01/02. Redan februari månad, Fredrik har nu varit ombord i
ett halvt år och Maria en månad mindre. Tiden går fort när man har trevligt.
Och vi längtar inte hem. I alla fall längtar vi inte efter den skånska vintern.
Av misstag står Marias väckarklocka på 0430 så vi vaknar tidigt. Det är mörkt
och bara svag vind, dvs. perfekt för att montera nya storseglet. Efter att
storseglet är på plats är det inte lönt att somna om så vi seglar iväg mot
Dominica (ej att förväxlas med Dominikanska Republiken som ligger längre
norrut). Vi har inga passande lattor till storseglet men det lovar segelmakaren
på Guadeloupe ordna fram. Vi seglar inte till Dominicas huvudstad Roseau utan
väljer viken Prince Rupert Bay utanför samhället Portsmouth. Här blir vi mötta
av väldigt trevliga boatboys som gått samman i sammanslutningen PAYS (Portsmouth
Association for Yacht Service). Förutom att erbjuda bojar hjälper de till med
att se till att båtarna inte drabbas av tjuvar, ordnar utflykter m.m. Dominica
hör till de fattigaste länderna i Västindien och är främst beroende av sitt
jordbruk. Sedan ett par år försöker man bygga ut turistnäringen. Dominica
drabbades hårdast av alla öarna i Karibien av orkanen Maria i september. Vår boatboy
berättar att man nu välkomnar turister tillbaka till ön.

02/02 Tidig morgon igen. Vi åker på båtutflykt till
nationalparken Indian River och ser på regnskog. Indian River är en av 365
floder på Dominica. Enligt vår guide Martin är regnskogen bäst på morgonen så
vi blir hämtade redan kl 0700. På floden får man inte köra motor så båten paddlas
och stakas medan guiden livfullt berättar om växter och djur som vi ser.
Indian River tidigt på morgonen.

Alla
damer får dessutom en fin blombukett och en liten fågel som Martin skickligt
förfärdigar av ett blad från en kokospalm. Vi förstår varför filmteamet till
”The Pirates of the Caribean” valde Dominica för en del av sina scener till
filmen ”Död Mans Kista”!

Fantastiskt vad man kan göra av ett kokospalmsblad!

03/02. Utflykt igen. Tillsammans med vänner från andra båtar
gör vi en heldagsutflykt med minibuss på norra delen av Dominica. Orkanen Maria
hade vindstyrkor på 220 miles/h vilket är ca 100 m/s och varade i ca sju
timmar. Efter vinden kom regnmassor som orsakade översvämningar och jordskred.
Vattnet förstörde nästan lika mycket som vinden. Uppbyggnaden kommer att ta
lång tid. Fortfarande har stora delar av ön ingen ström och många hus har bara
presenningar på taken. Många hus som inte var gjorda av cement är förstörda och
ligger i högar.
Vår guide pratar mycket om orkanen och hur den drabbade Dominica. Det är
omöjligt att föreställa sig hur fruktansvärda dessa timmar måste ha varit för
befolkningen och förstörelsen efteråt. Mycket bråte har städats upp och vägarna
är farbara igen, men överallt hör vi folk snickra på sina hus och laga det
orkanen förstört.

Vi gör en halvtimmes skogspromenad genom regnskogen upp till
ett vattenfall (Syndicate Falls) där vi badar i sötvatten.
På vägen berättar
vår guide om alla växter vi passerar. Nästan allt verkar gå att använda mot
någonting från gikt till infektioner. Han tar några blad från en buske och
säger att detta är ett utmärkt schampo och tvål. Varför köpa schampo när det
finns runt knuten? Vi passar på att tvätta oss i vattenfallet.
Löddrande schampo!

Red Rock på norra Dominica.

