17/12. Vi ligger kvar i marinan och tar det lugnt. Bill
lämnar oss och åker iväg till USA för att arbeta. Vi kommer att sakna honom.

18/12. Seglen är färdiga och Hadar hjälper oss att sätta på
dem. Tyvärr har segelmakaren lyckats sy igen två lattfickor i storseglet så vi
fick ta en extra runda till honom för att få det tillrättat. Men i övrigt ser
allt bra ut och vi börjar känna oss trötta på marinan. Vi kompletterar också båten
med färsk proviant.

19/12. Nu längtar vi till sjöss. Efter att ha fyllt upp
dieselförrådet lägger vi oss på svaj i Rodney Bay. Det är livlig kommers även ute
i bukten. Här får vi bland annat besök av George, som vi köper färska grönsaker
av. Grönsakerna odlas av hans mamma och Georges båt är absolut värd ett
fotografi. I övrigt erbjuds bröd, is, tvättservice och mycket annat.

På eftermiddagen anländer Marias syster Lena och hennes man Tomas. De skall segla
med oss under några veckor och hämtas inne på marinan med gummijollen.

20/12. Vi lämnar Rodney Bay och seglar en kort bit söderut till
Marigot Bay där vi förtöjer vid en boj. Marigot Bay är lummigt och otroligt
vackert och grönt. På stranden växer Mangroveträd som doppar rötterna i
vattnet. Här återförenas vi med S/Y Ellen. De är, precis som vi, på väg till
Bequia Island för att fira jul. Många lokala små båtar kommer ut till oss för
att sälja varor. Vi köper både papaya och passionsfrukt och beställer bröd och
is till nästa morgon.

21/12. Innan vi lämnar St. Lucia måste vi klarera ut ur
landet. Det betyder att skepparen måste göra besök hos Customs, Immigrations och
ibland även Health authority. Här är de samlade på samma kontor så
utklareringen går smidigt. Vi anmäler att vi kommer att lämna St. Lucia nästa
morgon och det accepteras. Vi seglar söderut men tar det lugnt och förtöjer
framåt kvällen vid en boj i en vik mellan de två bergen stora och lilla Piton.
Ofta är bojarna privata, men den här bojen ägs av nationalparken som viken
tillhör. Då kan man till och med få ett kvitto på att man betalat bojavgiften.
Annars är avgiften förhandlingsbar och muntlig överenskommelse gäller. Fredrik
dyker för säkerhets skull ner och kontrollerar att bojen sitter fast ordentligt
och inte håller på att rosta bort. Allt ser bra ut.

22/12. I frisk halvvind seglar vi förbi ön St. Vincent för
att komma till Bequia Island där många skandinaver valt att samlas till jul.
Just innan vi når Admiralty Bay får vi en häftig squall över oss. Vinden ökar
på några ögonblick till 15 m/s och båten kränger så att vi får upp vatten på
däck. Det hela fångas skickligt av en lokal fotograf som senare besöker oss och
säljer en papperskopia av fotografiet. Vi lyckas klarera in till ”St. Vincent
och Grenadinerna” innan myndigheterna stänger för dagen. Skönt, för innan
inklareringen är genomförd får besättningen inte gå iland. Vi tar jollen in
till den lilla staden Port Elizabeth och äter middag på en enkel men otroligt
mysig liten restaurang vid strandkanten.

23/12. Admiralty Bay är full av båtar, både till ankars och
vid bojar. Vi känner igen många båtar och besättningar från ARC. Här ligger
även våra vänner på katamaranen RUA från Nya Zeeland.

Tillsammans med dem
promenerar vi en timma över ön och besöker Old Hegg Turtle Sanctuary. Här föder
de upp utrotningshotade sköldpaddor för att vid sju års ålder släppa ut dem i
havet. De små sköldpaddsbebisarna är inte större än 10 cm och lever en farlig
tillvaro i det fria.

Vi får gulfenad tonfisk av besättningen på RUA som de har fångat
på vägen hit. Vi grillar tonfisken ombord på kvällen och Maria prövar ett nytt
recept på gröna bananer som kokas och serveras som en potatissallad. Tonfisken
var delikat men banansalladen kommer vi inte att göra igen.

