03/04.
Vi vill segla till British Virgin Islands (BVI). Dit är det 100 NM så vi kan
inte hinna dit under en lång dagsegling. Vi ligger därför kvar vid Gustavia
under dagen och seglar iväg framåt kvällen efter middag ombord. Akterliga
svaga, ljumma vindar gör att seglingen blir härlig. VI turas om med tvåtimmars
vakter under natten.

04/04.
Vid gryningen lägger Bill ut fiskelinorna och precis när vi närmar oss BVI så
nappar det. En ståtlig Barracuda slängs tillbaka i havet pga. risken för
förgiftning av ciguatera. Giftet finns mest i revfiskar men eftersom Barracuda
lever av revfiskar bör de inte ätas. Vi har dessutom turen att få se en val som
vinkar med sidofenorna och sedan blåser. Först trodde vi valen var en
vindsurfare.
På eftermiddagen förtöjer vi vid en boj utanför Spanish Town. Inklareringen har
stängt för dagen så vi stannar ombord, badar och tar det lugnt.

05/04.
Efter en omständlig inklarering tar vi en promenad i Spanish Town. Visst är
mycket förstört av orkanen Irma men verksamhet pågår i alla fall. Vi besöker
järnaffären, båtsportaffären och fyller upp tanken med bensin till jollen. På
eftermiddagen flyttar vi oss till nationalparken Bath som har de underbaraste
mjuka runda granit klippor man kan tänka sig. Vi har tur och är alldeles
ensamma bland klipporna trots att guideboken varnar för att det kan vara trångt
av besökare där.

Fredrik takes a swim in a tide pool.

We followed a track between the granite boulders.

06/04.
Två bra anledningar att komma till BVI är att BVI består av många olika öar i
en skärgård samt att det är bra snorkling här. Eftersom öarna tillhör samma
land slipper vi tråkiga in- och ut-klareringar när vi seglar omkring. Och
snorkla roar oss mycket. Vi seglar först upp till den lilla ön George Dog och
snorklar någon timme. Sedan fortsätter vi till Cooper Island där vi bojförtöjer
utanför en resort som precis nyöppnat efter orkanen. Bill lyckas fotografera
sköldpadda både på ytan och simmande med en fisk. Vi äter middag iland och
glädjer oss åt att restaurangen verkar vara fullbelagd.

07/04.
På Salt Island snorklar vi på vraket efter RMS Rhone, en ångbåt byggd i stål
som sjönk 1867. Eftersom vraket ligger på bara 10 meters djup så är det ganska
sönderbrutet. Men sikten är bra så vi är nöjda. Som grädde på moset fick
Fredrik simma en stund med en sköldpadda när han återvände till båten. Tyvärr är
kameran och Fredrik inte alltid överens så vi får lita på hans ärliga uppsyn
när han nu tillhör ”The Turtle Club”. Till kvällen går vi till Peter Island där
vi ankrar i Deadmans Bay. Ni kanske anar på namnet att det här är gamla
piratvatten. Men natten blev lugn och vi slapp överfall.

08/04.
Vi kan inte bara leva på upplevelser. VI seglar till Road Harbour på Tortola
för att fylla på förråden. Här är mycket förstört. Marinan är fortfarande full
av sönderslagna nöjesbåtar och mitt i hamnen sticker två master upp. Efter att
vi studerat väderleksutsikterna bestämmer vi oss för att snarast segla tillbaka
österut till Anguilla. Vädret är gynnsamt nu men den ostliga vinden kommer att
öka om cirka två dygn. Om vi väntar kommer det att bli en tuff kryss. Dagens
planer ändras snabbt och vi klarerar ut och lämnar BVI för den här gången.

09/04.
Vinden har under natten varit frisk ostlig. Dessutom har vi haft motström på ca
0,5 knop. Någon timme innan ankomst fångar Bill en liten tonfisk som genast
filéas. Därför är vi nöjda, men trötta när vi på eftermiddagen ankrar i Road
Bay, Anguilla. S/Y Ellen ligger redan här och vi blir bjudna på en ”sundowner”
ombord. Under en nattsegling blir det lite si och så med sömnen, så vi orkar
inte ens hålla oss vakna till ”sailors’ midnight” (21.00), strax efter klockan
åtta sover vi allesammans.

10/04.
Tillsammans med besättningen på S/Y Ellen gör vi en guidad utflykt med taxi på
ön. Taxi chauffören ska först köra barn på ön till skolan, men hämtar sedan upp
oss. Anguilla tillhör Storbritannien och här bor ca 14000 personer. Stolt
berättar guiden att ön har sex nyinstallerade trafikljus och under rundturen
passerar vi alla sex. Ön är full av underbara sandstränder och det byggs en del
lyxhotell. Men turisterna har inte kommit tillbaka än efter orkanen. Många
lever av turism eller fiske. Guiden visar oss var han bor och där får vi även
träffa hans son som blivit öns hjälte efter att ha fångat en rekordstor Blue
Marlin. Fisken vägde 420 kg!!!
Beach lunch

11/04.
Det blåser friskt men vi har bara ca 15 NM till den holländska sidan av St.
Maartin. Vi sätter kutterfocken, revar storen och seglar iväg. Bill lägger ut
fiskrev och lyckas fånga en lagom stor tonfisk igen så till middag blir det
Tuna tartar. Efter lunch ankrar vi i Simpsons Bay strax utanför en stor lagun
som är ett maritimt centrum med flera välsorterade båtbutiker. Vi åker in och
botaniserar i båtbutikerna, vi hittar alltid något som vi inte visste att vi
behövde. Inne i hamnen ligger många båtvrak kvar som blivit förstörda under
orkanen Irma. Det är så sorgligt att se förstörelsen, även om det jobbas
febrilt på många båtar och på hus och bryggor runt hamnen.

