2023-02-19--22
Spansk hamnrutin. Vi gör små utflykter och promenerar i staden. På tisdagen är allt i staden stängt eftersom måndagen var den sista dagen på Las Palmas karneval. Jo, kanarierna vet hur man roar sig till sent på natten….det hörde vi.

På onsdagskvällen besöker vi Texas bar tillsammans med en båtgranne. Texas bar sköts av en herre som är en bit över 80 och bara tar emot kontanter. Stället är lite speciellt, inte minst för den höga medelåldern. Vi är de yngsta gästerna den kvällen, det känns bra.
2023-02-23
Men hur har det gått med offerten för inspektion av livflotten? Jo, idag kom offerten, som Fredrik genast accepterade under förutsättning att inspektionen var avklarad senast den första mars.
Medan livflotten servas passar vi på att flyga hem till Sverige och Stockholm. Vi har blivit inbjudna till Fredriks bonusson Johan och Innas bröllop på Grand hotell Saltsjöbaden. Under vår vistelse i Stockholm hinner vi såklart också med att träffa släkt och vänner, samt hämta upp några reservprylar till Salsa och Salsas besättning. Naturligtvis fyllde vi även på godisförrådet rejält inför kommande nattseglingar.
2023-02-28
Vi landar i Las Palmas efter vår stockholmsresa och tycker det är väldigt skönt när vi kan byta om till shorts och t-shirt. Dessutom är livflotten servad och kan monteras tillbaka på Salsa. Skönt att ha det avklarat.
Glada att vara tillbaka
2023-03-01
Ojdå, idag är det redan mars månad. Snart är det dags att börja planera för hemsegling. Men inte riktigt än. Idag får vi gäster ombord. Elisabeth och Virgil kommer flygande från Malaga för att segla och umgås med oss en vecka. Elisabeth är van seglare och seglade med Fredrik och Salsa från Antigua i Karibien till Brest 2018.
Elisabeth och Virgil har bott i södra Spanien i drygt fem år men lovar på hedersord att dagens middag är den bästa Paella de någonsin ätit. Maria har fått fin snits på tillagningen av Spaniens nationalrätt. 
2023-03-02
Efter sedvanlig säkerhetsgenomgång blir det losskastning. Väldigt skönt att få komma till sjöss igen tycker både vi och Salsa. Hon har varit förtöjd en hel månad i Las Palmas marina.
Vi seglar söderut i en alldeles lagom nordlig bris. Skönt med en mjukstart tycker besättningen. Till kvällen ankrar vi på en välkänd ankarplats, Anfi del Mar. Det blir bad och därefter middag i sittbrunnen. Kvällen avslutas med ett stilla parti kinaschack. 
2023-03-03
Marin miljö med hög salthalt är svår för material ombord. Sedan två månader tillbaka har luckramen till gästhyttens taklucka börjat dela på sig. På sikt skulle det kunna innebära att luckan läcker och gästhytten blir blöt när sjöarna slår över fördäck. Med fin hjälp från Martin A. på Hallberg Rassy Parts så har Fredrik fått en nödvändig reservdel till Stockholm. Nu ska den bara monteras. Det är lättare sagt än gjort, men efter några timmars slit har Fredrik och Virgil fått dit reservdelen. Men för att kunna klämma ihop ramen och slutföra jobbet krävs en rejält stor skruvtving. Vi går därför till Puerto Mogan och förtöjer i marinan.
Det är Virgils och Elisabeths bröllopsdag och det firas med en trevlig restaurangmiddag. 
2023-03-04
Gott om stora skruvtvingar är det ont om i Puerto Mogan. Sällskapet gör därför en bussutflykt till byn Mogan, men det visar sig att skruvtvingar är bristvara även där. Nåja, det blev i alla fall en trevlig bussutflykt.
Ingen skruvtving fanns det, men gott kaffe
På eftermiddagen kommer vår vän Ralph, som långtidshyrt en lägenhet i Puerto Rico, på besök. Det är väldigt uppskattat med besök av vänner hemifrån och särskilt när de som Ralph råkar ha med sig en välkyld Cava i den gassande eftermiddagssolen. Det finns mycket att prata om när man inte har setts på ett drygt halvår. Pensionärslivets för- och nackdelar diskuterades ingående.
Trevligt att få besök
2023-03-05
Åter till havs. Solen lyser, vinden är svag och vi kryssar runt Gran Canaria mot Las Palmas. Vi når inte fram utan ankrar till kvällen strax söder om en tom industrihamn, Bahia de Formas. Här ligger vi bra, men utsikten är inte mycket att orda om. Vi är ensamma här, vattnet är kristallklart och nästan tjugo grader så det blir bad.
Till middag lagar Virgil en utmärkt indisk gryta med mycket curry och räkor. Kvällen avslutas med kinaschack som värdarna som vanligt vinner. 
2023-03-06
Vi fortsätter kryssa i svag vind och kan framåt eftermiddagen förtöja på vår tidigare plats i Las Palmas marina. De flesta tidigare båtgrannar ligger kvar och hälsar oss välkomna åter. 
2023-03-07
Eftersom våra gäster inte varit i Las Palmas tidigare gör vi en stadsutflykt till gamla stadsdelen där vi bland annat besöker Casa de Colon, Columbusmuséet. Där får vi lära oss att skeppen var förvånansvärt små. Flaggskeppet Santa Marias däckslängd var 24 meter medan Pintas och Ninjas bara var 21 meter.
Fredrik får en rejält stor skruvtving i present och kan framgångsrikt avsluta jobbet med förpiksluckan.
Dagen avslutas med en väldigt trevlig avskedsmiddag på restaurang Barracuda i marinan. 
