2022-10-05

Efter en ovanligt omfattande säkerhetsgenomgång sätts de nyanlända besättningsmedlemmarna i arbete. Vi kompletterar förråden, småfixar med tampar till seglen och ser till att allt fungerar inför överfarten till Madeira. Efter ett eftermiddagsbad i havet så går vi och firar Republikens dag genom att äta tonfisk och bläckfisk på restaurang.

Glada miner på väg mot krogen

Det var den 5 oktober 1910 som kung Emanuel II abdikerade och Portugal blev republik.
Vi gör också många försök att köpa saffran, men saffran verkar inte vara något man använder i den portugisiska matlagningen. Konstigt, eftersom de har de paella-ätande spanjorerna som enda granne.

2022-10-06 – 08

Segling i friska nordostliga vindar, 8-11 m/s och rejäla vågor. Hela seglingen till Madeira, 480 NM, styr vindrodret ”Vackra Vera” med den äran.

Vackra Vera styr villigt

Vindrodret består av ett segel som man justerar så att det står i vindriktningen. Om båten avviker från sin kurs ändras vindvinkeln mot seglet. Då börjar seglet luta åt styrbord eller babord och en hävstång gör så att vindrodrets roder i vattnet ändrar vinkel för att återföra båten till inställd vinkel mot vinden. Det fungerar utmärkt så länge vindriktningen inte ändrar sig. När vindriktningen ändrar sig får man justera seglets riktning mot vinden för att hålla kursen. Det är väldigt skönt att slippa behöva använda ström från batterierna till autopiloten. Särskilt som Salsas generator plötsligt slutade att fungera pga. dålig kylning. Det är trångt i motorrummet så att krypa in och försöka reparera generatorn i den rådande sjöhävningen är inget alternativ. Vi laddar batterierna med huvudmotorns generator i stället.
Vi har sopsortering på Salsa.

Christer är flitig och “blåser” gärna Bolund på plastskatt

För att spara plats ombord klipper vi sönder alla plastförpackningar så att vi kan fylla en femliters plastflaska med diverse plastrester. Dessutom luktar det inte när vi har skruvat på korken.

2022-10-09

Under morgonen får vi färska nyheter i sammandrag över kortvågsradion från Fredriks vänliga syskon i land. Konstigt att man blir så beroende av vara informerad om vad som händer i världen.
Vi får bl.a. höra att Krim-bron blivit skadad och att en fransyska fått nobelpriset i litteratur. Under eftermiddagen släpper vi ner ankaret i en fin, skyddad vik på sydöstra sidan av Madeira. Det är fullt i båda marinorna och trots att vi försökte boka plats innan vi lämnade Lagos är regeln här att man får vänta ankrad utanför marinan tills det blir en ledig plats inne i marinan. Men man kan ha det sämre. Sol, bad, 23 grader i det kristallklara vattnet och därtill en härlig wok-middag i sittbrunnen.

Allan bjuder på wok

Vi klagar inte!

2022-10-10

Generatorn är åter i full funktion. Impellern hade behagat ge upp, trots att den byttes ganska nyligen.

Det är både trångt och svettigt i maskinrummet där generatorn står

Det är bra att ha ett ordentligt reservdelslager med sig när man längeseglar. Och det har vi på Salsa.
Vi seglar till Funchal och lägger oss till ankars utanför marinan i väntan på besked att vi är välkomna in. Vi firar den brittiska generatordieselns ”åter-uppståndelse” med en Haggis-lunch i sittbrunnen.

Jo, en dram tillhör anrättningen. Det stod tydligt på förpackningen.

2022-10-11

Till ankars utanför Funchal. Vi handlar mat så att vi ska vara oberoende för några dagar. Framåt lunch inser vi att det nog inte blir något hamnbesök för Salsa i Funchal. Vi har avancerat två platser i marina-kön och har nummer tre, men nu verkar inte fler båtar vilja lämna marinan idag. Vädret ser dessutom ut att kunna bli blåsigt den kommande helgen och då vill vi helst ha kommit till Kanarieöarna. Vi tar jollen in till marinan och gör oss en trevlig eftermiddag på stan.

Grabbar på stan i Funchal

Tyvärr så medhanns inte någon kälkåkning den här gången heller. Fredrik får fortsätta leva på minnena från ungdomsåren när han besökte Funchal med långresefartyget Älvsnabben. En flaska Madeira får vi i alla fall med oss ombord…. Vi besöker även den färgstarka frukt, grönsaks, blom- och fiskmarknaden i Funchal (Mercado dos Lavradores). Det visar sig vara en riktig turistfälla. Maria blir ”infångad” av en fruktförsäljare och får smaka olika lokala frukter. Det är svårt att stå emot och Maria köper några för hutlöst pris (kg priset visar sig vara runt 300 kr!!!) och dessutom har försäljaren lagt ner mer frukt än vad hon beställde för att påsen ska väga mer vid betalningen. Senare inser vi att frukten kostar en bråkdel på supermercadon. Nåja, en del av frukten var riktigt god, men skeppskassan betydligt fattigare. I fortsättningen ska vi hålla oss borta från liknande turistfällor.

