2023-05-02
Vi lättar ankar och går in till marinan där vi blir hälsade välkomna och hänvisade till yttersta bryggan. Dagen ägnas åt att göra oss hemmastadda i Praia do Vitoria. Bland annat går vi trapporna upp till statyn av Santa Maria som står på höjden över hamnen och skyddar människor och båtar.
Vi avslutar dagen med en väldigt god middag på den lilla restaurangen ”Larice”. 
Henrik äter en god köttbit.
2023-05-03
På portugisiska betyder ”Terceira” den tredje. Ön var den tredje av de azoriska öarna att upptäckas ca 1450 och det är också den tredje i storleksordning, ca 30 km lång och 18 km bred. Ön är precis som de övriga azoriska öarna vulkanisk, men den är inte lika bergig utan består mer av mjuka kullar. Det senaste vulkanutbrottet skedde i mitten på 1700-talet, men så sent som 1980 var här en kraftig jordbävning som nådde 7,2 på Richterskalan.
Vi har hyrt bil på den närliggande flygplatsen för vi vill se mer av ön. Man ska inte ändra på ett vinnande koncept så utan diskussion får Maria förtroende som chaufför.
Först åker vi till Angra da Heroismo, som 1983blev utsedd till ett av UNESCO’s världsarv. Vi går runt i den vackra staden och tittar på marinan och på fint renoverade byggnader.
Nej, det är faktiskt inte Columbus utan Vasco da Gama.

Vi äter lunch och besöker stadens museum som innehåller en oorganiserad blandning av allt från gamla stentavlor till intarsiabyråer och en Märklin tåganläggning, föreställande ett tyskt landskap. Tyvärr är det lite ont om engelska texter som förklarar sammanhangen men många av föremålen talar för sig själv.

En pampig begravningsbil fanns det bland mycket annat i museet
Efter museibesöket åker vi till andra sidan ön till byn Biscoitos och besöker ett vinmuseum, som sköts av ett trevligt äldre par. Vi är de enda gästerna så vi får privat guidning runt i museet. Här får vi förklarat hur vinrankorna odlas omgärdade av låga murar mot vinden och marken täckt av lavastenar som håller kvar värmen runt plantorna. Vi får också se en mängd vinpressar och andra redskap för framställning av goda viner. Som avslutning får vi provsmaka deras eget biologiskt odlade vin. Maria får en vacker Kameliablomma av den manliga föreståndaren och när han hör av vi är seglare går han och hämtar en påse hemodlade citroner mot skörbjugg. Naturligtvis så köper vi några flaskor vitt vin. De tänker vi spara till något speciellt tillfälle när vi sitter i vintermörkret och tänker tillbaka på vår segling.
2023-05-04--07
Maria, som tidigare deklarerat att hon gärna avstår från långa havsseglingar under osäkra väderförhållanden, har fått seglingsledigt några veckor för att hälsa på släkt och vänner i Stockholm.  Hon tar morgonflyget via Lissabon dit vilket tar hela dagen och kvällen.
Vi, Fredrik och Henrik som är kvar ombord ägnar dagarna åt att underhålla båten, proviantera, studera väderprognoser och vänta på att vår vän Bill skall anlända från Hawaii för att förstärka besättningen under seglingen till Europas fastland. Väderprognoserna ändras ganska mycket så vi diskuterar olika losskastningstidpunkter med vår vän Christer B. som från Djursholm kommer att supporta oss med färdvägsförslag under seglingen. Vi vill undvika vindar på mer än 15 m/s och mindre än 3 m/s. Då gäller det att hitta bästa vägen mellan de olika lågtrycken (starka vindar) och högtryckscentrum (stiltjeområden). 
2023-05-08
Vissa dagar är olycksdagar då man borde stannat i kojen. Idag är en sådan dag.
Egentligen började det redan igår. Då skulle vår amerikanske vän Bill ha anlänt och vi skulle segla iväg mot Brest. Men Bills plan blev inställt så han kommer inte förrän i kväll.
Under natten har ett omfattande regnväder dragit över oss. Tyvärr hade vi glömt att stänga ventilen (dvs. fönstret) över spisen. Det resulterade i att induktionshällen, som vi lagar mat på i hamn, drabbats av kortslutning och har nått slutet på sin karriär ombord på Salsa.
