2023-02-02
Vinden är fortfarande frisk NNE och vi får kryssa i grov sjö hela dagen för att komma till Las Palmas. Redan från morgonen får vi sällskap av två tyska segelbåtar. Trots att de ”fuskar” och kör motor när vinden ”brallar i” så blir de till vår oförstörda glädje frånseglade av Salsa. För ni visste väl att det alltid blir lite kappsegling mellan segelbåtar till sjöss. Tänk så lite det behövs för att humöret ska åka i topp.
På Kanarieöarna finns det tre olika typer av fritidsbåtshamnar; dels privata marinor, dels marinor som styrs av de kanariska myndigheterna och slutligen marinor som styrs av spanska staten. I Las Palmas marina, som är en hamn som styrs av spanska staten, kan man inte boka plats i förväg utan man får, precis som i Funchal på Madeira, lägga sig till ankars utanför och vänta på att det blir en ledig plats. När vi kommer fram får vi därför lägga oss till ankars.
2023-02-03
Vi tar jollen iland för att handla lite och passar på att titta in på hamnkontoret för att få en prognos på när vi kan få en kajplats. Och vi har lite tur, eller är det kanske skicklighet? Efter lite bläddrande bland papperna, så meddelar tjänstemannen att det faktiskt finns en plats som vi kan få direkt. Det är som vår vän Göran brukar säga, öppen hand får… stängd hand får inget. Om man tar kontakt, är lagom artig, trevlig och social så öppnas många möjligheter.
Här i Las Palmas ligger det gott om svenska båtar. På fredagskvällarna brukar svenskarna träffas för ”after work” i hamnen på det enkla matstället Sailors Bay för att prata, äta fredagsmiddag eller bara ta ett glas öl eller vin. Vi sällar oss till sällskapet och förstår efter ett tag att det är många båtar som används som flytande sommarstugor, dvs. de ligger här permanent. Inget fel i det, klimatet är behagligt och priserna i marinan humana.
Här pratas det svenska seglardrömmar på fredagarna
2023-02-04
Las Palmas, med sina drygt 400.000 invånare är Spaniens nionde största stad och Kanarieöarnas största. Det betyder att här finns gott om affärer och tillgång till olika reservdelar. Fredrik gör genast upp en lista på saker som bör inhandlas, eller åtgärdas, till Salsa. Några inköp klaras av redan på lördagen.

2023-02-05
Vi tillbringade nästan två veckor här innan vi avseglade till Karibien 2017 så vi känner redan till staden lite grand. Eftersom det mesta är stängt på söndagar tar vi en lokalbuss till gamla stan och promenerar bland de trevliga kvarteren i den historiska stadsdelen Vegueta. Medan Fredrik letar efter ett ställe med gratis wi-fi gör Maria ett besök i katedralen Santa Ana de Canarias, trots att besöket kostar 5 euro. Det kostar att ligga på topp kulturellt. Men att titta på de berömda hundskulpturerna utanför är gratis.
Om hundar kunde tala …
2023-02-06
Ojdå! PROBLEM med strömmen ombord!
Normalt när vi kopplar upp Salsa mot ström från land så fulladdar Salsas batteriladdare batterierna till 14,4 Volt för att därefter övergå till underhållsladdning (ca 13, 3 Volt). Men underhållsladdning har ännu inte inträffat, trots att vi legat i hamn två dygn. Trots att batterierna laddas med en ström på tio Ampère stiger inte spänningen över 14,25 Volt. Något måste vara fel, antagligen är ett batteri dåligt.
Jo, ett av Salsas fem underhållsbatterier är betydligt varmare än de övriga. När Fredrik kopplar bort det varma batteriet så börjar laddningen direkt uppföra sig normalt. Kan det finnas ett sådant batteri på Kanarieöarna? Jo, om man har tur.
Endast friska batterier får vara med på bild
Och vi på Salsa brukar ha tur. Efter några telefonsamtal på engelsk-spanska lovar en batterifirma att de har exakt den rätta sortens batteri. Dessutom säljs batteriet till ett pris som är mer än 1500 kr billigare än i Sverige. Firman är dessutom villig att leverera batteriet till båten inom tre timmar och ta med sig det trasiga. Och så sker också. Leverantören hjälper Fredrik att få ner det nya batteriet på plats i båten (det väger 36 kg). Hurra, strömmen ombord fungerar igen! 
2023-02-07
Egentligen skulle vi lämna Las Palmas idag för att segla till Fuerteventura. Men Maria vill annorlunda. Det blåser friskt idag och Fuerteventura är ett känt blåshål som duktiga vindsurfare brukar resa till. Dessutom tycker Maria att vi under hela seglingen alltid varit på väg någonstans och att vi aldrig riktigt fått ”boa in oss” dvs lära känna staden, människorna omkring oss och gå på den lokala marknaden på söndagarna. Vad gör vi då? Jo, som vanligt så kompromissar vi. Sedan går Fredrik till hamnkontoret och förlänger vår hamnvistelse fram till den 2 mars. Jo, ni läste rätt. Salsa blir kvar i Las Palmas marina till den 2 mars. Men vi själva gör ett kort Sverigebesök i slutet av februari eftersom vi blivit inbjudna på bröllop i Stockholm. 
