2023-05-09
Henrik är, som vanligt på morgnarna, först iland. Inte för att han vill lämna båten utan för att han gärna bjuder på färska frallor till frukost. Och det är mycket uppskattat. Efter frukost kör vi  ”lämna-hamn-rutin”, vilket innebär att vi bär iland sopor och återvinningsskräp, fyller upp vattentankarna, laddar hem de senaste väderleksrapporterna för resan, klarerar ut från hamnkontoret och tar ombord elkabeln för landström.
Tre glada sjömän
Direkt efter losskastningen märker vi att autopiloten har slutat att fungera. Nu vill den varken hålla en rak kurs eller styra en given vinkel mot vinden. Tråkigt med haverier, men vi har vårt vindroder Vera så vi slipper handstyra hela resan.
Väl till sjöss ser vi en gummibåt full av förväntansfulla valskådande turister.  Vi undrar förstås hur stor sannolikhet det är att få se en val eftersom vi under den här längeseglingen bara lyckats sikta pilotvalarna utanför Teneriffa och späckhuggarna utanför San Miguel. Men antagligen är turisterna ganska nöjda om de får se delfiner, och det finns det gott om.
Här blåser en svag sydostlig bris och vi sätter kurs norrut mot vår första waypoint (WP). Klockan tolv sätter vi av en position i sjökortet och sedan gissar vi vad vår första dygnsdistans ska bli. 
2023-05-10
Ett dygn till sjöss har avverkats. Regnskyar jagar över himlen och dagens klädsel är regnkläder. Vi styr fortfarande inte mot målet i Frankrike utan nästan rakt norrut. Det beror på att ett högtryck, med ingen eller väldigt svag vind, ligger mellan oss och Brest.
När vi är utanför interneträckvidd från land har vi begränsade möjligheter att följa förändringar av väderläget. Vi kan via kortvågsradion ladda ner väderinformation för vårt närområde men eftersom vi seglar förhållandevis sakta vill man gärna veta hur hög- och lågtrycken rör sig längre fram i tiden. Därför har vi bett vår vän Christer att vara vår ”weather router”. Christer, som sitter iland har betydligt bättre informationsmöjligheter och kan jämföra väderutsikter från flera olika källor. I praktiken går det till så här; vi skickar två gånger om dygnet ett mail via kortvågsradion till Christer med tid, vår position, vindstyrka, riktning och barometerstånd på platsen, samt vår kurs och fart. Christer svarar med ett mail med en kort väderinformation och en WP som vi bör styra mot. Dessutom får vi samtidigt lite utvalda nyheter från Sverige och övriga världen.
Första dagens dygnsdistans blir 147 NM, vilket innebär en snittfart på 6,1 knop. Gissningstävlingen vinns av Fredrik som i pris får en virtuell whisky. Virtuell, eftersom vi har alkoholförbud ombord under havsseglingar.
Varma mackor är en populär lunch
2023-05-11
Vi påbörjar vårt tredje dygn av seglingen och har kommit in i sjörutinerna. En i taget går vi vakt i sittbrunnen, ansvarar för seglingen under tre timmar, därefter är det vaktskifte och man har ledigt sex timmar för att hinna sova, äta, laga mat, laga något som gått sönder eller bara sitta och umgås. Vi kan också via kortvågsradion skicka korta mail till undrande anhöriga och berätta hur vi har det ombord.
Under eftermiddagen landar en svala på båten. Var kom han ifrån? På Azorerna har vi inte sett några svalor och till Galicien i Spanien, som är närmaste fastland, är det 640 NM. Oavsett var han kom ifrån så är det en imponerande flygning den gjort. Trots att vi tycker att den kan vila utombords och försöker hindra honom från att flyga in i båten så gör han upprepade rekognoseringsrunder, provar samtliga kojer och gömmer sig till sist bakom böckerna i bokhyllan där han tillbringar natten.
Och båda är lika trötta …
2023-05-12
Under natten passerar vi ett stiltjebälte och tvingas köra motor under sju timmar. Lite tråkigt eftersom vindrodret inte fungerar när vi kör motor utan vi måste handstyra. Att det regnar gör inte saken bättre.
