2022-07-11

Första dagen på vår längesegling …segling utan stress.

Om talesättet att en resa blir som den börjar så kommer det här att bli en fantastisk resa. Vi steg upp tidigt, sa adjö till vår halvtama, busiga skata Krille, samt våra snart mogna persikor och fikon, och tömde hemmet på det sista av värde och flyttade ombord.

Klockan 10 var det broöppning i Falsterbokanalen och vi gled söderut tillsammans med 15 andra fritidsbåtar. Vi var bara två båtar som satte sydlig kurs efter kanalen. Övriga tänkte nog gå mot Ystad, eller kanske tänkte någon stanna redan på Skåre.
I en behaglig västlig bris seglade vi söderut, vackra Möns Klint passerades på eftermiddagen och till kvällen tänkte vi förära marinan Hestnäs på Falsters ostkust ett besök.

Eftersom marinan redan var fylld till bredden valde vi att lägga oss till ankars strax utanför. Antagligen skönt, både för oss och för hamnens gäster. Nu slapp de bli avundsjuka när vi smuttade på lite champagne för att fira att Maria blivit pensionär och att vår längesegling hade inletts. Och skönt för oss morgonen därpå när vi kunde slarva lite med klädseln till morgondoppet.

2022-07-12

Tidigt den här dagen blev Fredrik varse att det är fantastiskt att vakna till sjöss. Särskilt när solens strålar samtidigt träffar ansiktet och Salsas solpaneler och batteribehållningen ökar i stället för att minska. Inför seglingen har Salsa försetts med nya solpaneler, totalt 350 W, som nästan ska hålla båtens batteristatus ”flytande”, trots att både kyl och frys utnyttjas till fullo. Än så länge verkar förbrukningskalkylen fungera. Minus 5 % batteristatus på ett dygn är mer än godkänt. Men det har varit ett soligt dygn.

I härlig västlig bris följde vi Falsters kust ner till Kadettrännan. Kadettrännan är en trafikseparering där väldigt många handelsfartyg passerar dagligen. Trots att Salsa seglar har vi inte företräde i trafiksepareringen utan måste väja för handelsfartygen. Vår målsättning, att inte bli uppkallade och utskällda på radio av något handelsfartyg, uppnåddes.
Efter en lång dags segling ankrade vi sydost om Fehmernsund och avnjöt ännu en middag i sittbrunnen. Det är så här livet borde vara när det är som sämst.

2022-07-13

Vilken seglingsdag!

Väderutsikterna hade lovat västliga vindar. Typiskt, tänkte vi som under dagen skulle få huvudkurs väst. Därför beklagade vi oss inte när vindriktningen blev sydväst till efter lunch och skiftade till väst lagom så att vi med ett slag kunde nå Kielerbucht och slussen i Holtenau. Fredriks gamla talesätt gäller alltjämt:
”Har man inte tur har man inte på sjön att göra”.

Slussning är rutin för oss som gjorde Göta Kanal med sina 58 slussar, så sent som 2018 så slussningen förlöpte smärtfritt och klockan 1645 var vi inne i Kielkanalen.

Kielkanalen är 99 km lång och förbinder Östersjön med Nordsjön.  Det tar oss cirka 10 timmar att köra igenom och tillåtna maxfarten är 8 knop. Eftersom vi är på ”längesegling” har vi ingen brådska utan tänker göra flera stopp utefter kanalen. Vi fann en fin ankarplats i en blindtarm till kanalen efter en knapp timmes gång. Fredrik har varit här flera gånger tidigare så det kom inte som en överraskning att blindtarmen fanns. Solen strålade och grönskan prunkade runt omkring oss, här behövdes inga filter eller redigeringar för att ta instagramvänliga bilder! Vi får avnjuta ytterligare en sittbrunnsmiddag till ankars.

2022-07-14

Sovmorgon, morgondopp och sittbrunnsfrukost i sol. Maria var lite tveksam att bada i Kielkanalen. Vattnet var inte direkt kristallklart….men eftersom många badade vid en allmän badplats i närheten, så tänkte vi att myndigheterna i Schleswig-Holstein säkert hade koll på läget och även vi tog en simtur i det grön-bruna vattnet. Vi latar oss och fixar med lite båtunderhåll. Dagens mål är Rendsburg som vi valt för att vi vill sträcka på benen och proviantera lite färskvaror. Vi går för motor och finner en bra förtöjning i Rendsburgs marina. Lite eftermiddagsskurar gör att vi ställer in stadspromenaden och i stället läser, latar oss och båtfixar under däck. Men inköpen hanns med så nu är vi landoberoende för några dagar framåt. Och jo, visst blev det middag i sittbrunnen.

