19/11. Vilken feststämning! Flaggor, musikkår och massor av åskådare som vinkar, hurrar och tar lite salsasteg när vi styr ut mot startplatsen. Vår start går fint och vi går över startlinjen mindre än en minut efter att startskottet avfyrats. En tjuvstart bestraffas med tre timmars tidstillägg så det vill vi inte riskera. Det blåser en svag nordostlig bris. Trots detta så kör vi på säkerhet och seglar inledningsvis med enbart storsegel och genua.

20/11. Vägvalet till St. Lucia är huvudsakligen två alternativ. Det traditionella är att segla söderut från Gran Canaria tills smöret smälter och man kommer ner i passadvinden från öster. Det andra, norra rutten är att gå kortaste vägen, dvs. gira västerut så fort det är möjligt och följa storcirkeln mot målet vid St. Lucia. Denna väg är ca 200 distansminuter kortare. Vi väljer den för vi vill undvika stiltjebälten som ”lurar” i prognoserna om man väljer södra vägen. Å andra sidan varnar ARC.s prognos för hård vind på norra rutten. Men det tror vi inte riktigt på. I alla fall inte de närmaste dygnen.

21/11. Fisklinorna har knappt hunnit sjösättas på morgonen innan det nappar. Stefan B. får en gulgrön Guldmakrill på ca 3 kg. Efter att den bärgats avslutas fisket. Vi vill inte fiska mer än vi kan äta upp. Filéerna serveras till lunch tillsammans med sallad och grönsaker. Det räcker precis lagom till hela besättningen.

22/11. Sjörutin ombord. Vi har lagt om vaktsystemet. Så länge det är kortbyxväder dygnet runt kommer vi att gå 6-timmarsvakter om det inte blir hårt väder. Nu får vi mera sammanhängande sömn. Watermakern har efter uppgradering i Las Palmas skött sig utmärkt så alla har kunnat unna sig en sötvattensdusch. Förutom förbrukningsförrådet på 400 liter har vi som reserv en vattentank på 200 liter och 100 liter flaskvatten.

23/11. Vädret är fortsatt gynnsamt, faktiskt lite för gynnsamt. Under natten har det varit stiltje och vi har kört motor under sex timmar för att slippa ligga och guppa på samma ställe. Det är tillåtet i ARC men varje motortimme räknas som två seglingstimmar. Men väderprognoserna oroar…

24/11. Vinden har under natten ökat och dessutom vridit så att vi måste kryssa. Förutom hård vind så kommer det allt som oftast squalls, dvs. regnskurar med extra mycket vind. På dagen kan man se dem tydligt men på nätterna måste vi ha radarn igång för att upptäcka dem. Och det är inte alltid som vi lyckas undvika dem i alla fall. Den starkaste vi fått över oss innehöll vindstyrkor på 21 m/s.

25/11. Den starka vinden håller i sig. Det är tröttande att dygn efter dygn kämpa mot vindar mellan 10 och 16 m/s och grov överbrytande sjö. Både hygien, sömn och mathållning blir lidande. Vi undrar om inte ARC borde byta seminarier om ”Downwind sailing” mot ”Hardwind sailing” och undrar om vi gjort ett klokt vägval. Å andra sidan får vi höra att de som valt södra rutten tvingats köra mycket motor. Flera båtar har fått gå till Cap Verde-öarna för att fylla på dieselförrådet.

26/11. Äntligen lite lugnare väder, men fortsatt kryss. Det blåser bara 7-9 m/s och vi kan pusta ut. Vi konstaterar att både båt och besättning bestått provet. Någon (antagligen kung Neptun) har slitit bort styrbords lanterna och salongsmattan bär tydliga spår av en krossad rödvinsflaska som slet sig ur ett skåp. Det är ingen stor förlust. Vi har bestämt att vår atlantöverfart skall vara helnykter och på St. Lucia finns säkert rödvin att inhandla.

——————————————————————————

The first week

19/11. It is party in the air, flags, bands playing and lots of spectators who cheer and show some Salsa steps to us on our way out to the starting area. Our start was fine and we passed the line less than one minute after the starting signal. If you pass the starting line to early three hours will be added to your total time and we did not wanted to risk that. It was blowing a weak breeze from northeast regardless that we played it safe and used head and main sail.

20/11. There are mainly two routes to choose between passing the Atlantic to St. Lucia. The traditional one is to go south from Gran Canaria until the butter melts and from there catch the from east coming trade wind. The other option the Northern route is the shortest alternative it means turning west immediately south of Gran Canaria and follow the Great Circle towards St Lucia. This route is about 200 NM shorter. We decided to go the latter mainly because we will try to avoid the areas with weak wind that kids in the weather forecast. On the other hand the ARC whether man has expressed a warning for heavy winds on the Northern route, but so far we do not really believe this at least not the coming 3-4 days.

21/11. A few minutes after we launched the fishing lines it took and Stefan got a yellow green Dorado weighing about 3 kilos. After we got it on board we stopped fishing, because we have decided not to catch any fish that we are not able to eat. The Dorado files were served as lunch together with salad and vegetables. It was perfectly dimensioned to satisfy the whole crew.

22/11. The sea routines are the same before except for the watch system. As long as it is shorts all around the clock we will use 6-hours watches except when or if weather conditions become really rough. Now we are able to have a longer unbroken sleeping time. The watermaker has after a service and upgrade in Las Palmas started to do what it is supposed to do namely water. This means that everybody has been able to enjoy a freshwater shower now and then. On top of the usual water supply we have a tank on 200 litres and 100 litres on bottles.

23/11. The weather conditions are continuously good, actually a little bit too good. During the night we have had no wind and we have used our engine for six hours. That is aloud according to the ARC rules but every engine hour is counted as two sailing hours. But the weather forecast makes us worried…

24/11. The wind has increased during the night and also veered so we have to tack. Besides the hard wind we also often meet squalls with rain and extra hard wind. During the day they are easy spotted but during the night we have to use radar. And it is not always that we managed to avoid them. The strongest we have met had wind forces of 42 knots.

25/11 The strong wind is persistent. It is tiring to fight against winds between 20 to 32 knots and heavy sea. Both personal care, sleep and meals suffers. We believe that the ARC seminar ”Downwind sailing” should be replaced by ”Hard wind sailing” But if we had take the southern route we had been forced to motor quiet a lot. Several yachts have been forced to refuel at the Cap Verde islands.

26/11. At last some nicer weather. But it is still upwind. The wind force is only 14 to 18 knots and we can relax. We establish the fact that both the yacht and our crew have per formed well. Someone (probably king Neptun) has taken the starboard navigation light and our saloon carpet has traces of a broken bottle of red wine. It is not a big loss. We have taken a decision that our crossing will be without any alcohol and at St. Lucia we can surely buy another bottle.