När morgonen gryr vaknar vår svala och flyger utvilad iväg mot land. Med gryningen kommer också vinden tillbaka och vi kan hissa gennakern och segla. Dygnsdistansen blir vår lägsta hittills , 130 NM. I distansgissningstävlingen står det nu 3-0-0. Vem som har tre vinster får ni själva fundera ut.

2023-05-13
Under morgonvakten siktar Henrik det första fartyget vi sett sedan vi lämnade Azorerna.  Det ser ut som en tanker men eftersom vår AIS är trasig kan vi inte identifiera det. Atlanten är stor och handelssjöfarten måste vara ekonomisk och ta närmaste vägen mellan de hamnar som besöks. Och här ute finns inga ”närmaste-vägen-rutter”, vilket vi är glada för. 
Vi seglar med stor och gennaker och får av Christer en ny WP, som äntligen tar oss österut mot europeiska fastlandet. Nu ska vi bara passera norr om ett högtryck innan vi kan sätta kurs mot Frankrike.
Dygndistanstävlingen (142,2 NM) vinns idag av Bill som får ta emot den virtuella vinsten.
Klockan 1536 på eftermiddagen passerar vi vår beräknade punkt för att vara halvvägs till Frankrike vilket vi firar med att äta verklig citronglass med lite marängsmak.

2023-05-14
Under förmiddagen passerar vi longituden genom Madeira, som är en annan tidszon än Azorerna, och borde därmed vi justera klockorna en timme. Men eftersom vi på Salsa lever i vår egen ”bubbla” bestämmer vi att vi behåller Azorernas tid (UTC) fram till förtöjning.
Av Christer har vi fått en ny WP som ligger mitt i mynningen till Engelska kanalen, men dit är det en tidszon, dvs. 15 longitudgrader. När vi mäter avståndet till WP blir det ca 500 distansminuter. Varje longitudsgrad är indelad i 60 longitudsminuter. Men 15 x 60 blir inte 500 utan 900. Undrar ni hur det här hänger ihop? Jo, man måste skilja på distansminuter och longitudsminuter.  Longitudsminuterna varierar i längd beroende på var på jordklotet man befinner sig. Vid polerna är de noll medan de vid ekvatorn är lika långa som en distansminut (NM). 

2023-05-15
Efter middagen i kväll kom vi väldigt nära en stor val. Den gick nära ytan och vi kunde följa den intermittent under ca 10 minuter. Den var stor, säkert 15-20 meter lång och verkade inte bry sig om oss utan simmade på skärande kurs framför vår förstäv. Men när den var ca 70 meter från oss dök den och försvann. Skönt för vi blev lite osäkra på vem som hade väjningsplikt.
Valen blåser
2023-05-16
Idag har vi bytt gästflaggor. Bill halade Portugals och Azorernas flaggor och hissade Frankrikes trikolor.
Det var i augusti förra året som vi var i Frankrike senast. Nu känns det att vi är på hemväg . Vattentemperaturen visar samma sak. Senast vi doppade oss i havet var utanför Madeira. Då var det nästan 18 grader i vattnet men i dag visar Salsas temperaturmätare på 12,5. 
2023-05-17
Nu märks det att vi närmar oss Europas fastland och mynningen till Engelska kanalen. Vi har sett flera fartyg under dygnet. Annars är det mest djurliv som vi kan titta på. Delfiner besöker oss flera gånger varje dygn och det är alltid lika trevliga avbrott. Ibland ser vi bara fenorna när de ska andas men ibland gör de riktiga hopp upp ur vattnet. Idag var ett par på särskilt gott lekhumör och hoppade flera gånger ca två meter upp ur vattnet.
Förutom delfiner så ser vi många maneter av sorten portugisiska örlogsmän. Här uppe är de små, Kanske bara någon centimeter av dem sticker upp ur vattnet men å andra sidan är de många, hundratusentals. Vi gissar att de föds här för påm sydliga breddgrader har de alltid varit betydligt större.
