Blog Image

Loggbok

Resans mål är nått!

Mot Kanarieöarna 2022 Posted on 15 Oct, 2022 17:57

2022-10-05

Efter en ovanligt omfattande säkerhetsgenomgång sätts de nyanlända besättningsmedlemmarna i arbete. Vi kompletterar förråden, småfixar med tampar till seglen och ser till att allt fungerar inför överfarten till Madeira. Efter ett eftermiddagsbad i havet så går vi och firar Republikens dag genom att äta tonfisk och bläckfisk på restaurang.

Glada miner på väg mot krogen

Det var den 5 oktober 1910 som kung Emanuel II abdikerade och Portugal blev republik.
Vi gör också många försök att köpa saffran, men saffran verkar inte vara något man använder i den portugisiska matlagningen. Konstigt, eftersom de har de paella-ätande spanjorerna som enda granne.

2022-10-06 – 08

Segling i friska nordostliga vindar, 8-11 m/s och rejäla vågor. Hela seglingen till Madeira, 480 NM, styr vindrodret ”Vackra Vera” med den äran.

Vackra Vera styr villigt

Vindrodret består av ett segel som man justerar så att det står i vindriktningen. Om båten avviker från sin kurs ändras vindvinkeln mot seglet. Då börjar seglet luta åt styrbord eller babord och en hävstång gör så att vindrodrets roder i vattnet ändrar vinkel för att återföra båten till inställd vinkel mot vinden. Det fungerar utmärkt så länge vindriktningen inte ändrar sig. När vindriktningen ändrar sig får man justera seglets riktning mot vinden för att hålla kursen. Det är väldigt skönt att slippa behöva använda ström från batterierna till autopiloten. Särskilt som Salsas generator plötsligt slutade att fungera pga. dålig kylning. Det är trångt i motorrummet så att krypa in och försöka reparera generatorn i den rådande sjöhävningen är inget alternativ. Vi laddar batterierna med huvudmotorns generator i stället.
Vi har sopsortering på Salsa.

Christer är flitig och “blåser” gärna Bolund på plastskatt

För att spara plats ombord klipper vi sönder alla plastförpackningar så att vi kan fylla en femliters plastflaska med diverse plastrester. Dessutom luktar det inte när vi har skruvat på korken.

2022-10-09

Under morgonen får vi färska nyheter i sammandrag över kortvågsradion från Fredriks vänliga syskon i land. Konstigt att man blir så beroende av vara informerad om vad som händer i världen.
Vi får bl.a. höra att Krim-bron blivit skadad och att en fransyska fått nobelpriset i litteratur. Under eftermiddagen släpper vi ner ankaret i en fin, skyddad vik på sydöstra sidan av Madeira. Det är fullt i båda marinorna och trots att vi försökte boka plats innan vi lämnade Lagos är regeln här att man får vänta ankrad utanför marinan tills det blir en ledig plats inne i marinan. Men man kan ha det sämre. Sol, bad, 23 grader i det kristallklara vattnet och därtill en härlig wok-middag i sittbrunnen.

Allan bjuder på wok

Vi klagar inte!

2022-10-10

Generatorn är åter i full funktion. Impellern hade behagat ge upp, trots att den byttes ganska nyligen.

Det är både trångt och svettigt i maskinrummet där generatorn står

Det är bra att ha ett ordentligt reservdelslager med sig när man längeseglar. Och det har vi på Salsa.
Vi seglar till Funchal och lägger oss till ankars utanför marinan i väntan på besked att vi är välkomna in. Vi firar den brittiska generatordieselns ”åter-uppståndelse” med en Haggis-lunch i sittbrunnen.

Jo, en dram tillhör anrättningen. Det stod tydligt på förpackningen.

2022-10-11

Till ankars utanför Funchal. Vi handlar mat så att vi ska vara oberoende för några dagar. Framåt lunch inser vi att det nog inte blir något hamnbesök för Salsa i Funchal. Vi har avancerat två platser i marina-kön och har nummer tre, men nu verkar inte fler båtar vilja lämna marinan idag. Vädret ser dessutom ut att kunna bli blåsigt den kommande helgen och då vill vi helst ha kommit till Kanarieöarna. Vi tar jollen in till marinan och gör oss en trevlig eftermiddag på stan.

Grabbar på stan i Funchal

Tyvärr så medhanns inte någon kälkåkning den här gången heller. Fredrik får fortsätta leva på minnena från ungdomsåren när han besökte Funchal med långresefartyget Älvsnabben. En flaska Madeira får vi i alla fall med oss ombord…. Vi besöker även den färgstarka frukt, grönsaks, blom- och fiskmarknaden i Funchal (Mercado dos Lavradores). Det visar sig vara en riktig turistfälla. Maria blir ”infångad” av en fruktförsäljare och får smaka olika lokala frukter. Det är svårt att stå emot och Maria köper några för hutlöst pris (kg priset visar sig vara runt 300 kr!!!) och dessutom har försäljaren lagt ner mer frukt än vad hon beställde för att påsen ska väga mer vid betalningen. Senare inser vi att frukten kostar en bråkdel på supermercadon. Nåja, en del av frukten var riktigt god, men skeppskassan betydligt fattigare. I fortsättningen ska vi hålla oss borta från liknande turistfällor.

2022-10-12 –13

Vi lättar ankar efter frukost. Till Gran Canaria är det 320 distansminuter. Det tar drygt två skumpande dygn för oss. Vinden är N-NE, 9 – 14 m/s och vågorna 3m. Som väl är ställer vindrodret Vera upp och styr oss hela vägen, vi bara övervakar. Vi ser bara något enstaka fartyg optiskt och tänker att havet är stort, ja jättestort.
Halvvägs till Kanarieöarna passerar vi två små öar på några distansminuter. Öarna heter Selvagem Islands och är spanska nationalparker. Föra att få besöka dem måste man ha tillstånd och det har vi inte. Inte ens vid ö-passagen visar vårt ekolod något djup. Ekolodet kan bara visa djup ner till 130 meter och på den här sträckan varierar djupet mellan 1000 och 4500 meter.

2022-10-14

Framåt eftermiddagen förtöjer vi nöjda i marinan i Puerto Rico.

Puerto Rico i solsken
2022-10-05
After an unusual extensive security briefing, the newly arrived crew members are put to work. We stock up, fix with the ropes for the sails and make sure everything works before the crossing to Madeira. After an afternoon swim in the sea, we celebrate the Republic Day by eating tuna and squid at a restaurant. It was the 5.th of October1910 as Portugal became a republic.
We also make several attempts to buy saffron with no success, but saffron doesn't seem to be something you use in Portuguese cooking. Strange, because they have the paella-eating Spaniards as their only neighbor.
 2022-10-06 – 08
We are sailing in moderate to strong northeasterly winds, 8-11 m/s and in big waves. The wind rudder steers with honor during the entire sailing to Madeira, 480 NM. The wind rudder consists of a sail that you adjust so that it stands in the direction of the wind. If the boat deviates from its course, the wind angle to the sail changes. Then the sail begins to tilt to starboard or port and a lever causes the windrudder's rudder in the water to change angle to bring the boat back to the set angle to the wind. It works great as long as the wind direction doesn't change. When the wind direction changes, you have to adjust the direction of the sail towards the wind to keep the course. It is very nice not to have to use power from the batteries to run the autopilot. Especially as Salsa's generator suddenly stopped working due to poor cooling. The engine room is tight so crawling in and trying to repair the generator in the prevailing seaway is not an option. We charge the batteries with the main engine's generator instead.
We have a waste sorting system at Salsa. To save space, we cut up all the plastic packaging so that we can fill a five liter plastic bottle with various plastic residues. In addition there is no bad smell when the cap is on.
2022-10-09
During the morning, we receive a summary of the daily news from Fredrik’s friendly siblings ashore, over the shortwave radio.We learn among other things, that the Crimean bridge has been damaged and that a French woman has won the Nobel Prize in literature.
During the afternoon we drop anchor in a nice, sheltered bay on the southeast side of Madeira. Both of the two possible marinas are fully booked, and even though we tried to book a place before leaving Lagos, the rule here is that you have to wait anchored outside the marina until there is a free place inside the marina. But it could be worse. The sun is shining, we are swimming, 23 degrees Celsius in the crystal clear water and a wonderful wok dinner in the cockpit. We're not complaining!
 
2022-10-10
The generator is back in full operation. The impeller had stopped working, despite having been replaced fairly recently. It is important to have a good stock of spare parts with you when being away for a long sailing. And we do have plenty of spare parts at Salsa.
We sail to Funchal and anchor outside the marina, waiting for a message that we are welcome in. We celebrate the "resurrection" of the British generator diesel with a Haggis lunch in the cockpit. Yes, a dram belongs to the dish. It was clearly stated on the packaging.
2022-10-11
At anchor outside of Funchal. We buy food for a few days. Towards lunch we realize that there will probably be no port visit for Salsa in Funchal. We have advanced two places in the marina queue and are number three, but no more boats seem to want to leave the marina today. The weather also looks like it could be windy this coming weekend, and then we would prefer to have arrived to the Canary Islands. We take the dinghy into the marina and spend a nice afternoon in town. Unfortunately, there was no downhill sledding this time either. Fredrik has to live on the memories from his youth when he visited Funchal on the long-distance cruise ship Älvsnabben.
But at least we get a bottle of Madeira on board... We also visit the colorful fruit, vegetable, flower and fish market in Funchal (Mercado dos Lavradores). It turns out to be a real tourist trap. Maria is "captured" by a fruit seller and gets to taste different local fruits. It's hard to resist and Maria buys some for an outrageous price (the price per kg turns out to be around SEK 300!!!) and in addition, the seller has added more fruit than she ordered so that the bag will weigh more at the time of payment. Later we realize that the fruit costs a fraction at the supermarket. Well, some of the fruit was really tasty, but the ships coffer much poorer. In the future we will stay away from such tourist traps.
 