A wreck in the harbour after hurricane Irma.

12/04.
Underhållsdag. Fredrik och Bill har redan tidigare bockat av flera projekt på
”att-fixa-listan” men nu lagar Fredrik generatorn som slutat fungera och Bill
jobbar med en svårlokaliserad läcka som slutligen visade sig komma från ett par
icke pluggade borrhål i gasolförvaringsboxen. Maria kämpar med att få
sprayhooden (regnskyddet över sittbrunnen) fri från mögel och lyckas till 90 %
med hjälp av såpa, vinäger och citron. Kvällen avslutas med champagne och restaurangmiddag
iland eftersom det är sista kvällen som Bill är ombord.

Fredrik fix the navigation light.

British Virgin Islands, Anguilla and Sint Maarten

03/04. We want to sail to the British
Virgin Islands (BVI). The distance is 100 NM so we cannot get there during a
long day trip. We stay at Gustavia during the day and sail off in the evening
after having had dinner aboard. Following weak and warm winds make the sailing
delightful. We do two-hour watches during the night.

04/04. At dawn, Bill hangs out the
fish lines, and just as we approach BVI, he got a bite on the hook. A
magnificent Barracuda is thrown back into the sea because of the risk of ciguatera
poisoning. The poison is mostly found in reef fishes, but because Barracuda
lives on reef fishes, they should not be eaten. We are also lucky to see a
whale that is waving the fins and then blowing. At first we thought the whale
was a windsurfer.
In the afternoon, we are moored at a buoy outside Spanish Town. The check-in
has closed for the day so we stay on board, taking a swim and take it easy.

05/04. We take a walk in Spanish
Town after a lengthy check-in. It is very destroyed by Hurricane Irma but anyway
operations are in progress. We visit the hardware store, the boat store and
fill up the tank with petrol for the dinghy. In the afternoon we move to Bath
National Park which has the most beautiful soft round granite boulders you can
imagine. We are lucky and are quite alone among the rocks although the
guidebook warns that the place may be crowded by visitors.

06/04. Two good reasons to come to
BVI are that: BVI consists of many different islands in an archipelago and that
there is good snorkelling here. As the islands belong to the same country, we
are spared from boring clearance when we sail around and we enjoy snorkelling.
First we sail to the small island of George Dog and snorkel for an hour. We
continue to Cooper Island where we moor outside a resort that just opened after
the hurricane. Bill manages to take photos of a turtle both on the surface and
swimming with a fish. We eat dinner ashore and are pleased to see that the
restaurant seems to be fully booked.

07/04. We snorkel on Salt Island on
the wreck after RMS Rhone, a steam boat built in steel that sunk in 1867.
Because the wreck is only on 10 meters deep, it is quite broken. But the
visibility is good so we are happy. As icing on the cake Fredrik had a swim with
a turtle when he was returning to the boat. Unfortunately, the camera and
Fredrik are not always in agreement so we will trust his honesty when he now belongs
to “The Turtle Club”. We anchor in Deadmans Bay at Peter Island in
the evening. The name implies that this is old pirate water. But the night was
calm and there were no pirate attacks.

08/04. We can not only live on
experiences. We sail to Road Harbour at Tortola to fill up the food storage.
Much is ruined here. The harbour is still full of broken pleasure boats and in
the middle of the harbour two masts stick up. After studying the weather
forecasts, we decide to swiftly return east to Anguilla. The weather is favourable
now but the easterly wind will increase in about two days. If we wait, it will
be tough tacking. The plans for today is quickly changed and we clear out and
leave BVI for this time.

09/04. The eastern wind was
moderate during the night. In addition, we had a sea current of about 0.5 knots
against us. An hour before arrival, Bill catches a small tuna. We are
satisfied, but tired when we anchor in Road Bay, Anguilla in the afternoon. S/Y
Ellen is already here and we are invited to a “sundowner” on board.
You don’t sleep very well during a night sailing, so tonight we cannot even stay
up until the “sailors’ midnight” (21:00), just after eight o’clock we
are all sleeping.

10/04. Together with the crew on S
/ Y Ellen we make a guided tour by taxi on the island. The taxi driver should
first drive children on the island to school, but then he picks us up. Anguilla
belongs to the UK and has approximately 14000 inhabitants. Proudly the guide
tells that the island has six newly installed traffic lights and during the
tour we pass all six. The island is full of beautiful sandy beaches and some
luxury hotels are being built. But the tourists have not come back after the
hurricane. Most people live on tourism or fishing. The guide shows us where he
lives and we also meet his son who became the island’s hero after capturing a
record-breaking Blue Marlin. The fish weighed 420 kg !!!

11/04. It’s windy but we only have
about 15 NM to the Dutch side of St. Maartin. We hoist the cutter jib, make a
reef in the mainsail and sail away. Bill hangs out the fishing lines and succeeds
again in catching a tuna. For dinner Tuna Tartar is served. After lunch, we
anchor in Simpsons Bay just outside a large lagoon, a maritime centre with
several well-stocked boat shops. We go ashore and botanize in the boat shops,
we always find something we did not know we needed. Within the harbour there
are many boat wrecks left destroyed under the hurricane Irma. It’s so sad to
see the devastation, even though work is ongoing on many boats and houses and
docks around the harbour.

12/04. A day of maintenance. Fredrik
and Bill have already ticked off several projects on the “to-fix
list”, but Fredrik is investigating why the generator has stopped working
and Bill is working with a difficult localized leak that eventually turned out
to come from a pair of unplugged drill holes in the propane storage box. Maria
is struggling to get the spray hood (rain cover over the cockpit) free from mould
and has a 90% success with soap, vinegar and lemon. The evening ends with
champagne and dinner ashore; it’s the last night that Bill is on board.