Eftermiddagen ser vi ytterligare en stor val av samma art som den förra, men den här gången är den på större avstånd, ca 200 meter. 
2023-05-18
Vi fortsätter segla bidevind mot Brest. Nu känns det som vi är nära.
Man talar om att haven är så nersmutsade. Det är de säkert men vi har faktiskt sett väldigt lite plastskräp under seglingen. Och det är glädjande.
Nu har vi handelsfartyg omkring oss nästan hela tiden. Men de följer sina rutter ut eller in i Engelska kanalen och vi stör inte varandra.
Varje kryss är en dag kl 1200
2023-05-19
Kl. 0330 ankrar vi i en vik strax intill marinan i Brest, skålar för väl genomförd segling och går och kojar. Seglingen från Azorerna till Brest genomfördes utan några incidenter på strax under tio dygn.
Efter frukost lättar vi och går till Marina du Chateau i Brest. Nu ser vi fram emot dusch, rena kläder och en god skaldjursmiddag med vin.

2023-05-09
Henrik is, as usual in the mornings, first ashore. Not because he wants to leave the boat, but because he likes to offer fresh rolls for breakfast. And it is much appreciated. After breakfast, we run the "leave port routine", which means we carry ashore garbage and recycling, fill up the water tanks, download the latest weather reports for the trip, clear out of the port office and take the electrical cable for shore power on board.
Immediately after underway, we notice that the autopilot has stopped working. Now it neither wants to keep a straight course nor steer a given angle to the wind. Trouble with breakdowns, but we have our wind rudder Vera so we don't have to manually steer the whole trip.
Once at sea, we see an inflatable boat full of expectant whale-watching tourists. Of course, we wonder how likely it is to see a whale, because during this long voyage we only managed to spot the pilot whales off Tenerife and the killer whales off San Miguel. But tourists are probably quite happy if they get to see dolphins, and there are plenty of them.
Here a weak southeasterly breeze blows and we set course north towards our first waypoint (WP). At twelve o'clock we set a position on the chart and then we guess what our first 24-hour distance will be. 
2023-05-10
A day at sea has been completed. Rain clouds chase across the sky and today's attire is rainwear. We are still not heading towards the goal in France but almost due north. This is because a high pressure, with no or very weak wind, lies between us and Brest.
When we are out of internet range from land, we have limited opportunities to follow changes in the weather situation. We can use the shortwave radio to download weather information for our immediate area, but since we are sailing relatively slowly, you would like to know how the high and low pressures move in the future. Therefore, we have asked our friend Christer to be our "weather router". Christer, sitting ashore, has significantly better information possibilities and can compare weather forecasts from several different sources.
In practice, it works like this; twice a day we send an email via shortwave radio to Christer with the time, our position, wind strength, direction and barometer reading at the location, as well as our course and speed. Christer replies with an email with a short weather information and a WP that we should steer towards. In addition, we also receive some selected news from Sweden and the rest of the world.
The first day's 24-hour distance will be 147 NM, which means an average speed of 6.1 knots. The guessing competition is won by Fredrik, who receives a virtual whiskey as a prize. Virtual, as we have an alcohol ban on board during ocean sailings.
2023-05-11
We begin our third day of sailing and have settled into the sea routines. One at a time we go on watch in the cockpit, are responsible for the sailing for three hours, then there is a change of watch and you have six hours off to have time to sleep, eat, cook, fix something that is broken or just sit and socialize. We can also via the shortwave radio send short emails to wondering relatives and tell them how we are doing on board.
During the afternoon, a swallow lands on the boat. Where did he come from? In the Azores we have not seen any swallows and to Galicia in Spain, which is the nearest mainland, it is 640 NM. Regardless of where he came from, it's an impressive flight. Although we think it can rest outboard and try to prevent him from flying into the boat, he makes repeated reconnaissance rounds, tries all the berths and finally hides behind the books in the bookcase where he spends the night.
