20/10. Kackerlackor vill vi inte ha ombord! Efter att ha
sett dem iland har vi nu påbörjat ”anti-kackerlacksrutinerna” ombord. Det
innebär att skobyte eller skotvätt är obligatoriskt när man kommer tillbaka
efter att ha varit iland. All mat och övriga inköp granskas också noga innan
det får komma ombord. Vi ska snart börja skölja all frukt och grönsaker. Inga
kartonger och wellpapp får komma över relingen, eftersom de är potentiella
kackerlacksägg gömmor! Framtiden får
utvisa om vi lyckas undvika de ovälkomna gästerna. Vissa säger att det är
omöjligt och endast en tidsfråga.

21/10. Vi ligger stilla en dag i marinan Puerto Calero, som
är välskött och har gott om inbjudande restauranger på kajen. Under dagen byts
våra fulla tvättpåsar genom Marias och Hadars försorg mot, visserligen
ostrukna, men i alla fall rena kläder i skåpen ombord. Av grannbåten, bemannad
av Tim och Helene från Nya Zeeland, får vi förutom trevligt umgänge också en
fiskeutrustning som verkar vara dimensionerad för riktigt djuphavsfiske.

22/10. Vi seglar under hela dagen söderut i frisk akterlig
vind, lämnar Lanzarote akterut och ankrar precis innan det blir mörkt vid Fuerteventuras
sydsida. Trots dubbla fiskrevar ute får vi inte ett napp. Efter middag ombord har
vi filmkväll och tittar på ”The man who knew infinity”, en väldigt sevärd film
med verklighetsbakgrund om det indiska mattegeniet Ramanujan.

23/10. Stiltje. Det är få saker som är så tråkiga som
stiltje när man seglar. De flesta seglare föredrar för mycket vind framför för
lite vind, även om de flesta önskar sig lagom stark vind som är något akterlig.
Vi går för motor till en bit in på eftermiddagen då vinden kommer akterifrån. Hissad
gennaker och storsegel tillsammans med avstängd motor höjer stämningen ombord.
NAPP på nya linan. Vi förstår genast att det här är något helt annat än vad vi
tidigare fått på kroken. Efter en kvarts kämpande fick vi upp en tonfisk som är
strax under metern lång och som uppskattas väga 20 kg. Tyvärr är vi alldeles
för oerfarna att ha ihjäl en sådan best så han lyckades spela död och sedan
smita tillbaka till havet. Lite molokna förtöjer vi i Puerto Rico, ett
turistiskt ställe med hög musik som vi inte alls blev förtjusta i.

24/10. Vi förflyttar oss någon timmes motorgång norrut till
Puerto Mogan. På vägen badar vi naturligtvis, det är mer än 24 grader i
vattnet. Puerto Mogan är också byggt för turister, men charmigt och betydligt
trevligare. Vi äter fiskmiddag på restaurang tillsammans med besättningen på S/Y
Ellen.

25/10. Hadar tar timeout och flyger hem för viktiga
disputationsärenden. Vi ser fram emot att han kommer tillbaka med väskan full
av Ahlgrens bilar och en mängd andra livets nödvändigheter. Vi andra tar en
lokalbuss inåt landet och besöker byn Mogan. Imponerande natur med branta
bergssluttningar.

26/10. Det blåser företrädesvis ostliga och nordostliga
vindar så här års på Kanarieöarna. Eftersom vi seglar västerut bland öarna har
vi vinden med oss. Ånyo sol och fin segling under dagen. Innan vi förtöjer i
Marina del Sur på Teneriffa badar vi så klart. Efter middag ombord tar vi en
promenad och inhandlar vi en rejäl fiskekrok med långt skaft för att kunna ta
upp fisken ur havet. Nu räknar vi med att kunna återuppta djuphavsfisket med
större framgång.

27/10. Eftersom vi inte är helt
övertygade om att vår fiskelycka består besöker vi för säkerhets skull fiskmarknaden
i Las Galletas och inhandlar tre rejäla tonfiskfiléer för en bråkdel av vad de
skulle kostat hemma. Sedan sätter vi kurs mot La Gomera där vi efter härlig
segling till kvällen ankrar utanför Puerto de Vueltas. Stekt tonfiskfilé står
naturligtvis på menyn denna kväll.

28/10. Vi kommer att utforska La
Gomera mer senare när vi återvänder mot Gran Canaria. Nu sätter vi kurs mot den
nordvästligaste och bergigaste av Kanarieöarna, La Palma, med smeknamnet ”La
Isla Bonita” (den vackra ön). För första gången på flera veckor blir det kryss
till Santa Cruz, La Palma.

