2022-08-22

Dags att fortsätta söderut. Det är dimmigt på förmiddagen så vi seglar med tänd lanterna i masttoppen. Som segelbåt behöver man föra sidolanternor och akterlanterna. Vi har en kombinerad lanterna som visar grönt på styrbordssidan, rött på babordssidan och vitt i en 135 graders sektor akterut. Nu funderar du snabbt ut hur många grader den gröna respektive röda lanternan lyser. Men till lunch tittar solen fram och det är rejält varmt när vi sen eftermiddag förtöjer i Royan.
Royan är en typisk sommar och turiststad. Staden bombades fullständigt sönder under andra världskriget, så några äldre hus såg inte vi. På båda sidor om marinan ligger fantastiska sandstränder. Restaurangverksamheten i hamnområdet är omfattande och vi äter varsin krabba.

2022-08-23

Vi bestämmer oss för att ligga stilla. Är det inte märkligt? I varenda fransk stad som vi besökt har det funnits ett pariserhjul och en karusell, så även i Royan. Men vi avstår från att åka. I stället går vi på matmarknaden och handlar.

Mycket god ost blev det.

Vi handlar frukt, ost, skinka, korv och vin. Det är roligt att handla när man får smaka på allt – utom vinet.
Fredrik går och klipper sig och Maria besöker den berömda kyrkan ”Notre Dame”.

Notre Dame, invigd 1958, är ett mästerverk helt byggd i betong.

På eftermiddagen gör vi som alla andra turister, vi går till stranden och badar på största stranden, ”Grande conche”.

Mycket sand och mycket folk var det på den jättelika stranden.

Tyvärr var det lite för långgrunt för vår smak.

2022-08-24

Vi kastar loss och planerar att segla över natten för att komma till andra sidan gränsen mot Spanien. Men när vi seglat i tre timmar hörs en varning på VHF-radion. ”Securité, securité, securité, ….”. Därefter kommer en åsk- och kuling -varning för just den sträckan som vi planerat att segla under natten. Eftersom vi bestämt att vi ska segla utan stress så badar vi (22,6 grader) och vänder tillbaka till Royan. Både marinan och de franska båtgrannarna som vinkat oss farväl på morgonen blir lite förvånade när vi återvänder så snart. Men efter att vi förklarat orsaken verkar de nästan imponerade. Och det visade sig vara ett klokt beslut. Under natten passerade åskvädret över Royan med blixtar, ösregn och vindbyar på 20 m/s.

2022-08-25

Vi lämnar Royan för andra gången på två dagar och sätter kurs för att komma till Hondarribia  i Spanien. Vi får en fin halv vind och seglingen sköter sig nästan själv. På eftermiddagen unnar vi oss varsin glass.

Eftermiddagsglass!

Förvånad? Om man nu har en frys ombord så måste man ju fylla den med något. Och varför då inte glass? Ja, det är inte synd om oss. Vi njuter av seglingen, glassen och tillvaron i största allmänhet.
Enda bekymret vi har är en skruv som är lös. Maria hittade en rostfri M8-skruv på fördäck. Någonstans måste den ha kommit ifrån, och det känns inte bra. Ett detektivarbete inleds.

2022-08-26

Vi har seglat under natten och haft omväxlande akterliga vindar. Det är förvånansvärt lite fartyg ute i den här delen av Biscayabukten, så detektivarbetet har kunnat fortsätta. Framåt natten tror vi att skruven kommer från Furlex-rullen som vi rullar in genuan med. Det kan vi bara kontrollera när genuan är inrullad så det besannas först efter att vi under förmiddagen förtöjt i Hondarribia i Spanien. Nu sitter den på plats med Loctite. Skönt att vi hittade lösningen.

2022-08-27

Vi ligger stilla i Hondarribia. En mycket pittoresk liten stad som ligger precis vid gränsen till Frankrike.

Lördag är tvättdag ombord.

Vi kör ett par tvättmaskiner, promenerar på stan, handlar lite färsk mat och dricker en Sangria. Är man i Spanien så är man. Det finns en gammal stadsdel i Hondarribia som är väldigt trevlig, full med gamla fina hus, trånga gränder och mysiga restauranger. Den här staden återvänder vi gärna till. Till kvällen gör vi en tapasmiddag ombord som sköljs ner med en flaska god Rioja.

2022-08-28

Vi seglar vidare. Eller rättare sagt, vi börjar segla men efter två timmar dör vinden helt så det får bli motorgång till nästa hamn, Mutriku. Fredrik längtar efter tonfisk och lägger ut en fiskelina efter båten. Någon tonfisk får han inte men väl en mås som tyckte draget såg aptitligt ut. Som väl var så hade måsen inte svalt kroken utan kroken satt i näbben och kunde lossas ganska enkelt. Tur för måsen som snabbt flaxade iväg och skönt för oss.
Vi tyckte gamla stan i Hondarribia var backig men det är inget emot Mutriku. Staden är byggd som en österrikisk alpby som klättrar utefter bergsidan. Vår kvälls promenad blev ganska kort för här är det 32 grader i skuggan.