04/02. I varmt vatten växer havstulpaner bra. Nu verkar inte
den svenska bottenfärgen på Salsa stå emot växtligheten längre. Fredrik får
ägna tre timmars snorklande och dykande åt att skrapa botten på båten. Men
sedan är den fin (åtminstone för ett litet tag framåt). Vi gör en fotvandring och beser det restaurerade Fort Shirley.
Där blir vi bjudna på lokala matspecialiteter och iskallt lemongrass tea. På
kvällen har PAYS ordnat med barbecue med musik och dans iland för alla båtar
som ligger ankrade i viken. Vi träffar på flera som vi mött tidigare i ARC
sammanhang. Kvällen blir både sen och väldigt trevlig.

05/02. Vi seglar tidigt mot Guadeloupe och huvudorten
Pointe-à-Pitre. Till Dominica och dess vänliga befolkning återvänder vi gärna
och om turisterna återvänder skapar det förhoppningsvis arbetstillfällen.
Vi vill ligga i marinan i Pointe-à-Pitre för att enkelt ta emot våra vänner
Mona och Peter som ska segla med oss ett tag. Det är inte lätt att få plats i
marinan. Maria har försökt under en veckas tid på engelska. Men när Fredrik
ringer, bara pratar franska, och presenterar sig som ”Le Commandant de la
voilier Salsa” blir det ändring. En gästplats för två nätter ordnas fram på
momangen och på eftermiddagen kan vi koppla in efterlängtad landström för
första gången sedan vi var på södra Grenada för en månad sedan. I marinan finns
förutom massor av butiker och restauranger även en frisör. Härligt! Maria
passar på att gå till frissan efter fem månader till sjöss (nej, till Fredriks
besvikelse blev det inga dreadlocks och inte heller några rastaflätor denna
gång!).

06/02. Skönt att ligga i en marina när det är underhållsdag
ombord. Maria städar och vi hjälps åt att tvätta all smutstvätt. Dessutom fylls
dykartuben och det inköps lattor till storseglet, en ny reserv impeller till
motorn och mera polermedel till skrovet. På kvällen kommer Mona och Peter med
taxi från flygplatsen. De är väldigt välkomna. Och det beror inte bara på att
de bland annat har med sig kaffe och andra svenska delikatesser.

07/02. Efter en matinköpsrunda på ”Carrefour”, som har ett
fantastiskt utbud av allt vi behöver i matväg för närmaste veckan, lämnar vi
marinan och lägger oss till ankars strax utanför. Vi monterar de nya lattorna i
storseglet och har säkerhetsgenomgång med nya besättningsmedlemmar.

08/02. Vi seglar söderut till
Les Saintes som många har rekommenderat för att det är så trevligt här och
dessutom bra snorkling. Les Saintes tillhör Guadelopupe, dvs EU, så vi har
fortfarande bra och billig tillgång till data och telefon. Vi ankrar i viken
Anse Galet utanför ön Terre de Haut.

Dominica

01/02. Today it is February. Fredrik has now been on board
for half a year and Maria a month less. Time goes fast when you have a nice
time. And we do not miss home. In any case, we do not long for the winter in
Skåne.

Maria has by mistake set the alarm to 0430, so we wake up
early. It is dark and only a weak wind, ie perfect for mounting the new main
sail. After the main sail is in place, we can’t go back to sleep so we sail off
to Dominica (not to be mistaken for the Dominican Republic which is situated
longer north). We do not have any suitable battens for the main sail but the
sailmaker on Guadeloupe promise to fix it. We pass Dominica’s capital Roseau
and continue to Prince Rupert Bay outside the Portsmouth community. We are met
by very nice boatboys, they have merged into the PAYS association (Portsmouth
Association for Yacht Service). In addition to offering buoys, they help to
protect the boats from thieves, arrange excursions, etc. Dominica belongs to
the poorest countries in the Caribbean and is mainly dependent on its
agriculture. Since a couple of years, they are trying to expand the tourism
industry. Dominica was hit hardest by all the islands of the Caribbean by
Hurricane Maria in September. Our boatboy tells us that they are now welcoming
tourists back to the island.

