2022-09-12–13

Vi ligger kvar på vår ankarplats. Väderleksrapporten lovar i stort lugna sydliga vindar, men Maria som ogillar när det blåser hårt kollar även byvindsprognosen. Och då är det inte lika lugnt, en typisk prognos kan se ut så här Baiona: SSV 5 (14). Byvinden är vinden inom parentesen. Och eftersom vi inte har bråttom så ligger vi kvar. Vi badar, vi fixar med båten och vi trivs till ankars, trots att en del regn- och vind-byar vandrar över oss. En kväll gjorde Fredrik misstaget att mata en liten söt sjöfågel som troget låg och guppade sidan om Salsa. Genast kom det ett antal måsar, trutar och andra större fåglar och ”krävde” att också få kvällsmat. Och de var inte blyga, la sig på spaning på radarantennen och spankulerade omkring på däck.

Objuden gäst!

När Fredrik jagade bort dem från båten så lämnade de sina visitkort, både på däck och på svenska flaggan.

2022-09-14

Vi ligger kvar men tar jollen i land för att handla och få lite motion.

I Baiona finns en fästning med fin utsikt där man kan promenera runt på murarna

Och inte tänker vi på tidvattnet just då. Jollen var snyggt förtöjd med lång lina från fören till kajen och med ett litet ankare i aktern när vi lämnade den. Men fyra timmar senare när vi skulle åka tillbaka hade vattnet sjunkit 2,5 meter och jollen stod på grund bland stenarna.

Ibland är det skönt av vara kapten!

Men gasten kavlade upp byxorna och fick, med det stigande vattnets hjälp, enkelt loss jollen.

2022-09-15

Äntligen lite svaga byvindar. Vi är uppe tidigt och före kl. 0630 har vi hissat segel och satt kurs sydvart. Vinden är sydostlig så vi får en härlig bidevindsdag mot Povoa de Varzim. Vi får förtöjningshjälp av en trevlig ”marinero”, som säger att vi har femtio minuter på oss innan klockan är 19 och hamnkontoret stänger. Vad menar han? Våra klockor är redan 1910. Jo, marineron vet vad klockan är. I Portugal använder man sig av västeuropeisk tidszon och klockan är då en timme mindre än klockorna i Spanien och i Sverige.

2022-09-16

Egentligen ville vi ligga över helgen i marina Douro i Porto, men där är marinan fullbelagd eftersom de ska ha kappsegling. Men att ligga kvar i Povoa de Varzim är också lugnt och ganska trevligt. Vi låg här för nästan exakt fem år sedan och fick då stanna en extra dag eftersom hamnen var stängd för all trafik. Det blåste inte mycket då men väldiga dyningar, som kom från något oväder långt ute på Atlanten, bröt i hamninloppet så att det hade varit omöjligt att säkert lämna hamnen. Det råkar vi dock inte ut för denna gång.

2022-09-17

När man är så här nära Porto så är portvin något man absolut ska bekanta sig med, tycker vi. För det behöver man inte älska portvin. Vi tar metron in till porto och går på portvinsprovning på portvinshuset Kopke. Trevligt och lärorikt.

Maria smakar på det vita portvinet, som egentligen inte var särskilt vitt

Vi provar olika årgångar av både den vita sorten och den mörkare, och sötare, som kallas tawny. Klockan är bara halv elva på förmiddagen så vi är de första gästerna, men det dröjer inte länge förrän provningslokalen fylls på av andra portvinssugna. Vi blir serverade goda små chokladbitar som tilltugg och försöker bestämma oss för vilket vin vi tycker bäst om. Nöjda och glada lämnar vi en timme senare med en flaska vitt 30-årigt portvin i väskan.

Promenad på kajen framför portvinshusen

Vår nya besättning Mona och Carina har anlänt till Porto. Marias väninnor ska segla med oss en vecka. Vi möter upp i Porto och tar tillsammans metron till båten. Ombord blir det som vanligt säkerhetsgenomgång, denna gång utan skriftligt förhör, innan besättningen får något svalt att läska sig med.

2022-09-18

Svaga sydliga vindar. Vi seglar och kör för motor till Aviero där vi ankrar i en vik där det redan ligger ett gäng andra båtar.

