2022-10-15

Stillaliggande i Puerto Rico. Vi städar båten, tvättar och gör lite underhåll. Medan vi smörjer ena fallwinchen på masten kommer en dansk dam förbi och småpratar. När hon ska beundra Salsas teakdäck lutar hon sig ut över kajkanten. Då faller hennes två dagar gamla solglasögon av och hamnar på botten av hamnbassängen. Där for 1000 kronor, sa damen. Om det var svenska eller danska förklarade hon inte, men av hennes ansiktsuttryck att döma var det danska kronor (1 DKK = 1,55 SEK). Vi sa att allt hopp inte var ute för solglasögonen utan att hon kunde komma förbi Salsa lite senare på dagen.
Eftersom vattnet i hamnen var väldigt klart och djupet mindre än fyra meter behövde Fredrik bara ett dyk för att bärga glasögonen.
Damen, som var från Esbjerg, blev väldigt glad när hon återvände på kvällen, fick tillbaka sina glasögon, nu försedda med en helsvensk ”senilsnodd” och ett glas rödvin.

En trevlig dansk dame med ett gott “smil”

2022-10-16

Solen gassar. En dag som gjord för sol och bad. Vi går till en liten vik strax norr om Puerto Rico och ankrar. Samtidigt som vi badar borstar vi lite på Salsas botten, där det börjar växa sjögräs. Godkända svenska bottenfärger håller inte båtbotten ren mer än en säsong och hade vi varit i Sverige hade Salsa stått på land sedan några veckor tillbaka. Nu får Fredrik börja fundera på var Salsa kan få ny bottenfärg. När vi rensar botten ser vi också att en offeranod på propellern är nästan helt bortkorroderad. Som väl är har Salsa nya i lager och vi kan skruva fast en ny.

Nya offeranoden är på plats. I bakgrunden syns Salsas köl.


Badviken har klippbotten och lämpar sig inte för nattankring. Vi lättar och ankrar i stället utanför Puerto Anfi Del Mar, där det redan ligger en handfull båtar.

2022-10-17

Vi stannar kvar på ankarplatsen och sjösätter i stället jollen för att ta oss i land. Maria är på shoppinghumör och vi behöver alla röra på oss. Vi promenerar 2,5 km längs strandpromenaden till Arguineguin, äter en trevlig lunch, handlar lite mat och promenerar tillbaka i den stekheta solen. Som väl är finns det gott om ”vattenhål” längs strandpromenaden. Jodå, Maria blev inte lottlös. Hon hittade en baddräkt till sig själv och ett par shorts till Fredrik. Shorts och baddräkt är egentligen de enda kläder vi behöver på båten, men de slits och bleks snabbt av sol och saltvatten, så en uppdatering av garderoben behövs ibland.

2022-10-18

Ännu en stekhet dag. Termometern visar på över 30 grader C. Vi lättar ankar framåt förmiddagen och seglar i svag vind till Puerto De Mogan, där vi bokat plats. Hamnkvarteren i Puerto De Mogan är ganska idylliska, åtminstone om man jämför med Puerto Rico, trots att det är byggt för turister.

Puerto De Mogan sedd från sittbrunnen.

Det är Allans sista kväll ombord och vi äter middag på en väldigt liten restaurang i en av gränderna. Restaurangen hade bara sex bord och allt sköttes av två personer som vi antog var son och mor. Väldigt god mat kunde de laga.

2022-10-19

Allan lämnar oss för att flyga hem till Skåre. Vi har uppskattat att ha honom ombord, men allt roligt har tyvärr ett slut. Vi säger ”Hasta La Vista” och hoppas att han vill komma tillbaka.
Nu har Salsa konverterat. Ja, inte bytt religion men väl bränsle till gasolspisen. Eftersom det har varit svårt att få svenska gasolflaskor fyllda har vi nu köpt en spansk gasflaska, fylld med Butan i stället för Propan. Det fungerar nästan lika bra, men det behövs en reduceringsventil för butan och med en spansk koppling för att passa på flaskan. Konstigt att EU inte har lyckats ena de europeiska länderna om en gemensam koppling för gasol.

