2023-01-24
Idag är det dags för motorservice av huvudmotorn, en Volvo Penta på 75 hästkrafter. Volvomekanikern José kommer ombord och byter den korrosionsförhindrande kylvattenvätskan, olja i både motor och backslag, oljefilter, bränslefilter och sjövattenimpeller. Ibland är det skönt när man inte själv behöver krypa in i motorrummet utan kan nöja sig med att titta på och kommentera arbetet. Dessutom saknar vi ombord en pump för att pumpa ut de gamla oljorna. Genom Josés försorg blir både oljorna och glykolkylvattnet förhoppningsvis omhändertagna på ett miljöriktigt vis.
Under tiden har Maria fyndat på El Corte Ingles. En av kokböckerna som vi köpte i Valle Gran Rey i början på november beskriver hur man tillverkar olika kanariska kryddröror, så kallade Mojos. Dessvärre visade det sig att man till alla rörorna behövde en food-processor eller en stavmixer, vilket vi inte haft på båten. Men nu är en stavmixer tillförd Salsas inventarielista och vi kan se fram emot kanariska Mojos i alla färger.
NU ska vi göra Mojos!
2024-01-25
Vinden är fortfarande frisk till hård nordostlig, men vi vill komma runt till västsidan av Teneriffa och lämnar Santa Cruz. Det blåser mer än vindprognosen utlovat men eftersom det är akterlig vind så bekymrar det oss inte så mycket.
Santa Cruz med Auditorium i bakgrunden
Vi sätter en säkringstamp, en så kallad ”preventer”, på storbommen för att förhindra att bommen i händelse av en plötslig vindkantring skulle fara från ena sidan till den andra. På sjömansspråk kallas detta för en ofrivillig gip. Vi revar storseglet. Sedan går det undan, maxfart som loggen visade var 10,8 knop och maxvind 19 m/s.
Men när vi kommer runt till läsidan av Teneriffa så lugnar vinden ner sig och vi kan ankra vid Playa de la Vistas utanför Los Christianos.
2023-01-26--30
Vi ligger till ankars utanför Los Christianos vid Playa de la Vistas. Vi gör små utflykter till land, läser böcker och slöar ombord.
Iland är det full kommers
Som vanligt med andra ord! Måndag hela veckan lång! Men vi försöker hålla på vårt motions-schema. Situps varvas med simrundor runt båten. Maria råkar simma på trådar från någon manet, det svider till rejält och genast blir armen röd och prickig. Men med lite cortison ur skeppsapoteket minskar obehaget betydligt, men prickarna och klådan håller i sig i flera dagar. Tur att det inte var värsta sortens manet, en Portugisisk örlogsman. Eller var det kanske en sådan? Google upplyser att sådana kan förekomma här, särskilt om det är pålandsvind, vilket det var. Nu får vi se när Maria har lust att slänga sig i vågorna nästa gång.
En dag får vi lunchbesök ombord. Det är Marias bror Anders och hans fru Berit som blir hämtade med jollen. De har tillfälligt flytt undan den svenska vintern och bor två veckor på hotell i närheten. Fredrik har inte träffat dem på flera år och vi konstaterar att det är märkligt att man ska behöva segla till Teneriffa för att få återse dem. Maria fixar tapas-lunch och vi har en trevlig eftermiddag ombord.
En annan kväll tar vi jollen iland och äter en god fiskmiddag tillsammans på en restaurang vid stranden. 
2023-01-31
Idag känns det nästan som svensk sommar. Det är näst intill helmulet, omkring 20 grader i luften, 18 i vattnet, det blåser en frisk nordostlig vind och vi fryser. Vi har en plan att i slutet av veckan besöka Gran Canarias huvudstad Las Palmas och seglar idag den första biten. Till eftermiddagen ankrar vi väster om Montagna Roja strax söder om Teneriffas flygplats. Här har vi legat många gånger tidigare, men idag är det ganska folktomt på stränderna.
