2022-08-29

Vi fortsätter västerut. Trots att vi är lite sena så tar vi det lugnt. Sena? Jo, erfarna sjömän vet att man ska ha passerat Biscayabukten före september om man vill undvika dåligt väder. Men när det blåser lite så får man anpassa sig.

Maria lagar sprayhooden

Och vädret har ingen exakt kalender att rätta sig efter, så vi hoppas på det bästa. Efter en solig dag så förtöjer vi framåt kvällen i Laredo. En ganska ny och fantastiskt påkostad marina. Är den kanske byggd med EU-pengar?
Av vårt korta besök att döma verkar Laredo vara en trevlig stad. Tyvärr hann vi inte uppleva så mycket av staden för efter en kort kvällspromenad gick vi trötta och kojade direkt. Sjölivet och solen tröttar pensionärer även om man inte rör sig så mycket ombord.

2022-08-30

För att lägga lite distans bakom oss tar vi en ny dag- plus natt- segling. En bidragande orsak till beslutet är att det faktiskt är glest mellan bra hamnar och ankringsvikar på den här kuststräckan.
Natten är fin, trafiken är gles och vinden svag.

2022-08-31

På morgonen, samtidigt som marinan i Gijon öppnar, förtöjer vi vid deras ankomstbrygga. Det är så det fungerar i Spanien. Alla marinor passar VHF-radio kanal 09. Man anropar marinan en stund innan ankomst och blir normalt tilldelad en förtöjningsplats där en ”marinero” sedan hjälper till med förtöjningen. Om inte marinan svarar på VHF så förtöjer man på ankomstbryggan och uppsöker hamnkontoret, där man får sig en förtöjningsplats tilldelad. Efter en natts segling har man rätt att slöa, och det gör vi.

Nog syns det att vi är i Gijon.

2022-09-01

Staden Gijon är en modern industristad, något mindre än Malmö. Vi utforskar staden både till fots och med rundtursbuss. Trots att vi är de enda passagerarna på bussen och sitter på den taklösa övervåningen krävs det att vi har munskydd.

Och det har vi inte med oss. Men chauffören väntar snällt på att vi hunnit inhandla de krävda tillbehören. Under rundturen får vi en bra uppfattning om staden. Den har bland annat en fantastisk badstrand

Gijons strand var större än Skåres

och ett universitet där tekniska delen är inrymd i en ofantlig byggnad från Francotiden.
Till fots hittar vi också en väldigt välförsedd saluhall och provianterar både nyttigt och mindre nyttigt.

Vi har inte bidragit till detta monumentalkonstverk.


Ombord igen fick vi myndighetsbesök, spanska tullen kom ombord i form av två väldigt artiga tjänstemän. En kunde prata engelska och den andra kunde skriva. Vad de egentligen ville vet vi inte, och kanske inte de heller. De frågade inte någonting som hade med varuinförsel, smuggling, djur ombord eller annat som vi trodde var väsentligt. Däremot frågade de om, och antecknade noggrant, antalet hästkrafter på Salsas motor, Fredriks födelseförsamling och andra för en spansk tullare viktiga saker.

2022-09-02

Vi planerar för ytterligare en lång seglingsdag och kastar loss klockan sju. Det är nästan 70 NM till vårt mål, Ribadeo. Med en snittfart på fem knop ska det ta ca 14 timmar.
Tyvärr så stämmer väderprognosen dåligt. Det blåser västligt 9 – 13 m/s, dvs. rakt emot och sjön är ganska grov. Efter att ha kryssat fram till lunch är vi nöjda och lyckas hitta en fin, skyddad vik att ankra i. Vi är ensamma här, vattnet är 19 grader och kristallklart. Hade det inte småregnat så hade det absolut blivit bad och grillning.

2022-09-03

Vi lättar ankare tidigt för väderprognosen lovar svag västlig motvind. Men när vi kommer ut ur viken konstaterar vi att vinden är utmärkt. Det blåser från syd 3 – 7 m/s, vilket är perfekt för segling längs kusten. Dessutom lyser solen på oss från en molnfri himmel. Kusten här är fascinerade att titta på. Kustremsan börjar med ett stup på kanske femtio meter. Därefter kommer en platå där bebyggelsen är koncentrerad och ovanför platån ligger bergskedjan Kantabriska bergen, som är en förlängning av Pyrenéerna. Under seglingen passerar vi staden La Paloma och genast lät vi såklart Spotify spela sången La Paloma för oss, både inspelningen med Yngve Stoor och med Vikingarna. Under eftermiddagen förtöjer vi nöjda i Ribadeo, ytterligare en liten stad med branta backar. Vi hittar en trevlig fisk restaurang och äter Paella med skaldjur till middag.

2022-09-04

Efter losskastningen följer vi kusten nordväst. Vi imponeras av att kommunen Ribadeo har lyckats bevara delar av en gammal bro som utsiktsplattform och dessutom byggt en annan utsiktsplattform bara en kort bit därifrån.