02/02 Early morning! We go on a boat trip to the Indian
River National Park and look at the rain forest. Indian River is one of 365
rivers on Dominica. According to our guide Martin, the rain forest is best in
the morning, so we are picked up at 0700. Motoring is not allowed on the river,
so the guide is paddling and pushing the boat while he talks vividly about
plants and animals that we see. Martin creates a fantastic little bird of the
leaf from a coconut palm and gives one to all ladies together with a nice
flower bouquet. We understand why the movie team of “The Pirates of the
Caribean” was choosing Dominica for some of the scenes for the movie
“Dead Mans Chest”!

03/02. Excursion day again. Together with friends from some
other boats, we make a day trip by minibus in the northern Dominica. The hurricane Maria had wind forces
of 220 miles/h i.e., about 100 m/s and lasted for about seven hours. After
the wind there was heavy rain that caused floods and landslides. The water
destroyed almost as much as the wind. The re-structuring will take a long time.
Still, large parts of the island have no power and many houses only have
tarpaulins on the roof. Many of the houses that were not made of cement are
destroyed and are in piles.

Our guide talks a lot about the hurricane and how it
affected Dominica. It’s impossible to imagine how horrible these hours must
have been for the population and the destruction afterwards. A lot have been cleaned
up and the roads are passable again, but everywhere we see people working on
their houses and try to fix what the hurricane destroyed.

We walk through the rainforest for half an hour up to a
waterfall (Syndicate Falls) where we swim in freshwater. On the way, our guide
tells us about all the plants we pass. Almost everything seems to be used
against anything from gout to infections. He takes some leaves from a bush and
says that this is an excellent shampoo and soap. Why buy shampoo when it’s growing
everywhere? We use the shampoo and wash ourselves in the waterfall.

04/02. Barnacles grow very well in warm water. The Swedish
bottom paint of Salsa does not seem to stand against the vegetation anymore.
Fredrik spends three hours snorkelling and diving to scratch the bottom of the
boat. But then it’s clean and nice (at least for a little while). We make a
walk and visit the restored Fort Shirley. We are invited to taste local food
specialties and ice-cold lemongrass tea. In the evening, PAYS has arranged a barbecue
with music and dance for all the boats that are moored in the bay. We meet several
of the crews that we met earlier in the ARC context. The evening is very nice
and late.

05/02. We continue early and sail to Guadeloupe and the main
city of Pointe-à-Pitre. We are
happy to return to Dominica and its friendly people and hopefully tourists
visiting can create jobs.

We want to stay in the Pointe-à-Pitre marina to easily meet
our friends Mona and Peter who will sail with us for a while. It’s not easy to
get a berth in the marina. Maria has been trying to make a reservation in
English for a week. But when Fredrik calls and speaks French, and presents
himself as “Le Commandant de la Voilier Salsa”, that makes a
difference. A berth for two nights is reserved in the blink of an eye. In the
afternoon we can connect to land power for the first time since we were in
southern Grenada a month ago. There are plenty of shops and restaurants in the
marina. And a hairdresser! Wow! Maria takes the opportunity to visit the hairdresser
after five months at sea (nope! To Fredrik’s disappointment there was no dreadlocks
or cornrows this time!).

06/02. When it is a maintenance day on board it’s always
nice to be in a marina. We clean and we do the laundry. In addition, we can
fill up the diving tank and purchase battens for the main seal, a new spare
impeller to the engine and more polish to the hull. In the evening, Mona and
Peter arrive by taxi from the airport. They are very welcome. And it’s not just
because they bring coffee and other Swedish delicacies.

07/02. After food purchase at “Carrefour”, which
has a fantastic range of everything we need for food for the next week, we
leave the marina and anchor in the bay outside. We assemble the new battens and
have security review with our new crew members.

08/02. We sail south to the Archipel des Saintes. Many have recommended
these nice islands for its beauty and snorkelling. Les Saintes belongs to
Guadelopupe, i.e. the EU, so we still have good and cheap access to data and
phone. We anchor in the Anse Galet bay outside the island of Terre de Haut.