2022-07-25

En stillaliggande dag för att bese Amsterdam. Eftersom vi båda varit där flera gånger tidigare och gjort de flesta ”måsten” anmälde vi oss till en tvåtimmars guidad cykeltur. Trevligt, lärorikt och dessutom fick vi lite motion på köpet.

Cyklister med Picassos fågel-staty i bakgrunden

Vi fick bl.a. lära oss att det finns lika många cyklar som invånare i Amsterdam och att det årligen fiskas upp ca 15.000 cyklar ur kanalerna. Vi var lite förvånade att vi inte såg en enda cyklist som bar hjälm på hela dagen.
På eftermiddagen blev det påfyllning av matförråden, så nu klarar vi oss minst någon vecka utan att behöva handla.

2022-07-26

Vi kastar loss kl. 07 för att inte komma i ofas med tidvattnet när vi efter två timmars motorgång slussar ut i Nordsjön. Kursen är sydlig, vinden är nordlig och solen skiner. Tyvärr störs idyllen ombord av en sällsynt gropig sjö som inte kommer från den rådande vinden, ca 6 m/s. Sjön ligger säkert kvar från gårdagens kraftiga vindar.
Men så småningom kommer vi till Scheveningen och får kajplats utanpå en holländare. Efter någon timme förtöjer en tysk ensamseglare utanför oss.
Vi besökte Haag med Salsa 2018 och såg då ett antal Rembrantmålningar och Vermeers ”Flickan med pärlörhängena”. Nu tar vi i stället en lokal promenad och besöker en båtprylsbutik. Det är den enda typ av butik som Fredrik besöker frivilligt. Tänk att det är så mycket man saknar som man inte hade en aning om innan man steg in i butiken.

2022-07-27

Trots att marinan var så full att man kunde hoppa mellan båtarna tvärs över hamnen på kvällen löser ”ormboet” upp sig på morgonen och vi kommer iväg som planerat före kl. 08. Ibland är det bra med tidvattenströmmar. Alla som skall segla söderut vill kasta loss vid samma klockslag. De som skall norrut tar antagligen sovmorgon och kastar loss sex timmar senare. Eller så gick de redan klockan två på natten.
För akterliga vindar seglar vi söderut och förtöjer till kvällen i den bedårande lilla hamnen Michiel de Ruijterhaven i Vlissingen.

Salsa i Michiel van Ruijterhaven, sedd från hamnkontoret/brasseriet

Vi har bokat plats och när vi anländer öppnar hamnkaptenen en liten svängbro så att vi genom en smal passage kan komma in i hamnen. Hamnkapten dubbeljobbar även som servitör på brasseriet i hamnen när han inte tar hand om båtgäster.
Marinans omgivning är full av restauranger med uteserveringar så vi äter en trevlig middag iland. Av folklivet att döma verkar Vlissingen vara en populär semesterort, antagligen för att staden är omgiven av milslånga sandstränder.

2022-07-28

Hamnen har en tröskel under vatten i inloppet som ska förhindra att vattendjupet i hamnen blir oacceptabelt litet vid ebb. På morgonen är vattendjupet över tröskeln bara en dryg meter så vi får vänta med att kasta loss till lunch. Men det gör ingenting. Det är mindre än 30 NM till nästa hamn. Fredrik sysselsätter sig med båtunderhåll och Maria tar en långpromenad i Vlissingen.

Fiskar hustrun spanar efter mannen till sjöss, Maria spanar efter Fredrik som gick och tog en öl


Efter ännu en dag med fin segling förtöjer vi i en väldigt lugn marina, Westhinder marina i Zeebrugge.

2022-07-29

Morgonen ägnas åt båtvård. Bland annat så städar vi gummibåten, sjösätter den och provkör utombordsmotorn. Det är nästan ett år sedan den användes senast, men allt fungerar klanderfritt. Ett antal fripassagerande spindlar från Falsterbokanalen får fri inresa till Belgien. Det är ju trots allt EU.

Provkörning


Men Belgien är inget land vi vill bli gamla i. På eftermiddagen tar vi tåget till Brugge och förvånas av att Fredriks 65+ biljett kostar en euro mer än Marias ordinarie biljett. Men konduktören intygar att så ska det vara. Vi kompenserar för allt vårt tidigare stillasittande och vandrar omkring i gamla stan som är ett av UNESCO’s världsarv.

