10/06.
På kvällen samlas den nygamla besättningen ombord. Det är Fredrik, Maria, Hadar
och Stefan, dvs. samma gäng som seglade över Atlanten i november.
Planen är att vi ska segla tillsammans med S/Y Ellen mot Sverige. Ellen har
fått åka lastbåt över Atlanten och lastats av i Southampton. Vi kastar loss kl.
23 och nattseglar österut i svaga NE vindar.

Fredrik and his new “old” crew.

11/06.
Det blåser för dåligt så vi inser att vi inte kommer att hinna till Cowes på
Isle of Wight innan kvällen. I Cowes som är Englands motsvarighet till Sandhamn
ligger Ellen och väntar på oss. Därför är det lika bra att segla ytterligare en
natt och sedan mötas i Eastbourne. Vinden är fortfarande svag och emot oss. Vi
går 4 timmars vakter under natten och det märks att vi kommit norrut för det är
bara riktigt mörkt mellan kl 23 och 04 på morgonen.

12/06.
På morgonen friskar vinden och vi kryssar med revade segel mot Eastbourne. Vid
lunchtid är vi ganska nöjda då vi slussar in till Sovereign Harbour marina i
Eastbourne. Marinan är lugn, välordnad och har ett antal restauranger längs
kajerna. Det är ca 4 km från marinan till staden Eastbourne och vi prioriterar
att normalisera våra sömnbehov efter nattseglingen, framför att berika staden
med vår närvaro. På kvällen går vi alla på indisk restaurang och äter en
suveränt god middag.

13/06.
Äntligen lite akterliga vindar. Vi slussar ut på förmiddagen och seglar med
Code och fullt storsegel österut i Engelska kanalen. Handelsfartygstrafiken är
nu intensiv.
A lot of traffic in the channel.

Här råder strikt trafikseparering så att all sydgående
handelstrafik går i en ca fem NM bred zon på Engelska sidan och den nordgående i
en motsvarande zon på franska sidan. Från respektive trafikzon och fastlandet
är det fritt fram att åka åt valfritt håll så vi håller oss där. När vi byter
till den franska sidan av kanalen nära Calais så måste vi korsa trafikzonerna
med 90 graders vinkel. Samtidigt byter vi så klart gästflagga.
We hoist the French flag.

Vinden avtar
under kvällen så det blir till att motorsegla under natten.

14/06.
Varken Ellens eller Salsas sjökort har blivit uppdaterade under vår segling i
Karibien. Tidigt på morgonen blir vi uppkallade av en belgisk bevakningsbåt som
säger att vi är på väg att segla in i ett område där tillträdesförbud råder pga.
av att de anlägger en vindkraftspark. Våra sjökort visar tre olika områden med
vindkraftverk men det finns möjlighet att passera mellan områdena. Tydligen har
belgarna ändrat sig och nu stängt denna möjlighet. Lite fräckt att begränsa
fartygsrörelserna på det viset. Men så kan det gå när ett land saknar regering.
Vi får vända, göra en omväg på fem NM och tvingas dessutom ut bland
handelsfartygstrafiken.
Vi beslutar oss för att inte hedra Belgien med ett besök och förtöjer i stället
till kvällen i marinan i Scheveringen, som är hamnstaden till Haag,
Nederländerna.

15/06.
Marinan är från och med dagen stängd för nöjesbåtar då de skall förbereda VIP-besök
av båtarna som seglat Volvo Ocean race. Men hamnkaptenen gör ett undantag för
oss. Vi kan därför njuta av den vackra och trevliga staden Haag. Bland annat
besöker vi Mauritshuis och tittar på gamla målningar av Steen, Rembrandt,
Rubens och Brueghel. Den kanske mest berömda är Vermeers ”Flickan med Pärlörhänget”.

A great visit to the Mauritshuis museum.

16/06.
Vi seglar vidare norrut. Fin akterlig vind tar oss till Den Helder där vi får
plats i Marinens trevliga Yachtclub i örlogshamnen. Vi har varit där tidigare
för fyra år sedan och då ätit utmärkt på den indonesiska restaurangen i hamnen.
Tydligen har restaurangen bytt personal för maten var inget man skriver
berömmande ord om på Tripadvisor eller ens i Salsas loggbok. Det blir en tidig
kväll för oss för vi tänker utnyttja tidvattnet maximalt när vi seglar vidare.

17/06.
Vi kastar loss kl 0400 och seglar med frisk slör norrut. Tidvattenströmmen gynnar
oss med mer än två knop. Faktiskt är det så att vi har strömmen i ryggen hela
vägen till inloppet till Borkum. Men där vänder det rejält. Sista fem
distansminuterna har vi tre knops motström. I Borkum får vi förtöja i
arbetshamnen. Den lokala marinan har för litet djupgående för våra segelbåtar.
Hamnen är trist. Toaletter och dusch ligger i en container 500 meter bort. Enda
ljuspunkten är att det gamla fyrskeppet Borkum Riff ligger som museifartyg i
hamnen.

Fredrik at the Lightship.

