23/01. Den
uppmärksamme följaren har kanske noterat från förra veckans bilder att Fredrik
bytt till en för långseglarlivet mer passande frisyr. Konstigt nog har ingen
velat kommentera detta på bloggen. I verkliga livet har kommentarerna varierat
men Fredrik är mest nöjd med kommentaren att han ser yngre ut och påminner om
Daniel Craige. 😉 Planeras det fler Bond-filmer? Vi läser alla kommentarer och
gläds åt dem.

24/01. Vi ligger fortfarande ankrade
i bukten utanför Le Marin. Här ligger hundratals båtar till ankars. Nästan alla
verkar vänta på reservdelar. Tyvärr verkar inte alla ha den goda smaken att ta
en stor runda till sjöss när toatanken är full så vi avstår gärna från bad. Vi
lämnar ankarplatsen och återförenas med våra vänner på katamaranen Rua i viken utanför
St. Anne.

25/01 –26/01. Vi ligger till
ankars, vi badar, vi fixar med småsaker på båten och vi väntar på segel. Efter
kontakter med avsändaren, bror Hadar, visar det sig att DHL inte hämtat seglet
den 22/01 som de utlovat utan först den 24/01. Puh! Nu verkar deras utlovade
fyra dagar leveranstid växa till ….

27/01. Tristess är ingen bra
grogrund för att spara pengar. Eftersom vi kan surfa fritt inom Martinique har
Maria lyckats lokalisera en firma som säljer Stand Up Paddleboards (SUP). Vi
hyr en bil och far dit med våra personliga smakråd från grannbåten. Resan blir mycket
lyckad och förutom en mycket färgglad och fin paddleboard har vi med oss
diverse destillerade produkter efter ett väldigt trevlig och intressant besök
på Depaz rom destilleri som inkluderade avsmakning av ett urval av deras rom.

Degustation!

28/01. Tyvärr! Det blåser för
mycket för att testa den nyinköpta leksaken. Synd. Medelvinden är ca 11 m/s och
i byarna är det över 15 m/s. Det blir i stället underhållsdag på båten. Men man
får hålla hårt i vaxflaskan. Annars blåser den omkull.
Båten rengörs och vaxas.

Maria åker in till
fastlandet för en ”power walk” med våra vänner Tim och Helen. Vi går en timme i
”skogen” längs med havet och kommer fram till den mest berömda stranden på
Martinique: Grande Anse des Saline, där vi tar oss ett dopp. Här samlas
turister och lokala familjer och umgås och äter söndags middag på stranden. Vi blir
bjudna på sockerrör, sugar canes. Man tuggar och tuggar och det är sött och
gott.

29/01. Dagen blir en upprepning
av gårdagen. Men vi belönar oss själva med kort besök i land för att sträcka på
benen och stilla törsten med en lokal öl av märket Lorraine blond.

Gott med en öl! I St Anne.

På kvällen
får vi mejl att DHL försökt leverera seglet till North Sails i Le Marin, men
avvisats.

30/01. Efter några tidiga
telefonsamtal kommer vi överens med DHL att de ska leverera seglet direkt till
oss. Och det fungerade. Seglet är ombord vid lunchdags, visserligen väldigt
mycket senare och till ett mycket högre pris än DHL utlovat från början och
därtill pålagda tullavgifter på några tusen (inom EU ???).

Hurra! Äntligen kom seglet från Sverige!

Vi bestämmer oss för
att segla vidare direkt. Men säg den lycka som varar. Strax efter lättning
tjuter motorlarmet. Kylvattnet är överhettat. Vi stoppar motorn, seglar för
genua och ankrar utan motor i bukten i St Anne igen. Vid närmare undersökning
har kylslangen från sjövattenfiltret till motorn lossnat, motorn får inget
sjökylvatten alls. Efter att Fredrik åtgärdat det primära problemet visar sig impellern
lidit mycket av att gå torr. Den behöver bytas ut.

Fredrik svettas i maskinrummet och den trötta impellern.

Men sedan verkar lugnet
infinna sig, klockan är fem och allt fungerar igen! Vi bestämmer oss för att
stanna en natt till och segla iväg tidigt imorgon bitti. Det är en konstig
värld vi lever i. Om man startar tio bilar från Umeå och ber dem köra till Rom
kommer säkert alla fram inom en vecka. Men om man utför motsvarande utmaning
för segelbåtar är det ingen som kommer fram (inte ens en HR 43 (Salsa) från
2004 som fått all omvårdnad som krävs). Och nu funderar man lite varför det
tillkommer en nolla i slutet på alla priser för båtar och marin materiel?

