26/05.Vi är uppe i ottan, gräddar frukostbröd och lämnar hamnen före kl. 08. Vi motorseglar inledningsvis i en svag ostlig vind, men efter lunch ligger Atlanten som en spegel och genuan rullas in. Det blir “Följa John” efter S/Y Oda med 5 knop.

Nästan varje timme möter nya ystra delfiner oss och följer oss en stund.
Jumping Dolphins.

Plötsligt händer det, en tydlig smäll mot skrovet, vi har kört på något. Salsa tar inte in vatten och smällen lät inte alltför allvarlig men vi vill veta vad vi kolliderat med och vänder runt. Det visar sig vara en cirka 30 cm stor sköldpadda. Han simmar lugnt och verkar vara oskadd så vi hoppas att han kom undan incidenten med enbart en lätt huvudvärk. Någon timme senare rapporterar S/Y Oda att de nästan kolliderat med en blåval. När vi kommer fram där incidenten hänt ser också vi blåvalen, den blåser på 30 meters håll. Och den är jättestor! Skönt att vi inte kolliderade med den.

The whale…

27/05. Lite långtråkigt är det. Vi vill segla men vinden som weather routern “lovat oss” uteblir. Det här är ytterligare en dag med motor och lite stödsegel för att vi inte ska rulla så mycket i atlantdyningarna. Valar och delfiner finns runt om oss men det har vi redan skrivit tillräckligt om. Vi får rådet att dra oss österut mot La Coruna för att undgå ett lågtryck norr om oss med vind på mer än 30 knop.

28/05. Vi får äntligen segla. Till lunch kom vinden. Och dessutom akterifrån. Vi hissar gennakern som inte fått lufta sig sedan atlantöverfarten i november 2017.
Gennaker sailing.

Men säg den glädje som är beständig. Till kvällen dör vinden på nytt och “järngenuan” måste startas.

29/05. Vinden är tillbaka igen. Vi seglar i svaga akterliga vindar med gennakern och gör fem, sex knops fart. Vattentemperaturen har sjunkit till 13 grader. Det är en klar skillnad mot de 27 graderna som vi har vant oss vid i Karibien. Är det kanske därför vi inte siktar någon enda val och bara ett delfinstim under hela dagen. Vi förstår dem, vem vill bada i 13-gradigt vatten när man kan välja områden med behagligare temperatur?

30/05. Hej vad det går! På efternatten kom vinden på allvar. Vi är i utkanten av lågtrycket och får NV vindar upp mot 23 knop, dvs. 11,5 m/s. Med revat storsegel och revad genua forsar vi fram i mer än 8 knop. Vi njuter av seglingen och farten. Tyvärr har det uppstått ett nytt hål i vår nylagade genua. Vi har slut på lagningstejp så det är bara att hoppas den klarar sig till England.

31/05. Hurra! Hurra! Vi har slagit Salsas gamla distansrekord över 24 timmars segling. Det nya rekordet är 184 NM på 24 timmar. Och det är distans över grund, mätt isjökortsplottern. Inget fusk med loggen alltså. Det innebär en medelfart på 7,66 knop. När vi tittar på
maxfarten visar båtens logginstrument att vi vid något tillfälle varit uppe i 10,6 knop.

Det är antagligen när vi rutschat utför en stor våg. Men ändå!
Average speed!

01/06. Sedan vi lämnade Horta har vi bara varit tre ombord, Fredrik, Bo och Elisabeth. Man går ensam vakt i tre timmar och sedan vilar man eller gör annat i sex timmar. Om vakten behöver förstärkning väcks den som står i tur att gå på vakt. Då alla ensamma klarar att öka och minska (reva) segelytan på både storsegel och genua är det väldigt sällan någon behöver väckas. Eventuellt byte till annat försegel får vänta till nästa vaktskifte.

Systemet fungerar utmärkt. Vi är utvilade, glada och nästan bråkar om att få göra övriga sysslor såsom matlagning, diskning, köra watermakern eller kommunicera över radion.

We leave The Azores

26
/ 05.We are up early, bake bread for breakfast and leave the harbor
before eight. Initially we start the engine in weak easterly wind,
after lunch the Atlantic is like a mirror and we furl the genoa. We
follow after S/Y Oda in 5 knots.
Dolphins catch up almost every
hour and follow us for a while. Suddenly, a distinct bang to the
hull, we have run into something. Salsa does not leak water and the
bang did not sound too serious, but we want to know why it happened
and turn around. It turns out to be an approximately 30 cm big
turtle. He swims calmly and seems to be undamaged so we hope he
escaped the incident with just a slight headache. An hour later S/Y Oda
reports that they almost collided with a blue whale. When we arrive
where the incident happened we see the blue whale too, it blows 30
meters away. And it is big! Glad we did not run into it.

27/05.
It’s a bit boring. We want to sail but the “promised”wind stays
away. This is another day of motoring, with a little sail support
not to roll so much in the Atlantic swells. Whales and dolphins are
around us but we have already written enough about that! To avoid a
low pressure north of us with winds of more than 30 knots, we are
advised to go east to La Coruna.

28/05.
The wind is back at lunchtime and we can finally sail. In additionn
we have running wind. We hoist the gennaker that has been resting
since the Atlantic Transit in November 2017. But say the happiness
that is lasting. The wind disappears again in the evening and we have
to start the “irongenoa”.

29/05.
The wind is back again. We are doing six knots of speed when we sail
in weak, following winds. The water temperature has fallen to 13
degrees C (55,4° F). This is a clear
difference to the 27 degrees C we’ve been used to in the Caribbean.
Is that maybe the reason why we do not see a single whale or
dolphin shoal throughout the day. We understand them. Who wants to
swim in 13-degree C water when you can choose areas with a more
comfortable temperature?

30/05.
Hey, it goes fast! The wind seriously came back in the afternoon. We
are in the outskirts of a low pressure and get north westerly winds
up to 23 knots, ie 11.5 m / s. With reefed mainsail and reefed genoa
we are flying forward in more than 8 knots. We enjoy the sailing and
speed. Unfortunately, there is a new hole in our newly reconditioned
genoa. We are out of patch tape so we just hope it will last until we
reach England.

31/05.
Hurray! Hurray! We have braken Salsas old distance record over 24
hours of sailing. The new record is 184 NM/24 hours. And that is the
distance over the ground, measured in the chart plotter, ie, no
cheating with the log. This means an average speed of 7.66 knots.
When we look at the maximum speed, the boat log instrument shows that
we have been doing up to 10.6 knots. That’s
probably when we were flying down a big wave. But still!!

01/06.
We have only been three aboard since we left Horta, Fredrik, Bo and
Elisabeth. You are alone on watch for three hours and then resting or
doing something else for six hours. If the watch needs support the
next person in line needs to get up. It’s very rare that you need to
call for support. Everyone can reef or hoist the mainsail and genoa.
Any change to the foresail must wait until the next shift. This
system works great. We are well rested, happy and almost fighting
about getting to do other chores such as cooking, washing, running
the water maker or communicating over the radio.