18/06.
Vi ligger kvar på Borkum. Vädret är grått och blåsigt. Vi vill besöka
fyrskeppet, se lite av öns omgivningar och inte minst, se fotbollsmatchen
mellan Sverige och Sydkorea. Fyrskeppet är dessvärre stängt på måndagar så vi
får nöja oss med att bese det från utsidan och sedan ta den lokala bussen in
till staden. Staden är väldigt tillrättalagd för turister. Mycket hotell,
restauranger och affärer med tingeltangel. Antalet fast boende på ön är bara
fem tusen men årligen besöks ön av cirka 275 000 turister. Fantastiska stränder
med små färgglada strandkorgar att hyra som skydd för sol och vind. Det var
tyvärr för kallt för strand och bad denna dag.
Beach baskets for rent.

Fotbollsmatchen vanns med 1-0 av
Sverige så vi är nöjda med dagen.

The English Channel and the Frisian Islands
10/06. The new crew is gathering on board in the evening. It is Fredrik, Maria, Hadar and Stefan, ie. the same team that sailed across the Atlantic in November.The plan is to sail together with S/Y Ellen towards Sweden. Ellen has travelled on a cargo ship over the Atlantic and is being unloaded in Southampton. We leave at 23 and are night sailing east in weak NE winds.

11/06. S/Y Ellen is waiting for us in Cowes, which is England’s equivalent to Sandhamn. The wind is too weak so we realize we will not reach Cowes on the Isle of Wight before the evening. We decide to sail another night and then meet in Eastbourne. The wind is still weak and against us. We are doing 4 hours watches during the night and it’s obvious that we have arrived north because it’s only really dark between 23 and 04 in the morning.

12/06. The wind increases in the morning and we tack with reefed sails towards Eastbourne. We are quite happy when we lock into the Sovereign Harbour marina in Eastbourne at lunchtime. The marina is quiet, well-organized and has a number of restaurants along the quays. It is about 4 km from the marina to the city of Eastbourne. Instead of enriching the city with our presence we prioritize to normalize our backlog of sleep after the night sail. We all go to an Indian restaurant in the evening and have a superbly good dinner.

13/06. Finally following winds. We leave in the morning and sail with the Code and the full main sail east in the English Channel. The merchant shipping traffic is now intensive. There is strict traffic separation so that all south-eastern trade traffic is in a roughly five NM wide zone on the English side and the northbound in a corresponding zone on the French side. From the respective traffic zone and the mainland it is free to go to any direction so we stay there. We must cross the traffic zones with 90-degrees when we move to the French side of the canal near Calais. We also change guest flag at the same time. The wind decreases during the evening, so we are motoring during the night.

14/06. Neither Ellen’s nor Salsa’s charts have been
updated during our sailing in the Caribbean. Early in the morning we are called
up by a Belgian security boat on the VHF telling us that we are about to sail
into an area with prohibited access. They are building a wind farm in this area.
Our charts show three different areas of wind turbines, but there is a
possibility to pass between the areas. Apparently, the Belgians have changed their
minds and now closed this opportunity. It’ not good to limit the ship’s
movements in that way, but when a country don’t have a government that’s what
can happen. We must turn around, make a detour of five NM and are forced out in
the merchant shipping area. We decide not to honor Belgium with a visit and
instead we moor at the marina in Scheveringen, which is the port of The Hague, the
Netherlands in the evening.

15/06. The marina is closed for pleasure boats from
today because they will prepare to receive VIP visits of the boats sailing the
Volvo Ocean race. But the harbour captain makes an exception for us. We can
therefore enjoy the beautiful and pleasant city of The Hague. Among other
things, we visit Mauritshuis and look at old paintings by Steen, Rembrandt,
Rubens and Brueghel. “The Girl With Pearl Earrings” by Vermeers, is
perhaps the most famous.

16/06. We sail further north. Nice following winds brings us to Den Helder where we moor in the navy’s nice yacht club in the navy harbour. We have been here four years ago and then eaten an excellent dinner at the Indonesian restaurant in the harbour. Apparently the restaurant has changed the staff. The food will not get any positive remarks by us on Tripadvisor nor in Salsa’s logbook. We want to optimize the tide effect when we continue, so it will be an early night.

17/06. We leave at 0400 and sail with moderate broad reach north. We get a benefit of the tidal current with more than two knots. In fact, we have the tidal current in the back all the way to the inlet to Borkum. But here it changes! We get three knots of counter current for the last five NM. We moor in the working port in Borkum. The local harbour marina is not deep enough for our sailboats. The harbour is boring. Toilets and showers are in a container 500 meters away. The only positive is that the old lightship Borkum Riff is located in the harbour as a museum ship.

18/06. We are staying in Borkum. The weather is grey and windy. We want to visit the lightship, see some of the island’s surroundings, and not least, see the football match between Sweden and South Korea. Unfortunately, the lightship is closed on Mondays so we can only enjoy the ship from the outside and then we take the local bus into town. The city is made for tourists. There are a lot of hotels, restaurants and shops with souvenirs. The number of permanent residents on the island is only five thousand, but the island is visited by approximately 275,000 visitors annually. Amazing beaches with small colorful beach baskets for rent as a shelter for sun and wind. Unfortunately, it was too cold for the beach this day. Sweden won the football match with 1-0, so we are happy with the day!