31/01. Vi ställer klockan på
04.30 och ger oss av i mörkret. Det blir en underbar segling
i vindar på
allt mellan 0-12m/s. När vinden är nere på 0 så stannar vi och reparerar
genuan. Fredrik slänger ut en fiskelina och det dröjer inte länge innan vi har
napp! En liten Wahoo (en typ av makrillfisk). Tyvärr sliter den sig precis när
vi ska håva upp den. Ingen fisk till middag ikväll! Vi ankrar utanför St Pierre (igen) och där klarerar vi ut från Martinique.

Still on Martinique

23/01. The
attentive follower may have noted from a picture last week that Fredrik has
changed to a sailing haircut. Nobody wanted to comment on the blog! Among the
boat people, the comments have varied, but Fredrik is most pleased with the
comment that he looks younger and reminds of Daniel Craige. 😉 Are
there any more Bond movies planned? We read all the comments on the blog and
look forward to them.

24/01. We
are still anchored in the bay outside of Le Marin. Hundreds of boats are anchored
here. Almost everyone seems to wait for spare parts. Unfortunately, not
everyone seems to have the good taste of taking a big round out to sea when the
septic tank is full so no swimming here. We leave the anchorage in the
afternoon and reunite with our friends at the catamaran Rua in the bay outside
St. Anne.

25/01
-26/01. We stay anchored, we are swimming and we fix with small things on the
boat while we are waiting for the sail. After contacts with the sender, brother
Hadar, it appears that DHL did not pick up the seal on 22/01 as they promised
but only on 24/01. Pooh! Their promised four days delivery time seems to
increase now ….

27/01. To
be bored is not a good basis for saving money. Since we can surf freely within
Martinique, Maria has managed to locate a company that sells Stand Up
Paddleboards (SUP). We rent a car and go there with our “personal shoppers” our
friends from New Zealand. The trip is very successful and in addition to a very
colourful and nice paddleboard we have various distilled products with us after
an interesting visit to the Depaz room distillery which included tasting a
selection of their rooms.

28/01.
Unfortunately it’s too windy to test the new toy. The average wind is about 11
m / s with a max of over 15 m / s. Time for maintenance day on the boat
instead. You have to hold on to the wax bottle or it will fly away. Maria takes
a “power walk” ashore with our friends Tim and Helen. We walk for an
hour in the “forest” along the sea and reach the most famous beach in
Martinique: Grande Anse des Saline, where we take a swim. Both tourists and
local families gather and socialize and eat Sunday dinner on the beach. We are
invited to test sugar canes. You chew and chew and it’s sweet and good.

29/01.
Today is a repeat of yesterday. But we reward ourselves with a short visit
ashore to stretch our legs and drink a local beer called “Lorraine blonde”. In
the evening, we are told that DHL tried to deliver the seal to North Sails in
Le Marin, but that it was rejected.

30/01.
After some early phone calls, we agree with DHL that they will deliver the seal
directly to us. And it worked. The sail is aboard at lunch time, albeit a lot
later and at a much higher price than DHL promised from the beginning and on
top of that a few thousand SEK in duty charges (within the EU ???). We decide
to continue sail directly. The happiness didn’t last very long.The engine alarm
sounds as soon as we have left the bay. The engine is overheated. We stop the
engine, sail with only the genoa and anchor without engine in the bay of St
Anne again. Upon closer examination, the cooling hose from the seawater filter
to the engine has been disconnected, the engine does not get any seawater water
at all. Fredrik fix the primary problem, but as the impeller went dry, it needs
to be replaced too. At five o’clock everything works again! We decide to stay
another night and sail away early tomorrow morning. It’s a weird world we live
in. If you start ten cars from Umeå and ask them to drive to Rome, everyone will
arrive there within a week. But if you perform the corresponding challenge for
sailboats, there is no one reaching Rome (not even a HR 43 (Salsa) from 2004
who has received all the necessary care). In addition one may wonder why there
is an additional zero at the end of all prices for boats and marine equipment
compared to corresponding things for cars?

31/01. We
set the clock at 04.30 and leave in the dark. It’s a wonderful sailing trip in
winds ranging from 0-12m / s. We stop and repair the genoa when the wind goes down
to zero. Fredrik throws out a fishing line and it does not take long before we
have a fish! A little Wahoo (a type of mackerel fish). Unfortunately, just when
we are going to take it up, it escapes. No fish for dinner tonight! We anchor
outside St Pierre (again) and clear out from Martinique.