7/10. Marinan ligger nära flygplatsen och sent på
eftermiddagen anlände Micke R. som planerat. Hade Micke hoppats på en glad
kväll i Lissabon visade han inte sin besvikelse när vi genast kastade loss med
3 knops tidvatten i aktern för att segla mot Porto Santo (en liten systerö till
Madeira med endast cirka 3500 bofasta).

8/10. Seglingen till Porto Santo beräknades ta cirka fyra
dygn. Vi gick vakt om vakt enligt flottans urgamla system, dvs.
fyratimmarsvakter utom mellan klockan sexton och tjugo då det är tvåtimmarsvakter.
Tyvärr kom dimman framåt eftermiddagen och förstörde våra möjligheter av
att förkovra oss i att identifiera
stjärnor och planeter.

9/10. En strålande solskensdag till sjöss. Tyvärr bara med
svaga vindar. Besättningen, som börjar längta efter bad, duschar
saltvattendusch på akterdäck och avslutar tvagningen med lite färskvatten.
Sjövattnet är rejält salt och äntligen har vattentemperaturen kommit över
21-gradersstrecket. Till solnedgången serverar Maria alkoholfria ”sundowners” tillsammans
med stekta Piementos-de-Padrone (små gröna paprikor) i sittbrunnen.

10/10. Fortsatt segling i svag vind. När farten sjunker
under två knop så stöttar vi med lite motorgång. När vi kör huvudmotorn får vi
varmvatten så att vi enklare kan få diskvatten. Men det är alltid lika
glädjande när vinden återkommer. Natten är magiskt vacker med en helt klar
stjärnhimmel och månsken och därtill ljumma vindar, då är det ett nöje att
sitta vakt. Det är det däremot inte alltid när dimman är tät och tröttheten gör
sig påmind. Några lastfartyg passerar på långt avstånd, annars är vi helt
ensamma. Mycket te, kaffe och choklad går åt under en nattvakt och när
samtalsämnena tryter framåt tretiden på morgonen och ögonlocken känns tunga, så
är det skönt när det är dags att väcka nästa vakt.

11/10. Fiskelyckan har provats då och då utan framgång efter
att vi inköpte lina och bete i Porto. Nu blev det ändring på den saken. Vid
lunchtid fick vi napp och håvade in en tonfisk modell mindre, som skickligt
styckades av Maria. Knappt var fisken lagd i frysen innan det var napp på nytt.
Hadar fick nu visa sin kirurgskicklighet och tog hand om styckningen. Därefter avslutades
fisket. Vi vill kunna äta annat än tonfisk.

12/10. På morgonkulan blåste det fint och vi hade bara några
timmar kvar till Porto Santo när Hadar i en brottningsmatch med ett genuaskot
på rymmen, tappade sina nya glasögon överbord. Eftersom sjökortet visade att
djupet var mer än 3000 meter vägrade Fredrik att ens göra ett försök att hitta
dem, trots sin tidigare goda statistik i ämnet. När det ljusnar kan vi skönja
land! Till lunch förtöjer vi i Porto Santo efter knappt 5 dagars segling och ca
500 avverkade distansminuter. För de lite mindre erfarna seglarna (Maria), så
var denna överfart en bra träning på det som komma skall. Maria tycker att det
jobbigaste var bristen på sömn. Det försäkrar dock de ombord som gått många
vakter i sina dar, att det blir bättre med tiden! På kvällen äter vi som
omväxling en utmärkt restaurangmiddag.

13/10. Härligt morgondopp på stranden alldeles vid sidan om
marinan. Vattentemperaturen är nu 23 grader. Därefter städning och artistkonster
för att lämna vårt avtryck i Porto Santo. Det hör till att besökande båtar
målar sitt bomärke på vågbrytaren som omger marinan. Till kvällen lägger vi oss
vid en boj i hamnen för att kunna avnjuta egenfångad grillad tonfisk till
middag.

