19/06.
Vi kastar loss tidigt för att utnyttja tidvattnet maximalt. Det är fortfarande
blåsigt och lite ruggigt ute. Men strömmen ger oss nästan två knop extra när vi
styr ut från Borkum. När vi kommer ut till sjöss dyker vår norska vänbåt Oda
helt oplanerat upp på AIS.en. Tala om tillfälligheter! De har legat en vecka i
St Catherines dock i London och är nu på hemväg till Oslo. Vi bestämmer att vi ska
stanna i Cuxhaven till kvällen och äta middag tillsammans. Det blir ett kärt
återseende. Efter en lång seglingsdag smakar det utmärkt med wienerschnitzel på
hamnrestaurangen.

20/06.
Kielkanalen skall passeras. Vi bjuder oss själva på ytterligare en tidig morgon
och får medström hela vägen uppför floden Elbe till Brunsbüttel där vi dockar
in i kanalen. Hela dagen går vi för motor i härligt solsken genom kanalen.
Ombord på Salsa ägnar vi dagen åt uppsnyggning, underhållsarbeten och förnyelse
av en bleknad solbränna. Kielkanalen är ca 100 km lång så hela dagen går åt för
att passera den. Det gäller bara att hålla koll på all mötande trafik samt en
hel del kabelfärjor som går från den ena stranden till den andra.
Looking for meeting ships.
One of the many Cable Ferries.

Efter
utslussning i Holtenau stannar vi för natten. Vi ligger tre båtar i bredd och
har en trevlig avslutningskväll med våra seglingsvänner. Den här resan har gett
oss många nya vänner. Många har vi träffat, haft roligt tillsammans med och
sedan måst skiljas ifrån. Andra har blivit vänner för livet och vi kommer
förhoppningsvis att träffas igen.

Hadar is checking the fenders in the lock.

21/06.
Dagen före midsommarafton. Vi kommer inte att hinna hem till midsommarafton men
vi är i alla fall i Östersjön. Vi tar det lugnt och seglar i akterliga vindar
tillsammans med S/Y Ellen och Oda mot Heiligenhaven. Plötsligt blir himmeln
alldeles svart akter om oss. Vi hinner precis bärga och stuva undan gennakern innan
regnbyn är över oss. Vinden ökar på ett ögonblick från 7 till 17 m/s, men vi är
beredda. Vi har tagit rev i både storsegel och genua och forsar fram med god
fart.
Pouring rain!
We were in good mood despite the weather.

På eftermiddagen förtöjer vi i Heiligenhaven där vi kan fylla på
ölförrådet som varit tomt alltför länge.

22/06.
Midsommarväder, dvs. blåsigt, molnigt och kallt. Väderleksrapporten varnar för
västlig kuling. Vi revar både genua och storsegel och seglar med knappt två
meter tillgodo under bron mellan ön Fehmern och tyska fastlandet. Bron har 22
meters fri segelbar höjd och Salsas mast är bara cirka 20. Det är god marginal,
men det ser ändå lite tveksamt ut när vi närmar oss bron med akterlig vind och sju
knops fart. Allt går bra och vi seglar i hård västlig vind mot
Falsterbokanalen. Midsomarmiddagen bjuder inte på någon nubbe och i stället för
sill och svenska jordgubbar blir det chili con carne a la Felix konservburk.

A Midsummer we will remember!

Men vi tycker inte synd om oss, det är härligt att få vara till sjöss och
särskilt när man är seglande. I kulingen går det undan värre så innan det har
hunnit bli midsommardag kan vi ta natthamn i Falsterbokanalens södra
hamnbassäng. Vi avrundar dagen med ett glas vin och lite nattmat och småprat.

23/06.
Vi passar Falsterbokanalens broöppning kl 0700 och förtöjer strax därefter endast
en båtplats ifrån vår ordinarie förtöjningsplats, som råkar vara upptagen av en
gästande båt. Efter tio månader och 23 dagar är det här seglingsäventyret nu
slut. Vi hissar alla gästflaggor för de länder vi besökt och räknar till 16!!!
Medan vi smälter alla våra intryck från seglingen
och funderar på vad vi vill göra tillsammans med Salsa härnäst tar Loggboken
”time out”.

Emptying the boat. It’s surprising how little stuff you need….

Marias’
intryck: Resan var ännu mer fantastisk än vad jag vågat drömma om. Däremot var
den inte så som jag trodde att den skulle vara. Seglingen var mycket hårdare än
förväntat. Inte bara över Atlanten utan främst i Västindien där vi de första
fyra månaderna hade vindar mellan 10-15m/s dagligen. Inget slappande på soldäck
alltså! Men vattnet var lika turkost och varmt och fullt av fiskar och
havssköldpaddor som jag hade hoppats på. Det var också imponerande att möta den
vänliga lokalbefolkningen som trots arbetslöshet, fattigdom, orkaner och andra
naturkatastrofer var så stolta över sitt land och fast beslutna att bygga upp
det igen.

