2022-08-03

Vi besöker först den lokala grönsaksmarknaden, sedan fiskmarknaden och känner oss nästan som fransmän.

Maria prutar inte

Baguette, färska grönsaker, stora räkor och krabbklor blir välkomstmiddag när våra nya besättningsmedlemmar, Peter och Theresa, installerat sig ombord.

2022-08-04

Handelshamnen i Boulogne Sur Mer ska denna morgon ta emot ett stort tankfartyg. Hamnen är därför avspärrad för all annan trafik mellan kl. 06 och 08. Ska vi ta tidig frukost eller sovmorgon? Vi väljer ”fakiralternativet” och kastar loss kl. 0540.

Normandies vita klippor

Vi belönas med akterliga vindar och medström och vi förtöjer i Dieppe på eftermiddagen.

2022-08-05

När man är i Frankrike så vill man gärna ha fransk frukost. Eller i alla fall vad vi tror att fransmännen äter till frukost, kaffe, baguette och croissant. Fast när man ser fransmännen på café tidigt på morgnarna verkar deras frukost oftast bestå av svart kaffe och en Gauloise cigarett.
Sightseeing av staden står på schemat och, till Fredriks förskräckelse, majoritetsvann förslaget att vi ska åka guidetur med det lilla gula turisttåget.

Maria skäms inte för att åka leksakståg

Men med mörka solglasögon slipper man bli igenkänd.

2022-08-06

Honfleur är dagens resmål. Det ligger på den vänstra sidan av Seines utlopp i Engelska kanalen i departementet Calvados. Redan dagen innan har vi försökt reservera kajplats i den charmiga inre hamnen, Vieux Bassin. Seglingen dit börjar med alldeles för lite vind, följs av lagom vind några timmar mitt på dagen och avslutas med alldeles för mycket vind på eftermiddagen. Lätt ”vädertilltufsade” och trötta förtöjer vi i Vieux Bassin till kvällen. Men det är roligt att vara tillbaka i denna otroligt charmiga stad. Senast vi var här var 2014.

På kvällen sitter vi i sittbrunnen på första parkett när en grupp skickliga “gycklare” uppträder på kajen.

2022-08-07

Den manliga delen av besättningen sysselsätter sig med nödvändigt båtunderhåll. Damerna provianterar och shoppar, samt försöker räkna ut vilken restaurang som erbjuder den bästa middagsmenyn med ostron. Alla bra restauranger har fullbokat för kvällen men den fina restaurangen just framför Salsa sätter upp oss på väntelistan. Ska vi bli tvungna att äta ombord när hela Honfleur är fylld av restauranger? Men sent på eftermiddagen kommer den vänliga hovmästaren ut på kajen och gör tecken att han ordnat ett bord åt oss.

Den vänliga hovmästaren är klädd som en riktig “matelot”

Så utmärkt god middag vi fick, och så roligt att kunna ha Salsa i blickfånget, mindre än tio meter från middagsbordet.

2022-08-08

Ouistreham ligger bara en kort segling från Honfleur. Nackdelen är att man måste slussa in till marinan och slussen tidigast öppnar ca två timmar före det är högvatten. Trots att vi är framme tidigt så får vi vänta fyra timmar på inslussning. Det blåser väldigt friskt och väntpontonen är redan upptagen av småbåtar. Vi seglar därför fram och tillbaka utanför hamnen tills det blir dags för inslussning. Frisk vind och höga vågor gör att vi får en ofrivillig dusch i sittbrunnen. Antalet båtar som ivrigt väntar på inslussning har stigit till drygt tio. När slussvakten signalerar grönt att äntra slussen sker det enligt typisk fransk ordning; ”en i taget, men alla på en gång”. Eftersom det dessutom blåser kraftigt blir det självklart ren cirkus när alla försöker få en plats i slussen och slussvakten skriker order på franska. Men allt gick bra och ingen kom till skada.

2022-08-09

Damerna vill bese ”Bayeux-tapeten”, en nästan 70 meter lång broderad vävnad som beskriver historien runt slaget vid Hastings 1066. Peter och Fredrik seglar därför ensamma till Cherbourg. Seglingen är fantastisk med sol, halvvind och mestadels medström. Salsa gör ofta över 11 knop över grund och vi kan förtöja i Cherbourg redan tidigt på eftermiddagen.
Maria och Theresa imponeras av tapeten, strosar runt i trevliga Bayeux, inhandlar sniglar till middag och återvänder till Salsa med tåg. Alla är nöjda och alla har haft en oförglömlig dag.