2022-10-12 –13
We leave our anchoring after breakfast. Gran Canaria is 320 NM away. It takes just over two bumping days for us. The wind is N-NE, 9 – 14 m/s and the waves 3 meters. The wind rudder steers us all the way, and we just monitor. Occasionally we see a few ships optically and realize that the sea is big, yes, huge.
Halfway to the Canary Islands, we pass two small islands at a distance of a few NM. The islands are called Selvagem Islands and are Spanish national parks. In order to visit them, you have to have a permit, and we don't have that. Even at the passage of the islands, our sonar does not show any depth. The sonar can only show depths down to 130 meters and on this crossing the depth varies between 1000 and 4500 meters.
 
2022-10-14
Towards the afternoon we moor happily in the marina in Puerto Rico on Gran Canaria.


Till Lagos

Mot Kanarieöarna 2022 Posted on 05 Oct, 2022 17:00

2022-09-26

Marinan ligger innanför en gångbro som öppnas en gång i halvtimmen. Vi passar broöppningen och hamnar i medströmmen i floden Tejo. Nu när det ska bli ebb är strömmen ca 1,5 knop. Väl ute ur floden får vi väldigt fin NV vind och slörar söderut. På eftermiddagen förtöjer helt oattackerade i den välordnade marinan i Sesimbra och hinner gå en runda på staden innan middag. Staden lever på turism och fiske, och fiskebåtarna är små, men många. En teori om späckhuggarattackerna är att de helt enkel är desperat hungriga för att människor har tagit upp nästan all tillgänglig späckhuggarföda. Sant eller inte, det kan inte vi bedöma, men mycket fiskebåtar är det överallt i Portugal.

2022-09-27

Eftersom vindarna är gynnsamma lämnar vi Sesimbra och seglar söderut. Om vi känner oss oroliga? Nej, idag har vi fint sällskap på havet.

En NATO fregatt som är klar att hjälpa oss.

NATO håller övning och vi har ett halvdussin fartyg snurrande i närheten. Blir vi anfallna så kan vi alltid hävda artikel fem i NATO-fördraget och be någon av fregatterna släppa en sjunkbomb i närheten för att skrämma bort späckhuggarna. Nu är det ju bara två länder kvar som skall godkänna Sveriges NATO-ansökan, och ingen av dem verkar vara med i övningen. Till kvällen ankrar vi i Sines hamn.

2022-09-28 — 30

Vi ligger till ankars och trivs med det. I den östra delen av hamnen ligger marinan och den västra delen ockuperas av fiskebåtar och måsar. Måsarnas antal är hundrafalt större än fiskebåtarnas. Trots att världsmarknadspriset på guano har stigit med sju dollar decitonnet den senaste månaden vägrar Fredrik att mata måsarna. Klokare efter vår Baiona-ankring bryr han sig mer om teakdäcket än om hungriga måsar och eventuella guanoförtjänster.
Vi läser, vi badar och vi tar jollen i land.

På hemväg från mataffären.

Iland tittar vi bland annat på fästningen där Vasco da Gama föddes 1469.

Själv står han staty däruppe och blickar ut över oss, hamnen och Atlanten. Kommer ni ihåg varför Vasco da Gama är berömd? Nej, han har inte upptäckt Karibien, det var ju Columbus.
Vasco da Gama var den förste europé som seglade till Indien.

2022-10-01

Vi har en lång dags segling framför oss så vi lättar ankar innan gryningen och lämnar hamnen tillsammans med ett antal lokala fiskebåtar. Det är akterliga, men svaga vindar. Vi seglar söderut för att hinna till Lagos innan kvällen, men den målsättningen fick vi ändra. I stället ankrade vi i en fantastisk liten vik när vi hade rundat Kap Vincent, Europas sydvästligaste punkt.

Cap Vincent, Europas sydvästligaste punkt.

I viken fanns en fin sandstrand omgiven av lodräta klippor som vi bedömde var 40 – 50 meter höga. I klipporna fanns det grottor som vi tänkte titta närmare på med hjälp av gummijollen.

Ankarviken på kvällen

2022-10-02

Ha,ha! Av den tänkta grottutforskningen blev det inget. På morgonen blåste all den vind som vi saknat dagen innan rakt ner i viken. Antagligen bidrog de lodräta klipporna till att vinden accelererade lite extra. Dessutom hade Atlantens dyningar letat sig in i viken så att ankringsplatsen blev ganska obekväm. Därför lättade vi och kryssade i besvärlig motsjö till Marina de Lagos där vi förtöjde på eftermiddagen.

2022-10-03

Eftersom vi legat till ankars fem nätter i rad så behöver båten städas, diesel, vatten och proviant fyllas på och tvättmaskinen köras. Allt detta tar mer tid än man skulle kunna tro. Och är inte alltid så roligt. Men på eftermiddagen hände oss en rolig sak. Maria kom ombord och sa att hon tyckte sig ha sett en bekant på kajen. Jo, efter lite bryggsökning fann vi den norska båten Olivia som vi seglade tillsammans med några veckor i Galicien 2017. Det blev ett kärt återseende med våra norska vänner och vi fick ta oss tid att sitta ner och uppdatera varandra på vad vi haft för oss sedan sist och på våra kommande planer. Tänk, vad världen är liten ibland…

2022-10-04

Idag får vi besättningsförstärkning igen. Inför den kommande seglingen till Madeira och Kanarieöarna känns det tryggt att ha några extra händer ombord. Christer och Allan kommer att segla med oss till Kanarieöarna och det är vi tacksamma för. Nu slipper Maria sitta ensam på nattvakterna.

2022-09-26
The marina is located inside a footbridge that opens once every half hour. We are on time for the bridge opening and enter the river Tejo and the current is with us. The current is about 1.5 knots. Once out of the river we get a very nice NW wind and broad reach to the south. Without any orcas incidents we moor in the afternoon in the well-ordered marina in Sesimbra. We take a walk around the town before dinner. The town lives on tourism and fishing, and the fishing boats are small, but many. One theory about the orca attacks is that they are simply desperately hungry because humans have taken up almost all available orca food. True or not, we don’t know, but there are a lot of fishing boats everywhere in Portugal.
 
2022-09-27
The winds are favorable and we leave Sesimbra and sail south. Are we worried? No, today we have good company at sea. NATO is holding an exercise and we have half a dozen ships moving around nearby. If we are attacked, we can always claim article five of the NATO treaty and ask one of the frigates to drop a dive bomb nearby to scare the killer whales away. There are only two countries left to approve Sweden's NATO application, and none of them seem to be participating in the exercise. In the evening we anchor in the port of Sines.
 
2022-09-28 -- 30
We enjoy being for anchors. The marina is located in the eastern part of the harbor and the western part is occupied by fishing boats and seagulls. The number of seagulls is a hundred times greater than that of fishing boats. Despite the fact that the world market price of guano has risen by seven dollars per deciton in the last month, Fredrik refuses to feed the seagulls. Wiser after our Baiona anchorage, he cares more about the teak deck than hungry seagulls and possible guano earnings.
We read, we swim and we take the dinghy ashore. We look at the fortress where Vasco da Gama was born in 1469. He is standing statue at the fort and looks out over the harbor and the Atlantic. Do you remember what Vasco da Gama is known for? No, he hasn't discovered the Caribbean that was Columbus.Vasco da Gama was the first European to sail to India.
2022-10-01
We have a long day of sailing ahead of us so we leave the harbor before dawn together with a number of local fishing boats. There are weak tailwinds. We sail south and would like to get to Lagos before the evening, but instead, we anchor in a fantastic little bay after rounding Cape Vincent, Europe's most south-westerly point. An amazing sandy beach is surrounded by vertical cliffs that we estimate are 40 - 50 meters high. There are a lot of caves and we decide to launch the dinghy and take a closer look tomorrow morning.
 
2022-10-02
Lol! Of the intended cave excursion there was nothing. The wind that was missing the day before now blows straight down into the bay. Presumably the vertical cliffs contribute to the wind acceleration. In addition, the swells of the Atlantic had found their way into the bay so the anchorage become quite uncomfortable. We leave and tack in rough head-waters to Marina de Lagos where we moor in the afternoon.
 
2022-10-03
Since we have been anchored five nights in a row, the boat needs to be cleaned, diesel, water and provisions topped up and the laundry taking care of. Not so fun and it takes more time than you may think. But in the afternoon a funny thing happened to us. Maria came on board and said she thought she saw a familiar face on the dock. After some dock searching we found the Norwegian boat Olivia which we sailed together with for a few weeks in Galicia in 2017. It was a happy reunion with our Norwegian friends. We update each other on what we have been up to since last time and our upcoming plans. It’s a small world...
 
2022-10-04
Today our new crew will arrive. It feels safe to have a few extra hands on board for the upcoming sailing to Madeira and the Canary Islands. We are grateful that Christer and Allan will sail with us to the Canary Islands. Maria is happy she doesn't have to sit alone on the night watches.