En fin solnedgång blev det i alla fall
2023-02-01
Det är drygt 50 NM till vår utsedda ankarplats på Gran Canaria, Anfi del Mar. Därför blir det tidig frukost och lättning. Vinden är frisk NNE och vi får en fin halv vind till Gran Canaria.

Efter att vi ankrat tar Maria ett foto av en saltavlagring på däck. Så fort vågor slår över Salsa och solen lyser blir det saltavlagringar. Hade vi bara kunnat lita på att saltet är rent så hade vi aldrig mer behövt köpa salt.
Äkta havssalt på Salsas däck
2023-01-24
It’s time for engine service of the main engine, a 75 horsepower Volvo Penta today. A Volvo mechanic named José comes on board and changes the corrosion-preventing cooling water fluid, the oil in the engine and reverse gear, the oil filter, the fuel filter and the seawater impeller. It's nice sometimes when you don't have to crawl into the engine room yourself, but instead you can watch and commenting on the work. In addition, we lack a pump to pump out the old oils on board. Thanks to José, both the oil and the glycol cooling water were hopefully taken care of in an environmentally correct way.
In the meantime, Maria has found some bargains at El Corte Ingles. One of the cookbooks we bought in Valle Gran Rey in the beginning of November describes how to make various Canarian spicy sauces, known as Mojos. Unfortunately, it turned out that you needed a stand mixer or a food processor to prepare them, which we didn't have on the boat. A stand mixer has been added to Salsa's inventory list now and we can look forward to Canarian Mojos in all different colors.
2024-01-25
The wind is still moderate to strong northeasterly, but we want to get around to the west side of Tenerife and leave Santa Cruz. It's more windy than forecasted, but since it's a stern wind, it doesn't worry us too much. We put a safety line, a so-called "preventer", on the main boom to prevent the boom from going from one side to the other in the event of a sudden wind capsize. This is called an involuntary gip, in sailor's language. We make a reef in the main sail. It goes fast! The log showed a maximum speed of 10.8 knots and the maximum wind was 19 m/s.
But when we come around to the lee side of Tenerife the wind calms down and we can anchor at Playa de la Vistas off Los Christianos. 
2023-01-26--30
We are anchored at Playa de la Vistas. We make small excursions ashore, read books and are lazy. In other words, as usual! Monday all week long! But we try to stick to our exercise schedule. Sit-ups combined with swimming laps around the boat. Unfortunately, Maria swims into the threads from some jellyfish, it stings badly and immediately her arm becomes red and with blisters. But with a some cortisone ointment from the ship's medicine cabinet, the discomfort is significantly reduced, but the dots and itching persist for several days. Luckily it wasn't the worst kind of jellyfish, a Portuguese man of war. Or perhaps it was? Google states that such jellyfishes occasionally can occur at the Canary Islands , especially if there is an onland wind, which it was. Let’s see when Maria feels to take a swim next time.
We get a lunch visitors on board. Fredrik picks up Maria's brother Anders and his wife Berit with the dinghy at the beach. They have temporarily escaped the Swedish winter and are staying for two weeks in a hotel nearby. Fredrik has not met them for several years and we comment that it is strange that you have to sail to Tenerife to see them again. We have a pleasant afternoon on board enjoying a tapas lunch and one evening we try one of the many restaurants by the beach. 
2023-01-31
Today it’s typical Swedish summer weather. It is cloudy, about 20 degrees and 18 in the water and there is a moderate north-easterly wind and we are freezing. We have a plan to visit Las Palmas, the capital of Gran Canaria, at the end of the week and are sailing the first leg today. In the afternoon we anchor west of Montagna Roja just south of Tenerife airport. We have stayed here many times before, but today it is quite empty on the beaches. 
2023-02-01
We leave early in the morning since it’s a bit more than 50 NM to Anfi del Mar on Gran Canaria, where we have decided to anchor for the night. We get moderate North-North-Eastly winds and a nice beam reach to Gran Canaria.
Maria takes a picture of salt deposit on the deck. When the waves hit Salsa and the sun shines that’s what happen. If we could only trust the salt was clean, we would never have to buy salt again!