2023-06-04--08
Paimpol är en trevlig stad, i synnerhet när tivolit har dragit vidare till nästa stad. Bebyggelsen är äldre men väldigt välhållen. Vi ligger mitt i staden och granne med segelbåten Mencia med det unga belgiska paret som vi tidigare träffat både på Lanzarote och på Azorerna.
En dag frågar de om vi vill följa med och plocka musslor och ostron. Så klart att vi vill det. Vid ebb, när vattennivån är åtta meter lägre än vid högvatten, promenerar vi med stövlar på fötterna ut på stränderna och plockar små sniglar, musslor och ostron.
Det är en väldigt annorlunda upplevelse att promenera tvärs över inseglingsrännan till hamnen där vi med Salsa gått för motor några dagar tidigare. Efter att vi återvänt till båtarna med fulla pytsar tvättar vi fångsten och kalasar direkt på ostronen.

En kväll blir vi bjudna på musselmiddag ombord på Mencia och en annan kväll bjuder vi tillbaka med spansk paella-middag med egenfångade musslor. Eftersom besättningen på Mencia har föräldrar och dessutom den tidigare ägaren på besök så blir det provtryckning av Salsas middagsmöjligheter. Sju personer till middag har vi aldrig tidigare varit, men allt går bra och kvällen blir både trevlig och sen.

2023-06-09
Vi kastar loss när det blir högvatten och fortsätter vår segling mot Sverige. Äntligen har den starka nordostliga vinden avtagit. Vindriktningen består visserligen men styrkan är behaglig och vi kryssar mot Guernsey som passeras under kvällen.

