2022-10-24

Det är nästan stiltje när vi vaknar. Det är både bra och dåligt. Bra är det för att vi får chans att i lugnt väder montera tillbaka det nylagade storseglet.

Lattorna i seglet måste återmonteras.

Vi sänder en tacksamhetens tanke till Dominque som har gjort ett väldigt fint jobb med seglet. Dåligt är det för att vi har bokat plats i marinan i San Sebastian på La Gomera. Vi blir tvungna att tuffa motor till La Gomera, ca 30 NM.
När vi passerar sydväst om Los Christianos på Teneriffa får vi syn på en flock pilotvalar. De följer oss en stund på respektfullt avstånd och vi vill inte störa dem genom att köra närmare så något bra foto får ni inte se nu. På ungefär samma ställe såg vi pilotvalar för fem år sedan. Kan det vara samma flock? Ja, omöjligt är det inte. Vår cruising guidebok säger att det finns en flock stationärt här och att honorna kan bli upp till 60 år gamla. Pilotvalar är 3,5 – 5,5 meter långa och väger mellan ett och tre ton. De lever mest på bläckfisk och dyker ända ner till 300 meter för att finna födan.

2022-10-25

La Gomera är den näst minsta av de sju kanariska öarna och betydligt mindre turistisk än grannen Teneriffa. Men det går flera dagliga färjor mellan Teneriffa och La Gomera.
Vi ligger stilla i marinan och njuter av att promenera i skuggan i staden. Det är fortfarande nästan 30 grader i skuggan.

I skuggan på torget i San Sebastian.

En kall bärsmothie på torget återställer vätskebalansen. Fredrik går till frisören och klipper sig. Det var minsann ingen pensionärsklippning för Maria märkte ingen skillnad.

2022-10-26

Vi trivs i San Sebastian, men det är för varmt. Vi lämnar marinan och styr ut på havet. Några distansminuter syd om San Sebastian hittar vi en skyddad vik att ankra i, Playa del Corbito.
På land i viken ligger en resort som man bara når sjövägen. De har specialiserat sig på yoga, vandring och andra aktiviteter för att öka gästernas känsla av välbefinnande.

Visst verkar omgivningen lugnande.

Tyvärr har de inte lyckats lugna ner sin båtförare som några gånger om dagen kommer fräsande i femton knop in till bryggan, med jättesvallvågor som följd. Men vattnet är behagligt varmt och kristallklart så vi har överseende med båtförarens oförmåga. Från ytan kan vi se hela ankarkättingen (30 m) och ankaret som ligger på tio meters djup.

Salsa med ankarkättingen till höger.

2022-10-27 –28

Kommer ni ihåg sällskapsspelet Monopol? Det mest värdefulla man kan skaffa sig i spelet är hotell. Nu har vi sex stycken hotell utplacerade i båten. Men det är inga Monopol-hotell utan kackerlacks-hotell. Vi har sett en kackerlacka ombord. Det är inte förvånande för många säger att det inte är en fråga om om, utan när de kommer ombord. Antagligen har den krupit ombord på en av förtöjningstamparna för alltsedan Madeira har vi varit noga med att lämna skor på bryggan eller skölja dem och mat ordentligt innan de kommer ombord. Tur att vi var förberedda och hade kackerlackshotell och spray i beredskap. Framtiden får utvisa vem som bestämmer ombord på Salsa om några veckor. Men ännu så länge har vi inte sett några fler och hoppas att vi snart kan blåsa faran över….

2022-10-29

Här i viken är vi i stort sett ensamma. Vi längtar efter att få se mera människor så vi lättar ankar och förflyttar oss till västra sidan av La Gomera. Vinden är tyvärr som i Karlskrona. Karlskrona är nog den enda staden i Sverige där man kan gå runt kvarteret och ha motvind hela vägen. Vinden runt La Gomera beter sig idag på samma sätt, så vi tuffar motor. Vi får skylla på att batterierna behöver laddas. Väl framme ankrar vi bland ett femtontal andra segelbåtar utanför Valle Gran Rey och hamnen Puerto de Vueltas.

2022-10-30

Vattnet här är kristallklart. Vi sätter i gummijollen och åker in till land.

Samtidigt som vi förtöjer jollen i hamnen får vi syn på en stor Rocka. Rockan är mer än en meter i diameter och simmar lugnt omkring i hamnen.

På engelska heter den Butterfly Ray. Är det en tillfällighet att platsen heter Valle Gran Rey? Guideboken säger att det betyder ”valley of the great king”, men lite undrar man ju. Stora rockor är vanligare här än stora kungar.
Staden är betydligt mindre än San Sebastian men det finns flera restauranger och kaféer. Vi tar en kaffe i skuggan och njuter av söndagslugnet. Vi hittar också en välsorterad speceriaffär och fyller på vårt matförråd.
En av båtarna som ligger till ankars här är den svenska Greij med vänner som vi träffade i Lissabon. Det blir ett trevligt återseende med en ”sundowner” på deras däck.