2023-03-08
Vår besättning mönstrar av. De kommer att bli saknade för vi har haft mycket trevligt tillsammans. Eftersom temperaturen på dagarna nu närmar sig 28 grader blir det en del klädbyten. För Maria och Fredrik blir det därför tvätt och städdag. 
2023-03-09
Vi tycker att vi behöver röra mer på oss. Maria hittar på internet en trevlig vandringsslinga på nästan 7 km alldeles i närheten.Den startade från staden och fortsatte till Mirador de la Cruz där vi fick en fantastisk utsikt. Eftersom slingan förutom strandpromenad och några stadsgator även innefattar en hög kulle med rullgrusstigar blir det en utmaning för utslitna knän och seglarskor. Men allt gick bra.
2023-02-19--22
Marine routines. We walk around the city. On Tuesday, everything in the city is closed because Monday was the last day of the Las Palmas Carnival. The Canaries know how to party late into the night....we could hear it!
On Wednesday evening we visit the Texas bar together with a boating neighbor. The Texas bar is run by a gentleman who is a bit over 80 and only accepts cash. The place is a bit special, not least for the high age of the guests. We are the youngest guests that night, which feels good. 
2023-02-23
What happened with the quote for the inspection of the life raft? Well, today the offer came, which Fredrik immediately accepted on the condition that the inspection was completed by the first of March at the latest.
While the life raft is being serviced, we leave Gran Canarias and fly home to Sweden and Stockholm. We have been invited to a wedding. Fredrik's bonus son Johan and Inna will get married at the Grand hotel Saltsjöbaden. During our stay in Stockholm, we also have time to meet family and friends, as well as pick up some spare stuff for Salsa and Salsa's crew. Of course, we also filled the supply of sweets for the upcoming night sailings.
2023-02-28
When we are back in Las Palmas it's very nice to change into shorts and a t-shirt again. In addition, the life raft is serviced and mounted back on Salsa. Good to have this task completed. 
2023-03-01
Oops, already the month of March! It will be time to start planning for the sailing home soon. But not quite yet. Our new crew will arrive today. Elisabeth and Virgil are flying from Malaga to sail and hang out with us for a week. Elisabeth is an experienced sailor and sailed with Fredrik and Salsa from Antigua in the Caribbean to Brest in 2018.
Although Elisabeth and Virgil have lived in southern Spain for just over five years they promise on their word of honor that today's Paella dinner is the best they have ever eaten. After a lot of practice, Maria has managed to prepare a good version of the Spain's national dish. 
2023-03-02
After the usual safety review with the new crew, we are on our way. It's very nice to get back to sea after being moored for a whole month in Las Palmas marina.
We sail south in a perfect northerly breeze. The crew thinks it’s nice to have a soft start. We anchor at a well-known anchorage, Anfi del Mar, in the evening. We have a swim and then dinner in the cockpit. The evening ends with a game of Chinese chess.
2023-03-03
The marine environment with high salinity is difficult for materials on board. The frame of the hatch for the guest cabin's roof hatch has started to split. In the long run, this could result in that the hatch leaks and the guest cabin gets wet when the sea hit the foredeck. Fredrik has received a necessary spare part, with great help from Martin A at Hallberg Rassy Parts. It just needs to be assembled. It's easier said than done, but after a few hours of hard work, Fredrik and Virgil have got the spare part in place. But to be able to clamp the frame together and complete the job, a really large screw clamp is required. Therefore we go to Puerto Mogan and moor in the marina.
It is Virgil and Elisabeth's wedding day and it is celebrated with a nice restaurant dinner. 
2023-03-04
There is a shortage of large screw clamps in Puerto Mogan, so we make a bus excursion to the village of Mogan, but it turns out that they don’t have any screw clamps this size either. It doesn’t matter, it was a nice bus trip!
In the afternoon, our friend Ralph, who has rented an apartment in Puerto Rico, comes to visit us. Visits from friends from home are much appreciated and especially when they like Ralph happen to bring a well-chilled Cava in the warm afternoon sun. There's a lot to talk about when you haven't seen each other in a little over six months. The pros and cons of the life as retired were discussed in detail.
2023-03-05
Back at sea. The sun is shining, the wind is light and we cruise around Gran Canaria towards Las Palmas. We anchor in the evening just south of an empty industrial port, Bahia de Formas. This is a safe anchorage, but the view is not much to say about. We are alone, the water is crystal clear and almost twenty degrees so we take a swim.
Virgil cooks an excellent Indian stew with lots of curry and prawns for dinner. The evening ends with Chinese chess, which the hosts usually win.
2023-03-06
We continue cruising in light winds and can moor in the afternoon at our previous berth in Las Palmas marina. Most of the former boat neighbors are still here and we say hello again. 
2023-03-07
Our guests have not been to Las Palmas before, so we make a city excursion to the old town where we among other things visit Casa de Colon, the Columbus Museum. We learn that the ships were surprisingly small. The flagship Santa Maria's deck length was 24 meters while the Pintas and Ninjas were only 21 meters.
Fredrik receives a really large vise as a gift and is able to successfully finish the job with the hatch.
The day ends with a very pleasant farewell dinner at the Barracuda restaurant in the marina. 
2023-03-08
Our crew leaves. We had a lot of fun together so they will be missed. The temperature during the day is now approaching 28 degrees. A good day for laundry and cleaning! 
2023-03-09
We think we need to exercise more. Maria finds a nice hiking loop of almost 7 km very close by on the internet. The walk started from the city and continued to Mirador de la Cruz where we got a great view. In addition to the beach promenade and some city streets, the loop also includes a high hill with rolling gravel paths, it was a challenge for worn-out knees and sailing shoes. But everything went well.