låter sig göra i det blåsiga vädret. Dumt att chansa.
Lite regnbyar drar över arkipelagen när vi sätter kurs mot ön San Jorge. Hoppsan, plötsligt blåser det 20 m/s och vi måste reva både storsegel och genua ordentligt. Vi är glada att vi har vinden i aktern.
Det är en kort segling till staden Velas på San Jorge och vi förtöjer i den lugna, väl skyddade hamnen framåt eftermiddagen. På avstånd ser San Jorge ut som ryggen på en sovande drake.
Staden är väldigt lugn och verkar välmående när man ser de välskötta husen och de vackra stensättningarna på gator och trottoarer. 
Vi tar en promenad och äter fiskmiddag på en enkel restaurang med en fransktalande värdinna.
2023-04-24
Do you think the bureaucracy in Sweden is cumbersome? Then you should visit Portugal by boat. When we want to leave Ponta Delgada, first Fredrik must check out from the marina office and get a small note with his signature and stamp that Salsa has paid all the fees. After that, he can go, with the note, to the office next door, where the territorial police command GNR (Guardia National Republica) is located. The official wants to see the passports, which Fredrik does not have with him because we do not intend to leave the country. When Fredrik points out that the same official took copies of all the passports at check-in four days earlier and that no change in the crew took place during our stay, he made a generous exception, accepts Fredrik's words, stamps and signs the check-out paper for GNR. Then the same official takes the check-out paper, unlocks the office next door, goes in, signs the slip and stamps a third stamp of approval from the border police SEF (Servico de Estrangeiros e Frontieras). He actually neglected to change his cap before stamping the check-out paper for SEF. After that, everything is ready for us to sail to the next port in the Azores.
We set sail in pouring rain and sail towards the island of Faial and the port of Horta. After an hour of sailing, we get a visit close to the boat. Just five meters to the side, a beautiful Orca appears. It's probably a kid because he's only about three meters long. He is peaceful and after a while he swims away towards another orca fin that is considerably larger, probably one of the parents.
It is 150 NM to Horta and we get a nice night sail. 
2023-04-25
During the night we see our friends the dolphins playing around the boat. A long white streak of wake and sea fire is formed behind them, and if you didn't know better you might think we were under attack with torpedoes. Otherwise, the night is quiet and there is little traffic at sea.
Unfortunately, when we have an hour or so left, the wind disappears, so we start the engine for the last bit. We find a rather cute little octopus on deck. We have found flying fish on deck, but this is the first time we found an octopus. How did it get there?
Most everything, including the marine office, is closed in Horta. Portugal celebrates "Freedom day" because the last dictator was peacefully forced to resign on 25/04/1974, democracy was introduced and the Republic of Portugal was established.
We go for a walk in Horta in the afternoon. There is a must to visit Peters Sport Café and have a beer or their special gin and tonic. Among sailors Peters Sport Café is a world-famous bar where Atlantic sailors meet, share experiences and celebrate the success of the Atlantic crossing. 
2023-04-26
The quays are full of painting of Atlantic sailors. It is said that if you paint a picture on the quay, it gives you good winds on the continued sailing. On the quays in the harbor we look for Salsa's quay painting from 2018 and Maria eventually finds it, badly worn. The weather has not been kind to it. It is with difficulty that we can see that it is Salsa who has been there.
We take a nice walk out on the Monte de Guia peninsula, south of the center. We walk almost all the way to the top of the volcano and are rewarded with a nice view of Horta. After the walk we are actually doing another visit to Peters Sport Café. 
2023-04-27
Time to continue the sailing. We refresh Salsa's painting on the quay, the best we can, in the windy weather before we leave. Stupid to take any chances.
A few rain showers sweep over the archipelago as we set course for the island of San Jorge. Oops, suddenly the wind is 20 m/s (40 knots) and we have to reef both the mainsail and genoa properly. We are happy we have downwind.
It's a short sail to the town of Velas on the San Jorge and we moor in the calm, well-protected harbor in the early afternoon. From a distance, San Jorge looks like the back of a sleeping dragon.
The city is nice and very calm with well-kept houses and beautiful paving stones on the streets and sidewalks. We take a walk and have a fish dinner at a simple restaurant with a French-speaking hostess.