2022-10-31

Vi ligger kvar till ankars. Mest slöar vi men vi försöker också röra lite på oss. Morgondoppet innebär att vi minst simmar två varv runt båten.

Maria slappar efter att ha gjort sina rundor.

Målet är att vi under dagen ska göra minst tio varv. Under dagen ska vi också göra minst femtio situps. Som vi har beskrivit tidigare så blir det ju inte så många steg ombord….

2022-10-24
When we wake up there is no wind at all. This is both good and bad. It's good because we get the chance to set up the newly repaired mainsail in calm weather. We send a thought of gratitude to Dominque who has done a very nice job with the sail. It's bad because we have booked a place in the marina in San Sebastian on La Gomera. We will have to motor to La Gomera, about 30 NM.
As we pass southwest of Los Christianos on Tenerife, we suddenly see a group of pilot whales. They follow us for a while at a respectful distance and we don't want to disturb them by driving closer, so you won't see any good pictures now. This is about the same place we saw pilot whales five years ago. Could it be the same individuals? Yes, it is not impossible. Our cruising guidebook says that there is a stationary group of whales here and that the females can live up to 60 years old. Pilot whales are 3.5 – 5.5 meters long and weigh between one and three tonnes. They live mostly on squid and dive down to 300 meters to find food.
 
2022-10-25
La Gomera is the second smallest of the seven Canary Islands and considerably less touristy than its neighbor Tenerife. But there are several daily ferries between Tenerife and La Gomera.
We stay in the marina and enjoy walking in the shade in the city. It is still almost 30 degrees. A cold berry smoothie in the town square restores the fluid balance. Fredrik visit the hairdresser and gets a haircut. It certainly wasn't a “pensioner's haircut”, because Maria didn't notice any difference.
 
2022-10-26
We enjoy San Sebastian, but it's too hot. We leave the marina and head out to sea. A few minutes south of San Sebastian we find Playa del Corbito, a sheltered bay to anchor in.
Ashore is a resort that can only be reached by sea. They specialize in yoga, hiking and other activities to enhance guests' sense of well-being. Unfortunately, they have not managed to calm down their boatman, who a few times a day comes sizzling at fifteen knots into the jetty, with huge swells as a result. But the water is pleasantly warm and crystal clear so we don’t care. From the surface, we can see the entire anchor chain (30 m) and the anchor that is ten meters deep.
 
2022-10-27 -- 28
Do you remember the board game Monopoly? The most valuable thing you can get in the game is hotels. We now have six hotels laid out on the boat. No Monopoly hotels but cockroach hotels. We have seen a cockroach on board. It's not surprising because many say it's not a matter of if they get on board, but when they get on board. It probably crawled aboard on one of the mooring lines because ever since Madeira we have been careful and left shoes on the dock or rinse them and food properly before they come aboard. Luckily we were prepared and had cockroach hotel and spray ready. The future will tell who is in charge aboard Salsa in a few weeks. But so far we haven't seen any more and hope we can soon say that the danger is over....
 
2022-10-29
We are pretty much alone in the bay. After a few days we feel a bit alone, so we take up the anchor and move to the west side of La Gomera. The wind is unfortunately very similar to the wind in Karlskrona. Karlskrona is probably the only city in Sweden where you can walk around the block and have a headwind all the way. The wind around La Gomera is behaving in the same way today, so we start the engine. Let’s say that the batteries need to be charged. When we arrive we anchor among about fifteen other sailboats outside Valle Gran Rey and the port of Puerto de Vueltas.
 
2022-10-30
The water here is crystal clear. We put in the dinghy into the water and go ashore. At the same time as we moor the dinghy in the harbor, we see a large Rockfish. The rock is more than a meter in diameter and swims calmly around the harbor. We think it’s a Butterfly Ray. Is it a coincidence that the place is called Valle Gran Rey? The guidebook says that it means "valley of the great king", but you may wonder. Big rays are more common here than big kings.
The town is considerably smaller than San Sebastian but there are several restaurants and cafés. We have a coffee in the shade and enjoy the calm of Sunday morning. We find a well-stocked grocery shop and replenish our food supply.
One of the boats anchored here is the Swedish Greij with friends we met in Lisbon. It was a nice reunion with a “sundowner” on their deck.
 
2022-10-31
We remain at anchor. Mostly we are lazy, but we also try to do a bit of exercise. The morning swim means that we swim at least two times around the boat. The goal is to do at least ten laps during the day and a couple of sit-ups. As we have described before, there won't be that many steps during a day on board...