2022-11-16–17

Ankarplatsen här är fin, men vi har för dålig täckning med mobiltelefonerna. Vi tröttnar på att inte kunna läsa nyheter och få meddelande från släkt och vänner. Vi lättar ankar och flyttar oss några distansminuter söderut till en vik med bättre mobiltäckning, Playa del Chinguarime.
Här är vi inte ensamma. Det ligger en dryg handfull andra segelbåtar här. På stranden bor det dessutom människor i klippgrottor. De verkar vara glada, men fattiga för hela dagen går de omkring nakna på stranden.

2022-11-18

Vi lättar ankar och sätter kurs mot Teneriffa. Det blåser ganska lite när vi lämnar viken men på ett par minuter blåser det upp till 15 m/s. Och dessutom från ett håll som är helt fel enligt väderprognosen. Vi har hamnat i accelerationszonen vid La Gomera. Vår cruisingguide varnar för dessa vindar som finns runt alla öarna. De sägs vara katabatiska vindar, vad nu det betyder. Antagligen beror de på att öarna har höga berg och att vindarna kyls av högre upp och sedan ”faller” ner längs bergen. Cirka 10 NM ut från kusten upphör accelerationsvinden lika plötsligt som den började och nu stämmer väderprognosen igen. Till kvällen ankrar vi utanför Playa de la Ballena på Teneriffa.

2022-11-19

Det blåser hårt i viken på morgonen men ankaret håller oss säkert på plats. Vi har sedan några veckor tillbaka bokat plats i marina San Miguel, som ligger alldeles intill och tuffar för motor dit. Vindstyrkan är uppe och ”nosar” på 18 m/s i byarna och sjön är grov. När vi kommer till marinan är vår bokade plats upptagen och vi får i stället plats vid ”reception desk”. I det här vädret vill marinan såklart inte köra iväg någon båt så vi får ligga kvar vid mottagningsplatsen.
Det fortsätter blåsa hårt, så framåt kvällen har vi fått två nyanlända båtar utanför oss.

2022-11-20

Vinden håller i sig och vi ligger kvar, provianterar och städar. Vi blir överbjudna på kaffe till våra polska vänner på båten Pluskata. Dem har vi träffat i olika hamnar sedan vi först mötte dem i Peniche i Portugal.
Till kvällen mönstrar vår gode vän Bill ombord. Som vanligt har Bill med sig goda specialiteter från Hawaii och diverse elektronikprylar som Fredrik absolut inte kan vara utan. Han hälsas välkommen med Marias senaste favoritdryck, hemlagad Sangria. Eftersom Bills resa från Hawaii tog 34 timmar är det nästan att Bill somnar med huvudet i middags Paellan.

2022-11-21

Vinden har mojnat lite så vi kastar loss och seglar för enbart genua i frisk vind till Teneriffas västsida. När vi rundat Teneriffa sydvästra udde lugnar sig vinden och vi får en behaglig segling.

Pilotvalarna kom ganska nära idag.

Här ankrar vi bland ett tjugotal andra båtar utanför Playa de la Vistas. Inne på stranden ligger hotellen tätt och beachen är livlig.
Salsas ratt har en liten valknop som ska vara högst upp när rodret ligger midskepps. Men det gör den inte utan knopen ligger då snett upp till höger. Eftersom Bill är tekniskt intresserad, så letar Fredrik och Bill efter orsak och justeringsmöjligheter. Det visar sig vara en kombination av elektriska och mekaniska orsaker, men efter två timmar så är allt som det ska och reparatörerna kan njuta av en välförtjänt sittbrunnsöl.

2022-11-22

Vi seglar över till La Gomera och förtöjer i marinan i San Sebastian. Staden är sig lik och vi äter Tapas-middag på en trevlig restaurang. När vi är på hemväg möter vi en märklig procession. I täten går en helt svartklädd orkester som spelar begravningsmusik och efter dem kommer ett gäng gravallvarliga människor som bär på en träfigur föreställande något helgon.