Lissabon

Mot Kanarieöarna 2022 Posted on 27 Sep, 2022 00:07

2022-09-20

Figuera da Foz är en trevlig stad. Den kvinnliga delen av besättningen promenerar på stan, handlar lite och besöker badstranden som ligger precis vid sidan om farleden in till hamnen.

Här kan alla slänga plast. Kanske något för Skåre beach?

Här bjuder de portugiserna på stranden på ett gott skratt när de med upphissade klänningar vadar i knädjupt vatten och blir nerblötta av svallvågorna från ett passerande handelsfartyg.

Men en karaff Sangria återställer snabbt det goda humöret. Fredrik försöker återigen hitta någon som vill fylla på en svensk gasoltub. Men nej, sådant gör man inte längre.

2022-09-21

Efter en förmiddag med dålig vind kommer solen och vinden till lunch. Vi hissar gennakern och seglar med god fart till Nazaré där vi förtöjer i marinan.

Det är härligt när gennakern fylls med vind.

Nazaré är lite turistiskt med nybyggda hus, diverse försäljare och restauranger längs strandpromenaden. Det beror antagligen på den fantastiska sandstranden och att man här har uppmätt surfvågor med över 30 meters höjd. Några sådana vågor ser inte vi, och det är vi glada för. Vi söker oss i stället till den gamla delen av staden och äter en utmärkt fiskmiddag.

2022-09-22

Vi seglar till Peniche som står i skarp kontrast till det moderna Nazaré. Hamnen är huvudsakligen en fiskehamn med omfattande trafik dygnet runt. Den lilla marinan har inga fina gästplatser utan det finns en lång kaj där gästbåtarna får samsas bäst de kan. Vi hamnar utanför en portugisisk segelbåt och får lite senare en polsk segelbåt utanför oss. Staden är inte det minsta turistisk, utan gemytlig och genuin. Vi trivs, trots att de inte fyller svenska gasolflaskor.

2022-09-23

Eftersom vi har en lång segling framför oss kastar vi loss redan klockan sju. Det betyder att polacken utanför oss också får kasta loss. Men vi ska båda ner mot Cascais så det blir inga sura miner för att de får stiga upp tidigt. Vindarna är utmärkta, farten god och vi ankrar i bukten utanför Cascais flera timmar tidigare än vi hade vågat hoppas på. Här ligger redan flera svenska båtar och vi får ytterligare tråkiga rapporter om späckhuggarattacker. Vi har tidigare inte funderat så mycket på späckhuggarattacker, men det kanske är dags att börja oroa sig lite.

Späckhuggarattacker är inte sällsynta längre.

Tyvärr så blåser det så att vi inte kan grilla. Besättningsförstärkningens avskedsmiddag får därför lagas på gasspisen.

2022-09-24

Lissabon, vilken härlig stad. Vi var här med Salsa 2017, så lite känner vi staden. Då låg vi lite utanför centrala Lissabon, i området där världsutställningen var 1998. Men nu väljer vi en marina mitt i staden. Våra extra besättningskvinnor mönstrar av. Maria äter lunch med väninnorna på stan innan flyget går hem. Fredrik, som äntligen hittat en pålitlig gentleman som vet hur en svensk gasflaska kan bli fylld, löser gasolproblemet för de närmaste månaderna. Dessutom hittar Fredrik en annan gentleman som tror sig veta hur man kan skrämma bort ilskna späckhuggare. Och han har dessutom vänligheten att byta bort lite ”Orca-skrämselgrejer” mot något som han behövde bättre. För båda blev det en riktig win-win-affär.

2022-09-25

Söndag i Lissabon. Vi tvättar och städar på förmiddagen och kombinerar motion och sightseeing på eftermiddagen. Vi hyr cyklar och cyklar längs rio Tejo till Belem.

Härifrån utgick de portugisiska sjöfararna för 500 år sedan och det är portugiserna mycket stolta över.

En sjöfarare framför en del tidigare …


Hela flodstranden är en fint renoverad strandpromenad och det är mycket folk som njuter av solen och söndagsfriden där. Härligt!

Besökskön framför tornet i Belem imponerade på oss, – men vi avstod …

Till kvällen umgås vi med besättningen på en svensk grannbåt. Det blir en trevlig, liten ”sundowner” i Salsas sittbrunn. Båda båtarna ska till Kanarieöarna men de seglar direkt dit från Lissabon. De har nyss läst att just idag, 25:e september, har det varit späckhuggarattack nere vid Sesimbre. Typiskt! Det är ju vårt mål för i morgon. Om cirka en vecka kan ni, i bästa fall, få läsa hur vår seglats avlöpte.

2022-09-20
Figuera da Foz is a nice town. The female part of the crew strolls in town, does a bit of shopping and visits the beach which is right next to the fairway into the harbour. They give the Portuguese on the beach a good laugh as they wade in knee-deep water with their dresses and get drenched by the waves from a passing merchant ship. But a carafe of Sangria quickly regains the good mood. Fredrik is once again trying to find someone who wants to fill up a Swedish gas bottle. But no one is doing that any longer.
 
2022-09-21
After a morning with very little wind, the sun comes and the wind picks up after lunch. We hoist the gennaker and sail at good speed to Nazaré where we moor in the marina. Nazaré is a bit touristy with newly built houses, various tourist shops and restaurants along the promenade. This is probably due to the fantastic sandy beach and the fact that surf waves with a height of over 30 meters have been measured here. We are happy there are no such waves when we visit. We walk around in the old part of the city and eat an excellent fish dinner.
 
2022-09-22
Next stop is Peniche, which is very different to modern Nazaré. This is mainly a fishing port with extensive traffic around the clock. The small marina does not have any nice guest berths, but there is a long quay where the guest boats can moor as best they can. We end up outside a Portuguese sailboat and a little later we get a Polish sailboat outside us. The city is nice and genuine. We have a nice time even though they don't fill Swedish LPG bottles.
2022-09-23
Since we have a long sail ahead of us to Cascais, we set sail already at seven o'clock. This means that our neighbors outside us also have to move. The winds are great, the speed good and we anchor in the bay outside Cascais several hours earlier than we had hoped for. Several Swedish boats are already here and we are getting further sad reports about orca attacks. We haven't thought much about orca attacks in the past, but maybe it's time to start worrying a little. We had planned for a barbecue, but unfortunately it's too windy. The crew farewell dinner is therefore cooked on the gas stove.
 
2022-09-24
Lisbon is a lovely city! We visited with Salsa 2017. Back then we were staying outside central Lisbon, in the area where the world exhibition was held in 1998. But now we choose a marina in the middle of the city. Our extra crew women are leaving. Maria eats lunch with her friends in town before their flight home. Fredrik finally found a reliable gentleman who knows how a Swedish gas bottle can be filled. This solves the gas problem for the next few months. In addition, Fredrik meet another gentleman who thinks he knows how to scare away angry killer whales. He has the kindness to exchange advice for something he needed better. For both, it was a real win-win deal.
 
2022-09-25
Sunday in Lisbon. We fix the laundry and clean the boat in the morning and combine exercise and sightseeing in the afternoon. We rent bikes and cycle along the Rio Tejo to Belem. This is where the Portuguese explorers embarked 500 years ago.
The entire riverbank is a nicely renovated promenade and there are many people enjoying the sun and the Sunday there. Lovely! In the evening we meet with the crew of a neighbouring Swedish boat for a "sundowner" in Salsa's cockpit. Both boats are going to the Canary Islands but they will sail directly from Lisbon. They told us that just today, September 25th, there has been an orca attack down at Sesimbra, and this is our goal for tomorrow! In about a week, you can read about our sailing down to Sesimbra......


Portvin i Porto

Mot Kanarieöarna 2022 Posted on 20 Sep, 2022 17:18

2022-09-12–13

Vi ligger kvar på vår ankarplats. Väderleksrapporten lovar i stort lugna sydliga vindar, men Maria som ogillar när det blåser hårt kollar även byvindsprognosen. Och då är det inte lika lugnt, en typisk prognos kan se ut så här Baiona: SSV 5 (14). Byvinden är vinden inom parentesen. Och eftersom vi inte har bråttom så ligger vi kvar. Vi badar, vi fixar med båten och vi trivs till ankars, trots att en del regn- och vind-byar vandrar över oss. En kväll gjorde Fredrik misstaget att mata en liten söt sjöfågel som troget låg och guppade sidan om Salsa. Genast kom det ett antal måsar, trutar och andra större fåglar och ”krävde” att också få kvällsmat. Och de var inte blyga, la sig på spaning på radarantennen och spankulerade omkring på däck.

Objuden gäst!

När Fredrik jagade bort dem från båten så lämnade de sina visitkort, både på däck och på svenska flaggan.

2022-09-14

Vi ligger kvar men tar jollen i land för att handla och få lite motion.

I Baiona finns en fästning med fin utsikt där man kan promenera runt på murarna

Och inte tänker vi på tidvattnet just då. Jollen var snyggt förtöjd med lång lina från fören till kajen och med ett litet ankare i aktern när vi lämnade den. Men fyra timmar senare när vi skulle åka tillbaka hade vattnet sjunkit 2,5 meter och jollen stod på grund bland stenarna.

Ibland är det skönt av vara kapten!

Men gasten kavlade upp byxorna och fick, med det stigande vattnets hjälp, enkelt loss jollen.