2022-08-10

Vi ligger stilla i Cherbourg. Peter och Theresa mönstrar av och vi vill gå på muséet La Cité de La Mer. Muséet är inrymt i en pampig passagerarterminal som byggdes 1933 för att serva båttrafiken över Atlanten. Muséet innehåller tre olika avdelningar där naturligtvis ubåtsavdelningen med bland annat en riktig fransk ballistisk ubåt som man fick gå igenom var favoriten.

I torpedrummet på Redoutable fick Fredrik nostalgikänslor

De övriga var en Titanicavdelning och en oceanavdelning med akvarium och undervattensteknik. Allt var mycket välgjort och väl värt entréavgiften.

2022-08-03
We visit the local vegetable market and then the local fish market and we almost feel like we are French. Baguette, fresh vegetables, large prawns and crab claws will be the welcome dinner when our new crew members, Peter and Theresa, are settled on board.
2022-08-04
A large tanker will arrive in the commercial port of Boulogne Sur Mer this morning. Therefore the port will be closed to all other traffic between 06 and 08. Do we prefer an very early breakfast or sleeping for a few hours extra? We choose the "fakir alternative" and set off at 0540. We are rewarded with tailwinds and the current is with us and we moor in Dieppe in the afternoon.
 
2022-08-05
When you are in France, you want to eat a French breakfast. Or at least what we think the French people eat for breakfast, i.e., coffee, baguette and croissants. Although, when you pass a café early in the morning, their breakfast usually seems to consist of black coffee and a Gauloise cigarette.
Sightseeing of the city is on the schedule for the afternoon. Fredrik is horrified when the majority wants to go on a guided tour with the little yellow tourist train. But with dark sunglasses you can’t be recognized.
2022-08-06
Honfleur is our destination today. It’s located on the left side of the Seine outlet into the English Channel in the department of Calvados. Already yesterday, we tried to make a reservation for a berth in the charming inner harbour, the Vieux Bassin. The sailing today starts with far too little wind, is followed in the middle of the day by moderate wind for a few hours and far too much wind in the afternoon. Slightly weather-beaten and tired, we moor in the Vieux Bassin in the evening. It's fun to be back in this incredibly charming little city. The last time we were here was in 2014.
 
2022-08-07
The male part of the crew is busy with boat maintenance all morning. The ladies fill up the food storage and try to figure out which restaurant that offers the best dinner menu with oysters. Unfortunately the restaurants we have chosen are fully booked for the evening. A nice restaurant right in front of Salsa set us on the waiting list. We are worried we will have to eat on board when all of Honfleur is crowded with restaurants. But we are lucky, late in the afternoon, the friendly waiter comes out onto the quay and gives us a sign that he has a table for us. We eat an excellent dinner, and we have Salsa less than ten meters from the dinner table.
2022-08-08
Ouistreham is a short sail from Honfleur. The disadvantage is that to enter the marina you have to pass the lock which opens about two hours before high tide at the earliest. Even though we arrive early, we have to wait for four hours. The wind is moderate and the waiting pontoon is already occupied by small boats. We have to sail back and forth outside the harbor until it is time to enter the lock. The combination of moderate wind and high waves give us an involuntary shower in the cockpit. The number of boats that are eagerly waiting to enter the lock has risen to about ten. When the lock master gives the green light to enter the lock, it’s according to typical French order; "one at a time, but all at once". Since it’s very windy, it develops into a circus when everyone tries to get a place in the lock and the lock master are screaming orders in French, finally everything went well and no one was hurt.
2022-08-09
The ladies want to see the "Bayeux Tapestry", an almost 70 meter long embroidered fabric that describes the history around the Battle of Hastings in 1066. Peter and Fredrik sail alone to Cherbourg. The sailing is fantastic, with sun, half wind and mostly with the current. Salsa often makes over 11 knots over ground and we can moor in Cherbourg already in the early afternoon.
Maria and Theresa are impressed by the tapestry, stroll around pleasant Bayeux, buy snails for dinner and return to Salsa by train. Everyone is happy and everyone has had an unforgettable day.
2022-08-10
We spend the day in Cherbourg. Peter and Theresa are leaving us and we go to the La Cité de La Mer museum. The museum is housed in a grand passenger terminal that was built in 1933 to service boat traffic across the Atlantic. The museum contains three different sections, where of course the submarine section was the favorite, with among other things, a real French ballistic submarine that you had to walk through. There were also a Titanic department and an ocean department with aquarium and underwater technology. Everything was very well presented and well worth the entrance fee.