23/9. Stillaliggande dag. Vi promenerar på staden,
provianterar och lagar två sorters grytor till infrysning så att vi skall ha
lite lättlagat om sjön blir obehaglig. På kvällen kommer broder Hadar från
flygplatsen och mönstrar ombord. Han skall stanna ombord ända till St. Lucia i Karibien.

24/9. Ofrivilligt stillaliggande dag. Hamnen är stängd för
trafik pga. höga vågor. Detta trots att det inte blåser särskilt mycket. Men
vågorna, som kan färdas väldigt långt, kommer från något oväder ute på
atlanten. Att hamnen är stängd för all trafik markerar hamnkaptenen genom att
hissa en cylinder på en signalstång på hamnkontoret. Men det kungörs också på
NAVTEX, som är ett radiosystem för väder och sjösäkerhetsmeddelanden. Där ser
vi att det inte bara är Varzim som är stängd utan de flesta hamnar på
kuststräckan.

25/9. Hamnen är åter öppen och vi lämnar Povoa da Varzim och
får en härlig segling i sol till Porto där vi förtöjer i Douro marina. Vi
promenerar till centrala Porto och går på ny portvinsprovning. Naturligtvis
kombineras provningen med lite inköp och portvinsförrådet ombord börjar nu bli
välfyllt. Nu gäller det bara att fundera ut; när smakar ett glas portvin bäst? Alltid!

26/9. Marinan bjöd på färskt bröd som fanns i sittbrunnen på
morgonen. Det uppskattas och vi kommer att komma ihåg denna vänliga marina!
Efter frukost lämnar vi för segling i sydvart i svaga vindar. Tyvärr kom den
omtalade Portugaldimman framåt dagen och vi gick för motor in till Aviero där
vi ankrade i en vik. Av sex ankrade båtar i viken var tre svenska. Lite
förvånande är det att vi möter så mycket svenska båtar med både unga och äldre
besättningar. Beror det på bättre ekonomi i Sverige än i övriga Europa, eller
beror det på att vi i Sverige har tråkigare vintrar?

27/9. Vi lämnar Aviero i solsken och behaglig vind. Först en
svag landbris som under förmiddagen vred så att vi fick kryssa för att sedan
släppa på skoten när vinden efter lunch blivit en fin sjöbris. Tyvärr kom
dimman igen framåt eftermiddagen och med dimman följde stiltjen. Det fick bli
motorgång in till Figuiera da Foz.

28/9. Vi ligger stilla och gör en tågutflykt in i landet till
den gamla universitetsstaden Coimbra. Vi noterar att lufttemperaturen i Coimbra
är 29 grader dvs. tio grader varmare än i Figuiera da Foz. Det måste bero på
att havet, med sina 15 grader, kyler ner kuststaden. I Coimbra besöker vi
universitetet som är ett av de äldsta i Europa.

29/9. Hadar är tidigt uppe för sin löparrunda. Vi andra
föredrar att dra oss en timme till. Han återkommer med färskt frukostbröd. Nu
har dimman fått ett fast grepp om både oss och kustremsan. Dimman kom redan på
morgonen och följde oss hela dagen. Sikten är ibland mindre än 100 m. Även om
radarn är på så kan utkikarna inte slappna av, fiskarnas bojar dyker upp
väldigt plötsligt och vi måste väja för en del.

Vi slänger ut en fiskelina och
hoppas på färsk tonfisk eller dorada till kvällsmat. De enda som blir
intresserade av betet är fiskmåsarna. I dimman är det svag vind så under dagen
blir det mycket motorgång innan vi når fram till marinan i Nazaré. När man står
och spejar ut i dimman bildas det små vattenpärlor på glasögonen och Fredrik
väljer att ha sina glasögon hängande runt halsen i ”senilsnöret”. Efter
förtöjning saknas, förvånande nog (Fredriks kommentar), glasögonen. De måste ha
lämnat senilsnodden och ägaren i samband med förtöjningsarbetena.