2023-06-10
Vinden har avtagit ytterligare och vi tvingas fortsätta för motor. När vi efter midnatt passerar ”Alderney Race” i sundet mellan den brittiska ön Alderney och den franska udden Cape De La Hague, strax väster om Cherbourg, är strömmen mer än fem knop och vi loggar 10,5 knop över grund.
Här börjar Engelska kanalen på allvar och handelstrafiken tätnar. Vi har varit lite fundersamma på hur det här ska gå när vi inte har någon AIS, men vi hade inte behövt oroa oss. Det är väldigt lite fartygstrafik över huvud taget och vi undviker de stora trafikstråken där handelsfartygen håller till.
Det är tomt i Engelska kanalen
2023-06-11
Inte ens när vi passerar den smalaste delen av ”the Channel” är sjötrafiken särskilt intensiv. Här korsas vår väg av en och annan färja men det är inget som stör oss. Det ligger ett antal handelsfartyg till ankars strax norr om Calais. Normalt ser vi på AIS att de ligger till ankars men vi förstår tidigt att vi måste väja för dem.
Till kvällen förtöjer vi i RBSC marina i Zeebrugge för att få en god natts sömn innan vi fortsätter. 
2023-06-12
Efter att vi fyllt på både vatten- och diesel-förråd seglar vi vidare norrut. Mot kvällen vill vi förtöja i marinan i Scheveningen, men där är vi inte välkomna. Marinan håller stängt en vecka för de har besök från kappseglarna som deltar i ”The Ocean Race”. Det är bara att segla vidare norrut. 
2023-06-13
När vi under natten närmar oss Amsterdam lägger vi oss till ankars för några timmars sömn innan vi slussar in till Amsterdams sötvattenkanaler vid slussen i Ijmuiden.
En van slussare tar det lugnt
Vi tuffar förbi marinan Sixhafen, där vi stannat många gånger och slussar efter lunch ut genom Oranjesluizen till sötvattensjön Markermeer. Vi är på väg till en lite stad som heter Hoorn. 
Här på Markermeer är det grunt, bara drygt tre meter till botten, men man kan lita på djupen så vi seglar på med full fart trots att vi bara har en meter vatten under kölen. Vi seglar genom ängar av bottenfasta vattenväxter. Så länge vi seglar märks inget särskilt men när vi utanför Hoorn startar motorn blir vi överraskade. Med fullt pådrag på motorn gör båten bara drygt två knop.  Vi måste stanna och försöka göra oss fria från stora sjok av vattenväxter innan vi kan fortsätta in till Hoorn.
Inloppet till Hoorns hamnbassäng
2023-06-14
Vi ligger stilla i Hoorn. Fredrik tar tåget till Enkhuizen och hämtar den reparerade AIS.en. Det känns skönt när AIS.en framåt eftermiddagen är återinstallerad ombord och fungerar utan anmärkning. Nu kan ni som följer vår segling sluta undra var vi är, det är bara att titta efter Salsa på appen Marine Traffic.
Till kvällen mönstrar vår vän Christer ombord igen. Senast han seglade med Salsa var i höstas då vi seglade från Lagos i Portugal till Gran Canaria. Nu ska Christer segla med oss till Sverige. 
2023-06-04--08
Paimpol is a nice town, especially when the amusement park has moved on to the next town. The houses here are old and very well maintained. We are located in the middle of the city and next door to the sailboat Mencia with the young Belgian couple that we previously met both in Lanzarote and in the Azores.
They ask if we want to come along and pick mussels and oysters. Of course we want. At low tide, when the water level is eight meters lower than at high tide, we walk with boots on our feet out on the beaches and pick small snails, clams and oysters. It is a very strange experience to walk across the sailing channel to the harbor where we had motored with Salsa a few days earlier. We return to the boats with the buckets full, we wash the catch and feast directly on the oysters. We save the mussels for cooking and "moules frites".
We are invited to a mussel dinner on board Mencia and we invite back with a Spanish paella dinner with self-picked mussels another evening. Since the crew at Mencia have parents and also the former owner visiting, there will be a test run of Salsa's dinner capabilities. We have never had seven people for dinner before, but everything goes well and the evening is both nice and late. 
2023-06-09
We leave Paimpol when the tide is high and continue our sailing towards Sweden. Finally, the strong north-easterly wind has decreased. The wind direction remains the same, but the strength is pleasant and we cruise towards Guernsey, which is passed during the evening. 
2023-06-10
The wind has decreased further and we are forced to continue on engine. When we pass the "Alderney Race" after midnight in the strait between the British island of Alderney and the French Cape De La Hague, just west of Cherbourg, the current is more than five knots and we log 10.5 knots over the ground.
The English Channel begins and trade traffic increase. We've been a bit curious about how this will work when we don't have AIS, but we needn't have worried. There is very little traffic and we avoid the major traffic zones where merchant ships go. 
2023-06-11
Even when we pass the narrowest part of "the Channel" the sea traffic is not particularly intense. Occasionally, our course is crossed by ferries, but it does not bother us. There are a number of merchant ships at anchor just north of Calais. Normally we see on AIS that they are at anchor but we understand early that we have to leave way for them.
In the evening we moor in the RBSC marina in Zeebrugge to get a good night's sleep before continuing. 
2023-06-12
After filling up both water and diesel stores, we sail further north. Towards the evening we want to moor in the marina in Scheveningen, but we are not welcome tonight. The marina is closed for a week because they have visiting yachts who participate in the "The Ocean Race". The only thing to do is to continue sailing north. 
2023-06-13
We approach Amsterdam during the night and anchor for a few hours of sleep before entering Amsterdam's freshwater canals at the Ijmuiden lock.
We pass the Sixhafen marina, where we have stopped many times, and after lunch we sluice out through the Oranjesluize to the freshwater lake Markermeer. We are on our way to a small town called Hoorn.
It’s shallow on Markermeer, only about three meters, but you can trust the depths so we sail on at full speed even though we only have a meter of water under the keel. We sail through meadows of seaweed. As long as we are sailing, we note nothing special, but when we start the engine outside Hoorn, we are surprised. With the engine at full speed, the boat makes just over two knots. We have to stop and try to get rid of the large clusters of seaweed before we can continue into Hoorn. 
2023-06-14
We are moored in Hoorn. Fredrik takes the train to Enkhuizen and pick up the repaired AIS. It feels good when the AIS is reinstalled on board in the afternoon and works without any problems. Now you who follow our sailing can stop wondering where we are, just look for Salsa on the Marine Traffic app.
In the evening, our friend Christer is on board again. The last time he sailed with Salsa was last fall when we sailed from Lagos in Portugal to Gran Canaria. Now Christer will sail with us to Sweden.