2022-09-20

Figuera da Foz är en trevlig stad. Den kvinnliga delen av besättningen promenerar på stan, handlar lite och besöker badstranden som ligger precis vid sidan om farleden in till hamnen.

Här kan alla slänga plast. Kanske något för Skåre beach?

Här bjuder de portugiserna på stranden på ett gott skratt när de med upphissade klänningar vadar i knädjupt vatten och blir nerblötta av svallvågorna från ett passerande handelsfartyg.

Men en karaff Sangria återställer snabbt det goda humöret. Fredrik försöker återigen hitta någon som vill fylla på en svensk gasoltub. Men nej, sådant gör man inte längre.

2022-09-21

Efter en förmiddag med dålig vind kommer solen och vinden till lunch. Vi hissar gennakern och seglar med god fart till Nazaré där vi förtöjer i marinan.

Det är härligt när gennakern fylls med vind.

Nazaré är lite turistiskt med nybyggda hus, diverse försäljare och restauranger längs strandpromenaden. Det beror antagligen på den fantastiska sandstranden och att man här har uppmätt surfvågor med över 30 meters höjd. Några sådana vågor ser inte vi, och det är vi glada för. Vi söker oss i stället till den gamla delen av staden och äter en utmärkt fiskmiddag.

2022-09-22

Vi seglar till Peniche som står i skarp kontrast till det moderna Nazaré. Hamnen är huvudsakligen en fiskehamn med omfattande trafik dygnet runt. Den lilla marinan har inga fina gästplatser utan det finns en lång kaj där gästbåtarna får samsas bäst de kan. Vi hamnar utanför en portugisisk segelbåt och får lite senare en polsk segelbåt utanför oss. Staden är inte det minsta turistisk, utan gemytlig och genuin. Vi trivs, trots att de inte fyller svenska gasolflaskor.

2022-09-23

Eftersom vi har en lång segling framför oss kastar vi loss redan klockan sju. Det betyder att polacken utanför oss också får kasta loss. Men vi ska båda ner mot Cascais så det blir inga sura miner för att de får stiga upp tidigt. Vindarna är utmärkta, farten god och vi ankrar i bukten utanför Cascais flera timmar tidigare än vi hade vågat hoppas på. Här ligger redan flera svenska båtar och vi får ytterligare tråkiga rapporter om späckhuggarattacker. Vi har tidigare inte funderat så mycket på späckhuggarattacker, men det kanske är dags att börja oroa sig lite.

Späckhuggarattacker är inte sällsynta längre.

Tyvärr så blåser det så att vi inte kan grilla. Besättningsförstärkningens avskedsmiddag får därför lagas på gasspisen.

2022-09-24

Lissabon, vilken härlig stad. Vi var här med Salsa 2017, så lite känner vi staden. Då låg vi lite utanför centrala Lissabon, i området där världsutställningen var 1998. Men nu väljer vi en marina mitt i staden. Våra extra besättningskvinnor mönstrar av. Maria äter lunch med väninnorna på stan innan flyget går hem. Fredrik, som äntligen hittat en pålitlig gentleman som vet hur en svensk gasflaska kan bli fylld, löser gasolproblemet för de närmaste månaderna. Dessutom hittar Fredrik en annan gentleman som tror sig veta hur man kan skrämma bort ilskna späckhuggare. Och han har dessutom vänligheten att byta bort lite ”Orca-skrämselgrejer” mot något som han behövde bättre. För båda blev det en riktig win-win-affär.

2022-09-25

Söndag i Lissabon. Vi tvättar och städar på förmiddagen och kombinerar motion och sightseeing på eftermiddagen. Vi hyr cyklar och cyklar längs rio Tejo till Belem.

Härifrån utgick de portugisiska sjöfararna för 500 år sedan och det är portugiserna mycket stolta över.

En sjöfarare framför en del tidigare …


Hela flodstranden är en fint renoverad strandpromenad och det är mycket folk som njuter av solen och söndagsfriden där. Härligt!

Besökskön framför tornet i Belem imponerade på oss, – men vi avstod …

Till kvällen umgås vi med besättningen på en svensk grannbåt. Det blir en trevlig, liten ”sundowner” i Salsas sittbrunn. Båda båtarna ska till Kanarieöarna men de seglar direkt dit från Lissabon. De har nyss läst att just idag, 25:e september, har det varit späckhuggarattack nere vid Sesimbre. Typiskt! Det är ju vårt mål för i morgon. Om cirka en vecka kan ni, i bästa fall, få läsa hur vår seglats avlöpte.

2022-09-20
Figuera da Foz is a nice town. The female part of the crew strolls in town, does a bit of shopping and visits the beach which is right next to the fairway into the harbour. They give the Portuguese on the beach a good laugh as they wade in knee-deep water with their dresses and get drenched by the waves from a passing merchant ship. But a carafe of Sangria quickly regains the good mood. Fredrik is once again trying to find someone who wants to fill up a Swedish gas bottle. But no one is doing that any longer.
 
2022-09-21
After a morning with very little wind, the sun comes and the wind picks up after lunch. We hoist the gennaker and sail at good speed to Nazaré where we moor in the marina. Nazaré is a bit touristy with newly built houses, various tourist shops and restaurants along the promenade. This is probably due to the fantastic sandy beach and the fact that surf waves with a height of over 30 meters have been measured here. We are happy there are no such waves when we visit. We walk around in the old part of the city and eat an excellent fish dinner.
 
2022-09-22
Next stop is Peniche, which is very different to modern Nazaré. This is mainly a fishing port with extensive traffic around the clock. The small marina does not have any nice guest berths, but there is a long quay where the guest boats can moor as best they can. We end up outside a Portuguese sailboat and a little later we get a Polish sailboat outside us. The city is nice and genuine. We have a nice time even though they don't fill Swedish LPG bottles.
2022-09-23
Since we have a long sail ahead of us to Cascais, we set sail already at seven o'clock. This means that our neighbors outside us also have to move. The winds are great, the speed good and we anchor in the bay outside Cascais several hours earlier than we had hoped for. Several Swedish boats are already here and we are getting further sad reports about orca attacks. We haven't thought much about orca attacks in the past, but maybe it's time to start worrying a little. We had planned for a barbecue, but unfortunately it's too windy. The crew farewell dinner is therefore cooked on the gas stove.
 
2022-09-24
Lisbon is a lovely city! We visited with Salsa 2017. Back then we were staying outside central Lisbon, in the area where the world exhibition was held in 1998. But now we choose a marina in the middle of the city. Our extra crew women are leaving. Maria eats lunch with her friends in town before their flight home. Fredrik finally found a reliable gentleman who knows how a Swedish gas bottle can be filled. This solves the gas problem for the next few months. In addition, Fredrik meet another gentleman who thinks he knows how to scare away angry killer whales. He has the kindness to exchange advice for something he needed better. For both, it was a real win-win deal.
 
2022-09-25
Sunday in Lisbon. We fix the laundry and clean the boat in the morning and combine exercise and sightseeing in the afternoon. We rent bikes and cycle along the Rio Tejo to Belem. This is where the Portuguese explorers embarked 500 years ago.
The entire riverbank is a nicely renovated promenade and there are many people enjoying the sun and the Sunday there. Lovely! In the evening we meet with the crew of a neighbouring Swedish boat for a "sundowner" in Salsa's cockpit. Both boats are going to the Canary Islands but they will sail directly from Lisbon. They told us that just today, September 25th, there has been an orca attack down at Sesimbra, and this is our goal for tomorrow! In about a week, you can read about our sailing down to Sesimbra......