2023-05-12
During the night we pass a quiet belt and are forced to drive the engine for seven hours. A bit sad because the rudder doesn't work when we're running the engine and we have to steer by hand. The fact that it's raining doesn't make things any better.
When the morning dawns, our swallow wakes up and flies away rested towards land. With the dawn the wind also returns and we can raise the gennaker and sail. The daily distance will be our lowest so far, 130 NM. In the distance guessing competition it is now 3-0-0. You can figure out who has three wins.
2023-05-13
During the morning watch, Henrik targets the first ship we have seen since we left the Azores. It looks like a tanker but since our AIS is broken we can't identify it. The Atlantic is vast and merchant shipping must be economical and take the nearest route between the ports visited. And out here there are no "nearest-road-routes", which we are happy about.
We sail with the main and gennaker and get a new WP from Christer, which finally takes us east towards the European mainland. Now we just have to pass north of a high pressure before we can set course for France.
The 24-hour distance competition (142.2 NM) is won today by Bill, who gets to receive the virtual prize.
At 1536 in the afternoon we pass our calculated point to be half way to France which we celebrate by eating real lemon ice cream with some meringue flavor.
2023-05-14
During the morning we pass the longitude through Madeira, which is a different time zone than the Azores, and should therefore adjust the clocks one hour. But since we at Salsa live in our own "bubble", we decide to keep Azores time (UTC) until mooring.
From Christer, we have received a new WP which is located in the middle of the mouth of the English Channel, but there is a time zone there, i.e. 15 degrees of longitude. When we measure the distance to WP, it is about 500 nautical miles. Each degree of longitude is divided into 60 minutes of longitude. But 15 x 60 is not 500 but 900. Are you wondering how this is connected? Yes, you have to distinguish between nautical miles and longitude minutes. The minutes of longitude vary in length depending on where on the globe you are. At the poles they are zero while at the equator they are as long as a nautical mile (NM). 
2023-05-15
After dinner this evening we came very close to a large whale. It may be a large blue whale by looking at its fin. It stayed close to the surface and we could watch it intermittently for about 10 minutes. It was big, probably 15-20 meters long, and didn't seem to care about us, but swam on a cutting course in front of our bow. But when it was about 70 meters from us, it dived and disappeared. Great, because we were a little unsure of who had the right of way.
2023-05-16
Today we changed guest flags. Bill hauled the flags of Portugal and the Azores and hoisted the tricolors of France. The last time we were in France was in August last year. Now it feels like we are on our way home. The water temperature shows the same thing. The last time we dipped in the sea was off Madeira. Back then it was almost 18 degrees in the water, but today Salsa's temperature gauge shows 12.5. 
2023-05-17
Now it is noticeable that we are approaching mainland Europe and the mouth of the English Channel. We have seen several ships during the day. Otherwise, it's mostly wildlife that we can look at. Dolphins visit us several times a day and they are always just as pleasant interruptions. Sometimes we only see the fins when they need to breathe but sometimes they make real jumps with their full body out of the water. Today, a couple was in a particularly good playful mood and jumped several times about two meters out of the water.
In addition to dolphins, we see many jellyfish of the Portuguese man-of-war variety. Up here they are small, Maybe only a few centimeters of them stick out of the water but on the other hand there are many, hundreds of thousands. We guess that they are born here because at southern latitudes they have always been significantly larger.
In the afternoon we see another large whale of the same species as the previous one,probably blue whale, but this time it is at a greater distance, about 200 meters. 
2023-05-18
We continue sailing downwind towards Brest. Now it feels like we are close.
People talk about the oceans being so polluted. They certainly are, but we have actually seen very little plastic debris during the sailing. And that is gratifying.
Now we have merchant ships around us almost all the time. But they follow their routes out or into the English Channel and we don't disturb each other. 
2023-05-19
At 0330 we anchor in a bay right next to the marina in Brest, toast a well-executed sailing and go to sleep. The voyage from the Azores to Brest has been completed without any incidents in just under ten days.
After breakfast we take it easy and go to the Marina du Chateau in Brest. Now we look forward to a shower, clean clothes and a good seafood dinner with wine.