1/10. Vi lämnar Nazaré innan soluppgången för att segla till
Cascais. Dit är det 70 NM vilket betyder 12 timmars segling om vi lyckas hålla
6 knop i genomsnitt (6 knop x 12 h = 72 NM). Vinden är nordlig, dvs. akterlig
och varierar inledningsvis mellan 7 och 12 m/s. Solen tittar fram, vi får återigen
besök av delfiner, och allt är behagligt ombord. Under eftermiddagen ökar
vinden successivt och vi minskar segel. När vi når udden väster om Cascais har
vinden ökat till max 18,9 m/s, vilket är lite mer än vad som känns behagligt.
Men Salsa uppför sig fint och surfar nerför vågdalarna. 11,4 knop genom vattnet
visar loggen som toppfart. Efter den här fantastiska seglingen känns det
väldigt tryggt och behagligt att förtöja i marinan i Cascais. Genomsnittsfarten
under dagen blev nästan 7 knop.
Vi är alla trötta efter en lång dags segling, äter en pizza iland och somnar
ovaggade.

2/10. Vi vaknar till värmen, äntligen! Det blir frukost i
sittbrunnen och temperaturen under dagen blir uppåt 30 grader. Härligt efter
veckor med täckjacka och mössa! Vi ligger kvar i marinan, så dagen ägnas åt
lite båtvård, promenader, läsa böcker och bara njuta av värmen. Tyvärr är det
fortfarande bara 15 grader i vattnet, så det blev inget dopp idag heller. Det
är nu lågsäsong i Cascais, så det finns gott om plats på stränderna och väldigt
få doppar sig i havet.

3/10. Vi behöver handla mat och tar en promenad till
supermercadon ”Jumbo”. De har allt man behöver och lite till. Kundvagnen blir
välfylld, så det får bli taxi tillbaka till hamnen. Det är varmt och vi
bestämmer att flytta ut i viken och ankra för att få lite svalka och för att
kunna bada. Nackdelen är att här ute rullar det en del, men vi hoppas att vi
kan sova bättre här ute i natt. Fredrik badar och passar på att ta bort
sjögräset som växt sig tjockt på vindrodret. Framåt kvällen sätter vi upp
grillen och grillar härlig fisk (tyvärr inte egenfångad utan inköpt på Jumbo)
och äter salsa (!) därtill och ett glas vitt. Cascais är fantastiskt vackert
från sjösidan och vi njuter i solnedgången.

4/10. Salsa rullade mjukt i atlantdyningarna under natten. Vi
hade lagt ut 45 m ankarkätting trots att vinden var svag och djupet bara var 8
meter. Maria sov oroligt och blev helt självpåtaget ankarvakt ungefär varje
timme under natten, trots försäkringar om att allt var lugnt (vilket det också
var). Efter frukost fortsätter vi mot Lissabon för att förtöja i Marina Parque
das Nacoes. Här kommer vi att invänta Micke
R. som ska förstärka besättningen från den 7/10.
Med svaga vindar akterifrån hissar vi Code 1 seglet och gör som max 3 knop
genom vattnet. Men eftersom vi seglar med tidvattnet blir farten över grund 5-6
knop. Watermakern testas ånyo med negativt resultat. Watermakern verkar bli
vårt stora huvudbry inför atlantöverseglingen. Utan en fungerande watermakern
blir överseglingen väldigt mycket mer strapatsrik. Efter förtöjning på
eftermiddagen besöker vi Lissabons imponerande akvarium, som reklamen (och även
Wikipedia) påstår vara Europas största inomhusakvarium. Väldigt fint och
välordnat är det i vilket fall. Bläckfisken (se på Instagram) imponerade mest.

5/10. Sightseeing i Lissabon. Vilken fantastisk stad! Vi
åker buss och spårvagn, besöker Castelo de S. Jorge (en fästning byggd av
Morerna i mitten av 11:e århundradet), vandrar i små trevliga gränder och äter Bifana
(Portugals ”national sandwich” som består av fläskkött som är marinerat i
vitlök och kryddor och äts med senap) och Pastéis de Nata (små portugisiska
bakverk av smördeg och vaniljäggkräm).

