30/10. Nu har vi varit så långt västerut man kan komma bland
de kanariska öarna. Nu tänker vi i lagom tempo ta oss tillbaka till Las Palmas
på Gran Canaria för att förbereda atlantöverfarten. Vi seglar halv vind till
San Sebastian på La Gomera (den näst minsta av de sju Kanarieöarna) där vi
återförenas med S/Y Ellen.

31/10. Tänk att det ändå blir så många måsten, trots att vi
lever i vår dröm. Dagen ägnas åt tvättning, städning och en massa
småreparationer (inget allvarligt har falerat). På kvällen äter vi tapas på en
lokal restaurang tillsammans med besättningarna från andra svenska
oceanseglingsbåtar. Totalt är vi fjorton personer runt bordet den här trevliga
kvällen.

1/11. Vi hyr bil och gör utflykt till norra halvan av La
Gomera. Ön är väldigt bergig. Uppe bland molnen på cirka 1000 meters höjd vandrar vi
bland regnskog i Parque National de Garajonay. Nationalparken har tilldelats UNESCO’s
världarvsstatus.

Sedan blir det lunch, besök på nationalparkens ”Visitors Center”
och avslutningsvis ett besök på ”utsiktskaféet” Mirador de Abrante.

Här fick vi
en intressant demonstration av La Gomeras eget melodiska visselspråk, Silbo,
som förr i tiden användes för att kommunicera över bergsdalar och kan höras på
upp till 5 km avstånd! Sedan år 2000 lärs det ut i skolorna på ön. Inte för att
spara in gomerianernas telefonkostnader utan för att språket förtjänar att
bevaras.

2/11. Vi slår följe med kompisbåtarna och seglar till
Teneriffa där vi förtöjer i Marina del Sur där vi legat tidigare. På vägen ser
vi pilotvalar alldeles i närheten av båten. Vi ser bara ryggfenan och delar av
ryggen på dem när de hämtar luft och berättar efteråt att de antagligen var
mellan 10 och 15 meter långa. I verkligheten blir de bara drygt 5 meter läser
vi i böckerna ombord, men det får bli vår hemlighet …

3/11. Revelj kl 0615. Taxi med tomma gasoltuber avgår kl.
0630. Vi åker till öns fyllningsstation där de till ett väldigt rimligt pris
fyller flaskorna. Taxiresan ToR kostade tre gånger fyllningspriset men vi är
nöjda ändå. Utan gasol blir det ingen lagad mat ombord. På inköpslistan står nu
en induktionshäll, så att vi fortsättningsvis inte ska behöva använda gasol när
vi ligger stilla och har tillgång till landström.
Tyvärr är det stiltje så vi måste köra motor till Gran Canarias västsida där vi
ankrar utanför Anfi del Mar.
Och inte ett napp på fiskrevarna på hela dagen. Jättetråkigt
för oss seglingsälskande, fiskälskande sjömän. Men vad gör man när man har en
tid att passa? Vi har nämligen bestämt
att vi vill se starten av de 65 båtarna som ska segla Atlantic Rally for Cruisers+
(ARC+) från Las Palmas till Karibien via Kap Verde öarna den 5/11.

4/11. Det blåser NO vind. Det betyder pinkryss till Las
Palmas dit det kortaste sjövägen är 40 NM. Med kryss förlängs sträckan till ca
roten ur två, dvs. 40 gånger 1,414 vilket blir ca 56 NM. Vi upplever ånyo en
tidig morgon och lättar klockan sex. Då är det mörkt, men redan vid halvåtta
tiden får vi se en vacker soluppgång. Härlig segling i NO 7-10 m/s med både
revad genua och revat storsegel. Allt går väl och vi ankrar i Las Palmas på
sena eftermiddagen.

5/11. Efter morgondopp och lite småpyssel
ombord lättar vi ankar och går ut för att titta på ARC+ båtarna. Vi vinkar åt
alla nordiska seglare och alla Hallberg Rassybåtar och glädjer oss åt att det
om två veckor blir vår tur att styra ut på Atlanten. Efteråt går vi in och
förtöjer i marinan i Las Palmas. Här ska vi nu ligga fram till den 19/11 när vi
startar vår segling mot St. Lucia. Nu börjar två veckor av förberedelser inför
överfarten.

To Las Palmas

30/10. We are
now as far west as you can come on the Canary Islands. We will now go back at a
slow pace to Las Palmas on Gran Canaria to prepare for the Atlantic crossing.
We sail half wind to San Sebastian at La Gomera (the second smallest of the
seven Canary Islands) where we reunite with S/Y Ellen.

31/10. It’s
unbelievable there are so many “must do”, even though we live in our dream. The
day is spent on washing, cleaning and a lot of small repairs (nothing seriously
failed). In the evening we eat tapas at a local restaurant together with crews
from other Swedish ocean sailing boats. In total, we are fourteen people around
the table this pleasant evening.

1/11. We
rent a car and take a trip to the northern half of La Gomera. The island is
very mountainous. Up among the clouds at 1000 meters altitude we walk among the
rainforest in the Parque National de Garajonay. The National Park has been
awarded UNESCO’s World Heritage Status. We eat lunch, visit the National Park’s
“Visitors Center” and finally the “Mirador de Abrante” view
café. We get an interesting demonstration of La Gomera’s own melodic whistle
language, Silbo, used to communicate over mountain valleys and can be heard up
to 5km away! Since 2000, it is taught in the schools of the island. Not to save
gomerian phone charges but because the language deserves to be preserved.

2/11. We
follow our friend’s yachts and sail to Tenerife where we moor at Marina del Sur
where we have been before. On the way we see pilot whales close to the boat. We
can only see the back fins and part of their back when they catch for air and
we assume that they probably were between 10 and 15 meters long. In reality,
they are just over 5 meters, we read that later in the books on board, but it
may be our secret….

3/11.
Reveille at 0615. Fredrik leaves in a taxi with empty gas tubes at 0630. He is going
to the island’s filling station where they are filling the gas bottles at a
very reasonable price. The return trip with taxi costs three times the filling
price, but we are very satisfied. Without gas there will be no cooked food on
board. On the shopping list, there is now an induction slab, so that we do not
need to use gas when we are ashore and have access to land current.
Unfortunately, it’s calm so we have to motoring to Gran Canaria’s west side
where we anchor outside of Anfi del Mar. Not a single fish on the fishing line
during the day. Disappointing for sailing and fish loving sailors. But what to do
when you have a time to catch? We have decided that we want to see the start of
the 65 boats that will sail the Atlantic Rally for Cruisers + (ARC +) from Las
Palmas to the Caribbean via Cape Verde Islands on 5/11.

4/11. There
is a NE wind. That means tacking to Las Palmas. The distance is 40 NM. By
tacking, the distance is extended to approximately the square root of two, i.e.,
40 times 1.414 which is approximately 56 NM. We are again leaving early in the
morning at six o’clock. It’s still dark, but already at half passed seven there
is a beautiful sunrise. Great sailing in NE 7-10 m/s with reefed genoa and main
sail. Everything is going well and we anchor in Las Palmas in the late
afternoon.

5/11. After
a morning swim and a little bit of work on board, we leave to go out to watch
the ARC + boats. We wave to all Nordic sailors and all Hallberg Rassy yachts,
and look forward to that in two weeks time we will be leaving for the Atlantic.
We berth in the marina in Las Palmas. We are going to stay here until 19/11
when we start our sailing towards St. Lucia. Two weeks of preparation for the crossing
has now begun.