30/9. Nu tror väl läsarna att vi börjat få brist på saker
att skriva om och därför hittar på små incidenter. Men Fredrik intygar, med
högra handen på Pilotboken, att det inte var någon planerad glasögonincident.
Sökområdet blev mindre den här gången, men sikten var väldigt dålig, så det tog
femton minuters dykning i hamnen innan glasögonen upphittades. HURRA IGEN! Nu
får det inte hända fler gånger. Även för turgubbar måste turen någon gång ta
slut.
Vi ligger stilla under dagen och tittar på Nazaré. En fin liten stad (fiskeby)
med fantastiska stränder.

Utanför Nazaré ligger en djuphavsgrav, Canyon do
Nazaré, som kan ge upphov till jättevågor under rätt förhållanden. Här har det satts
världsrekord i big-wave surfing.

From Povoa da Varzim to Nazaré.

23/9. A day
alongside. We take a walk in the city, make some provisioning and cook two
kinds of stews that we put in the freezer. It will make it a bit easier to have
food prepared if the sea gets uncomfortable. In the evening, brother Hadar arrives.
He will stay on board all the way to St. Lucia in the Caribbean.

24/9.
Inadvertently a day alongside. The port is closed for traffic because of high
waves, although there is very little wind. The waves, which can travel very
far, origins from bad weather on the Atlantic. The harbour master is hoisting a
cylinder outside the port office to mark that the port is closed for all
traffic. It is also announced on NAVTEX, which is a radio system for weather
and maritime safety messages. We notice that it is not only Varzim that is closed,
but almost all ports on the coastline.

25/9. The harbour
is open again and we leave Povoa da Varzim. We have a wonderful sailing in sunshine
to Porto, where we berth in Duoro marina. We take a walk to central Porto and
another port-tasting. Of course, the tasting includes some purchase and the
port supply on board starts to be well stocked. Now, the question is; When does
a glass of port taste the best? Always!

26/9. The
Douro marina delivered fresh bread in the cockpit in the morning. It was appreciated
and we will remember this friendly marina! We leave after breakfast sailing south
in weak winds. Unfortunately, the reputed Portuguese fog arrived during the day
and we were motoring to Aviero where we anchored in a bay. Of the six boats anchored
in the bay there were three Swedish. It’s a
little surprising that we meet so many Swedish yachts with both young
and older crews. Is it because of a better economy in Sweden than in other
European countries, or is it because of the Swedish cold winters?

27/9. We
leave Aviero in sunshine and pleasant winds. First a weak easterly breeze from
land that changed in the morning so we had to tack. After lunch we got a nice westerly
sea breeze and could release the sheets a bit. Unfortunately, the fog returned
again in the afternoon and with the fog followed calm. We were motoring the
last hour to Figuiera da Foz.

28/9. A day
alongside. We take the train to the old university city of Coimbra. The temperature
in Coimbra is 29 degrees i.e., ten degrees warmer than in Figuiera da Foz. The reason
must be that the cold ocean, cools down the seaside town. We visit the
university of Coimbra, which is one of the oldest in Europe.

29/9. Hadar
gets up early and goes for a run. He returns with fresh bread for breakfast. The
fog has got a firm grip on the coast. The sight is sometimes less than 100 m.
Even though the radar is on, the lookouts cannot relax, the fishermen’s yarn balls
appear suddenly and we have to give way for some. We have a fishing line out and
hope to get fresh tuna or dorada for supper. The seagulls are the only ones interested
in the bait. The wind is weak, so we have to use the engine a lot before
reaching the Nazaré marina. In the fog, tiny water drops cover the glasses, so
Fredrik chooses to wear his glasses hanging around his neck. After mooring the
glasses are missing again. Surprisingly (Fredrik’s comment).

30/9. Our readers
may think that we have nothing to write about and therefore make up small
incidents. But Fredrik, with his right hand on the Pilot book, states that
there was no planned incident. The search area was smaller this time, but the
sight was very bad, so it took fifteen minutes of diving in the harbour before
the glasses were found. HURRAY AGAIN! This must be the last time! Even for
lucky guys, the luck will end at some point.

We stay
alongside during the day and explore Nazaré. A nice little town (fishing
village) with amazing beaches. Outside Nazaré lies a deep-sea grave, Canyon do
Nazaré, which can give rise to giant waves under right conditions. The world
record in big-wave surfing took place here.