Fina utsiktsplatser hade de i Ribadeo

Men vi är inte avundsjuka, Skåre har ju sin egen sälutkiksplattform. Alltid något …
Sista timmen in mot Viveiro kommer det ett ”oväder” över oss. Vi får vindbyar upp till 17 m/s och vinden kastar 45 grader. I det vädret, och med tidvattnet sjunkande, vill vi inte gå in i den smala kanalen till marinan. Vi ankrar i stället utanför den fina sandstranden Playa del Covas.

2022-09-05

Vi ligger kvar pga. vädret och inväntar svagare vindar. Här ligger vi bra och till kvällen har det kommit sex båtar till. Vi badar och har det skönt. Fredrik servar en av skotwincharna som har börjat gnissla lite missnöjsamt. Efter lunch sätter vi jollen i sjön och åker in till Viveiro och provianterar.

2022-08-29
We continue west. Even though we're a bit late, we're taking it easy. Why late? Well, experienced sailors know that you should have passed the Bay of Biscay before September if you want to avoid bad weather. But you need to adapt to the weather when it’s windy. And the weather doesn't have an exact calendar to follow, so we hope for the best. After a sunny day, we moor in the evening in Laredo. An excellent and fairly new marina. Is it perhaps built with EU money?
Considering our short visit, Laredo seems like a nice town. Unfortunately, we didn't have time to see much of the city, after a short evening walk we were tired and went straight to bed. Life at sea and the sun make a pensioner very tired.
 
2022-08-30
To put some distance behind us, we are doing another day plus night sailing. A contributing reason for the decision is that there are actually few good harbors and anchorage bays on this stretch of the coast.
The night is nice, the traffic is sparse and the wind is light.
2022-08-31
At the same time as the marina in Gijon opens in the morning, we moor at their arrival dock. That's how it works in Spain. All marinas listen to VHF radio channel 09. You call the marina a while before arrival and are normally assigned a mooring place where a "marinero" helps with the mooring. If the marina does not respond on the VHF, you moor at the arrival pier. Then you visit the port office, where you are assigned a mooring place. After a night of sailing, you have the right to be lazy, and that’s exactly what we do.
2022-09-01
The city of Gijon is a modern industrial city, slightly smaller than Malmö in Sweden. We explore the city both by foot and by a bus tour. Even though we are the only passengers on the bus and sit on the roofless upper floor, we are required to wear face masks, which we don’t have with us. But the driver kindly waits for us to buy the required accessories. During the tour we get a good idea of the city. It has, among other things, a fantastic beach and a university where the technical part is housed in an enormous building from the Franco era.
By foot we also find a very well-stocked food market and we buy both useful and less useful stuff.
On board again we received a visit from the authorities. Spanish customs came on board. Two very polite officials. One could speak English and the other could write. We don't know what they really wanted, and maybe they didn’t know either. They didn't ask anything related to import, smuggling, animals on board or anything else that we thought was essential. However, they asked about, and carefully recorded, the number of horsepower of Salsa's engine, Fredrik's place of birth and other things important to a Spanish customs official.
 
2022-09-02
We plan for another long day of sailing and set off at seven o'clock. It is almost 70 NM to our destination, Ribadeo. With an average speed of five knots, it should take about 14 hours.
Unfortunately, the weather forecast is not correct. The wind comes from the west at 9 – 13 m/s, i.e. straight ahead and the sea is quite rough. We sail until lunch and then we have got enough and manage to find a nice sheltered bay to anchor in. We are the only boat in the bay, the water is 19 degrees Celsius and crystal clear. If it hadn't been raining, we would definitely have taken a swim and started the barbecue.
2022-09-03
We pulled the anchor and leave early because the weather forecast promises a weak westerly headwind. When we get out of the bay the wind is excellent. It blows from the south 3 – 7 m/s, which is perfect for sailing along the coast. In addition, the sun shines from a cloudless sky. The coast here is fascinating to look at. The coastal strip consists of a steep of maybe fifty meters, then a plateau where the buildings are concentrated and above the plateau the Cantabrian Mountains, which is an extension of the Pyrenees. During the sailing we pass the region of La Paloma and of course we start Spotify and play the song “La Paloma”, both the recording with Yngve Stoor and with the swedish band “The Vikings”. During the afternoon we satisfied moor in Ribadeo, another small town with steep slopes. We find a nice fish restaurant and eat seafood paella for dinner.
2022-09-04
After the launch, we follow the coast northwest. We are impressed that the municipality of Ribadeo has managed to preserve parts of an old bridge as a viewing platform and also built another viewing platform just a short distance away. But we're not jealous, Skåre has its own seal-watching platform. Always something …
In the last hour on our way to Viveiro, a "storm" comes over us. We get wind gusts up to 17 m/s and the wind blows 45 degrees. In that weather, and with the tide going down, we don't want to go into the narrow channel to the marina. Instead, we anchor off the fine sandy beach of Playa del Covas.
2022-09-05
We are staying because of the weather and wait for more moderate winds. This is a nice anchorage and by the evening six more boats have arrived. We take a swim and have a good time. Fredrik is doing maintenance on one of the winches, which has started to squeak a little. After lunch we put the dinghy in the water and go into Viveiro to stock up.