16/9. ”Shit happens”! Ett antal gånger tidigare har Fredrik
artigt avböjt förslag att sätta en “senilsnodd” på glasögonen. I samband med
arbete på fördäck ikväll bar det sig inte bättre än att hans progressiva glasögon
föll i havet. Inte oväntat! (Maria’s kommentar). Bottendjup 10 meter och 35 meter ankarkätting ute. Det blir ett
ganska stort sökområde.

17/9. Efter orolig sömn och moget övervägande beslöt Fredrik
att göra ett försök att hitta glasögonen. Om man inte har tur så ska man inte
vara på sjön och absolut inte hålla på med dykning. Trots att vinden hade vänt
180 grader under natten så upphittades glasögonen efter mindre än tio minuters
dykning. HURRA! Var det tur eller skicklighet? Eller en kombination?

Framåt eftermiddagen seglar vi till en marina i Vigo. Vi har en ”date för
service” i morgon.

18/9. En långsegling är inte alltid lika idyllisk som många
kanske inbillar sig. Ofta är det något som gått sönder och behöver fixas. Redan
i Plymouth upptäckte vi att sjövattenfiltret, och eventuellt även
bottenventilen, till generatorn hade korroderat och behövde bytas. Men helst
inte i England. Där tar de hutlöst betalt för allt arbete och särskilt båtlyft.
I Vigo fanns svenska Henrik och Christian som bedrev ”Nautic Supply” och gärna
åtog sig arbetet. Behövde båten lyftas ur vattnet hade Henrik de rätta
kontakterna. Medan Fredrik assisterade vid arbetena ombord fick tjejerna
landpermission för att efter tågresa vandra de sista hundra metrarna till
katedralen i Santiago de Campostela. Det blev ett alltför kort besök och hit
vill vi gärna återkomma till fots en annan gång.
Efter dagens verksamhet återvänder vi till Islas Cies och ankrar. Storstaden
Vigo saknar vi inte.

19/9. Morgondimma och stiltje. Efter frukost startar vi både
motor och radar och tuffar till Baiona. Utkikarna fördubblas för fiskarnas
fiskeprickar och garnkulor syns inte på radarn. Allt går bra och vi förtöjer i
Baiona. Hit kom Columbus efter att ha upptäckt nya världen. En replika av
skeppet Pinta, som förutom Santa Maria och Nina deltog i upptäcktsresan, ligger
i hamnen. Besök är tillåtet men vi väljer i stället att promenera på den
imponerande långa ringmuren som är från 1400-talet. Muren omger det renoverade slottet
som idag är hotell.

Nu har vi anpassat oss till spanjorernas middagsvanor. Vi
äter en utsökt middag (som börjar 22.30) inne bland gränderna i Baiona.

20/9. Stiltje på morgonen och vi vill komma söderut. Vi
börjar med motorgång, men framåt lunch så blåser en härlig NV vind och vi
slörar i solsken till Povoa da Varzim. Vi njuter i solen, fast täckjackorna
behåller vi på! På vägen brassar vi (ställer om) klockorna en timme bakåt på
grund av longituden och skiftar gästflagga från den spanska till den
portugisiska.

21/9. Utflyktsdag till Porto. Vi åker bussrundtur och ser
massor av fina kakelklädda hus och kyrkor. Azulejo heter plattorna på
portugisiska. Vi vill ha en kakelplatta med oss hem, men eftersom de inte tål
frost passar de nog bäst som grytunderlägg hemma. Efter lunch besöker vi ett portvinshus
för lite provsmakning och portvinsinköp. Att vi lite senare på eftermiddagen
hittar samma portvin till nästan 25 % lägre pris än i portvinshuset kan vi bara
skratta åt. Vi tröstar oss med att det är upplevelsen som räknas!

22/9. Vi ligger kvar i Povoa da Varzim. Stor städ- och
tvätt-dag ombord. Carro lämnar oss för hemresa efter dryga två veckor ombord. Välkommen
åter!
Watermakern testas och fungerar utmärkt. Märkligt att den inte vill fungera när
vi är till sjöss? Är den trots allt känslig för lite låg spänning?

Vi vill passa på att tacka för alla trevliga hälsningar och
kommentarer vi får. Vi läser allt med glädje!

Towards Portugal!

16/9.
“Shit happens”! On several occasions, Fredrik has politely declined
suggestions to put a “senile lanyard” on his glasses. When he was working
on the fore deck tonight, his progressive glasses fell into the sea. Not
unexpected! (Maria’s comment). Bottom depth of 10 meters and 35 meters of
anchor chain in the water. That makes a pretty big search area.

17/9. After
a night of bad sleep and consideration, Fredrik decided to make an attempt to
find the glasses. If you are not lucky you should not go to sea and absolutely
not dive. Even though the wind had turned 180 degrees during the night, the
glasses were found after less than ten minutes of diving. HURRAY! Was that luck
or skill? Or a combination of both?

We sailed to
a marina in Vigo in the afternoon. We have a “date for service”
tomorrow.

18/9. A
long sailing trip is not always as idyllic as many may imagine. Often,
something is broken and needs to be fixed. Already in Plymouth we discovered
that the seawater filter, and possibly the skin fitting, to the generator had
corroded and needed to be replaced. But preferably not in England. They pay extortionately
for all work onboard and in particular for a boat lift. In Vigo we met Swedish
Henrik and Christian who worked with “Nautic Supply” and gladly
accepted the work. If the boat had to be lifted out of the water, Henrik had
the correct contacts. While Fredrik assisted in the work on board, the girls
got a leave to travel by train and foot to the cathedral of Santiago de
Campostela. It was a very short visit and we would love to return hiking
another time.

We return
to Islas Cies and anchor after today’s activities. We do not miss the big city
of Vigo.

19/9. Morning
fog and calm. We start both the engine and the radar and went slowly to Baiona
after breakfast. Lookouts are doubled because fishermen’s net poles and yarn
balls are not visible on the radar screen. Everything goes well and we are moored
in Baiona. Columbus landed here after discovering the new world. A replica of
the ship Pinta, which besides Santa Maria and Nina participated in the
exploration, lies in the port. Visits are allowed but we decided to take a walk
on the impressive long city wall dating from the 1400s. The wall surrounds the renovated
castle which today is a hotel. We have finally got adapted to the Spanish food
habits. We eat a delicious dinner (starting at 22.30) at a restaurant inside
the alleys of Baiona.

20/9. No
wind in the morning and we want to go south. We start the engine, and after lunch
we get a beautiful NW wind and a fantastic sailing in the sunshine to Povoa da
Varzim. We’re enjoying the sun, but we are keeping the warm jackets on! On the
way we brace (turn) the clocks an hour back (because of the longitude) and
shift the guest flag from Spanish to Portuguese.

21/9. An
excursion to Porto. We get on the hop on/hop off bus and see a lot of nice
tiled houses and churches. The tiles on the houses are called “Azulejo” in
Portuguese. We want to buy a tile and take with us home. However, since they
are not frost safe, they are probably best suited as a coaster at home. We
visit a “Port house” after lunch, for wine tasting and port purchases. Later, we
find the same port at almost 25 % lower price in a city shop. We can only laugh.
The visit was a great experience and that is the most important!

22/9. We
are staying in Povoa da Varzim. Cleaning and laundry day on board. Carro leaves
us and returns home after spending more than two weeks on board. Welcome back!
The watermaker is tested again and works well. Strange that it does not always want
to work when we are at sea? Is it sensitive to low voltage, after all?

We would
like to thank you for all the nice greetings and comments we are receiving. We
read everything with great joy!