07/01. Oj vad vi bedrog oss.
Botten i Chatham Bay var inte lika pålitlig som vi antagit. Under natten fick
vi ankra om två gånger pga. att vi draggade. Fredrik tillbringade natten i
sittbrunnen och vaktade. Och han var inte ensam om det. Andra båtar draggade
också och fick uppleva en orolig natt. Vi flyttar till Clifton Bay på vindsidan
av samma ö där vi får ligga vid en boj under natten.

08/01. Vi seglar söderut igen.
Vi vill uppleva Västindien när det är som bäst och seglar till Petite St.
Vincent. Det är en helt fantastisk privat ö med en exklusive resort och
sandstränder som vi bara kunnat drömma om och omgiven av korallrev som gjorda
för snorkling.

Av en trevlig ”boatboy” får vi köpa en levande hummer som vi
grillar ombord till middag på kvällen. Den är rejält stor och får med nöd och
näppe plats på grillen, antennerna sticker utanför. Vi penslar den med
vitlökssmör och det blir fantastiskt gott!

09/01. Vi bestämmer oss för att
stanna ytterligare ett dygn i vårt lokala paradis. Vid solnedgången tar vi en
”sundowner” på resortens restaurang. Vi får veta att här finns varken wifi, TV
eller telefon. Här ska man bara koppla av! När vi ser prislistan för att hyra
in sig på ön är vi väldigt tacksamma att vi, likt snigeln, har hemmet med oss.

10/01. Vi seglar norrut till
Bequia Island för att checka ut från St. Vincent och Grenadierna. Samtidigt tar
vi beslutet att avstå från ett besök på ”the Billionaire Island, Mystique”. Man
kan inte få allt här i livet och Mick Jagger har fått uppleva mycket. Nu får
han antagligen aldrig lyckan att möta Maria. Sorry!

11/01. Vi fortsätter norrut och
seglar en hel dag i friska vindar. Till kvällen gör vi ett ”pitstopp” i Rodney
Bay innan vi tidigt morgonen därpå ….

12/01. … fortsätter till
Martinique. Vi får plats i en ganska trist marina ost om Forte de France. Enda
fördelen med den är att den ligger nära flygplatsen dit Marias dotter Malin med
fästman Simon förväntas anlända nästkommande kväll. Marinan är inte bara trist,
här finns gott om mygg också, antagligen pga av mangrove träsket bredvid.
Äntligen får vi packa upp myggnäten som vi inhandlade innan vi lämnade Sverige!

13/01. Städdag igen! Vi tyckte
vi hade haft det här ganska nyligen men dagens timmar förbrukas till tvätt,
städning och proviantering. Att vi är i Frankrike märks av det stora utbudet på
supermarket. Här finns fina grönsaker, frukt, ostar och goda franska viner.
Till och med en burk crème fraiche och god yoghurt inhandlades, det var länge
sedan vi fick tag på det! Belöningen
blir att ungdomarna kommer som planerat och verkar glada av att få träffa oss. De
är mycket efterlängtade! Bonus är att Martinique till hör Frankrike, dvs EU och
vi kan sluta bekymra oss om roamingavgifter som skenar.

14/01. Efter sedvanlig
säkerhetsgenomgång ombord är vi mogna att lämna marinan. Vi seglar för enbart
genua till ett mysigt snorklingsställe som heter Anse Noir, strax norr om
bukten Grand Anse.
På väg på snorkling

Vi ser både koraller, färgglada fiskar och några sköldpaddor
innan vi lunchar och får ett av dagens störtregn över oss. Det handlar nu inte
om squalls utan om mer intensiva monsunliknande regn som varar ca en halv
timme, lyckligtvis utan större vindökningar. Kvällen avslutas med en promenad i
land och ännu en vacker solnedgång. När vi försöker köpa is till kylboxen av
några damer iland och de kostar 40 EUR för en påse modell mindre, tackar vi för
oss och kör tillbaka till båten där vi grillar entrecote, som intas med
klyftpotatis och hemslungad bearnaise med ett glas rött därtill. Undrar om det
var en språkförbistring? Trodde damerna att vi ville köpa 5 liter glass
istället för istärningar? Vår franska är tydligen lite ringrostig och inte så
bra som vi vill tro.

Petite St Vincent to Martinique

07/01. What we were wrong. The bottom of
Chatham Bay was not as reliable as we assumed. During the night we re-anchore
twice because we were dragging. Fredrik spend the night in the cockpit as a
watch. And he was not alone doing this. Other boats pulled too and experienced
an uneasy night. We move to Clifton Bay on the windside of the same island
where we will stay at a buoy during the night.

08/01. We sail south again. We want to
experience the Caribbean at its best and sail to Petite St. Vincent. It is an
absolutely stunning private island with an exclusive resort and sandy beaches
that we could only dream of and surrounded by coral reefs made for snorkelling.
We buy a live lobster from a nice “boatboy”. The lobster is really
big and the antennas stick outside of the grill. The only thing we put on is
garlic butter and it tastes amazing!

09/01. We decide to stay another day in our
local paradise. At sunset we take a sundowner at the beachside restaurant of
the resort. We are told that there is neither wifi, TV or telephone here. While
you are here you should only relax! When we see the price for the accommodation
on the island, we are very grateful that we, like the snail, have our house
with us.

10/01. We sail north to Bequia Island to check
out from St. Vincent and the Grenadines. We take the decision to refrain from
visiting the “Billionaire Island, Mystique”. You cannot get all and
Mick Jagger has experienced a lot. Now he probably never gets the chance to
meet Maria. Sorry!

11/01. We continue north and sail a full day in
moderate winds. In the evening we make a “pit stop” in Rodney Bay
before we early in the morning ….

12/01. … continues to Martinique. We stay in
a rather boring marina east of Forte de France. The only advantage of it is
that it is near the airport where Maria’s daughter Malin with fiancé Simon are
expected to arrive the next evening. The marina is not only dull, there are
plenty of mosquitoes too, probably because of the mangrove swamp next to it. At
last we can pack up the mosquito nets we purchased before we left Sweden!

13/01. Cleaning day again! We thought we did this
quite recently but today is spent on laundry, cleaning and provisioning. Being
in France we can tell by the great supply at the supermarket. Plenty of really
fresh vegetables, fruits, cheeses and good French wines. Even a jar of crème
fraiche and good yogurt were purchased, it was a long time since we got that!
The reward is that the young people arrives as planned and seem happy to meet
us. They are very awaited! We also get an extra bonus, Martinique belongs to
France, i.e. the EU, and we can stop worrying about roaming charges.

14/01. After the usual safety review on board
with new crew, we are ready to leave the marina. We sail with only genoa to a
cozy snorkeling site called Anse Noir, just north of the bay of Grand Anse. We
see corals, colourful fishes and some turtles before we have our lunch and get
one of today’s showers of rain over us. It’s not a squall but more like an
intense monsoon rain that lasts about half an hour, fortunately without major
winds. The day ends with a walk in the village and yet another beautiful
sunset. When we try to buy ice from some ladies for our cooler, they want 40
EUR for a small bag. We say no thanks and drive back to the boat where we eat
barbecued entrecote served with fried potatoes and homemade béarnaise and a
glass of red wine. Wondering if there was a language confusion? Did the ladies
believe that we would like to buy 5 litres of ice cream instead of ice cubes?
Our French is apparently a little “rusty” and not as good as we want to
believe.