Vi frågar en av gatans affärsanställda vem det är som hedras, men hon svarar att det finns så många helgon att det inte går att hålla reda på dem.

2022-11-23

Ett kryssningsfartyg har förtöjt i hamnen. Det är säkert orsaken till att vi inte lyckats boka en hyrbil för dagen. Vi tar i stället den lokala bussen tvärs över ön till Valle Gran Rey. Ön är bergig med en högsta topp på nästan 1500 meter. Det märks på landsvägen, som är serpentinväg från start till mål, inget för den svindelkänslige med andra ord.
Vi vandrar omkring i den lilla staden och äter lunch på Cofradia de Pescadores, en livlig liten restaurang precis vid kajkanten.

Bläckfisk och sardiner ligger på tallrikarna

I hamnen Vueltas i Valle Gran Rey får vi se när en av fiskarna matar en Manta. Mantan, som är jättestor, verkar vara helt tam och leker med fiskarens fötter.


Eftersom det är den internationella hattdagen kan Maria inte låta bli att inhandla ytterligare en hatt till sin samling, denna gång ett spanskt hantverk. Hatten är fin men Fredrik kan inte låta bli att tänka på muminfiguren Snusmumriken när Maria har hatten på sig.

2022-11-24

Bill är en entusiastisk och skicklig grillare. Självklart vill vi grilla men inte i marinan. Vi ankrar därför i en vik lite söder om San Sebastian. Efter byte av grillens reduceringsventil kan vi nu ansluta den på vår spanska gasolflaska. Det känns väldigt lyxigt att kunna grilla och äta sittbrunnsmiddag ombord i slutet av november.

2022-11-25

Vi seglar till Teneriffa igen. Vi vill ha bättre internet-täckning så att Fredrik ska kunna delta i båtklubbens styrelsemöte och alla ombord lite senare ska kunna hälsa på båtklubbsvännerna som håller månadens afterwork ”Åtta Glas” i klubbhuset.

2022-11-26

Efter fredagens ankringskväll utanför Playa de la Vistas går vi till marina San Miguel på Teneriffas sydostsida. Bill måste flyga vidare till något möte och marinan ligger nära flygplatsen. Som alltid är det tråkigt när vi måste skiljas och vi hälsar honom välkommen åter.

2022-11-27

Vi ligger kvar i marinan, tvättar och städar hela båten. Inga fler kackerlackor har visat sig sedan vi satte ut kackerlacksfällorna för ett par veckor sedan, så nu bedömer vi att vi avgick med segern i kampen om herraväldet i Salsa. Men vi behåller en sprayburk med gift mot odjuren i hög beredskap om de skulle återkomma och vi är förstås fortsatt noga med alla kackerlacks förebyggande åtgärder när vi ligger i hamn.
Till kvällen bjuder vi över våra nya vänner från en annan svensk Hallberg Rassy 43 på en trevlig pratstund.

2022-11-16--17
It’s a nice anchorage, but the internet connection is poor. We get tired of not being able to read the news and receive messages from family and friends, so we move a few minutes south to a bay with better phone coverage, Playa del Chinguarime.
We are not alone in this bay. There are quite a handful of other sailboats anchored as well. On the rocky beach we see people who live in the rock caves. They seem to be happy, but poor because all day they walk around naked on the beach.
 
2022-11-18
We take up the anchor and set course for Tenerife. There is almost no wind when we leave the bay, but in a couple of minutes it blows up to 15 m/s (30 knots). In addition the wind direction is completely opposite the weather forecast. We are in one of the acceleration zones outside of La Gomera! Our cruising guide warns of these wind acceleration zones which are well known and located around all the Canary Islands. They are said to be katabatic winds, whatever that means. They are due to the fact that the islands have high mountains and that the winds are cooled higher up and then "fall" down along the mountains. About 10 NM out from the coast the acceleration wind ends as suddenly as it started and now the weather forecast is right again. In the evening we anchor outside of Playa de la Ballena on Tenerife.
 