2022-07-15

Morgonpromenad i den pittoreska gamla delen av Rendsburg.

Skönt att röra på sig. Även om segling innebär att muskler man inte trodde fanns aktiveras, så blir det tyvärr inte många steg på stegräknaren när vi är till sjöss. Därför bestämde vi, efter seriöst övervägande, att hålla stegräknarna avstängda under det kommande året, så att vi inte behöver skämmas för mycket.

2022-07-11   

The first day of our long-time sailing…sailing with no stress.

If the saying that a journey will be as it begins, then this will be a fantastic journey. We got up early, said goodbye to our half-tame, noisy magpie Krille and our soon ripe peaches and figs, emptied the home of the last stuff of value and moved on board. At 10 o’clock there was a bridge opening in Falsterbokanalen and we motored through together with 15 other leisure boats. We were just two boats heading south after the canal. Others probably thought of going to Ystad, or maybe someone thought of staying already at Skåre. In a pleasant westerly breeze we sailed south, beautiful Möns Klint in Denmark was passed in the afternoon and in the evening we thought to pay a visit to the marina in Hestnäs on Falster’s east coast. Since the marina was already filled to the brim, we chose to anchor just outside. Probably good, both for us and for the port guests. Now they did not have to get jealous when we sipped some champagne to celebrate that Maria had retired and that our long-time sailing had begun. And nice for us the next morning when we didn’t have to care so much about the attire for the morning swim.

2022-07-12

In the morning, Fredrik became aware that it is fantastic to wake up at sea. Especially when the sun's rays hit the face and Salsa's solar panels at the same time and the battery state of charge increases instead of decreases. Before leaving, Salsa has been fitted with new solar panels, a total of 350 W, which will almost keep the boat's battery status "floating", despite the fact that both the fridge and freezer are fully utilized. So far, the consumption calculation seems to be working. Minus 5% battery status in one day is more than acceptable. But it has been a sunny day.
In a lovely westerly breeze, we followed Falster's coast down to “Kadettrännan”. The cadet channel is a traffic separation where very many merchant ships pass daily. Despite the fact that Salsa was sailing, we do not have priority in the traffic separation but must give way to the merchant ships. Our goal: not to be called and scolded on the radio by any merchant ship was achieved! After a long day of sailing, we anchored southeast of Fehmernsund in Germany and enjoyed another dinner in the cockpit. This is how life should be when it's at its worst.

2022-07-13

What a sailing day! The weather forecast had promised westerly winds. Our main course was west so not ideal. Therefore, we did not complain when the wind direction became southwest after lunch and then shifted to west just so that we could reach Kielerbucht and the lock in Holtenau in one tack. Fredrik's old saying still applies. "If you are not lucky, you should not be at sea."
Locking is routine for us who made Göta Kanal in Sweden, with its 58 locks, as late as 2018 so the locking went painlessly and at 1645 we were inside the Kiel Canal. The Kiel Canal is 99 km long and connects the Baltic Sea with the North Sea. It will take us about 10 hours to motor through and the maximum speed is 8 knots. Since we are on "long-time sailing", we are in no hurry but intend to make several stops along the canal. After less than one hour, we found a nice anchorage in an “appendix” to the canal. Fredrik has been here several times before so it did not come as a surprise that the “appendix” existed. The sun was shining and the greenery was all around us, no filters or edits were needed to take Instagram-friendly photos! We get to enjoy another cockpit dinner to anchor.

22-07-14

Long sleepy morning, a swim and cockpit breakfast in the sun. Maria was a little hesitant to swim in the Kiel Canal. The water was not directly crystal clear....but since many people were swimming at a public beach nearby, we thought that the authorities in Schleswig-Holstein probably had control of the water quality and we also took a swim in the green-brownish water. Then some boat maintenance and fixing. Today's target on the chart was Rendsburg, we want to take a walk and stock up on some fresh groceries. We go for motor and find a good mooring in Rendsburg's marina. Rain in the afternoon and we cancelled the city walk. There is always stuff to fix on the boat to keep you busy anyway. And yes, of course we had dinner in the cockpit.

22-07-15

Morning walk in the picturesque old town of Rendsburg. Good to stretch our legs. When sailing you activate muscles that you did not know existed, but unfortunately there are not many steps on the pedometer when we are at sea. Therefore, after serious consideration, we decided to keep the pedometers off during this year, so we do not have to be too ashamed.