Tack för lång och trogen tjänst!
Sedan skulle jag, Fredrik, göra en liten elektrisk förbättring och kopplade av misstag in 24 Volt till Salsas AIS. Det blev 12V för mycket så nu har den också slutat att fungera. Väldigt tråkigt för oss som vill vara synliga för handelsfartygen och tråkigt för er som brukar titta på Marin Traffic var vi är.
Men allt är inte bara olycka. I kväll kom äntligen Bill så i morgon seglar vi mot Brest.
2023-05-02
We leave the anchorage and enter the marina where we are greeted and directed to the outermost jetty. We spend the day making ourselves at home in Praia do Vitoria. Among other things, we go up the stairs all the way to the Santa Maria statue, which stands high above the harbor and protects the people and the yachts. We end the day with a very good dinner at the small restaurant "Larice". 
2023-05-03
In Portuguese, "Terceira" means “the third”. The island was the third of the Azores islands to be discovered in about 1450 and it is also the third in order of size, about 30 km long and 18 km wide. The island is just like the other Azores islands volcanic, but it is not as mountainous as the other but consists more of soft hills. The last volcanic eruption occurred in the middle of the 18th century, but as late as 1980 there was a strong earthquake here that reached 7.2 on the Richter scale.
We have rented a car at the nearby airport because we want to see more of the island. You shouldn't change a winning concept, so without discussion, Maria again gains trust as the driver.
First we go to Angra da Heroismo, which was designated a UNESCO World Heritage Site in 1983. We walk around the beautiful town and look at the marina and nicely renovated buildings. We have lunch and visit the city's museum, which contains a disorganized mix of everything from old stone tablets to marquetry (wooden inlaid)  bureaus and a Märklin train set, depicting a German landscape. Unfortunately, there is little English text explaining the context, but many of the objects speak for themselves.
After the museum visit, we go to the village Biscoits on the other side of the island and visit a wine museum, which is managed by a very nice elderly couple. Here we get to see how the vines are grown surrounded by low walls against the wind and the ground covered with lava stones that retain the heat around the plants. We get to see a variety of wine presses and other tools for the production of good wines. We also taste their own organically grown wine. Maria gets a beautiful camellia flower from the superintendent and when he hears that we are sailors, he goes and gets a bag of home-grown lemons for scurvy. Of course we buy a couple of bottles of white wine. We intend to save them for some special occasion when we sit in the winter darkness and think back on our sailing. 
2023-05-04--07
Maria, who previously declared that she is happy to refrain from long sea sailings in uncertain weather conditions, has been given a few weeks' sailing leave to visit family and friends in Stockholm. She takes the morning flight via Lisbon there which takes all day and evening.
We, Fredrik and Henrik, who remain on board spend our days maintaining the boat, stocking provisions, studying weather forecasts while waiting for our friend Bill to arrive from Hawaii to reinforce the crew during the sailing to mainland Europe. The weather forecasts change quite a lot so we discuss different departure times with our friend Christer B. who from Djursholm will support us with route suggestions during the sailing. We want to avoid winds of more than 15 m/s and less than 3 m/s. Then it is necessary to find the best route between the various low pressures (strong winds) and high pressure centers (calm areas). 
2023-05-08
Some days are unlucky days when you should have stayed in the bunk. Today is such a day.
Actually, it already started yesterday. By then our American friend Bill would have arrived and we would be sailing off towards Brest. But Bill's plan got canceled so he won't be coming until tonight.
During the night, an extensive rainstorm has swept over us. Unfortunately, we had forgotten to close the vent (ie the window) over the stove. As a result, the induction cook top, which we cook on in port, suffered a short circuit and has reached the end of its career on board Salsa.
Then I, Fredrik, wanted to make a small electrical improvement and accidentally connected 24 Volt to Salsa's AIS. It was 12V too much so now it has also stopped working. Very boring for us who want to be visible to the merchant ships and boring for you who usually watch Marine Traffic where we are.
But it's not all just bad luck. Tonight Bill finally arrived so tomorrow we sail towards Brest.