Imponerande väl bevarade gamla hus och kanaler, men kanske lite för mycket turister för att passa oss. Chokladbutiker finns i varje gathörn och eftersom vi är i Belgien äter vi såklart Moule Frites till middag och njuter en belgisk Leffe öl därtill. Till kvällen hade vår stegräknare, om den varit på, säkert stannat på drygt 25.000 steg.

2022-07-30

Vi lämnar Zeebrugge med tidvattnet på morgonen och njuter i den svaga vinden av att ha medström hela förmiddagen. På eftermiddagen blir det en stunds stiltje och vi passar på att bada. 20,5 grader i Nordsjövatten är den bästa badtemperaturen vi upplevt den här sommaren. Maria halar också vår belgiska gästflagga och hissar den franska medan Fredrik står på akterdäck och sjunger inledningen till Marseljäsen; ”Enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé …”.

Precis vid gränsen kom solen!


Till kvällen får Fredrik öva ännu mer franska när han på franska beställer, och till vår förvåning lyckas få, en förtöjningsplats i Le Port du Grande Large i Dunkerque.

2022-07-31

Trodde ni att ”Operation Dynamo” hade något med reparation av cykelbelysning att göra så har ni fel, helt fel. Vi ligger stilla i Dunkerque på grund av starka kryssvindar och besöker i stället Musée de Dunkerque 1940. Vi får lära oss mycket om hur britterna med hjälp av allehanda flytetyg lyckades evakuera 340.000 soldater när tyskarna, som är överlägsna och pressar tillbaka de fransk-brittiska styrkorna mot havet.

Maria på Dynamostranden


Efter museet tänkte vi köpa en flaska gott franskt rödvin till söndagsmiddagen. Men, oj så förvånade vi blev när Monoprix inte sålde alkohol efter klockan ett på söndagar. Och vin räknas som alkohol, inte som måltidsdryck, i Frankrike. Orsaken till förbudet fick vi aldrig klart för oss, men vi gissar att det är Macron som försöker få ordning på fransmännen. Lycka till!

2022-08-01

Tidigt uppe, losskastning kl 07 och återigen medström hela förmiddagen. Dessutom svaga akterliga vindar så “le grand bleu” (gennakern) hissades.

När vi är i Frankrike heter vår gennaker “Le Grand Bleu”

Vi passerade Dover – Calais utan att besväras av färjetrafiken som verkar ha reducerats något sedan vi passerade här senast för fyra år sedan. Tidvattnet har tilltagit. Nu har vi när det går som bäst tre knops medström. Och i Boulogne Sur Mer, där vi förtöjer skiljer vattenståndet på sju meter mellan ebb och flod. Som väl är förtöjer vi vid flytande bryggor så vi märker bara skillnaden när vi ska gå iland. Ibland är bryggans landgång nästan horisontell och ibland är landgången en tuff uppförsbacke.

2022-08-02

Vi har bestämt att vi ska segla utan stress, och det är ju inte alltid så lätt för två pensionärer. Därför stannar vi i Boulogne Sur Mer, tar lite sovmorgon, går på stan, kör en tvättmaskin, pratar med båtgrannarna och provianterar för den kommande veckan. Maria bakar också ett gott ”Kajsa Varg”-bröd med diverse ingredienser från vårt tömda Skåre skafferi.

