28/04. Vi lättar ankar för sista gången i Karibien och styr norrut. Det känns lite vemodigt. Vinden är frisk ost-syd-ostlig vilket är förmånligt. Med revade segel lyckas vi hålla upp mot vinden så att vi seglar ost om Barbuda. Det känns bra. Vi tjänar nog 50 NM på det. Men distansen till Azorerna är 2200 NM fågelvägen. Inom tre veckor ska vi vara där.

29/04. Vi siktar två stora valar på nära avstånd, ca 200 meter. En av dem gör ett fantastiskt luftsprång och har hela kroppen uppe i luften. Naturligtvis har vi ingen kamera till hands. Det gör inget för den synen kommer vi aldrig att glömma. Varför gör en val ett sådant språng? Vi vet inte. Fredriks teori att valen rymt från Seaworld i USA får väldigt lite stöd från övriga besättningen.

30/04. Vi har anlitat en “weather router” som från land ger oss direktiv hur vi ska styra för att undvika dåligt väder och fånga de bästa vindarna mot Azorerna. Varje morgon sänder vi vår position kompletterat med en väderobservation. Efter fem timmar svarar han med väderutsikter för de närmaste två dygnen samt direktiv på vilken punkt vi ska försöka styra mot. Nu ska vi styra mot en punkt drygt 500 NM i bäring 020 grader. Om vi inte tappar fart
får vi gärna styra mer ostligt, vilket vi gör.

01/05. Det är 1.e maj idag. Tänk vad tiden går fort. Hemma börjar det väl bli vår men här känns det som vi går mot höst. Vattentemperaturen sjunker ca en grad per dygn och de mera frusna i besättningen tar på sig långbyxor till nattvakten. Salsa “tågar på” med 5-6 knop. På eftermiddagen ansluter tre små delfiner. De är välkomna och blir fotograferade av besättningen.

02/05. Vi börjar komma in i sjörutinerna. Båda vakterna kan nu sköta segel och vindroder så att Fredrik kan sova tämligen ostört på frivakterna. Vindrodret har styrt båten hela tiden sedan vi lämnade Antigua. Enda gången det behöver lite stöttning är när det kommer en squall. Då ökar vinden och kantrar plötsligt upp till 30 grader.

03/05. Kommer ni ihåg hur ruttna ägg luktar? Vi gör det. Till överfarten har Maria laddat med 72 st. ägg, men i Jolly Harbour gick det inte att uppbringa ägg som inte varit i kylskåp, vilket är att föredra eftersom vi inte kan ha dem i kyla på båten. Trots att äggen ser intakta ut luktar flera av dem ruttna. Vi knäcker alla misstänkta ägg och slänger de dåliga. De friska
äggen blir som tröst upphöjda till en hedersplats i en spansk tortilla som serveras till lunch.

04/05. VI har börjat fiska eftersom vi inte längre har färsk mat som måste ätas upp innan den blir dålig. Första dagens fiske kröntes på kvällskvisten med en fin gulfenad tonfisk som skall bli lunch i morgon.

05/05. Under hela överfarten från Las Palmas till St. Lucia såg vi bara något enda handelsfartyg på AIS. På den här överfarten har vi redan sett två stycken optiskt. Och dessutom några andra på AIS. Det är tydligt att rutterna från Europa till Panamakanalen och länderna i Mellanamerika passerar här. Det känns bra att det finns stora fartyg i närheten om vi av någon anledning skulle behöva hjälp. Vi får hålla tummarna för att styrmännen håller sig vakna så de inte seglar ner oss. Efter att vi fått en fin Dorado slutar vi fiska för ett tag framåt. Vi vill hinna äta lite annat än fisk.

The crossing to the Azores: The first week.

28/04. We weigh anchor for the last time in the Caribbean and goes north. It feels a little bit sad. The wind is moderate east-south-easterly, which is advantageous. With reefed sails we manage to hold up against the wind as we sail east of Barbuda. We save about 50NM on this which feels good. But the distance to The Azores is 2200 NM. We will be there within three weeks.

29/04. We
see two large whales about 200 meters away. One of them does a
fantastic air leap and has the whole body up in the air. Of course we
have no camera at hand. It doesn’t matter because we will never
forget it. Why does a whale make such a leap? We don’t know.
Fredrik’s theory that the whale has escaped from Seaworld in the US
is not supported by the rest of the crew.

30/04. A “weather router” ashore gives us directives how to steer to avoid bad weather and catch the best winds against The Azores. Every morning we send our position in addition to our weather observation to him. After five hours, he answers with a weather forecast for the next two days and directives of a waypoint to steer towards. Now we are steering towards a point approximately 500 NM away in bearing 020 degrees. If we do not lose speed we can steer more eastward, which we do.

01/05. It is 1st of May today. Time flies. At home spring is on it’s way, but here it feels like we are going towards fall. The water temperature drops
about one degree per day and the more frozen in the crew take the warm trousers on to the night watch. Salsa sails on with 5-6 knots. In the afternoon,
three little dolphins join us. They are welcome and the crew take pictures.

02/05. We’re starting to get into the sea routines. Both watches can now manage the sails and wind vane so that Frederik can sleep relatively undisturbed when he’s off watch. The wind rudder has steered the boat all the time since we left Antigua. The only time it needs some support is when there is a squall. During a squall the wind increases and change suddenly up to 30 degrees.

03/05. Do you remember how rotten eggs smell? We know. For the crossing, Maria stored 72 eggs in the cabinets. In Jolly Harbor, we could not get eggs that had not been refrigerated, which is preferably since they can’t be kept cold on the boat. Although the eggs look intact several of them smell rotten. We crack all the suspected eggs and throw away the bad. The good ones are elevated to a place of honor in a Spanish tortilla served for lunch.

04/05. We no longer have fresh food that must be eaten before it gets bad, so we have started to fish. In the evening, the first day’s fishing was rewarded
with a nice yellow fin tuna which will be lunch tomorrow.

05/05. We saw only one single merchant on the AIS throughout the crossing from Las Palmas to St. Lucia. On this crossing, we have already seen two ships visible by eye and some other on the AIS. It is clear that the routes from Europe to the Panama Canal and the countries of Central America pass here.
It feels good that there are large ships in the vicinity if for any reason we would need help. We’ll keep our fingers crossed that the mates are awake and not run us down. We stop fishing for a while after we got a nice Dorado. We want to eat something else than only fish.