14/10. Tidig losskastning för att kunna segla till Madeira
innan det blir stiltje. Det är bara 25 NM så vi kommer fram redan innan lunch
och ankrar i en vik för att bada och äta lunch. Vattentemperaturen har nu
stigit till nästan 25 grader och båtens vattenlinje blir ordentligt rengjord
med borste. På eftermiddagen förtöjer vi i marinan Quinta do Lorde eftersom
båda marinorna i Funchal var fullbelagda.

The crossing to Madeira

7/10. The
marina is located close to the airport and Micke R. arrived late in the
afternoon as planned. Had Micke hoped for a happy evening in Lisbon, he did not
show his disappointment when we immediately left with 3 knots of tide in the
stern to sail towards Porto Santo (a small sister island to Madeira with only
approximately 3500 inhabitants).

8/10. The
sailing to Porto Santo was estimated to take about four days. We did watches
according to the navy’s ancient system, ie. four-hour watches except between four
and six in the afternoon when the watches are only two hours. Unfortunately, the
fog arrived in the afternoon and stopped us from learning more about astronomy.

9/10. A
wonderful sunny day at sea. Only weak winds, unfortunately. The crew, was longing
for a bath, so we took a saltwater shower on the aft deck and finished with
some fresh water. The sea water is really salty and the water temperature has finally
reached the 21 degrees C (70 degrees F). At sunset, Maria serves alcohol-free “sundowners”
and fried Piementos-de-Padrone in the cockpit.

10/10.
Still sailing in weak winds. When the speed drops below two knots, we support a
little bit with the engine. When we run the diesel engine, we get hot water which
makes it easier for us to do the washup. But it is always very nice when the
wind returns. The night is magical with a perfectly clear starry sky, moonlight
and warm winds. Such nights it’s very nice to have the watch! However, it is
not always nice, when the fog is dense and the tiredness starts. Some cargo
ships are passing us at long distance, otherwise we’re all alone. A lot of tea,
coffee and chocolate are consumed during a night watch and at three o´clock in
the morning when the conversation has become quiet and the eyelids feel heavy, it
feels good when it’s time to wake up the next watch.

11/10. Since
we bought lure and line in Porto the fishing luck has been tested occasionally
without success. Today we were finally lucky! At lunchtime we got a tuna (size small),
which was cleaned and cut by Maria. The fish was hardly put in the freezer
before we got a second one! Hadar now showed his surgical skills and took care
of the cut. Then we stopped the fishing. We don’t want to eat only tuna.

12/10. In
the morning it was a good wind and we only had a few hours left for Porto Santo
when Hadar during a wrestling game with a genoa sheet dropped his new glasses
overboard. Since the chart showed a depth of more than 3000 meters, Fredrik
refused to even try to find them, despite his previous good statistics on the
subject. After the sunrise we can see land! We arrive at the marina in Porto
Santo at lunchtime, after a little less than 5 days of sailing and about 500 nautical
miles. For the less experienced sailors (Maria), this crossing was a good training
for the future. Maria thinks the hardest thing with the crossing was the lack
of sleep. However, those more experienced aboard ensured that it will get
better over time! In the evening we eat an excellent dinner ashore.

13/10. A lovely
morning swim. The water temperature is now 23 degrees. We are doing some cleaning
on the boat and some art work to leave our imprint in Porto Santo. Visiting
boats paint their mark on the breakwater surrounding the marina. In the evening
we move and anchor in the bay and can enjoy self-caught grilled tuna for
dinner.

14/10. We
leave early to sail to Madeira before the forecasted calm. It is only 25 NM so
we arrive before lunch and anchor in a bay for lunch and a swim. The water
temperature has now risen to almost 25 degrees C (77 degrees F) and the
waterline of the boat is properly cleaned with a brush. We berth at the marina
Quinta do Lorde since none of the marinas in Funchal had any place for us.