6/10. Stor städ-, tvätt- och
underhålls-dag ombord. På eftermiddagen belönar vi oss själva genom att åka
cable car över expoområdet från världsutställningen 1998.

Mycket imponerande
byggnader, men det lyste lite igenom att det varit svårt att hitta nya
verksamheter för alla fina lokaler. Men köpcenteret ”Vasco Da Gama” var i alla fall
välfyllt med både affärer och shoppande människor.

From Nazaré to Lisbon.

1/10. We
leave Nazaré before sunrise to sail to Cascais. It’s 70 NM which means 12 hours
sailing if we manage to hold 6 knots in average (6 knots x 12 h = 72 NM). The
wind is northerly, i.e. from behind and varies initially between 7 and 12 m /
s. The sun is shining, we see dolphins again and everything is comfortable on board.
The wind gradually increases in the afternoon and we reduce sails. When we
reach the tip west of Cascais, the wind has reached a maximum of 18.9 m / s,
which is a little bit more than what we think is comfortable. But Salsa is
doing well and is surfing down the troughs of the sea. The top speed is 11.4
knots through water. After this amazing sailing, it feels very safe and
comfortable to moor in the marina in Cascais. The average speed during the day
was almost 7 knots.

We are all
tired of a long day’s sailing, we eat a pizza ashore and then fall asleep.

2/10. We
wake up to the heat, at last! We eat breakfast in the cockpit and the temperature
during the day reach up to 30 degrees Celsius (86 F). Lovely! After weeks of
hooded jacket and hat on! We are staying in the marina and spend the day doing
maintenance on board, walking, reading books and just enjoying the warm weather.
Unfortunately, it’s still only 15 degrees in the water, so no swim today –
either. It’s off season in Cascais, so the beaches are not crowded and very few
are taking a swim.

3/10. We
take a walk to the supermercado “Jumbo” as we need to shop food. They
have everything you need plus a little bit more. The shopping cart is well
stuffed, so we get a taxi back to the port. It’s hot and we decide to move to
the bay outside Cascais and anchor to get some cool and to take a swim around
the boat. The disadvantage is that out here the boat is rolling a lot, but we
hope we can sleep better tonight. Fredrik is taking a swim and is trying to
remove the seaweed that grows thick on the wind rudder. We set up the grill in
the evening and grill a delicious fish (unfortunately not self-caught but
purchased at Jumbo) served with salsa (!) and a glass of white wine. Cascais is
amazing from the sea side and we enjoy the sunset.

4/10. Salsa
is rolling smoothly in the Atlantic dunes during the night. We laid out 45 m of
anchor chain, although the wind was weak and the depth was only 8 meters. Maria
did not sleep very well because of the rolling and became a self-appointed anchor
guard during the night, despite assurances that everything was OK (and it was).
We continue towards Lisbon after breakfast, to moor in the Marina Parque das
Nacoes. Here we will wait for Micke R. who will join the crew on the 7/10. Weak
winds from behind and we raise the Code 1 sail and make a maximum of 3 knots
through the water. But because we sail with the tide, the speed is 5-6 knots
over ground. The watermaker is tested again with negative results. The watermaker
seems to be our major headache for the Atlantic crossing. Without a functioning
watermaker, the crossing becomes much more adventurous. After mooring in the
afternoon, we visit Lisbon’s impressive aquarium, which the advertisement (and
also Wikipedia) claims to be Europe’s largest indoor aquarium. In any case, it’s
very nice! The large octopus (see Instagram: “sailingwithsalsa”) impressed the
most.

5/10.
Sightseeing in Lisbon. What a wonderful city! We travel by bus and tram,
visiting Castelo de S. Jorge (a fortress built by the Moors in the mid-11th
century), wandering in small pleasant alleys and eat Bifana (Portugal’s
“national sandwich” consisting of pork marinated in garlic and spices
and served with mustard) and Pastéis de Nata (small Portuguese pastries with vanilla
eggcream).

6/10. A big
cleaning, laundry and maintenance day on board. We reward ourselves in the
afternoon by going with the cable car across the expo area from the 1998 World
Expo that took place in Lisbon. Very impressive buildings, but it seemed that it
was difficult to find new businesses for all the nice premises, a lot were
empty, however, the shopping mall “Vasco Da Gama” was very busy with
a lot of shops and people.