2023-02-08
Fredrik, som redan känner sig ”inboad”, tar en promenad på kajerna och hittar svenska flottans segelfartyg, HMS Falken förtöjd. Genast väcks minnen från 1970 när Fredrik seglade från Karlskrona, via Plymouth till Teneriffa på systerfartyget HMS Gladan.
HMS Falken
Nu ska Falken ta ut ett gäng gymnasister för segelfartygsträning under några veckors segling runt Kanarieöarna. Eleverna, som går samhällsvetenskaplig linje med uniformsyrkesinriktning, skall förhoppningsvis lockas att söka sig till marinen efter avslutat gymnasium.
2023-02-02
The wind is still strong NNE and we have to tack in rough seas all day to get to Las Palmas. We are joined by two German sailboats already from the morning. Despite the fact that they "cheat" and run the engine when the wind is "howling", to our satisfaction they are passed by Salsa. There is always a bit of racing between sailboats at sea. You don’t need much to get in a good mood!
There are three different types of marinas in the Canary Islands; private marinas, marinas managed by the Canarian authorities and finally marinas managed by the Spanish state. In the marina of Las Palmas, which is a port controlled by the Spanish state, you cannot book a berth in advance. Just like in Funchal on Madeira you have to anchor outside and wait for a berth to become available. We therefore have to anchor the first night when we arrive. 
2023-02-03
We take the dinghy ashore to do some shopping and take the opportunity to visit the harbour office to get a forecast of when we can get a berth. After scrolling through the papers, the harbourmaster says there is a berth available for us right away. As our friend Göran says: an open hand gets... a closed hand gets nothing. If you are social, polite, and nice many opportunities open up.
There are plenty of Swedish boats in Las Palmas. On Friday evenings, the Swedes usually catch up for "after work" at Sailors Bay in the harbour to talk, have Friday dinner or just have a glass of beer or wine. We join the party and understand after a while that there are many boats that are used as floating summer cottages, i.e. they are moored more or less permanently. Nothing wrong with that, the climate is pleasant and the price for a berth in the marina is humane. 
2023-02-04
Las Palmas, with its roughly 400.000 inhabitants, is the largest city in the Canary Islands and Spain's ninth largest. This means that there are plenty of shops and access to various spare parts. Fredrik immediately makes a list of things that should be purchased, or fixed, for Salsa. 
2023-02-05
Before we sailed to the Caribbean in 2017, we spent almost two weeks here, so we already know the city quite a bit. Everything is closed on Sundays, so we take a local bus to the old town and walk among the pleasant neighborhoods of the historic Vegueta district. While Fredrik is looking for a place with free wi-fi, Maria visits the Cathedral of Santa Ana de Canarias, even though the visit costs 5 Euros. It’s expensive to be on top culturally. However, looking at the famous dog sculptures outside is free. 
2023-02-06
Oops! Power PROBLEM on board!
Normally, when we connect Salsa to shore power, Salsa's battery charger charges the batteries fully to 14.4 Volts and then switches to maintenance charging (approx. 13.3 Volts). But the maintenance charging has not yet occurred, even though we have been moored for two days. Although the batteries are charged with a current of ten Ampere, the voltage does not rise above 14.25 Volts. Something must be wrong, probably a bad battery.
One of Salsa's five maintenance batteries is significantly warmer than the others. When Fredrik disconnects the hot battery, the charging immediately begins to behave normally. Can we find such a battery in the Canary Islands? Yes, if you're lucky. And at Salsa we usually are lucky. After a few phone calls in English-Spanish, a battery company promises that they have exactly the right kind of battery. In addition, the battery is sold at a price that is more than SEK 1,500 cheaper than in Sweden. The company is also willing to deliver the battery to the boat within three hours and take the broken one with them. The supplier even helps Fredrik to get the new battery into place in the boat (it weighs 36 kg). The power on board is working again, yippee! 
2023-02-07
The plan was to leave Las Palmas today to sail to Fuerteventura. Fuerteventura is well-known for strong winds indeed a paradise for windsurfers. However, Maria wants to change that plan. During the entire sailing we have constantly been on our way somewhere and never really got to "settle in" i.e. get to know the city, the people around us and visit the local market on Sundays. As usual, we make a compromise. Fredrik goes to the harbor office and extends our stay until March 2. Yes, you read that right. Salsa will remain in Las Palmas marina until March 2. During this time we are making a short visit to Sweden to attend a wedding in Stockholm.
2023-02-08
Fredrik, who already feels "settled in", takes a walk on the piers and finds the Swedish navy's sailing ship, HMS Falken, moored. Memories from 1970 returns when Fredrik sailed from Karlskrona, via Plymouth to Tenerife on the sister ship HMS Gladan.
Falken will sail with a group of high school students during a few weeks around the Canary Islands for training purposes. The students will hopefully be inspired to apply to the navy after finishing high school.