2022-11-19
In the morning the wind is very strong in the bay, but the anchor keeps us safely in place. We booked a place in marina San Miguel a few weeks ago, which is right next door. We start the engine to get there. The wind increase to almost 18 m/s in the gusts and the sea is rough. When we get to the marina, our booked place is occupied and we are directed to the "reception desk" instead. In this weather, of course, the marina doesn't want to send any boats away, so we have to stay at the reception area.
The strong wind continues, so towards the end of the evening we have two newly arrived boats outside us.
 
2022-11-20
It’s still very windy. We stock up and clean the boat. We are invited for coffee to our Polish friends on their boat Pluskata. We have met them in various ports since we first met them in Peniche in Portugal.
Our good friend Bill joins us on board in the evening. As usual, Bill brings good specialties from Hawaii and various electronic gadgets that Fredrik absolutely cannot live without. He is welcomed with Maria's latest favorite drink, homemade Sangria. His trip from Hawaii took 34 hours, so he almost falls asleep with his head in the dinner Paella.
 
2022-11-21
The wind has calmed down a bit so we leave and sail for genoa only to the west side of Tenerife. When we rounded Tenerife's southwest cape, the wind calmed down even further and we had a pleasant sail. We anchor among around twenty other boats off Playa de la Vistas. Inside the bay, there are lots of hotels and the beach is busy.
Salsa's steering wheel has a small “Turk’s head knot” that should be at the top when the rudder is amidships. But it’s not, instead the knot is diagonally up to the right. Fredrik and Bill look for the cause and adjustment possibilities. It turns out to be a combination of electrical and mechanical causes. After two hours all is well and the repairmen can enjoy a well-deserved cockpit beer.
 
2022-11-22
We sail to La Gomera and moor in the marina in San Sebastian. We enjoy a Tapas dinner ashore. On our way home, we meet a strange procession. In the lead is an all black dressed orchestra playing funeral music and after them comes a group of serious people carrying a wooden figure of a saint. We ask one of the street's business employees who is being honored, but she replies that there are so many saints that it is impossible to keep track of them.
 
2022-11-23
A cruise ship has docked in the harbor. That is probably the reason why we did not manage to book a rental car for the day. Instead we take the local bus across the island to Valle Gran Rey. The island is mountainous with a highest peak of almost 1500 meters. The roads are serpentine roads from start to finish, in other words, nothing for the faint of hearts.
We wander around the small town and have lunch at Cofradia de Pescadores, a lively little restaurant right on the quayside. In the port of Vueltas in Valle Gran Rey, we see one of the fishermen feeding a manta. The manta, which is huge, seems completely tame and plays with the fisherman's feet.
Since its the International Hat Day, Maria can't resist buying another hat for her collection, this time a Spanish craft. The hat is beautiful, but Fredrik can't help thinking of the Moomin character “Snusmumriken” when Maria wears the hat.
 
2022-11-24
Bill is an enthusiastic and skilled barbecuer. We want to grill for dinner, but we can’t do it in the marina. We anchor in a bay a little south of San Sebastian. After replacing the grill's reducing valve, we can connect it to our Spanish LPG cylinder. It feels very luxurious to be able to grill and have a cockpit dinner on board at the end of November.
 
2022-11-25
We are back in Tenerife again. We need better internet connection so that Fredrik can participate in the boat club's board meeting at home. A little later we say hello to the boat club friends who hold the monthly after work "Eight Glasses" in the clubhouse.
 
2022-11-26
We move to marina San Miguel on Tenerife's southeast side again. Bill has to fly on to some meeting and the marina is close to the airport. It is always sad when crew is leaving the boat. We welcome him back again soon!
 
2022-11-27
We stay in the marina, wash and clean the whole boat. No more cockroaches have shown up since we laid out the cockroach hotels a couple of weeks ago. We now consider ourselves victorious in the battle for the supremacy of Salsa. But we keep a spray can of poison against the beasts on high alert in case they return, and we are of course still careful with all cockroach preventive measures when we are in port.
In the evening we invite our new friends, from another Swedish Hallberg Rassy 43, over for a nice chat.