2022-09-15

Äntligen lite svaga byvindar. Vi är uppe tidigt och före kl. 0630 har vi hissat segel och satt kurs sydvart. Vinden är sydostlig så vi får en härlig bidevindsdag mot Povoa de Varzim. Vi får förtöjningshjälp av en trevlig ”marinero”, som säger att vi har femtio minuter på oss innan klockan är 19 och hamnkontoret stänger. Vad menar han? Våra klockor är redan 1910. Jo, marineron vet vad klockan är. I Portugal använder man sig av västeuropeisk tidszon och klockan är då en timme mindre än klockorna i Spanien och i Sverige.

2022-09-16

Egentligen ville vi ligga över helgen i marina Douro i Porto, men där är marinan fullbelagd eftersom de ska ha kappsegling. Men att ligga kvar i Povoa de Varzim är också lugnt och ganska trevligt. Vi låg här för nästan exakt fem år sedan och fick då stanna en extra dag eftersom hamnen var stängd för all trafik. Det blåste inte mycket då men väldiga dyningar, som kom från något oväder långt ute på Atlanten, bröt i hamninloppet så att det hade varit omöjligt att säkert lämna hamnen. Det råkar vi dock inte ut för denna gång.

2022-09-17

När man är så här nära Porto så är portvin något man absolut ska bekanta sig med, tycker vi. För det behöver man inte älska portvin. Vi tar metron in till porto och går på portvinsprovning på portvinshuset Kopke. Trevligt och lärorikt.

Maria smakar på det vita portvinet, som egentligen inte var särskilt vitt

Vi provar olika årgångar av både den vita sorten och den mörkare, och sötare, som kallas tawny. Klockan är bara halv elva på förmiddagen så vi är de första gästerna, men det dröjer inte länge förrän provningslokalen fylls på av andra portvinssugna. Vi blir serverade goda små chokladbitar som tilltugg och försöker bestämma oss för vilket vin vi tycker bäst om. Nöjda och glada lämnar vi en timme senare med en flaska vitt 30-årigt portvin i väskan.

Promenad på kajen framför portvinshusen

Vår nya besättning Mona och Carina har anlänt till Porto. Marias väninnor ska segla med oss en vecka. Vi möter upp i Porto och tar tillsammans metron till båten. Ombord blir det som vanligt säkerhetsgenomgång, denna gång utan skriftligt förhör, innan besättningen får något svalt att läska sig med.

2022-09-18

Svaga sydliga vindar. Vi seglar och kör för motor till Aviero där vi ankrar i en vik där det redan ligger ett gäng andra båtar.

Kvällen är varm och palmerna avtecknar sig mot kvällshimlen

Det är så trångt att vi måste fråga grannbåten hur mycket kätting de har ute innan vi ankrar. Sedan lägger vi ut lika mycket och förlitar oss på att båtarna ska hålla samma inbördes avstånd även om vinden skulle vända under natten. Och det fungerar.

2022-09-19

Samma väder igen. Vi kryssar söderut, men får ta till motorn sista timmarna för att komma till Figuera da Foz innan kvällen. Eftersom morgondagens väderprognos lovar obetydliga vindar bestämmer vi oss för att stanna en dag och bekanta oss med staden.

2022-09-12--13
We remain anchored. The weather forecast promises mainly moderate southerly winds, but Maria, who dislikes strong winds, also checks the gustwind forecast. And then it's not moderate any longer. A typical forecast can look like this: Baiona: SSV 5 (14). The gust wind is the wind in the parentheses. And since we are not in a hurry, we stay. We swim, we fix the boat and we have a good time at anchor, despite some rain and wind gusts passing over us. One evening, Fredrik made the mistake of feeding a cute little seabird that was faithfully lying next to Salsa. Immediately a number of seagulls, and other larger birds arrived and "demanded" to have their supper as well. And they weren't shy, laying down on the radar antenna and strutting around on deck. When Fredrik chased them off the boat, they left their business cards, both on the deck and on the Swedish flag.
 
2022-09-14
We take the dinghy ashore to shop and to get some exercise. The dinghy was neatly moored with a long line from the bow to the quay and with a small anchor in the stern when we left it. But four hours later when we were going back, the water had dropped 2.5 meters and the dinghy was aground among the rocks. But the first mate rolled up her trousers and, with the help of the rising water, easily got the dinghy off the ground.
 
2022-09-15
Finally some moderate gusty winds. We are up early and before 0630 we have hoisted sail and set the course south. The wind is south-easterly so we get a lovely tailwind day towards Povoa de Varzim. We get mooring help from a nice "marinero", who says we have fifty minutes before 7 p.m. when the harbor office closes. We don’t understand because our clocks are already 1910. Well, the “marinero” knows the correct time. In Portugal, they use the Western European time zone, and the clock is then one hour less than the clocks in Spain and Sweden.
 
2022-09-16
Actually, we wanted to spend the weekend in marina Douro in Porto, but the marina is fully booked because they are going to have a regatta. Staying in Povoa de Varzim is very peaceful and pleasant. We were here already five years ago and then we had to stay an extra day because the port was closed to all traffic. There was not much wind at the time, but huge swells, which came from some storm far out in the Atlantic, broke into the harbor entrance so that it had been impossible to leave the harbor safely. Fortunately, we don't have to experience that this time.
 
2022-09-17
When you are this close to Porto, we think that port wine is something you should definitely familiarize yourself with, even if you don't love port wine. We take the metro into Porto and visit the port wine house Kopke for some tasting. Nice and educational. We try different vintages of both the white port and the darker, and sweeter, called tawny. It's only half past ten in the morning so we are the first guests, but it doesn't take long until the tasting room is filled with other port wine lovers. We are served delicious little pieces of chocolate with the port and try to decide which wine we like best. Satisfied and happy, we leave an hour later with a bottle of white 30-year-old port wine in our bag.
Our new crew Mona and Carina have arrived in Porto. Maria's friends will sail with us for a week. We catch up in Porto and together take the metro back to the boat. As usual there is a security briefing (this time without a written test), before the crew is given some refreshments.
 
2022-09-18
Weak southerly winds. We sail and motor to Aviero where we anchor in a bay where there are already a bunch of other boats. It is so crowded that we have to ask the neighbor boat how much chain they have out before we anchor. Then we put out the same lenght and rely on the boats to keep the same distance from each other even if the wind were to change during the night. And it works.
 
2022-09-19
Same weather again. We cruise south, but have to use the engine for the last few hours to get to Figuera da Foz before evening. Tomorrow's weather forecast promises almost no winds, so we decide to stay for a day and familiarize ourselves with the city.


“Världens ände”

Mot Kanarieöarna 2022 Posted on 12 Sep, 2022 16:00

2022-09-06 och 09-07

Vädret rår vi inte på. Vi funderar på om det hade varit fördelaktigare att lämna Biscaya under sista veckan av augusti.
Vi ligger tryggt till ankars i viken utanför Viviero. På kuststräckan mot Cap Finisterre lär det blåsa friskt i byarna, men här märker vi inte så mycket av det. Vi gör våra små jolle-utflykter till staden, vi badar och vi fortsätter putsa på och serva båten.

Vad lagar man ombord när man är i Spanien?

2022-09-08

Äntligen bättre väderutsikter. Vi lättar och sätter kurs västerut. Tyvärr är vinden svag och riktningen emot så det blir en hel del motorgång. Vi gör ett kort besök i La Coruna på kvällen och fyller diesel,

men bestämmer oss för att fortsätta under natten, så att vi kommer runt Spaniens nordvästra udde innan vädret spelar oss nya spratt. Kuststräckan här kallas dödens kust, Costa da Morte, pga. det ofta dåliga vädret och alla skepp som har förlist här. Natten är dock lugn.

2022-09-09

Herculesfyren i La Coruna är ett av UNESCOs världsarv

Tidigt på morgonen rundar vi Cap Finisterre, udden som romarna en gång trodde var världens ände och där man kunde se solen dö i väster. Vi klarar oss elegant förbi, trots att vi läst att segelbåtar, senast i augusti 2022, har attackerats av späckhuggare.

Den för sjöfarare välkända fyren Cap Finisterre.

Till kvällen förtöjer vi i den trevliga marinan i Muros. Här var vi 2017 och hamnkaptenen  Pedro är fortfarande kvar och välkomnar oss.
När vi förtöjt får vi besök av en trevlig dam som legat här med sin båt i fem veckor. Hon och hennes man hade råkat ut för späckhuggarna när de rundade Cap Finisterre och det var ingen trevlig upplevelse. Under fyrtiofem minuter hade späckhuggarna attackerat båten och framförallt rodret. Till slut gick inte båten att styra och sjöräddningen fick bogsera dem till Muros. Här låg de nu och väntade på att ett nytt roder skulle tillverkas och monteras. Hon intygade att det var en dramatisk och otäck upplevelse, som vi hoppas att vi slipper.

2022-09-10

Vi fortsätter söderut, fortfarande i svaga vindar och mestadels vinden rakt i näsan. Så här har det inte varit när vi seglat här tidigare. Då hade vi fina vindar och oftast från norr. Nu är det bara sydliga vindar hela den kommande veckan. Men solen lyser och vi har det bra ombord. Maria bakar bröd och Fredrik njuter av doften.

Brödet blev väldigt lyckat!
Men någon måste göra efterarbetet …

Till kvällen ankrar vi i bukten utanför Baiona. Staden är känd för att Christoffer Columbus först angjorde Baiona i Europa efter att 1493 ha återvänt från den nya världen. Här ligger en fullskalig replika av skeppet Pinta, ett av Columbus tre skepp. De andra var ju Ninja och hans flaggskepp Santa Maria.

