2023-03-10
Det är fredag. Vi gör lite ärenden på staden. Maria passar på att klippa sig innan vi lämnar storstaden. Frisören pratar ingen engelska men vi kommunicerar med teckenspråk och Maria är mycket nöjd med resultatet. Hon blir glatt överraskad när det är dags att betala, 17 Euro för tvätt, klipp och fön! Till kvällen blir vi överbjudna på en trevlig ”sundowner” till Ann-Christine och Patrick ombord på Greij. Greij träffade vi första gången i Lissabon och vi har hållit kontakten sedan dess. 

Eftersom vi kommit i fredagsstämning struntar vi i att laga middag ombord utan äter fish and chips på svenskarnas afterwork på Sailors Bay. Här är det lite mindre svenskar än tidigare fredagar. Flera besättningar har åkt hem till Sverige för vår- och sommarledighet och andra planerar att resa de närmaste veckorna. Ja, den svenska våren kan vara fantastisk men just nu saknar vi inte Sverige eftersom vi hör rapporter om snö och bistert vinterväder över hela landet.
2023-03-10
Vi förbereder oss för att lämna Gran Canaria och Las Palmas. I morgon ska vinden vara lite mer åt det nordliga hållet vilket passar oss utmärkt då vi tänker segla till Fuerteventura. Tvätten är redan avklarad så vi fyller upp vattentankarna, säger adjö till båtgrannar vi lärt känna och går och handlar mat så att vi klarar oss under minst en vecka. 
2023-03-11
Vi är uppe med tuppen (Ja, tupparna är inte jättetidiga här i Las Palmas) och ligger på plats och väntar på att sjömacken ska öppna för dieselfyllning klockan åtta. Dieseln kostar 1.39 € per liter vilket vi tycker är förhållandevis billigt. Som mest har vi under den här resan betalt 2.05 €/l.
Vindprognosen för dagen visar sig stämma fint, nordlig vind ca 5 m/s, och vi monterar seglet till vindrodret Vera. För att minska slitaget av vindrodrets segel från solens UV-strålar har vi det undanstuvat när det inte ska användas på ett tag.Seglingen till Fuerteventura blir behaglig utom de två sista timmarna då det blir både dimma och vindökning i accelerationszonen. Men så fort vi passerat sydvästspetsen på Fuerteventura klarnar himlen upp och vinden mojnar så innan kvällen ankrar vi utanför Morro Jable på den sydliga delen av ön. 
2023-03-12
Vi ligger kvar till ankars. Vi ligger utanför en badstrand med mycket badgäster. Vi småfixar, badar och njuter av det vackra vädret. När vi ska använda kortvågsradion så måste regulatorn till solcellerna kopplas bort. Annars störs vår sändning och mottagning. När solcellerna, efter att Fredrik pratat med Oceanseglingsklubben i Stockholm, kopplas in vill de inte leverera någon ström. Fredrik felsöker utan framgång solcellerna. Båda solcellerna verkar ha slutat att fungera. Tål de inte att kopplas ur när de är solbelysta? Tråkigt, men ingen katastrof. Vi har en fullt fungerande generator som vi kan ladda batterierna med. 
2023-03-13--14
Det utlovas en frisk nordlig vind under dagen men här ligger vi fint i lä för vinden. Vi ligger kvar till ankars tillsammans med tre andra båtar.
Vi sjösätter jollen och ror in till stranden för att titta på Morro Jable. Stranden är fantastisk med vit fin sand och säkert två kilometer lång. Det är ganska turistigt här med en strandpromenad där barer och restauranger ligger sida vid sida. Vi hittar en ”glasseria” och kan njuta av en glass i skuggan under en markis.