2022-10-20

Christer lämnar oss mitt i natten (bussen går kl. 0240) och flyger hem till Stockholm. Christer är en ofta återkommande besättningsmedlem på Salsa och det är alltid lika trevligt att ha honom ombord.
Det känns lite tomt när både Allan och Christer har lämnat oss och vi blir ensamma.
Vi kastar loss på morgonen och får en fantastiskt fin segling till Teneriffa. På vägen blir vi omseglade av en tysk Swan 48, som fotograferar oss.

Thank you SY Ambra for the picture.

Vi gör detsamma med dem och byter sedan foto när vi kommit i hamn i Amarilla marina i San Miguel nära Teneriffas södra flygplats. Teneriffa är den största av de kanariska öarna, och även den mest befolkade. Här bor nästan en miljon människor.

2022-10-21

Vi ligger stilla i marinan. Storseglet har fått en skada när Fredrik sträckte ut det för mycket vid hissning och måste lagas. Efter lite detektivarbete engageras den trevliga segelmakaren Dominique som hämtar seglet efter lunch, lagar det under eftermiddagen trots att hon hade planerat att vara ledig och lämnar tillbaka det färdiglagat till kvällen. För Dominique gäller inte det spanska uttrycket ”Manana”.
Vi har haft turen att få förtöja vid sidan om en svensk systerbåt till Salsa och blir överbjudna till Gunilla och Eilert ombord på Elin på ett glas cava och mycket trevligt båtprat.

2022-10-22

Dags för sightseeing. Vi hyr bil och åker först till det minsta IKEA-varuhus vi sett för att inhandla svenskt godis, men kommer i stället ut med en låda Svalka vinglas och ett diskunderlägg.

Gott om godis var det ont om.

Svenska pepparkakor får vänta lite till. Därefter kör vi runt ön. Teneriffa är bergigt och vår lilla hyrbil har en väldigt klen motor. Vi undviker därför att besöka öns högsta bergstopp Teide (3718 meter) utan håller oss nära kusten. På den norra kusten är vägarna branta och slingriga och samhällena små och genuina. Vi stannar och lunchar i en liten by som heter Garachico. På eftermiddagen besöker vi bodegan Monje där vi fikar på deras terrass med hänförande utsikt, provsmakar deras vin samt köper några flaskor rött och rosé.

2022-10-23

Dags att lämna San Miguel, men först vill vi proviantera. Döm om vår förvåning när vi upptäcker att alla spanska supermarcados av någorlunda storlek håller stängt på söndagar. Som väl är hittar vi en öppen, och välbesökt, Lidl. Och så glada vi blir att vinet vi köpte på bodegan faktiskt är några Euro dyrare här.
Vädret är fortfarande stekhett och vi längtar efter ett bad och ankrar vid en badstrand strax väst om bergstoppen Montana Roja.

2022-10-15
We are moored in Puerto Rico. We clean the boat, wash clothes and do some maintenance on the boat. While we are fixing one of the hoisting winches on the mast, a Danish lady comes by and chats. When leans out over the quay to admire Salsa's teak deck, her two-day-old sunglasses fall off and end up at the bottom of the harbor basin. That was SEK 1,000 she said! She did not explain if it was Swedish or Danish, but judging by the expression of her face, it was Danish kroner (1 DKK = 1.55 SEK). We told her that there was still hope for the sunglasses but that she could drop by Salsa a little later in the day.
Since the water in the harbor was very clear and the depth less than four meters, Fredrik only needed one dive to pick up the glasses.
The lady, who was from Esbjerg, was very happy when she returned in the evening, got her glasses back, now fitted with an all-Swedish "senile cord", and a glass of red wine.
 