2022-09-11

Valsöndag. Vi ligger kvar till ankars och känner oss lite skamsna. För oss båda är det premiär att ”röstskolka”. Vi började redan för en månad sedan undersöka hur vi skulle kunna rösta. Det bästa alternativet vi hittade var att vi kunde hyra en bil, åka 60 mil enkel resa till Madrid, rösta på ambassaden och sedan åka tillbaka. Det alternativet hamnade tyvärr på fel sida av vår ”röda linje” så nu är vi ofrivilliga röstskolkare. Men nog är det konstigt att man 2022 inte kan rösta digitalt med bankid eller något annat digitalt system.

2022-09-06 and 09-07
We can't control the weather, but we are discussing whether it would have been more beneficial to leave Biscay during the last week of August.
We are safely anchored in the bay outside Viviero. On the coastal stretch towards Cap Finisterre, it seems to be strong gusts, but we don't notice much of it here. We make dinghy excursions to the city, we swim and we continue to polish and service the boat.
 
2022-09-08
Finally a better weather forecast. We take up the anchor and head west. Unfortunately, the wind is weak and against us, so there will be a lot of motoring. In the evening we make a short stop at La Coruna and fill up the fuel, but we decide to continue through the night, so that we get around the northwestern tip of Spain before the weather plays any tricks on us. The coastline here is called the coast of death, Costa da Morte, due to the often bad weather and all the ships that have been wrecked here. The night is calm though.
2022-09-09
Early in the morning we round Cap Finisterre, the cape that the Romans once thought was the end of the world and where you could see the sun dying in the west. We manage to pass with no problems, despite having read that sailboats, as recently as August 2022, have been attacked by killer whales. In the evening we moor in the nice marina in Muros. We were here in 2017 and the harbor captain Pedro is still at the marina and welcomes us.
When moored, we were visited by a nice lady who had been staying here with her boat for five weeks. She and her husband had been attacked by the killer whales while rounding Cap Finisterre and it was not a pleasant experience. For forty-five minutes the killer whales had attacked the boat and especially the rudder. In the end, the boat could not be steered and the sea rescue had to tow them to Muros. They were now waiting for a new rudder to be manufactured and installed. She testified that it was a dramatic and unpleasant experience, which we hope to avoid.
2022-09-10
We continue south, still in light winds and mostly the wind is right in the nose. It hasn't been like this when we sailed here before. Then we had nice winds usually from the north. For the next coming week the forecast says only southerly winds. But the sun is shining and we are having a good time on board. Maria makes bread and Fredrik enjoys the smell of fresh bread. We anchor in the bay outside of Baiona in the evening. This was the city that Christopher Columbus first entered in Europe after returning from the New World in 1493. A full-scale replica of the ship Pinta, one of Columbus's three ships lies here. The others were Ninja and his flagship Santa Maria.
 
2022-09-11
It’s election Sunday in Sweden. We remain at anchor and feel a little bit ashamed. For both of us, it's the first time we don’t vote. We already started our research on how to vote a month ago. The best option we found was that we could rent a car, drive 600 km one way to Madrid, vote at the embassy and then drive back. Unfortunately, that option ended up on the wrong side of our "red line" so now we are involuntary vote abstainers. In year 2022 it’s strange that you can't vote digitally with a bank ID or any other digital system.


Från Asturien till Galicien

Mot Kanarieöarna 2022 Posted on 06 Sep, 2022 15:01

2022-08-29

Vi fortsätter västerut. Trots att vi är lite sena så tar vi det lugnt. Sena? Jo, erfarna sjömän vet att man ska ha passerat Biscayabukten före september om man vill undvika dåligt väder. Men när det blåser lite så får man anpassa sig.

Maria lagar sprayhooden

Och vädret har ingen exakt kalender att rätta sig efter, så vi hoppas på det bästa. Efter en solig dag så förtöjer vi framåt kvällen i Laredo. En ganska ny och fantastiskt påkostad marina. Är den kanske byggd med EU-pengar?
Av vårt korta besök att döma verkar Laredo vara en trevlig stad. Tyvärr hann vi inte uppleva så mycket av staden för efter en kort kvällspromenad gick vi trötta och kojade direkt. Sjölivet och solen tröttar pensionärer även om man inte rör sig så mycket ombord.

2022-08-30

För att lägga lite distans bakom oss tar vi en ny dag- plus natt- segling. En bidragande orsak till beslutet är att det faktiskt är glest mellan bra hamnar och ankringsvikar på den här kuststräckan.
Natten är fin, trafiken är gles och vinden svag.

2022-08-31

På morgonen, samtidigt som marinan i Gijon öppnar, förtöjer vi vid deras ankomstbrygga. Det är så det fungerar i Spanien. Alla marinor passar VHF-radio kanal 09. Man anropar marinan en stund innan ankomst och blir normalt tilldelad en förtöjningsplats där en ”marinero” sedan hjälper till med förtöjningen. Om inte marinan svarar på VHF så förtöjer man på ankomstbryggan och uppsöker hamnkontoret, där man får sig en förtöjningsplats tilldelad. Efter en natts segling har man rätt att slöa, och det gör vi.

Nog syns det att vi är i Gijon.

2022-09-01

Staden Gijon är en modern industristad, något mindre än Malmö. Vi utforskar staden både till fots och med rundtursbuss. Trots att vi är de enda passagerarna på bussen och sitter på den taklösa övervåningen krävs det att vi har munskydd.

Och det har vi inte med oss. Men chauffören väntar snällt på att vi hunnit inhandla de krävda tillbehören. Under rundturen får vi en bra uppfattning om staden. Den har bland annat en fantastisk badstrand

Gijons strand var större än Skåres

och ett universitet där tekniska delen är inrymd i en ofantlig byggnad från Francotiden.
Till fots hittar vi också en väldigt välförsedd saluhall och provianterar både nyttigt och mindre nyttigt.

Vi har inte bidragit till detta monumentalkonstverk.


Ombord igen fick vi myndighetsbesök, spanska tullen kom ombord i form av två väldigt artiga tjänstemän. En kunde prata engelska och den andra kunde skriva. Vad de egentligen ville vet vi inte, och kanske inte de heller. De frågade inte någonting som hade med varuinförsel, smuggling, djur ombord eller annat som vi trodde var väsentligt. Däremot frågade de om, och antecknade noggrant, antalet hästkrafter på Salsas motor, Fredriks födelseförsamling och andra för en spansk tullare viktiga saker.

2022-09-02

Vi planerar för ytterligare en lång seglingsdag och kastar loss klockan sju. Det är nästan 70 NM till vårt mål, Ribadeo. Med en snittfart på fem knop ska det ta ca 14 timmar.
Tyvärr så stämmer väderprognosen dåligt. Det blåser västligt 9 – 13 m/s, dvs. rakt emot och sjön är ganska grov. Efter att ha kryssat fram till lunch är vi nöjda och lyckas hitta en fin, skyddad vik att ankra i. Vi är ensamma här, vattnet är 19 grader och kristallklart. Hade det inte småregnat så hade det absolut blivit bad och grillning.

2022-09-03

Vi lättar ankare tidigt för väderprognosen lovar svag västlig motvind. Men när vi kommer ut ur viken konstaterar vi att vinden är utmärkt. Det blåser från syd 3 – 7 m/s, vilket är perfekt för segling längs kusten. Dessutom lyser solen på oss från en molnfri himmel. Kusten här är fascinerade att titta på. Kustremsan börjar med ett stup på kanske femtio meter. Därefter kommer en platå där bebyggelsen är koncentrerad och ovanför platån ligger bergskedjan Kantabriska bergen, som är en förlängning av Pyrenéerna. Under seglingen passerar vi staden La Paloma och genast lät vi såklart Spotify spela sången La Paloma för oss, både inspelningen med Yngve Stoor och med Vikingarna. Under eftermiddagen förtöjer vi nöjda i Ribadeo, ytterligare en liten stad med branta backar. Vi hittar en trevlig fisk restaurang och äter Paella med skaldjur till middag.

2022-09-04

Efter losskastningen följer vi kusten nordväst. Vi imponeras av att kommunen Ribadeo har lyckats bevara delar av en gammal bro som utsiktsplattform och dessutom byggt en annan utsiktsplattform bara en kort bit därifrån.

Fina utsiktsplatser hade de i Ribadeo

Men vi är inte avundsjuka, Skåre har ju sin egen sälutkiksplattform. Alltid något …
Sista timmen in mot Viveiro kommer det ett ”oväder” över oss. Vi får vindbyar upp till 17 m/s och vinden kastar 45 grader. I det vädret, och med tidvattnet sjunkande, vill vi inte gå in i den smala kanalen till marinan. Vi ankrar i stället utanför den fina sandstranden Playa del Covas.

2022-09-05

Vi ligger kvar pga. vädret och inväntar svagare vindar. Här ligger vi bra och till kvällen har det kommit sex båtar till. Vi badar och har det skönt. Fredrik servar en av skotwincharna som har börjat gnissla lite missnöjsamt. Efter lunch sätter vi jollen i sjön och åker in till Viveiro och provianterar.

2022-08-29
We continue west. Even though we're a bit late, we're taking it easy. Why late? Well, experienced sailors know that you should have passed the Bay of Biscay before September if you want to avoid bad weather. But you need to adapt to the weather when it’s windy. And the weather doesn't have an exact calendar to follow, so we hope for the best. After a sunny day, we moor in the evening in Laredo. An excellent and fairly new marina. Is it perhaps built with EU money?
Considering our short visit, Laredo seems like a nice town. Unfortunately, we didn't have time to see much of the city, after a short evening walk we were tired and went straight to bed. Life at sea and the sun make a pensioner very tired.
 