Stranden är fantastisk
2023-03-15
Dags att segla vidare. Vi kryssar i lagom vind upp längs Fuerteventuras ostsida. Vid elvatiden passerar vi ett stort föremål som ligger i havet. Vi vänder, undersöker det, antecknar positionen och rapporterar till Sjöräddningscentralen (MRCC) att vi hittat en halvt sjunken gummibåt med motor. De tackar för informationen och skickar ut en rejäl sjöräddningsbåt. När vi förtöjt i Gran Tarajal kommer räddningsbåten in och lastar av en större gummibåt med en helt ny utombordare på kajen. Det mesta pekar mot att det är migranter från Afrika som varit ombord på båten. Vi kan tyvärr föreställa oss deras tragiska öde.
Tragiskt att se
2023-03-16
Gran Tarajal är en lugn och trevlig stad. Här är inte alls lika mycket turister som i Morro Jable. Vi bestämmer oss för att stanna här några dagar i stället för att segla vidare till öns huvudstad, Puerto del Rosario. Det ska blåsa en frisk nordlig vind som vi helst vill slippa kryssa i.
Vi utforskar staden och imponeras av de många muralmålningarna. Nästan alla har motiv från hav och fiske. Vi passar också på att prova den fina sandstranden som ligger granne med marinan i centrum. 
2023-03-17--18
Vi hyr bil för att bekanta oss med Fuerteventura. Fuerteventura är den plattaste av de kanariska öarna och högsta toppen är bara ca 800 meter. Vägarna är oftast väldigt väl underhållna och raka.
Det blåser friskt även inne på land

Med bilen åker vi bland annat till huvudstaden och är glada att vi valt att stanna i Gran Tarajal. Marinan i Puerto del Rosario ligger inklämd bakom en ful och livlig färjeterminal.
Då är det trevligare i den lilla byn El Cotillo på nordvästkusten, där vi äter lunch. Gator och gränder är slingriga och smala och följer klipporna längs havet. Det verkar som stadsplaneraren har valt att undvika nittiograderskorsningar. Eller så har ingen stadsplanerare varit inblandad. Husen är gamla, vitkalkade och dörrar och fönster är oftast blå med samma nyans som i en grekisk by.

Naturligtvis besöker vi också den tidigare huvudstaden Betancuria som ligger mitt på ön. Husen är fint renoverade men det känns lite för tillrättalagt för att passa oss.
Vi åker i stället till en gigantiskt lång sandstrand vid Costa Calma för att ta oss ett dopp. Men här är det inte calma (lugnt). Det blåser friskt, stranden är tom på solbadare men havet är fullt av vindsurfare och kitesurfare.
Kilometervis med sandstrand
Vi besöker också en genuin fyrbyggnad, Faro de La Entallada som ligger högt upp på en klippa. Den imponerande fyrbyggnaden byggdes för att härbärgera all fyrpersonal med familjer, därav storleken. Härifrån är det kortaste avståndet från Kanarieöarna till Afrika. Till Marocko är det bara 53 distansminuter och till Västafrika något längre. Antagligen är det inte en tillfällighet att det var här i närheten vi hittade den trasiga gummibåten.
En imponerande fyr som idag inrymmer ett museum
2023-03-10
It is Friday. We run a few errands in the city. Before we leave the big city, Maria takes the opportunity to get a haircut. The hairdresser doesn't speak English but we communicate with signs and Maria is very satisfied with the result. She is pleasantly surprised when it's time to pay, 17 Euros for wash, cut and drying! We are invited to a nice "sundowner" to Ann-Christine and Patrick on board Greij in the evening. We first met Greij in Lisbon and we have kept in touch ever since.
Since we are in “Friday mood”, we eat fish and chips at the “afterwork” at Sailors Bay. There are slightly fewer Swedes present than on previous Fridays. Several crews have gone home to Sweden for spring and summer vacation and others plan to travel in the next few weeks. The Swedish spring can be amazing but right now we are not missing Sweden as we are hearing reports of snow and grim winter weather across the country. 
2023-03-10
We are preparing to leave Gran Canaria and Las Palmas. The wind should be a little more northerly tomorrow, which suits us perfectly as we intend to sail to Fuerteventura. The laundry is already done so we fill up the water tanks, replenish the food supply so that we can last at least a week, and say goodbye to the boat neighbors. 