Kvällen är varm och palmerna avtecknar sig mot kvällshimlen

Det är så trångt att vi måste fråga grannbåten hur mycket kätting de har ute innan vi ankrar. Sedan lägger vi ut lika mycket och förlitar oss på att båtarna ska hålla samma inbördes avstånd även om vinden skulle vända under natten. Och det fungerar.

2022-09-19

Samma väder igen. Vi kryssar söderut, men får ta till motorn sista timmarna för att komma till Figuera da Foz innan kvällen. Eftersom morgondagens väderprognos lovar obetydliga vindar bestämmer vi oss för att stanna en dag och bekanta oss med staden.

2022-09-12--13
We remain anchored. The weather forecast promises mainly moderate southerly winds, but Maria, who dislikes strong winds, also checks the gustwind forecast. And then it's not moderate any longer. A typical forecast can look like this: Baiona: SSV 5 (14). The gust wind is the wind in the parentheses. And since we are not in a hurry, we stay. We swim, we fix the boat and we have a good time at anchor, despite some rain and wind gusts passing over us. One evening, Fredrik made the mistake of feeding a cute little seabird that was faithfully lying next to Salsa. Immediately a number of seagulls, and other larger birds arrived and "demanded" to have their supper as well. And they weren't shy, laying down on the radar antenna and strutting around on deck. When Fredrik chased them off the boat, they left their business cards, both on the deck and on the Swedish flag.
 
2022-09-14
We take the dinghy ashore to shop and to get some exercise. The dinghy was neatly moored with a long line from the bow to the quay and with a small anchor in the stern when we left it. But four hours later when we were going back, the water had dropped 2.5 meters and the dinghy was aground among the rocks. But the first mate rolled up her trousers and, with the help of the rising water, easily got the dinghy off the ground.
 
2022-09-15
Finally some moderate gusty winds. We are up early and before 0630 we have hoisted sail and set the course south. The wind is south-easterly so we get a lovely tailwind day towards Povoa de Varzim. We get mooring help from a nice "marinero", who says we have fifty minutes before 7 p.m. when the harbor office closes. We don’t understand because our clocks are already 1910. Well, the “marinero” knows the correct time. In Portugal, they use the Western European time zone, and the clock is then one hour less than the clocks in Spain and Sweden.
 
2022-09-16
Actually, we wanted to spend the weekend in marina Douro in Porto, but the marina is fully booked because they are going to have a regatta. Staying in Povoa de Varzim is very peaceful and pleasant. We were here already five years ago and then we had to stay an extra day because the port was closed to all traffic. There was not much wind at the time, but huge swells, which came from some storm far out in the Atlantic, broke into the harbor entrance so that it had been impossible to leave the harbor safely. Fortunately, we don't have to experience that this time.
 
2022-09-17
When you are this close to Porto, we think that port wine is something you should definitely familiarize yourself with, even if you don't love port wine. We take the metro into Porto and visit the port wine house Kopke for some tasting. Nice and educational. We try different vintages of both the white port and the darker, and sweeter, called tawny. It's only half past ten in the morning so we are the first guests, but it doesn't take long until the tasting room is filled with other port wine lovers. We are served delicious little pieces of chocolate with the port and try to decide which wine we like best. Satisfied and happy, we leave an hour later with a bottle of white 30-year-old port wine in our bag.
Our new crew Mona and Carina have arrived in Porto. Maria's friends will sail with us for a week. We catch up in Porto and together take the metro back to the boat. As usual there is a security briefing (this time without a written test), before the crew is given some refreshments.
 
2022-09-18
Weak southerly winds. We sail and motor to Aviero where we anchor in a bay where there are already a bunch of other boats. It is so crowded that we have to ask the neighbor boat how much chain they have out before we anchor. Then we put out the same lenght and rely on the boats to keep the same distance from each other even if the wind were to change during the night. And it works.
 
2022-09-19
Same weather again. We cruise south, but have to use the engine for the last few hours to get to Figuera da Foz before evening. Tomorrow's weather forecast promises almost no winds, so we decide to stay for a day and familiarize ourselves with the city.