2022-07-25

A leisurely day spent in Amsterdam. We had both been here several times before and done most of the musts, so instead we signed up for a two-hour guided bike tour. It was a nice and informative tour and in addition we got some exercise. We learned, among other things, that there are as many bicycles as residents in Amsterdam and that approximately 15,000 bicycles are fished out of the canals annually. We were a little surprised that during the day we didn't see one single cyclist wearing a helmet.
We filled up the food supplies in the afternoon, so now we will manage at least a week or so without having to shop.
2022-07-26
We leave at 07. We must be in phase with the tide when, after two hours of motoring, we sluice out into the North Sea. The course is heading south, the wind is coming from the north and the sun is shining. Unfortunately, the peace on board is disturbed by a very bumpy sea that does not come from the prevailing wind, about 6 m/s, it’s probably remains from yesterday's strong winds.
Eventually we get to Scheveningen outside of Den Haag in the Netherlands and get a berth outside a Dutchman. After an hour or so, a German solo sailor moors outside of us.
We visited Den Haag with Salsa in 2018 and then we visited the Mauritshuis Gallery and looked at Rembrandt paintings and Vermeer's "Girl with pearl earrings". Today we take a local walk instead and visit a shop for boat accessories. This is the only type of store that Fredrik visits voluntarily. There are so many things you don’t know you needed before you step into the store.
2022-07-27
In the evening the marina was so full that you could jump between the boats across the harbour in the evening, but the "snake's nest" of boats disappears in the morning and we can leave as planned before 08. Tidal currents are good sometimes. Everyone who is going to sail south wants to leave at the same time. Those going north probably sleep in the morning and leave six hours later. Or they may have left already at two in the morning.
We sail south in stern winds and moor in the evening in the adorable little port of Michiel de Ruijterhaven in Vlissingen. We have booked a place and when we arrive the harbour master opens a small swing bridge so that we can enter the harbour through a narrow passage. When he is not looking after the boat guests, the harbour master is also working at the brasserie located in the marina and overlooking the boats.
There are plenty of restaurants nearby and we have a nice dinner ashore. Vlissingen seems to be a popular holiday resort, probably because the town is surrounded by miles of sandy beaches.
2022-07-28
The harbour has an underwater threshold in the inlet, which should prevent the water depth in the harbour from becoming unacceptably low at low tide. In the morning, the water depth above the threshold is only about a meter, so we have to wait to leave until lunch time. It doesn’t matter because it is less than 30 NM to the next port. Fredrik spend the time on boat maintenance and Maria takes a long walk in Vlissingen.
Another day of great sailing, we moor in a very quiet marina, Westhinder marina in Zeebrugge.
2022-07-29
Boat maintenance again in the morning. Among other things, we clean the rubber dinghy, launch it and take a drive to test the engine. It's been almost a year since it was last used, but everything works flawlessly. A few free-passing spiders from the Falsterbo Canal were waking up and were allowed free entry into Belgium. It is, after all, the EU.
Belgium is not a country we want to get old in. In the afternoon we take the train to Bruges and are surprised that Fredrik's 65+ ticket costs one euro more than Maria's regular ticket. But when we ask, the conductor assures us that it’s correct. We wander around the old town in Bruges, which is a UNESCO World Heritage Site, and make up for our previous physical inactivity. The city is impressive and the old houses and canals are well preserved, but perhaps a bit too many tourists and too crowded for us. There are Chocolate shops in every street corner and since we are in Belgium, we eat Moule Frites and enjoy a Belgian Leffe, of course. In the evening, the pedometer, if it had been switch on, would probably have stopped at just over 25,000 steps.
2022-07-30
We leave Zeebrugge with the tide in the morning and enjoy the light wind and the upstream all morning. In the afternoon there is calm and we are doing no speed at all, we take the opportunity to take a swim. Its 20.5 degrees C (69 F) in North Sea water and this is the warmest water temperature we experienced this summer. Maria lower our Belgian guest flag and hoist the French one while Fredrik stands on the aft deck and sings the introduction to the Marseillaise; "Enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé..."
In the evening, Fredrik gets to practice even more of his French, and to our surprise succeeds in getting a berth in Le Port du Grande Large in Dunkirk.
2022-07-31
If you thought that "Operation Dynamo" had anything to do with the repair of bicycle lighting, you are wrong, completely wrong. We are wind-bound in Dunkirk due to strong tacking winds and visit the “Musée de Dunkirk 1940”. We learn a lot about how the British managed to evacuate 340,000 soldiers with the help of all kinds of floats when the Germans, whose forces are stronger, push back the French-British forces towards the sea.
After the museum, we thought we'd buy a bottle of good French red wine for Sunday dinner. But, oh, we were so surprised when Monoprix didn't sell alcohol after one o'clock on Sundays and that wine counts as alcohol, not as a meal drink, in France. The reason for the ban was never made clear to us, but we guess that it is Macron who is trying to get the French in order. Good luck!
2022-08-01
We are up early, leaving at 07 and again upstream all morning. In addition, weak following winds so "le grand bleu" (the gennaker) was hoisted. We passed through Dover – Calais without being bothered by the ferry traffic which seems to have reduced somewhat since we last passed here four years ago. The tide has risen. We are sailing with three knots of upstream at the best. In Boulogne Sur Mer, where we moor, a water level of seven meters differs between ebb and flow. Fortunately, we only notice the difference when we go ashore, since we moor at floating pontoons. Sometimes the gangway of the pontoon is almost horizontal and sometimes it’s a tough uphill climbing. 
2022-08-02
We have decided that we will sail with no stress, and that is not always so easy for two retired people. Therefore, we are staying in Boulogne Sur Mer, taking a late morning, walking to town, doing some laundry, talking to the boat neighbors and stock up for the coming week. Maria makes bread, a "Kajsa Varg" type of bread which means various ingredients from our emptied Skåre pantry.