29/10. Att La Palma är vackert kan vi intyga! Vi
hyr en bil och gör en dagsutflykt på öns norra del. På slingriga serpentinvägar med
hårnålskurvor når vi La Palmas högsta punkt ”Roque de Los Muchachos”. Utsikten är fantastisk och vi kan se både
Teneriffa, La Gomera och El Hierro i fjärran.
Vi rullar sakta nerför igen och
äter lunch i en liten by på vägen. På vägen mot marinan imponeras vi av gigantiska
bananodlingar anlagda på terrasser på bergens sluttningar.

Sailing the Canary Islands

20/10. We
don’t want cockroaches on board! After seeing them ashore, we have started the
“anti-cockroach routines”. This means that shoe change or shoe
cleaning is mandatory when returning after being ashore. All food and other
purchases are also carefully examined before it can be taken on board. We will
soon start to rinse all fruits and vegetables. No cartons and well pap may come
over the rails, as they potentially contain cockroach eggs! The future will
tell if we manage to avoid the unwelcome guests. Some say it’s impossible and that
it’s only a matter of time.

21/10. We
stay one day in the Puerto Calero marina, which is well maintained and has
plenty of nice restaurants along the quay. Our laundry bags are emptied, washed
and replaced with clean clothes by Maria and Hadar. We have a nice time with Tim
and Helene from New Zealand, our neighbour boat. Tim kindly gives us some
fishing gear for proper deep-sea fishing.

22/10.
During the day we leave Lanzarote and sail south in a moderate following wind, and
anchor just before it gets dark on Fuerteventura’s south side. We don’t get any
fish, despite double fishing lines. After dinner on board, we look at the movie
“The man who knew infinity”. A great film with reality background
about the Indian mathematical genius Ramanujan.

23/10. Calm.
Not many things are more boring when sailing. Most sailors prefer too much wind
instead of too little wind, although most wish for a strong wind that is
somewhat from the stern. We go by engine until the afternoon when the following
wind arrives. Setting the gennaker plus mainsail and shutting off the engine improves
the mood on board. A fish on the new line! We immediately understand that this
is something completely different from what we previously got on the hook.
After fifteen minutes of battle we got a one meter long approximately 20 kg
tuna. Unfortunately, we’re too inexperienced to take care of such a best so he
managed to play dead and then slink off back to the ocean. Downhearted we berth
in Puerto Rico. This is a tourist place with high music late in the evening, something
we did not like very much.

24/10. We
move a few hours’ sailing north to Puerto Mogán. On the way we take a swim, of
course. It is more than 24 degrees in the water. Puerto Mogán is also built for
tourists, but charming and significantly nicer. We eat a fish dinner at the
restaurant together with the crew at S / Y Ellen.

25/10.
Hadar takes time out and is flying home for important doctor thesis matters. We
are looking forward to his return with the bag full of “Ahlgren cars” and a
variety of other necessities. The rest of us take a local bus into the island and
visit the village of Mogan. Impressive scenery with steep mountain slopes.

26/10. It
is mostly eastern and northeastern winds this year in the Canary Islands. As we
sail west of the islands, we have the wind with us. A sunny day and nice sailing
again. We take a bath before we berth at Marina del Sur in Tenerife. After
dinner on board, we take a walk and buy a tall fishing hook with a long handle
to catch the fish out of the ocean. Now we expect to resume deep sea fishing
with greater success.

27/10. We
are not completely convinced that our fish luck will consist, so we visit the
fish market in Las Galletas and purchase three real nice tuna fillets for a
fraction of what they would cost at home. Then we head for La Gomera where we
anchor outside Puerto de Vueltas in the evening, after a lovely day of sailing.
Of course fried tuna fillet is on the menu this evening.

28/10. We
will explore La Gomera more later on our way back to Gran Canaria. Now we head
for the most northwestern and mountainous of the Canary Islands, La Palma,
nicknamed “La Isla Bonita” (the pretty island). For the first time in
several weeks, we have to tack to Santa Cruz, La Palma.

29/10. We
can assure you that La Palma is beautiful! We rent a car and make a day trip on
the north of the island. On winding serpentine roads with hairpin bends, we
reach La Palma’s highest point “Roque de Los Muchachos”. The view is
amazing and we can see both Tenerife, La Gomera and El Hierro in the distance.
We slowly drive back down again and stay for lunch in a small village on the
way. On the way to the marina we are impressed by giant banana plantations on
terraces on the slopes of the mountains.