01/01. Vi firar Nyårsafton på ”The
Lazy Turtle”, en väldigt trevlig restaurang iland. Trots att firandet slutade
en bit in på 2018 i Salsa’s sittbrunn så var alla uppe tidigt. Tomas, som
blivit katamaranfrälst, seglade iväg med Rua redan en stund efter kl. 07. Vi
andra kom iväg först en timme senare. Vi tar tid på oss nerför Grenadas
västsida och stannar för lunch och bad. På eftermiddagen förtöjer vi i marinan ”Le
Phare Bleu” (Den blå fyren) på Grenadas sydkust. Detta är en smakfull liten
resort med trevlig restaurang vid vattenbrynet. Sydkusten är vacker och består
av vikar som nästan kan beskrivas som fjordar. När Tomas återvänder till Salsa har
han med sig egenfångad gulfenad tonfisk.

Den smakar fantastiskt, både som Sashimi
och som tonfiskkotletter. Middagen är räddad denna kväll!

02/01. Stor städdag ombord. Nästan
14 dagar sedan vi låg förtöjda. När vi ligger i en marina och har tillgång till
färskvatten, passar vi på att tvätta både kläder, sängkläder och hela båten in-
och utvändigt. Saltvatten sliter mer på båten än man kunnat föreställa sig. Gelcoaten
blir snabbt matt. Även rostfritt stål täcks av ett rostfärgat ytskikt i de här
farvattnen. I marinan ligger det gamla svenska fyrskeppet Västra Banken. Hon
byggdes i Stockholm i början av 1900-talet och var i tjänst som fyrskepp i
svenska farvatten fram till 1970.

Under en period låg hon även i Gåshaga Marina
på Lidingö. Fyrskeppet fungerar numera som kafé och bar och rymmer även dusch
och toalett för marinans gäster.

03/01. Utflyktsdag. Vi hyr en
minibuss med Chaufför/guide för en hel dag. Guiden är väldigt kunnig och har
svar på allt om ön. Vägarna är dåliga, smala och kurviga så det tar tid att
förflytta sig, men ön är otroligt grön och vacker. Vi besöker Annandale
Waterfalls i regnskogen där några av oss tar ett dopp i det svalkande vattnet.

Vi
besöker också en distributionscentral för muskotnötter och en chokladfabrik där
vi fick se hela processen från att kakaonötterna skördades till färdig
chokladkaka. Visste ni att 90 % av världens muskotnötter kommer från Grenada? Inte
så konstigt att ”The Spice Island” är smeknamnet på ön.

04/01. När allt är tvättat,
vattentankarna fyllda och batterierna är fulladdade flyttar vi ut till en vik
nära marinan. Alltid när vi legat några nätter i en marina så längtar vi efter
att kunna ta morgondoppet i öppet vatten. Mellan båtarna simmar vi oftast men
vi använder jollen för att komma iland när vi ligger på svaj.
Tillsammans med de andra besättningarna på Ellen och Rua gör vi en
halvdagsutflykt till huvudstaden St. George. Det ligger två enorma kryssningsfartyg
i hamnen så det är mycket turister i farten. Vi besöker dessutom en
skeppshandel (till Fredriks glädje) och inhandlar diverse saker till båten, som
vi på förhand inte hade en aning om att vi behövde.

05/01. Dags att segla vidare. I
marinan finns både tull- och immigrationsmyndighet så utklareringen sköts
enkelt. Vi får tillstånd att ankra på Grenadas vatten ytterligare en natt och
en bit in på eftermiddagen ankrar vi strax norr om Halifax Bay, halvvägs upp på
västsidan av ön. Vattnet är kristallklart och eftermiddagen/kvällen ägnas åt
snorkling och test av lånad paddleboard. Det är inte helt enkelt att hålla
balansen på en uppblåsbar ”vindsurfingbräda”, men kul är det! Ytterligare en
”pryl” som behöver inhandlas!

