10/12. Både BBC och Sveriges Radio har sedan några år
tillbaka upphört med sina nyhetsutsändningar på kortvåg för svenskar utomlands.
De hänvisar till internet, men det fungerar inte för långseglare till sjöss. Vi
har därför haft vår egen nyhetsinformatör. Minst en gång om dagen har Christer
B. sammanställt kortfattade nyheter och mejlat oss om vad som hänt i Sverige, i
världen och på sportfronten. Detta har varit mycket uppskattat och vi är nu väl
informerade om både Rögles framgångar och motgångar.

11/12. Vindstilla. Så förargligt när det bara är 80 NM till
målet. Och vår diesel måste vi ransonera så att vi kan ladda batterierna. Men
med lite tålamod och gott humör så löser det sig. Framåt kvällen kommer en fin
vind och vi gör fart med gennaker och storsegel igen. Så härligt. Vi får hoppas
att vinden håller i sig ända till St. Lucia.

12/12. Vilken känsla! När det ljusnar kan vi skönja land. St
Lucia förut och Martinique om styrbord. Vilket fantastiskt mottagande vi får!
Efter att vi korsat mållinjen några sekunder före en katamaran och kommer in
till marinan är vår pontonbrygga fylld av folk. Alla båtar signalerar med tutor
och alla människor vi ser applåderar och viftar med flaggor. Väl förtöjda möts
vi med en fruktkorg och var sitt glas rom punch. Så möts alla ARC båtar när de
kommer in till marinan. Men det är inte utan att vi blir rörda av all
uppmärksamhet. Särskilt glada blir vi av att upptäcka att Bill möter oss samt Hadar
och Stefans fruar. Drygt 23 dagar tog det oss att komma hit. Nu är den över men
vi är väldigt nöjda med vår första Atlanten överfart.

13/12. Hadar och Stefan har flyttat in på hotell så Bill får
ha förliga hytten för sig själv. Maria och jag känner oss lite ovana, men
utvilade, efter att ha fått sova en hel natt utan att bli väckta. Idag är det
arbetsdag ombord. Seglen har blivit slitna, både av att fått utstå hårda vindar
första veckan men även av att få slå fram och tillbaka i atlantdyningarna i för
svaga vindar. De behöver omvårdnad och lämnas in till den lokala segelmakaren
som arbetar trots att det är helgdag på St. Lucia. På bryggan är det många från
lokalbefolkningen som gärna vill tjäna pengar genom att hjälpa till med att
tvätta och städa båtar. Vi tar hjälp med att tvätta båten utvändigt och en
vänlig kvinna gör ett fint jobb under några timmar så båten skiner igen! Våra
arbeten avbryts nästan varje timme av att nya ARC-båtar anländer och vi deltar
naturligtvis i hyllningskörerna.

14/12. Den trasiga elektronikboxen till huvuddieseln ersätts
på garanti av Volvo Penta och kommer att skickas till oss med våra nästa
gäster. En skicklig mekaniker konstaterar snabbt att det inte behövdes någon
reservdel till generatorn. Avgasventilen hade alldeles för litet ventilspel och
behövde justeras. Det var ett vanligt fel på de här generatordieslarna. Synd
att vi inte visste det när vi var till sjöss. Då kunde vi fixat problemet själva.

15/12. Vilodag. Vi sjösätter jollen och tuffar ut i bukten
för att hälsa på våra vänner Tim och Helen från Nya Zeeland. Vi träffade dem första
gången på Lanzarote. Eftermiddagen fördrivs med bad och trevligt umgänge ombord
på deras katamaran. När det blir middagsdags tar vi våra jollar in till en
väldigt trevlig restaurang i land. Efter middagen inser vi att vi ännu inte är
acklimatiserade i Karibien. Det är helt kolsvart ute och vi har ingen bra
ficklampa med oss. Men med hjälp av en lånad Nya Zeeland lampa finner vi vår
väg tillbaka till Salsa i marinan.

16/12. Bill tar oss med på en bilutflykt till södra delen av
ön. Ön är fantastiskt grön men vägarna är slingriga och skulle må bra av lite
mer underhåll. Vi ser de två bergstopparna Pitons som avbildas på St Lucias
flagga och staden Soufrière.

