2022-11-08

Vi ligger kvar utanför Valle Gran Rey tillsammans med ett tjugotal andra segelbåtar. En del av dem känner vi igen sedan vi var här senast. Har de redan varit runt och sett allt eller är det så att vi, som bara tänker längesegla under ett år, inte har samma ro i kroppen som de?
Vi gör lite underhållsarbeten på båten (det tar aldrig slut), läser och njuter av lugnet.

2022-11-09

Vi har bokat plats i marina La Palma i Santa Cruz på ön La Palma. Det blåser fint och vi får en halvvind dit. Vid två tillfällen ser vi flygfiskar framför stäven på oss. De flyger ca femtio meter strax ovanför vågtopparna och vi imponeras lite tills vi har googlat och läst att de kan flyga dubbelt så långt när de är jagade av andra glupska fiskar.
I inloppet till marina La Palma har man installerat en stor stålport (20 gånger 4,5 meter) för att förhindra att Atlantens dyningar ska komma in i marinan och förstöra nattsömnen för båtgästerna.

Marinan är nu stängd.

Det kan inte ha varit billigt, men Santa Cruz har insett att marinan är en del av stadens ansikte utåt. Tänk om Trelleborgs kommunpolitiker kunde tänka likadant. Då hade Skåre hamn varit muddrad så att den håller det djup som den ska.

2022-11-10

La Palma kallas ”den vackra ön”. Och vi håller med! Det är väldigt roligt att vara här igen. När vi besökte Santa Cruz de La Palma för fem år sedan hade vi inte så gott om tid. Det har vi nu och börjar med att bekanta oss med staden. Det bor bara ca 17.000 personer här så staden är liten och trivsam, även om idyllen störs av att det förtöjer minst ett nytt stort kryssningsfartyg här alla dagar som vi ligger här. En dag är det tre kryssningsfartyg här samtidigt.

Tre jättar och Salsa samtidigt blev för mycket – Vi lämnar.

Därför märks det inte alls att Salsa av Skåre samtidigt har gjort Santa Cruz äran med ett besök. Vi försvinner helt enkelt i mängden.

2022-11-11

Vi har tvättdag ombord under förmiddagen och på eftermiddagen strosar vi på stan och besöker bland annat stadens marinmuseum. Museet är inrymt i en kopia av ett medeltida skepp, men imponerar i övrigt inte på oss.

Felnavigerat?

De flesta texterna är bara på spanska och en riktigt fin oktant (ett mätinstrument för att mäta vinklar) benämns felaktigt för sextant.

2022-11-12

Nu kan vi staden och vill se om ön är sig lik. Vi hyr bil och åker först till öns södra udde där vi besöker Salinas de Fuencaliente och tittar på saltframställning i bassänger av havsvatten.

Salttillverkning – solen och vinden gör jobbet.

Vattnet avdunstar i värmen och vinden och kvar blir havssalt av märket Teneguia, som vi sedan hittade i vår lokala supermarcado.
Vi far vidare upp längs öns västkust och förvånas av att se bananodling efter bananodling. Otroligt hur mycket bananer som odlas här. Det är lite lockande att köpa en bananstock till båten, men vi avstår. Vi inser att alla bananerna på stocken mognar samtidigt och det finns antagligen en EU-gräns för hur många bananer vi bör äta på en dag.


Längre upp längs västkusten besöker vi ett besökscenter för att lära oss lite mer om vulkanutbrott och lavaströmmar. Centret ligger nära platsen där det stora vulkanutbrottet skedde 2021 och från centret ser man hur lavaströmmarna har ringlat sig ner till havet. Vi lär oss bland annat att lavaströmmarna oftast förvandlas till långa tunnlar när de svalnar och vi får också med guide besöka en sådan tunnel.
Efter besöket far vi genom området som täckts av lavaströmmarna vid utbrottet 2021. Här schaktas lavan och det byggs nya fina vägar, men vi ser också en del hus som delvis slukats av lavaströmmar. Mycket sorgligt för de som bott där i generationer.


På hemvägen gör vi en avstickare till öns andra hamn Tazacorte och dricker kaffe och äter en Bienmesabe. Det är en kanarisk efterrätt som består av mald mandel blandad med honung och äggula, toppat med mycket vispgrädde. Anrättningen är nästan identisk med en svensk semla, fast de har glömt vetebullen.

2022-11-13

Vi tar en lokalbuss upp i bergen och besöker trevliga Chipi-Chipi, en restaurang som vi har läst om på internet. De har specialiserat sig på grillad mat. Här sitter vi ute i den frodiga trädgården och äter mer än vi orkar; förrätt, varmrätt, efterrätt och kaffe.

Här är vi halvvägs genom en spansk lunch.

Väldigt trevligt tycker vi och det tycker nog kanarierna också för här är det fullsatt med spanjorer. Inte så konstigt att vi hoppar över middagen när vi är tillbaks ombord.