2022-08-30
To put some distance behind us, we are doing another day plus night sailing. A contributing reason for the decision is that there are actually few good harbors and anchorage bays on this stretch of the coast.
The night is nice, the traffic is sparse and the wind is light.
2022-08-31
At the same time as the marina in Gijon opens in the morning, we moor at their arrival dock. That's how it works in Spain. All marinas listen to VHF radio channel 09. You call the marina a while before arrival and are normally assigned a mooring place where a "marinero" helps with the mooring. If the marina does not respond on the VHF, you moor at the arrival pier. Then you visit the port office, where you are assigned a mooring place. After a night of sailing, you have the right to be lazy, and that’s exactly what we do.
2022-09-01
The city of Gijon is a modern industrial city, slightly smaller than Malmö in Sweden. We explore the city both by foot and by a bus tour. Even though we are the only passengers on the bus and sit on the roofless upper floor, we are required to wear face masks, which we don’t have with us. But the driver kindly waits for us to buy the required accessories. During the tour we get a good idea of the city. It has, among other things, a fantastic beach and a university where the technical part is housed in an enormous building from the Franco era.
By foot we also find a very well-stocked food market and we buy both useful and less useful stuff.
On board again we received a visit from the authorities. Spanish customs came on board. Two very polite officials. One could speak English and the other could write. We don't know what they really wanted, and maybe they didn’t know either. They didn't ask anything related to import, smuggling, animals on board or anything else that we thought was essential. However, they asked about, and carefully recorded, the number of horsepower of Salsa's engine, Fredrik's place of birth and other things important to a Spanish customs official.
 
2022-09-02
We plan for another long day of sailing and set off at seven o'clock. It is almost 70 NM to our destination, Ribadeo. With an average speed of five knots, it should take about 14 hours.
Unfortunately, the weather forecast is not correct. The wind comes from the west at 9 – 13 m/s, i.e. straight ahead and the sea is quite rough. We sail until lunch and then we have got enough and manage to find a nice sheltered bay to anchor in. We are the only boat in the bay, the water is 19 degrees Celsius and crystal clear. If it hadn't been raining, we would definitely have taken a swim and started the barbecue.
2022-09-03
We pulled the anchor and leave early because the weather forecast promises a weak westerly headwind. When we get out of the bay the wind is excellent. It blows from the south 3 – 7 m/s, which is perfect for sailing along the coast. In addition, the sun shines from a cloudless sky. The coast here is fascinating to look at. The coastal strip consists of a steep of maybe fifty meters, then a plateau where the buildings are concentrated and above the plateau the Cantabrian Mountains, which is an extension of the Pyrenees. During the sailing we pass the region of La Paloma and of course we start Spotify and play the song “La Paloma”, both the recording with Yngve Stoor and with the swedish band “The Vikings”. During the afternoon we satisfied moor in Ribadeo, another small town with steep slopes. We find a nice fish restaurant and eat seafood paella for dinner.
2022-09-04
After the launch, we follow the coast northwest. We are impressed that the municipality of Ribadeo has managed to preserve parts of an old bridge as a viewing platform and also built another viewing platform just a short distance away. But we're not jealous, Skåre has its own seal-watching platform. Always something …
In the last hour on our way to Viveiro, a "storm" comes over us. We get wind gusts up to 17 m/s and the wind blows 45 degrees. In that weather, and with the tide going down, we don't want to go into the narrow channel to the marina. Instead, we anchor off the fine sandy beach of Playa del Covas.
2022-09-05
We are staying because of the weather and wait for more moderate winds. This is a nice anchorage and by the evening six more boats have arrived. We take a swim and have a good time. Fredrik is doing maintenance on one of the winches, which has started to squeak a little. After lunch we put the dinghy in the water and go into Viveiro to stock up.


Bergiga Baskien!

Mot Kanarieöarna 2022 Posted on 29 Aug, 2022 21:24

2022-08-22

Dags att fortsätta söderut. Det är dimmigt på förmiddagen så vi seglar med tänd lanterna i masttoppen. Som segelbåt behöver man föra sidolanternor och akterlanterna. Vi har en kombinerad lanterna som visar grönt på styrbordssidan, rött på babordssidan och vitt i en 135 graders sektor akterut. Nu funderar du snabbt ut hur många grader den gröna respektive röda lanternan lyser. Men till lunch tittar solen fram och det är rejält varmt när vi sen eftermiddag förtöjer i Royan.
Royan är en typisk sommar och turiststad. Staden bombades fullständigt sönder under andra världskriget, så några äldre hus såg inte vi. På båda sidor om marinan ligger fantastiska sandstränder. Restaurangverksamheten i hamnområdet är omfattande och vi äter varsin krabba.

2022-08-23

Vi bestämmer oss för att ligga stilla. Är det inte märkligt? I varenda fransk stad som vi besökt har det funnits ett pariserhjul och en karusell, så även i Royan. Men vi avstår från att åka. I stället går vi på matmarknaden och handlar.

Mycket god ost blev det.

Vi handlar frukt, ost, skinka, korv och vin. Det är roligt att handla när man får smaka på allt – utom vinet.
Fredrik går och klipper sig och Maria besöker den berömda kyrkan ”Notre Dame”.

Notre Dame, invigd 1958, är ett mästerverk helt byggd i betong.

På eftermiddagen gör vi som alla andra turister, vi går till stranden och badar på största stranden, ”Grande conche”.

Mycket sand och mycket folk var det på den jättelika stranden.

Tyvärr var det lite för långgrunt för vår smak.

2022-08-24

Vi kastar loss och planerar att segla över natten för att komma till andra sidan gränsen mot Spanien. Men när vi seglat i tre timmar hörs en varning på VHF-radion. ”Securité, securité, securité, ….”. Därefter kommer en åsk- och kuling -varning för just den sträckan som vi planerat att segla under natten. Eftersom vi bestämt att vi ska segla utan stress så badar vi (22,6 grader) och vänder tillbaka till Royan. Både marinan och de franska båtgrannarna som vinkat oss farväl på morgonen blir lite förvånade när vi återvänder så snart. Men efter att vi förklarat orsaken verkar de nästan imponerade. Och det visade sig vara ett klokt beslut. Under natten passerade åskvädret över Royan med blixtar, ösregn och vindbyar på 20 m/s.

2022-08-25

Vi lämnar Royan för andra gången på två dagar och sätter kurs för att komma till Hondarribia  i Spanien. Vi får en fin halv vind och seglingen sköter sig nästan själv. På eftermiddagen unnar vi oss varsin glass.

Eftermiddagsglass!

Förvånad? Om man nu har en frys ombord så måste man ju fylla den med något. Och varför då inte glass? Ja, det är inte synd om oss. Vi njuter av seglingen, glassen och tillvaron i största allmänhet.
Enda bekymret vi har är en skruv som är lös. Maria hittade en rostfri M8-skruv på fördäck. Någonstans måste den ha kommit ifrån, och det känns inte bra. Ett detektivarbete inleds.

2022-08-26

Vi har seglat under natten och haft omväxlande akterliga vindar. Det är förvånansvärt lite fartyg ute i den här delen av Biscayabukten, så detektivarbetet har kunnat fortsätta. Framåt natten tror vi att skruven kommer från Furlex-rullen som vi rullar in genuan med. Det kan vi bara kontrollera när genuan är inrullad så det besannas först efter att vi under förmiddagen förtöjt i Hondarribia i Spanien. Nu sitter den på plats med Loctite. Skönt att vi hittade lösningen.

2022-08-27

Vi ligger stilla i Hondarribia. En mycket pittoresk liten stad som ligger precis vid gränsen till Frankrike.

Lördag är tvättdag ombord.

Vi kör ett par tvättmaskiner, promenerar på stan, handlar lite färsk mat och dricker en Sangria. Är man i Spanien så är man. Det finns en gammal stadsdel i Hondarribia som är väldigt trevlig, full med gamla fina hus, trånga gränder och mysiga restauranger. Den här staden återvänder vi gärna till. Till kvällen gör vi en tapasmiddag ombord som sköljs ner med en flaska god Rioja.

2022-08-28

Vi seglar vidare. Eller rättare sagt, vi börjar segla men efter två timmar dör vinden helt så det får bli motorgång till nästa hamn, Mutriku. Fredrik längtar efter tonfisk och lägger ut en fiskelina efter båten. Någon tonfisk får han inte men väl en mås som tyckte draget såg aptitligt ut. Som väl var så hade måsen inte svalt kroken utan kroken satt i näbben och kunde lossas ganska enkelt. Tur för måsen som snabbt flaxade iväg och skönt för oss.
Vi tyckte gamla stan i Hondarribia var backig men det är inget emot Mutriku. Staden är byggd som en österrikisk alpby som klättrar utefter bergsidan. Vår kvälls promenad blev ganska kort för här är det 32 grader i skuggan.

Maria poserar för fotografen under promenaden utan att vara andfådd.


Det fick bli Marias köttfärspaj till middag i stället för tonfisk eller stekt mås. Och vi var inte missnöjda för det. Däremot var lite missnöjda när vi mitt under sittbrunnsmiddagen ser en mås först cirkla tre varv runt båten och därefter fälla sin barlast mitt på aktra skylightet (takfönstret) – prata om otacksamhet.
Och det märkliga med den här delen av loggboken är att den är sann.