På kvällen är det ARC.s avslutningsceremoni med prisutdelning. För att betona
att tävlandet inte ska vara det väsentliga delas det ut pris till den tionde
och sjunde båten i varje klass. Anmärkningsvärt många priser går till svenskar.
Salsa får pris för att vi har den mest enhetliga målgångstiden, klockan
12.12.12 den 12/12. Nu är den här delen av äventyret avslutad. Vi har träffat
många trevliga besättningar från många olika nationer och vi har haft väldigt,
väldigt trevligt.

A few photos from the crossing:
The first fish we caught was a Dorado.
A squall is coming closer!
Sail repair on the Atlantic.
Another sunset.

Stefan takes care of the plastic waste.

Caribbean

10/12. Both
the BBC and Swedish Radio have since a few years ceased their short-wave news
broadcasts for Swedes abroad. They refer to the internet, but it does not work
for long distance sailors at sea. We have therefore had our own news provider.
At least once a day, Christer B. has compiled brief news about what has
happened in Sweden, in the world and on the sports front and e-mailed us. This
has been highly appreciated and we are now well informed about both Rögle’s
successes and setbacks.

11/12. No
wind. So annoying when it’s only 80 NM to the finish line. We need to ration the
diesel so we can charge the batteries. But with a little patience and good will
everything will be OK. A nice wind came in the evening and we make good speed
again with the gennaker and main sail. Wonderful! We hope that the wind will
last all the way to St. Lucia.

12/12. What
a feeling! In the morning we can see land. St. Lucia ahead and Martinique on our
starboard side. What a wonderful welcome we receive! After crossing the finish
line a few seconds before a catamaran and entering the marina, our pontoon
bridge is filled with people. All boats signal with horns and people applaud
and wave with flags. Well moored we are met with a fruit basket and a glass of
rum punch. This is how all ARC boats are met when they enter the marina. But we
are very touched of all the attention. We are especially pleased to discover
that both Bill meet us and Hadar’s and Stefan’s wives. It took us just over 23
days, to come here. Now it’s over, but we’re very pleased with our first
Atlantic crossing.

13/12. Hadar
and Stefan have moved into a hotel so Bill will have the forward cabin for
himself. Maria and I feel a bit unaccustomed, but well rested after having been
sleeping for a whole night without being awakened to go watches.
Working day on board! The sail has been worn, both due to the hard winds during
the first week, but also later by turning back and forth in the Atlantic dunes
in weak winds. They need to be repaired and we take them to the local sail
maker who works even though it is a public holiday on St. Lucia. On the pontoon
there are many locals who want to make money by helping to wash and clean
boats. We get help to wash the boat outside and a friendly woman does a great
job during a few hours and the boat shines again! Almost every hour there are arrivals
of new ARC boats, and of course we participate in the tribute chores.

14/12. The
faulty electronic box on the main engine will be replaced on warranty by Volvo
Penta. It will arrive next week with our new guests. A skilled technician very
quickly finds out that there is no need for any spare parts for the generator.
The exhaust valve had to little gap and needed adjustment. It is a common fault
on this type of generator. Too bad we didn’t know that when we were at sea. Then
we could have fixed this problem ourselves.

15/12. A
day off. We launch our dinghy and steam out into the bay to meet our friends
Tim and Helen from New Zeeland. We met them first time at Lanzarote. We spend a
nice afternoon on their catamaran. When it is time for dinner we take our dinghies
to the shore and eat at a very nice restaurant. After dinner we realize how
unused we are to the Caribbean. It is completely dark and we didn’t bring a
flashlight. But we borrow one from Tim and Helen and find our way back to Salsa
in the marina.

16/12. Bill
takes us on a road trip with his car to the southern parts of the island. The
island is very green and beautiful but the roads are winding and needs
maintenance. Among other things we see the two mountains Pitons and the town
Soufrière.
In the evening ARC has a closing ceremony and prize giving party. To emphasize
that the important part of the Atlantic crossing is not the competition so prizes
are given out to those who finish number ten and number seven in each class. It
is a remarkable number of prizes that are won by Swedes. Salsa wins a prize for
the most uniform finish time. We passed the finish line at 12.12.12 on the
12/12.
Now this part of our sailing adventure is completed. We have met many nice
crews from various countries and we have had a great deal of fun.