2022-11-14

Vi seglar tillbaka till La Gomera. Eftersom vinden är gynnsam seglar vi norr om ön och beser en känd naturlig klippformation, les Organos, som ser ut som en jättelik kyrkorgel. Den består av 80 meter höga prismaformade pelare av basalt, en vulkansik bergart. Märkligt hur det kan bli så.


Till kvällen ankrar vi utanför Playa del Cabrita, lite syd om San Sebastian. Tyvärr har dynings-prediktionerna på internet gissat helt fel. Här skulle det varit helt lugnt, men i stället blir den första delen av natten sömnlös på grund av att vågorna leker rock-and-roll. Framåt efternatten lugnar det ner sig.

2022-11-15

Det är sådant man får acceptera. På morgonen är det lugnt, solen lyser och det är 23 grader i vattnet så ni behöver inte tycka synd om oss.

2022-11-08
We remain anchored outside Valle Gran Rey together with about twenty other sailboats. We recognize some of them since last time we were here. Have they been sailing around and seen everything already? Probably it’s us that don’t have the same peace of mind since we only intend to sail for a year.....
We perform some maintenance work on the boat (never ending...), read and enjoy the tranquility.
2022-11-09
We have booked a place in marina La Palma in Santa Cruz on the island of La Palma. On the way to La Palma we get a nice moderate half wind. We see flying fish in front of us twice. They fly about fifty meters just above the waves and we are a little impressed until we googled and read that they can fly twice as far when they are being chased by other hungry fishes.
At the entrance to marina La Palma, a large gate in steel (20 by 4.5 meters) has been installed to prevent the Atlantic swells from entering the marina and spoiling a good night sleep for the marina guests. It was probably not cheap, but Santa Cruz has realized that the marina is part of the image of the city. If Trelleborg's municipal politicians could learn from this, then Skåre harbor would have been dredged to keep the specified depth.
2022-11-10
La Palma is called "the beautiful island". And we agree!
It is very nice to be here again. When we visited Santa Cruz de La Palma five years ago, we didn't have much time to spend. Now we have plenty of time and start to explore the city. The town is small and pleasant, only about 17,000 people are living here. However, a large cruising ships moor everyday in the harbor, so nobody pays attention to that Salsa av Skåre has honored Santa Cruz with a visit.
2022-11-11
We stroll around the town in the afternoon and visit the city's marine museum. The museum is housed in a replica of a medieval ship, but otherwise does not impress us very much. Most of the information is in Spanish and a really nice octant (measuring instrument for measuring angles) is wrongly called a sextant.
2022-11-12
We want to see more of the island. We rent a car and drive to the southern tip of the island where we visit Salinas de Fuencaliente and look at salt production in pools of sea water. The water evaporates in the heat and wind and what remains is “Teneguia” sea salt, which we then found in our local supermercado.
We continue up along the west coast of the island and are surprised to one banana plantation after the other. Unbelievable how many bananas they are growing here. It is a bit tempting to buy a log of bananas for the boat, but we refrain. We realize that all the bananas will ripen at the same time and there are probably an EU-limit regulating how many bananas you should eat in a day.
Further up the west coast we visit a visitor centre to learn a little more about volcanic eruptions and lava flows. The centre is located near the place where the big volcanic eruption took place in 2021 and from the centre you can see how the lava flows have curled down to the sea. We learn, among other things, that the lava flows usually turn into long tunnels as the lava cools, and we also get to visit a lava tunnel with a guide.
We drive through the area that was covered by the lava flows during the eruption in 2021. The lava is being excavated and new roads are built. We also see some houses that have been partially swallowed by the lava flow. Very sad for the people who have lived there for several generations.
On the way home, we make a detour to the island's second port, Tazacorte, and drink a coffee and eat a Bienmesabe. It is a Canarian dessert consisting of ground almonds mixed with honey and egg yolk, topped with lots of whipped cream. The dish is almost identical to a Swedish “semla”, although they have forgotten the wheat bun.
2022-11-13
We take a local bus up to the mountains and visit Chipi-Chipi, a nice restaurant that we have read about on the internet. They specialize in grilled food. We sit outside in the lush garden and eat more than we should; starter, main course, dessert and coffee. It's a very nice place and the Canaries probably think so too because it's full of Spaniards.
2022-11-14
We sail back to La Gomera. The wind is favorable to sail north of the island and look at the famous natural rock formation, les Organos, which looks like a giant church organ. It consists of 80 meter high prism-shaped pillars of basalt, a volcanic rock. Strange how it can be formed like that.
We anchor outside Playa del Cabrita in the evening, a little south of San Sebastian. Unfortunately, the swell predictions on the internet were completely wrong. It should have been no swell, but instead the first part of the night is sleepless due to the waves playing rock-and-roll. Towards the end of the night it calms down.
2022-11-15
In the morning the sea is like a mirror, the sun is shining and its 23 degrees in the water, so you don't have to feel sorry for us.