2022-10-16
It’s a very hot day. A day made for swimming. We go to a small bay just north of Puerto Rico and anchor. While we are swimming, we brush a little on the hull below the surface, where seaweed is beginning to grow. Approved Swedish bottom color does not keep the boat clean for more than one season and if we had been in Sweden, Salsa would have been ashore since a few weeks. Instead Fredrik has to start thinking about where Salsa can get a new bottom color. When we clean the hull, we notice that a sacrificial anode on the propeller is almost completely corroded. Salsa has extra ones on board and we get a new one on.
The bay is rocky and is not suitable for night anchorage. We leave and anchor outside Puerto Anfi Del Mar instead, where there are already a handful of boats.
2022-10-17
We stay anchored and launch the dinghy to get ashore. Maria is in a shopping mood and we all need some exercise. We walk 2.5 km along the beach promenade to Arguineguin, we have a nice lunch, buy some food and walk back in the burning sun. We are lucky there are plenty of "watering holes" along the promenade. Yes, Maria was successful. She found a bathing suit for herself and a pair of shorts for Fredrik. Shorts and bathing suits are really the only clothes we need on the boat, but they are worn and fade quickly from sun and saltwater, so occasionally an update is needed.
 
2022-10-18
Another very hot day. The thermometer shows over 30 degrees C (86 degrees F). We sail in a light wind to Puerto De Mogan in the morning, where we have booked a place in the marina. Despite the fact that it is built for tourists the harbor area of Puerto De Mogan is quite idyllic, at least when compared to Puerto Rico. It is Allan's last night on board and we have dinner at a very small restaurant in one of the small alleys. The restaurant only had six tables and everything was managed by two people who we assumed were mother and son. They could cook delicious food.
 
2022-10-19
Allan leaves us to fly home to Skåre. We have appreciated having him on board, but unfortunately all fun comes to an end. We say "Hasta La Vista" and hope he wants to come back.
Salsa has converted. Not changed religion but fuel for the gas stove. Since it has been difficult to get Swedish gas bottles filled, we have now bought a Spanish gas bottle, filled with Butane instead of Propane. It works almost as well, but requires a butane reducer and with a Spanish fitting to fit the bottle. Strange that the EU has not managed to unite the European countries on a common connection for LPG
2022-10-20
Christer leaves us in the middle of the night (the bus leaves at 0240) to fly home. Christer is a frequent crew member on Salsa and it is always nice to have him on board.
It feels a little empty when both Allan and Christer have left us and we are left alone.
We set sail in the morning and have a fantastic sailing to Tenerife. On the way we are passed by a German Swan 48, which take pictures of us. We do the same with them and then we exchange photos when we arrive in port in Amarilla marina in San Miguel near Tenerife south airport. Tenerife is the largest of the Canary Islands, and also the most populated. Almost a million people live here.
 
2022-10-21
We stay in the marina. The mainsail has been damaged when Fredrik stretched it too much when hoisting and needs to be repaired. After some detective work, the pleasant sailmaker Dominique is engaged. She collects the sail after lunch, prepares it during the afternoon even though she had planned to be off, and returns it ready for the evening. For Dominique, the Spanish expression "Manana" does not apply.
We have been lucky enough to moor alongside a Swedish sister boat to Salsa and are invited to Gunilla and Eilert on board Elin for a glass of cava and some very nice boat talk.
 
2022-10-22
Time for sightseeing. We rent a car and first we go to the smallest IKEA department store we've seen to buy Swedish sweets, but instead we come out with a box of Svalka wine glasses and a dish mat. Swedish gingerbread will have to wait a little longer. Then we drive around the island. Tenerife is mountainous and our tiny rental car has a very small engine. Therefore we avoid visiting the island's highest peak, Teide (3718 meters), but stay close to the coast. On the northern coast, the roads are steep and winding and the communities small and genuine. We stop in a small village called Garachico for lunch and in the afternoon we visit the bodega Monje where we have coffee on their terrace while enjoying the breathtaking view, taste their wine and buy a few bottles of red and rosé.
 
2022-10-23
Time to leave San Miguel, but we need to fill up the food storage first. Imagine our surprise when we discover that all reasonably sized Spanish supermarcados are closed on Sundays. We are happy when we find an open, and well-visited, Lidl. And we are very satisfied that the wine we bought at the bodega is actually a few Euros more expensive here at the supermarket.
The weather is still burning hot and we long for a swim and anchor outside the beach just west of the mountain peak Montana Roja.