2022-08-22
We continue south. It's foggy in the morning, so we sail with the lanterns on at the top of the mast. A sailboat, must carry side lanterns and a stern lantern. We have a combined lantern that shows green on the starboard side, red on the port side and white in a 135 degree sector astern. Now you quickly figure out how many degrees the green and red lanterns shine. The sun comes at lunchtime and it's really very hot when we moor in Royan in the late afternoon.
Royan is a typical summer and tourist town. The city was completely destroyed during the Second World War, so we didn't see any older houses. There are fantastic sandy beaches on both sides of the marina. The harbor area is very busy with a lot of restaurants and we eat a crab for dinner.
2022-08-23
We decide to stay another day. Isn't that strange, that in every French city we have visited (included Royan) there has been a ferris wheel and a carousel. We refrain from a ride. Instead, we visit the food market. We buy fruit, cheese, ham, sausages and wine. Shopping is fun when you get to taste everything - except the wine.
Fredrik gets his hair cut and Maria visits the famous church "Notre Dame". Like all other tourists, we visit the big beach, "Grande conche" in the afternoon. Unfortunately, it was a little too shallow for our taste.
2022-08-24
We leave Royan and plan to sail overnight to get to the other side of the border of Spain. But when we've been sailing for three hours, we get a warning on the VHF radio. "Security, security, security, ....". There is a thunder and gale warning for the exact route we planned to sail during the night. Since we decided to sail without stress, we return to Royan and take a swim (22.6 degrees) on the way. Both the harbor master and the French boat neighbors who waved us goodbye in the morning are a little surprised when we return so soon. But after we explain the reason, they seem almost impressed. And it turned out to be a wise decision. During the night, the thunderstorm passed over Royan with lightning, torrential rain and wind gusts of 20 m/s.
 
2022-08-25
We leave Royan for the second time in two days and set the course to Hondarribia in Spain. We get a nice half wind and we don’t have to do much, the sailing almost takes care of itself. In the afternoon we treat ourselves with an ice cream. Surprised? If you have a freezer on board, you have to fill it with something. And why not fill it with ice cream? We enjoy the sailing, the ice cream and the life in general.
The only concern we have is a screw that is loose. Maria found a stainless steel M8 screw on the front deck. It comes from somewhere, and it doesn't feel good. We begin the detective work.
 
2022-08-26
We sailed during the night and had varying tail winds. There are surprisingly few ships during the night in this part of the Bay of Biscay, so we were able to continue the detective work. We think the screw is coming from the Furlex roller which is used to roll in the genoa. We can only confirm it when the genoa is furled. We were right, when we have moored in Hondarribia in Spain in the morning we can see that a screw indeed was missing. It’s back in place with Loctite and we are happy that we solved the problem.
2022-08-27
We stay an extra day in Hondarribia. A very picturesque little town located right on the border to France. We run a couple of washing machines, stroll around in the town, buy fresh food and drink Sangria. After all, we are in Spain. There is an old town in Hondarribia which is very nice, full of old beautiful houses, narrow alleys and cozy restaurants. This is a city we would love to return to. In the evening we prepare a tapas dinner on board and enjoy a nice bottle of Rioja.
2022-08-28
Another day of sailing. Or rather, we start sailing but after two hours the wind dies completely so we have to motor to the next port, Mutriku. Fredrik would like a tuna and puts out a fishing line after the boat. He doesn't get any tuna, but a seagull who thought the fishing lure looked delicious. Fortunately, the seagull had not swallowed the hook, but it was stuck in its beak and we could detach it quite easily. The seagull was lucky and quickly flapped away and we were happy too.
We thought the old town in Hondarribia was steep but that's nothing compared to Mutriku. The city is built like an Austrian alpine village that climbs along the mountainside. Our evening city walk was quite short because it was 32 degrees (90 degrees F) in the shade.
Instead of tuna or fried seagull for dinner Maria is making a pie. In the middle of the cockpit dinner, we see a seagull circle three laps around the boat and then drop its ballast in the middle of the aft skylight (roof window) - talk about ungtrateful.....

And the strange thing about this part of the log book is that it is true.Gurnsey och Bretagne

Mot Kanarieöarna 2022 Posted on 22 Aug, 2022 21:56

2022-08-11

Kastade loss kl 10 från Cherbourg. Tidpunkten var bestämd för att vi skulle få bästa medström i Alderny Race, som är ett sund mellan den brittiska kanalön Alderny och den franska udden Cap De Hague. Vi lyckades räkna rätt på tidvattnet och fick 5,9 knops medström när det gick som bäst.

Känner ni igen den här flaggan? Det är ju Guernseys flagga.

Eftersom vinden var måttlig var det till stor del strömmens förtjänst att vi kunde förtöja i St. Peter Port på Guernsey redan vid fyratiden, europeisk tid. Guernseys klockor ligger en timme efter eftersom de använder brittisk tid.
Guernsey har sommartid men de har ingen moms så därför kunde vi bunkra Salsa full med diesel för mindre än 14 kronor per liter. Efter att vi förtöjt vid en ponton fick vi en fransk båt utanför oss.

2022-08-12

Fransmannen sa att han var på semester och saknade inte sin ”reveille-matin”. Men av Fredriks bestämda knackningar på det franska båtskrovet förstod fransmannen att här fungerar det inte att somna om och ”faire la grasse matinée”. Vi kunde kasta loss klockan 7, lokal tid, precis som vi kommit överens om. Hittills har samarbetet Sverige – Frankrike fungerat över förväntan.
Tyvärr svaga vindar igen. Vi seglar så länge medströmmen varar och stöttar sedan till och från med lite motor. När strömmen vänder emot har vi mer än 4 knops motström, eftersom vi bara gör 4 knop betyder det att vi står i princip stilla….. Vid lunchtid såg vi ett stim på fem tumlare som samarbetade och jagade upp småfiskar mot ytan. Förutom tumlarna fick även måsar och trutar sig ett skrovmål. Vem var det som sa att det inte finns några gratisluncher?
När vi inser att vi pga. svag vind inte kan nå vår planerade ankarplats på franska kusten innan det blir mörkt, bestämmer vi oss för att under natten segla till L’Aber Wrac’h (jo, det stavas så).

2022-08-13

Maria är inte så förtjust i att segla på natten så Fredrik, som älskar att sitta och filosofera på nattvakterna, tar större delen av den mörka tiden. Och faktiskt även den efterföljande dagvakten (kl. 04-08) eftersom Maria under natten blir sjuk. Fredriks belöning blir att han får se ett par vanliga delfiner jaga sin frukost. De hade inte tid att leka runt Salsas stäv men visade i stället upp några fina luftsprång. Lagom före lunch kunde vi förtöja i L’Aber Wrac’h. Maria stannar i karantän på båten och fortsätter sova hela dagen.

2022-08-14

Båten vi förtöjt utanför vill kasta loss kl. 0730. Då är det bara för oss att se till att vara borta före den tiden. Inga problem för oss, som ändå tänkt åka vid åttasnåret.
Idag är det mulet, en av väldigt få dagar hittills som inte förgyllt vår tillvaro med sol redan från morgonen. Under dagen ser vi flera flockar med smådelfiner, men inga stora delfiner.

Här leker delfinerna vid Salsas förstäv.

Vi seglar i väldigt omväxlande vindar söderut och under eftermiddagen ankrar vi i viken utanför Camaret Sur Mer, som vi fått tips om att vara trevligt. Maria är fortfarande inte frisk och vill inte gå iland, då känns det inte lockande att förtöja i marinan. Att ligga i en marina kan kosta allt mellan 300 och 600 kr per natt och kan vi ändå inte gå iland känns det lite meningslöst.

2022-08-15

Lite besvikna vinkar vi adjö till Camaret Sur Mer och fortsätter seglingen söderut. Vi tänker att Camaret-Sur-Mer finns kvar och när vi är på hemresa 2023 ska vi stanna här! Vi kryssar i fin vind men när vi ska runda udden La Vielle för att komma in i Biscayabukten blir vi tvungna att hjälpa till med motorn.

Det krävs rejält byggda fyrar i Atlanten.

Strömmen var 4,9 knop och trots att Salsa för segel gjorde 4,5 knop genom vattnet åkte vi baklänges över grund, det vill säga geografiskt. Till kvällen ankrade vi utanför Audierne för att hamnen som vi tänkt som vår natthamn inte kunde ta emot oss.
Tyvärr blev det en ganska stökig natt eftersom atlantvågorna hade fritt spelrum in i viken där vi låg.

2022-08-16

På morgonen kom brödbåten punktligt och levererade de baguetter och croissanter som vi beställt kvällen innan. Och bröden var fortfarande varma. Det kallar vi fin service och gjorde att vi snabbt glömde nattens rock’n roll.

Baguetter till vänster och croissonter till höger.

Tyvärr var det varierande vindar och eftersom vi inte har oändligt med tid så fick vi tidvis köra motor. Kvällen tillbringade vi i marinan Port La Foret, mest för att vi längtade efter en dusch och toalett som inte rörde på sig när man använde den. Det märks att vi har kommit till Atlanten, havet här är aldrig utan dyning. Nu måste vi snart hitta en supermarché, vi har inte handlat på 10 dagar, allt frukt och grönt är slut sedan länge och vi ser botten av kylboxen. Vi får uppbåda all idérikedom vi har för att piffa upp Idealmakaronerna från Sverige. Det blir gott men inte så färgglatt……

2022-08-17

Vi seglar, mestadels med den stora blå gennakern. Men när det började åska in över land och det grå molnet närmade sig oss fegade vi och plockade ner den.
Belle Île, en fin sommarö som kanske är fransmännens Gotland, fast mindre. Färjetrafiken till fastlandet är omfattande. Här får vi vänta utanför hamnen till huvudstaden Le Palais, på att det ska bli högvatten och att slussporten till den inre hamnbassängen kan öppnas. Vi är inte ensamma, minst 20 andra båtar väntar också. Hamnkontoret här är välbemannat och välorganiserat. Minst fyra gummibåtar cirkulerar och organiserar inlöpandet. De väntande båtarna släpps in i turordning efter hur många dagar de tänker stanna. Det hela påminner om ”hur många elefanter kan man få in i en Volkswagen”, men alla får till slut plats i den långsmala hamnbassängen.