2023-03-11
We are up with the rooster (Yes, the roosters are not very early here in Las Palmas) and wait for the marina to open for diesel filling at eight o'clock. Diesel costs €1.39 per liter, which we think is relatively cheap. At most, we have paid 2.05 €/l during this trip.
The wind forecast for the day turns out to be fine, northerly wind about 5 m/s, and we mount the sail to the wind rudder Vera. We put it away when it is not to be used for a while to reduce wear and tear on the wind rudder's sail from the sun's UV rays.
The sailing to Fuerteventura is pleasant except for the last two hours when there are both fog and an increase in wind in the acceleration zone. But as soon as we passed the southwestern tip of Fuerteventura, the sky cleared and the wind decreased, and before the evening we anchored off Morro Jable on the southern part of the island. 
2023-03-12
We remain at anchor. We are anchored outside a beach with many sunbathers. We make small repairs on the boat, swim and enjoy the beautiful weather. When we are going to use the shortwave radio, the regulator for the solar cells must be disconnected. Otherwise, our transmission and reception will be disrupted. When the solar cells, after Fredrik spoke with the Ocean Sailing Club in Stockholm, are connected again, they do not want to supply any power. Fredrik troubleshoots the solar cells without success. Both solar cells seem to have stopped working. Can't they be unplugged when they're exposed to sunlight? This is bad, but not a disaster. We have a fully functional generator that we can charge the batteries with. 
2023-03-13--14
A moderate northerly wind is promised during the day, but we are well sheltered from the wind. We remain at anchor together with three other boats.
We launch the dinghy and row in to the beach to look at Morro Jable. The beach is fantastic with fine white sand and probably two kilometers long. It is quite touristy. Bars and restaurants are located side by side at the beach promenade. We find an "ice cream shop" and enjoy an ice cream in the shade under a parasol. 
2023-03-15
Time to continue. We cruise in nice winds up the east side of Fuerteventura. At eleven o'clock we pass a large object lying in the sea. We turn around, examine it, record the position and report to the Maritime Rescue Center (MRCC) that we have found a half sunken rubber boat with a motor. They thank us for the information and send out a sea rescue boat. Later, when we are moored in Gran Tarajal, the rescue boat comes in and unloads a large inflatable boat with a brand new engine on the dock. Most things point to migrants from Africa being on board the boat. We can unfortunately imagine their tragic fate. 
2023-03-16
Gran Tarajal is a quiet and pleasant town. There are not nearly as many tourists here as in Morro Jable. We decide to stay here for a few days instead of sailing on to the capital of the island, Puerto del Rosario. We prefer not to tack in the forecasted strong northerly wind.
We explore the city and are impressed by the many murals. Almost all have motifs from the sea and fishing. We also take the opportunity to try the fine sandy beach that is next to the marina in the city center. 
2023-03-17--18
To get to know Fuerteventura we rent a car. Fuerteventura is the flattest of the Canary Islands and the highest peak is only about 800 meters. The roads are usually very well maintained and straight. We drive to the capital and are happy that we chosen to stay in Gran Tarajal. The marina in Puerto del Rosario is tucked behind an ugly and busy ferry terminal.
We eat lunch in the small nice village of El Cotillo on the northwest coast. Streets and alleys are winding and narrow and follow the cliffs along the sea. It seems that the city planner has chosen to avoid ninety degree crossings. Or maybe no city planner was involved. The houses are old, whitewashed and doors and windows are usually blue, the same color as in a Greek village.
Of course, we also visit the former capital of Betancuria, which is located in the middle of the island.
We visit the long sandy beach at Costa Calma to take a swim. But it is not calm. The wind is strong, the beach is empty of sunbathers but the sea is full of wind surfers and kite surfers.
We drive to a genuine lighthouse building, Faro de La Entallada, which is located high on a cliff. The impressive lighthouse building was built to house all lighthouse personnel with families, hence the size. From here is the shortest distance from the Canary Islands to Africa. Morocco is only 53 nautical miles away and West Africa slightly longer. It is probably not a coincidence that it was in this area that we found the broken inflatable boat.