24/12. Julafton. Det känns inte
så juligt direkt, trettio grader i luften och nästan trettio i vattnet redan på
morgonen. Vi tar ett morgondopp, men det svalkar dåligt. Fredrik får börja
dagen med att reparera generatorn som vägrar starta och efter en halvtimme så
puttrar den snällt. Maria laddar batterier och gör färskvatten ombord medan Tim
och Fredrik snorklar och tittar på undervattenlivet utanför viken. Vi på Salsa
önskar er alla en riktigt God Jul!

Christmas at Bequia Island

17/12. We stay
in the marina and take it easy. Bill leaves us and returns to the United States
for work. We will miss him.

18/12. The
sails repair are ready and Hadar helps us to put them back on again.
Unfortunately, the sail maker managed to sew across two batten pockets in the
main sail so we had to take an extra round to him to fix it. Then everything
looks good and we start to feel tired of the marina. We do some provisioning
and load the boat with fresh food again.

19/12. We want
to go to sea. After filling up the diesel supply we go out and anchor in Rodney
Bay. There is lively commerce even out in the bay. George visits us with his
boat full of vegetables. The vegetables are grown by his mother and Georges’s
boat is definitely worth a photograph. Otherwise, bread, ice, laundry and a lot
of other services are offered.

In the
afternoon, Maria’s sister Lena and her husband Tomas arrive. They will sail
with us for a few weeks and we meet them in the marina with the dinghy.

20/12. We
leave Rodney Bay and sail a short distance south to Marigot Bay where we moor
at a buoy. Marigot Bay is lush and incredibly beautiful and green. On the
shore, Mangrove trees grow with their roots in the water. We reunite with S/Y
Ellen. They, just like us, are heading to Bequia Island to celebrate Christmas.
Many local small boats come out to sell goods. We buy both papaya and passion
fruit and order bread and ice for next morning.

21/12.
Before we leave St. Lucia, we must clear out of the country. This means that
the skipper must visit the Customs, Immigration and sometimes also the Health
Authority. Here they are gathered in the same office so the clearance goes
smoothly. We report that we will leave St. Lucia the next morning and that is
accepted. We slowly sail south and in the evening we moor at a buoy in a bay
between the two mountains big and little Piton. Often the buoys are private,
but this area is owned by the National Park to which the bouys belong. You even
get a receipt for paying the mooring fee. Otherwise, the fee is negotiable and
oral agreement applies. Fredrik is diving down to check that we are safely
moored and that the anchor chain is not roasting away. Everything looks good.

22/12. In
fresh half winds we sail past the island of St. Vincent to come to Bequia
Island where many Scandinavians chose to gather for Christmas. Just before we reach
Admiralty Bay we get a strong squall over us. The wind increases in a few
moments to 15 m/s and the boat tilts so we get water on the deck. The whole
thing is captured by a local photographer who later visits us and sells a paper
copy of the photograph. We manage to clear in to “St. Vincent and the
Grenadines “before the authorities close for the day. This is good because
before the clearance is completed, the crew may not leave the boat and go
ashore. We take the dinghy into the little village Port Elizabeth and eat dinner
at a simple but very cozy little restaurant just next to the beach.

23/12.
Admiralty Bay is full of boats, both at anchor and at bouys. We recognize many
boats and crews from the ARC. We also meet our friends at the catamaran RUA
from New Zealand. Together with them, we walk an hour across the island and
visit the Old Hegg Turtle Sanctuary. Here they breed endangered tortoises to
release them into the sea at seven years of age. The little turtle babies are
not bigger than 10 cm and live a dangerous life in the free. We get a yellow
tuna of the crew at RUA that they have caught on the way here. We barbeque the
tuna in the evening and Maria is trying a new recipe for green bananas cooked
and served as a potato salad. The tuna fish was delicious but the banana salad
we will not make again.

24/12.
Christmas Eve. It does not feel like Christmas, thirty degrees in the air and
almost thirty in the water already in the morning. We take a morning swim, but
it hardly cools you down. Fredrik starts the day by repairing the generator who
refuses to start but after half an hour, it kindly works again. Maria recharges
batteries and makes fresh water on board while Tim and Fredrik snorkel and
check the sea wildlife of the bay. We onboard Salsa wish you all a Merry
Christmas!