Fullsatt i hamnen!

På kajerna är det mycket folk som flanerar och restauranger och barer är öppna. Mindre än 20 meter från oss ligger en välbesökt bar som denna kväll har live uppträdande. ”Var inte oroliga, de stänger kl 02.00” informeras vi av båtgrannen. Att förtöja mitt i stan har både för och nackdelar.

2022-08-18

Vi ligger stilla i Le Palais och tar en långpromenad i omgivningarna. Eftersom vi är i Bretagne så blir det såklart crêpe, eller galette som det heter när det inte är efterrätt, till lunch. Någon supermarché hittar vi inte i staden, men en kvartersbutik föräras ett besök. Nu överlever vi ett par dagar till.
Till kvällen går vi på fiskrestaurang och inleder såklart med ostron följt av en fantastiskt god tonfisk.

2022-08-19

Dags att lämna Le Palais. Hur ska Salsa helskinnad kunna ta sig ut ur gungflyet av båtar? Men vi hade inte behövt oroa oss. Med bestämd fransk vägledning och ”knuff-assistans” från gummibåtarna kommer alla båtar som vill iväg. Ett imponerande väl genomfört ”15-spel”.
Till sjöss får vi en fin halvvind och seglar i mulet väder till en annan ö, Île d’Yeu. Vi är på väg till La Rochelle och Île d’Yeu ligger ungefär halvvägs på den 130 distansminuter långa sträckan. Vindrodret styr och vi trivs. Till kvällen hittar vi en någorlunda svallfri vik där vi ankrar för natten.

2022-08-20

Vi lättar tidigt för att komma till La Rochelle i god tid. Tyvärr så stämmer inte gårdagens vindprognos utan det är stiltje hela vägen. Vi latar oss, solar lite och stannar och badar, 20,1 grad är det varmaste vi haft hittills. I La Rochelle finns två marinor. Marinan som ligger i ”Centre Ville” öppnas bara några timmar när det är högvatten. Och det är det inte när vi kommer fram så det får bli den andra. En jättemarina med flera tusen båtplatser. Men vi blir väl omhändertagna och får en fin plats.

Till middag äter vi en rejäl tallrik ”Fruit de mer”, det gäller att passa på här där skaldjuren är fantastiskt goda.

2022-08-21

Vi ligger stilla, gör nödvändiga matinköp, tvättar och efter lunch tar vi den elektriska färjan till gamla stan där vi promenerar och njuter av folklivet.

2022-08-11
We left Cherbourg at 10 am. We wanted to get the most advantageous current in the Alderny Race, which is a strait between the British Channel Island Alderny and the French cape Cap De Hague. The timing was good and at best we got 5.9 knots of current with us.
Do you recognize this flag? It is the flag of Guernsey.
We had moderate winds, so it was mainly because of the current that we were able to moor in St. Peter Port in Guernsey already at four o'clock, European time. Guernsey's clocks are one hour behind as they use UK time.
Guernsey has summer time but they don't have VAT so we were able to bunker Salsa full of diesel for less than 14 Swedish kroner per liter. We moored at a pontoon and got a French boat outside us.
2022-08-12
The Frenchman said he was on holiday and did not miss his ”reveille-matin”. From Fredrik's determined knocks on the French boat's hull, the Frenchman understood that falling asleep and "faire la grasse matinée" doesn't work here. We were able to leave at 7 o'clock, local time, just as we had agreed. So far, the collaboration between Sweden and France has worked beyond expectations.
Weak winds again unfortunately. We sail as long as the current is with us and then occasionally support with a little motor. When the current reverses we have more than 4 knots of head current, as we only do 4 knots it means we are basically standing still….. At lunch time we saw a school of five porpoises working together chasing small fish towards the surface. In addition the seagulls and puffins also got a snack. Who said there are no free lunches?
We realize that due to weak winds we are unable to reach our planned anchorage on the French coast before dark, so we decide to sail during the night to L'Aber Wrac'h (yes, it's spelled that way).
2022-08-13
Fredrik loves to sit and philosophize on the night watches so he is on watch most of the dark time. 
Maria is not too fond of sailing at night and prefers the watches at sunset and sunrise. Although this night Fredrik had to take almost all of the watches since Maria gets sick during the night. Fredrik's reward is that he gets to see a couple of dolphins chasing their breakfast. They didn't have time to play around Salsa's stern but showed off some great jumps. Just before lunch we were able to moor in L'Aber Wrac'h. Maria is in quarantine and stays on the boat and continues to sleep all day.
2022-08-14
Our neighbor boat wants to leave at 0730. Since we are moored outside of them we make sure to be gone before that time.
It’s a cloudy day, one of the very few cloudy days so far. During the day we see several small dolphins. We sail in varying winds to the south and during the afternoon we anchor in the bay outside of Camaret Sur Mer. We have been told that Camaret Sur Mer is a lovely place. Unfortunately, Maria is still not well and does not want to go ashore, so we decide not to moor in the marina. One night in a marina can cost anything between SEK 300 and 600 per night, and if we can't go ashore, it’s not worth it. 
 
2022-08-15
A little bit disappointed, we wave goodbye to Camaret Sur Mer and continue sailing south. We tell ourselves that Camaret-Sur-Mer will still be here when we are on our way back home in 2023! We are tacking in moderate wind and when we are going to round Cape La Vielle to enter the Bay of Biscay we need to start the engine. The current was 4.9 knots against us and even though Salsa made 4.5 knots through the water, we were going backwards. We anchored outside of Audierne in the evening.
Unfortunately, it turned out to be quite a messy night as the Atlantic waves had free play into the bay.
 
2022-08-16
The bread boat arrived punctually in the morning and delivered the baguettes and croissants we ordered the night before. The bread was still warm. The great service made us quickly forget the night's rock'n roll. During the day the winds were varying and since we don't have unlimited time, we had to run the engine from time to time. We spent the evening in the Port La Foret marina, mostly because we longed for a shower and toilet that didn't move when using it. You can tell that we have reached the Atlantic, the sea here is never without swell. We have to find a supermarket soon. We haven't shopped for 10 days, all the fruit and vegetables are since long gone and we can see the bottom of the fridge. We use all the ideas we have to spice up the macaroons from Sweden. It’s tasty but not so colorful……
2022-08-17
We sail with the big blue gennaker. But when it started thundering over land and the gray cloud got closer, we felt better safe than sorry and picked it down.
Belle Île is a nice summer island. Maybe the “French's Gotland”, but smaller. The ferry traffic to the mainland is extensive. We have to wait outside the harbour of the main city Le Palais, for high tide and for the lock gate to the inner harbour basin to be opened. We are not alone, at least 20 other boats are also waiting. The port office is well staffed and well organized. At least four rubber boats circulate and organize the entry. The yachts are admitted in order according to how many days they intend to stay. The whole exercise reminds of "how many elephants can you fit in a Volkswagen", but in the end they all get a place in the long, narrow harbour basin. On the quays, a lot of people are strolling and restaurants and bars are open. Less than 20 meters from us is a well-visited bar. This evening they have live performance. "Don't worry, they close at 02.00" the boat neighbour informs us. Mooring in the middle of a town has its pros and cons.
 
2022-08-18
We are staying in Le Palais and take a long walk in the town and the surroundings. Since we are in Brittany, of course we will have crêpe, or galette as it is called when it is not dessert, for lunch. We find a nice local food store in the city, so now we will survive a couple of days.
We visit a fish restaurant in the evening and of course we order oysters followed by a fantastic tuna.
 
2022-08-19
We leave Le Palais. How will Salsa be able to get out of the quagmire of boats intact? But we don’t have to worry. With firm guidance from the harbor masters and "push-assistance" from the rubber boats, all boats that want to go will get off. An impressively well executed "15 game".
We get a nice half wind and sail in cloudy weather to Île d'Yeu, another island. Île d'Yeu is about halfway to our next stop La Rochelle which is approximately 130-minute distance away. The wind rudder is steering and we enjoy the day. In the evening we find a fairly swell-free bay where we anchor for the night.
2022-08-20
We take off early to get to La Rochelle in the afternoon. Unfortunately, yesterday's wind forecast is not correct, instead we got no wind at all during the entire day! We take it easy, enjoy the sun and stop for a swim. Its 20.1 degrees Celsius (68 degrees F), the warmest we've had so far during this trip. There are two marinas in La Rochelle. The marina located in "Centre Ville" is only opened for a few hours at high tide. It’s not high tide when we arrive, so we have to choose the other one. This is an enormous marina with several thousand berths. But we are well taken care of at arrival and get a nice place. We enjoy a fantastic plate of "Fruit de mer" for dinner. 
 
2022-08-21
We stay for the day and do the necessary grocery shopping and laundry. After lunch we take the electric ferry to the old town where we stroll around and enjoy the busy atmosphere.


Next »