Fredriks’
intryck: Resan är något jag drömt väldigt länge om att få göra. Nu är den genomförd.
Jag har stormtrivts hela tiden och inser att jag skulle kunna leva det här
livet under en mycket lång period. Mötena med alla nya spännande och trevliga människor
har varit det mest positiva. Om jag upplevt något negativt så är det väl
möjligen att saker som jag har varit övertygad om inte ska gå sönder går sönder
i alla fall. Men med ett bra reservdelsförråd och goda vänner på båtarna
omkring och hemma i Sverige så löser det mesta sig. Tack alla berörda, ingen
nämnd men ingen heller glömd.

Vi passar på att tacka alla som har velat läsa
loggboken och följa med oss på vår resa och hoppas att vi ses igen på nya
seglatser!

Back in the homeport!

19/06. We are leaving early to
maximize the use of the tide. It’s still windy and a little rough outside. But
the current gives us almost two knots extra when we steer out of Borkum. Our
Norwegian friends boat S/Y Oda appears totally unexpected on the AIS when we
get out at sea. What a coincidence! They have been staying in St Catherine dock
in London for a week, and are now on their way home to Oslo. We decide to stay
in Cuxhaven in the evening to have dinner together. It’s a nice reunion. It
tastes great with a wienerschnitzel at the harbour restaurant after a long
sailing day.

20/06. We have to pass the Kiel
Canal. We spoil ourselves with another early morning 😉 and get a cocurrent
all the way up the river Elbe to Brunsbüttel where we dock into the canal. In
beautiful sunshine we are motoring all day through the canal. We spend the day on
Salsa on cleaning, maintenance, and renewing our faded tan. The Kiel Canal is
about 100 km long so we need the whole day to pass it. You have to keep track
of all the traffic, as well as the cable ferries that go from one side of the
canal to the other. We lock out in Holtenau and stay for the night. We are tied
up outside two other boats and have a nice closing evening with our sailing
friends. This journey has given us many new friends. Some you meet, have fun
together with and then you have to say goodbye and continue your sailing. Others
will be friends for life and hopefully we will meet again.

21/06. It’s the day before
Midsummer’s Eve. We will not be home for Midsummer, but at least we are in the
Baltic. We take it easy and sail with following winds together with S/Y Ellen
and Oda towards Heiligenhaven. Suddenly the sky becomes black behind us. Just
before the downpour is over us, we recover and stow away the gennaker. In a
moment the wind increases from 7 to 17 m/s, but we are prepared. We have taken
reefs in both the mainsail and genoa and are doing good speed. We moor at
Heiligenhaven in the afternoon, where we can fill up the beer storage that has
been empty for too long.

22/06. Midsummer weather, i.e.
windy, cloudy and cold. The weather forecast is warning for a western gale. We
reef both the genoa and the mainsail. We sail under the bridge between the
island of Fehmarn and the German mainland with just two meters clearence to the
bridge. The bridge has 22 meters of free navigable height and Salsa’s mast is
only about 20. It’s a good margin, but it looks a bit hesitant as we approach
the bridge with running wind and seven knots of speed. Everything is going well
and we sail in strong westerly wind towards the Falsterbo channel. The midsummer
dinner does not include any snaps and instead of herring and Swedish
strawberries we open a can of Chili con Carne a là Felix. But we do not feel
sorry for ourselves, it’s great to be at sea. Especially when sailing. We are
doing good speed in the gale and moor in the Falsterbokanal’s southern part before
Midsummer Eve is turning to Midsummer Day. We summarize the day with a glass of
wine and some night snacks.

23/06. We go through the canal at
the bridge opening at 0700, and soon afterwards we moor just one berth from our
regular berth, which happens to be occupied by a visiting boat. This sailing
adventure is now over after ten months and 23 days. We hoist all the guest
flags of the countries we have visited and count them to 16!!! The logbook will
now take time out, while we processing all our impressions from the sailing and
think about what we want to do with Salsa next.

Marias’ reflections: The journey
was even more amazing than I dared dream about, although it was not as I
thought it would be. The sailing was much harder than I had expected. Not just
across the Atlantic but mainly in the Caribbean where we had winds between
10-15 m/s daily the first four months. No lazy time on sun deck! However, the
sea was just as turquoise and warm and full of fishes and turtles as I had
hoped for. It was also impressive to meet the friendly local people who,
despite unemployment, poverty, hurricanes and other natural disasters, were proud
of their country and determined to rebuild it.

Fredriks’ reflections: The journey
is something I have been dreaming of to do for a very long time. Now it’s
completed. I have enjoyed and loved every moment of it and realize that I could
live this life for a very long period of time. Meetings with all new exciting
and nice people have been the most positive experience. The only possible negative
experience, is that things that I have been convinced will not break is breaking
anyway. But most breakdowns can be solved with a good storage of spare parts and
good friends on the boats around you and good friends back home in Sweden.
Thank you all! Nobody mentioned, nobody forgotten.

We want to take this opportunity to
thank everyone who has read the logbook and accompanied us on our journey and
hope to see you again on new sailing adventures!