06/01. Avsked är nästan alltid
tråkiga. Tänk att 18 dagar kan gå så fort! Allt har en ände …. Lena och Tomas
har seglat med oss sedan 19/12 men ska nu spendera några dagar iland innan det
är dags att flyga hem. Vi släpper av dem på en kaj och Maria fäller en tår när
vi seglar vidare. Fredrik nöjer sig med att säga att de kommer att vara
saknade.
Till kvällen ankrar vi i Chatham Bay på Union Islands västsida. Vinden är byig
8-14 m/s, men här ligger vi någorlunda skyddade. Varje gång som vi ankrar
förundras vi över det kristallklara vattnet. Trots att djupet är 10 meter ser
vi botten. Vattnet i Chatham Bay är inget undantag. Vi äter middag ombord och
för första gången sedan Salsa lämnade Sverige i augusti är vi bara två ombord
den närmaste veckan!

Grenada
01/01. We celebrate New Year’s Eve ashore at
“The Lazy Turtle”, a very nice restaurant. Although the celebration
didn’t end well into 2018 in Salsa’s cockpit, everyone was up early. Tomas, who
became a catamaran liker, sailed off with Rua already shortly after 7 am. We
onboard Salsa left an hour later. We take our time down the west side of
Grenada and stay for lunch and bath. In the afternoon we berth at the marina “Le
Phare Bleu” (The Blue Lighthouse) on Grenada’s south coast. This is an elegant
little resort with a nice restaurant on the waterfront. The south coast is beautiful
and consists of bays that can almost be described as fjords. When Tomas returns
to Salsa, he brings his own catched yellowfin tuna. It tastes fantastic, both
as Sashimi and as Tuna cutlets. We know what to have for dinner this evening!

02/01. Big cleaning day on board. Almost 14
days ago since we were moored. When we are in a marina and have access to fresh
water, we take the opportunity to wash both clothes, sheets and the entire boat
inside and out. Saltwater wears more on the boat than one could imagine. The
gelcoat faints fast. Stainless steel is also covered with a rusty surface layer
in these waters. The old Swedish lightship Västra Banken lies in the marina.
She was built in Stockholm in the early 1900s and served as a lightship in
Swedish waters until 1970. During a period she was also moored in Gåshaga Marina
on Lidingö. The lighthship now functions as a café and bar and also hold the
showers and toilets for the guests of the marina.

03/01. Sightseeing day. We rent a minibus with
driver / guide for a full day. The guide is very knowledgeable and has answers
to everything about the island. The roads are bad, narrow and curvy so the
travel takes time, but the island is incredibly green and beautiful. We visit
Annandale Waterfalls in the rainforest where some of us take a swim in the cool
water. We also visit a distribution centre for nutmegs and a chocolate factory
where we saw the whole process from harvesting the cocoa nuts to a complete
chocolate cake. Did you know that 90% of the world’s nutmegs come from Grenada?
No wonder that the nickname of the island is ”The Spice Island”.

04/01. When the water tanks are filled and the
batteries are fully charged, we move to a bay near the marina. Whenever we have
spent a few nights in a marina, we long for taking the morning swim in open
water. We usually swim between the boats but we use the dinghy to get ashore
when we are anchored. Together with the other crews on Ellen and Rua we make a
half-day trip to the capital St. George. There are two huge cruise ships in the
harbour so there are many tourists on the move. We also visit a chandlery (to
Fredriks satisfaction) and purchase various things for the boat, that we had no
idea that we needed.

05/01. Time to sail on! There are both customs
and immigration authorities in the marina, so clearance is easy. We are allowed
to stay in Grenada’s water for one more night and in the afternoon we anchor to
the north of Halifax Bay, halfway up to the west side of the island. The water
is crystal clear and the afternoon / evening is devoted to snorkelling and
paddleboard testing. It’s not easy to keep the balance on an inflatable “windsurfing
board”, but it’s fun! Another “gadget” that needs to be
purchased!

06/01. Farewell is always sad. Unbelievable
that 18 days can go so fast! Everything has an end …. Lena and Tomas have
sailed with us since 19/12 but they will now spend a few days at a hotel before
flying home. We drop them on a quayside and Maria fells a tear when we are
leaving. They will be missed. In the evening we anchor in Chatham Bay on the
western side of the Union Islands. The wind is 8-14 m/s, but here we are
reasonably sheltered. Every time we anchor, we talk about the crystal clear
water. Even though the depth is 10 meters, we see the bottom. The water in
Chatham Bay is no exception. We eat dinner aboard and for the first time since
Salsa left Sweden in August, we are only two on board for the next week!