Maria poserar för fotografen under promenaden utan att vara andfådd.


Det fick bli Marias köttfärspaj till middag i stället för tonfisk eller stekt mås. Och vi var inte missnöjda för det. Däremot var lite missnöjda när vi mitt under sittbrunnsmiddagen ser en mås först cirkla tre varv runt båten och därefter fälla sin barlast mitt på aktra skylightet (takfönstret) – prata om otacksamhet.
Och det märkliga med den här delen av loggboken är att den är sann.

2022-08-22
We continue south. It's foggy in the morning, so we sail with the lanterns on at the top of the mast. A sailboat, must carry side lanterns and a stern lantern. We have a combined lantern that shows green on the starboard side, red on the port side and white in a 135 degree sector astern. Now you quickly figure out how many degrees the green and red lanterns shine. The sun comes at lunchtime and it's really very hot when we moor in Royan in the late afternoon.
Royan is a typical summer and tourist town. The city was completely destroyed during the Second World War, so we didn't see any older houses. There are fantastic sandy beaches on both sides of the marina. The harbor area is very busy with a lot of restaurants and we eat a crab for dinner.
2022-08-23
We decide to stay another day. Isn't that strange, that in every French city we have visited (included Royan) there has been a ferris wheel and a carousel. We refrain from a ride. Instead, we visit the food market. We buy fruit, cheese, ham, sausages and wine. Shopping is fun when you get to taste everything - except the wine.
Fredrik gets his hair cut and Maria visits the famous church "Notre Dame". Like all other tourists, we visit the big beach, "Grande conche" in the afternoon. Unfortunately, it was a little too shallow for our taste.
2022-08-24
We leave Royan and plan to sail overnight to get to the other side of the border of Spain. But when we've been sailing for three hours, we get a warning on the VHF radio. "Security, security, security, ....". There is a thunder and gale warning for the exact route we planned to sail during the night. Since we decided to sail without stress, we return to Royan and take a swim (22.6 degrees) on the way. Both the harbor master and the French boat neighbors who waved us goodbye in the morning are a little surprised when we return so soon. But after we explain the reason, they seem almost impressed. And it turned out to be a wise decision. During the night, the thunderstorm passed over Royan with lightning, torrential rain and wind gusts of 20 m/s.
 
2022-08-25
We leave Royan for the second time in two days and set the course to Hondarribia in Spain. We get a nice half wind and we don’t have to do much, the sailing almost takes care of itself. In the afternoon we treat ourselves with an ice cream. Surprised? If you have a freezer on board, you have to fill it with something. And why not fill it with ice cream? We enjoy the sailing, the ice cream and the life in general.
The only concern we have is a screw that is loose. Maria found a stainless steel M8 screw on the front deck. It comes from somewhere, and it doesn't feel good. We begin the detective work.
 
2022-08-26
We sailed during the night and had varying tail winds. There are surprisingly few ships during the night in this part of the Bay of Biscay, so we were able to continue the detective work. We think the screw is coming from the Furlex roller which is used to roll in the genoa. We can only confirm it when the genoa is furled. We were right, when we have moored in Hondarribia in Spain in the morning we can see that a screw indeed was missing. It’s back in place with Loctite and we are happy that we solved the problem.
2022-08-27
We stay an extra day in Hondarribia. A very picturesque little town located right on the border to France. We run a couple of washing machines, stroll around in the town, buy fresh food and drink Sangria. After all, we are in Spain. There is an old town in Hondarribia which is very nice, full of old beautiful houses, narrow alleys and cozy restaurants. This is a city we would love to return to. In the evening we prepare a tapas dinner on board and enjoy a nice bottle of Rioja.
2022-08-28
Another day of sailing. Or rather, we start sailing but after two hours the wind dies completely so we have to motor to the next port, Mutriku. Fredrik would like a tuna and puts out a fishing line after the boat. He doesn't get any tuna, but a seagull who thought the fishing lure looked delicious. Fortunately, the seagull had not swallowed the hook, but it was stuck in its beak and we could detach it quite easily. The seagull was lucky and quickly flapped away and we were happy too.
We thought the old town in Hondarribia was steep but that's nothing compared to Mutriku. The city is built like an Austrian alpine village that climbs along the mountainside. Our evening city walk was quite short because it was 32 degrees (90 degrees F) in the shade.
Instead of tuna or fried seagull for dinner Maria is making a pie. In the middle of the cockpit dinner, we see a seagull circle three laps around the boat and then drop its ballast in the middle of the aft skylight (roof window) - talk about ungtrateful.....

And the strange thing about this part of the log book is that it is true.