2022-10-12 –13

Vi lättar ankar efter frukost. Till Gran Canaria är det 320 distansminuter. Det tar drygt två skumpande dygn för oss. Vinden är N-NE, 9 – 14 m/s och vågorna 3m. Som väl är ställer vindrodret Vera upp och styr oss hela vägen, vi bara övervakar. Vi ser bara något enstaka fartyg optiskt och tänker att havet är stort, ja jättestort.
Halvvägs till Kanarieöarna passerar vi två små öar på några distansminuter. Öarna heter Selvagem Islands och är spanska nationalparker. Föra att få besöka dem måste man ha tillstånd och det har vi inte. Inte ens vid ö-passagen visar vårt ekolod något djup. Ekolodet kan bara visa djup ner till 130 meter och på den här sträckan varierar djupet mellan 1000 och 4500 meter.

2022-10-14

Framåt eftermiddagen förtöjer vi nöjda i marinan i Puerto Rico.

Puerto Rico i solsken
2022-10-05
After an unusual extensive security briefing, the newly arrived crew members are put to work. We stock up, fix with the ropes for the sails and make sure everything works before the crossing to Madeira. After an afternoon swim in the sea, we celebrate the Republic Day by eating tuna and squid at a restaurant. It was the 5.th of October1910 as Portugal became a republic.
We also make several attempts to buy saffron with no success, but saffron doesn't seem to be something you use in Portuguese cooking. Strange, because they have the paella-eating Spaniards as their only neighbor.
 2022-10-06 – 08
We are sailing in moderate to strong northeasterly winds, 8-11 m/s and in big waves. The wind rudder steers with honor during the entire sailing to Madeira, 480 NM. The wind rudder consists of a sail that you adjust so that it stands in the direction of the wind. If the boat deviates from its course, the wind angle to the sail changes. Then the sail begins to tilt to starboard or port and a lever causes the windrudder's rudder in the water to change angle to bring the boat back to the set angle to the wind. It works great as long as the wind direction doesn't change. When the wind direction changes, you have to adjust the direction of the sail towards the wind to keep the course. It is very nice not to have to use power from the batteries to run the autopilot. Especially as Salsa's generator suddenly stopped working due to poor cooling. The engine room is tight so crawling in and trying to repair the generator in the prevailing seaway is not an option. We charge the batteries with the main engine's generator instead.
We have a waste sorting system at Salsa. To save space, we cut up all the plastic packaging so that we can fill a five liter plastic bottle with various plastic residues. In addition there is no bad smell when the cap is on.
2022-10-09
During the morning, we receive a summary of the daily news from Fredrik’s friendly siblings ashore, over the shortwave radio.We learn among other things, that the Crimean bridge has been damaged and that a French woman has won the Nobel Prize in literature.
During the afternoon we drop anchor in a nice, sheltered bay on the southeast side of Madeira. Both of the two possible marinas are fully booked, and even though we tried to book a place before leaving Lagos, the rule here is that you have to wait anchored outside the marina until there is a free place inside the marina. But it could be worse. The sun is shining, we are swimming, 23 degrees Celsius in the crystal clear water and a wonderful wok dinner in the cockpit. We're not complaining!
 
2022-10-10
The generator is back in full operation. The impeller had stopped working, despite having been replaced fairly recently. It is important to have a good stock of spare parts with you when being away for a long sailing. And we do have plenty of spare parts at Salsa.
We sail to Funchal and anchor outside the marina, waiting for a message that we are welcome in. We celebrate the "resurrection" of the British generator diesel with a Haggis lunch in the cockpit. Yes, a dram belongs to the dish. It was clearly stated on the packaging.
2022-10-11
At anchor outside of Funchal. We buy food for a few days. Towards lunch we realize that there will probably be no port visit for Salsa in Funchal. We have advanced two places in the marina queue and are number three, but no more boats seem to want to leave the marina today. The weather also looks like it could be windy this coming weekend, and then we would prefer to have arrived to the Canary Islands. We take the dinghy into the marina and spend a nice afternoon in town. Unfortunately, there was no downhill sledding this time either. Fredrik has to live on the memories from his youth when he visited Funchal on the long-distance cruise ship Älvsnabben.
But at least we get a bottle of Madeira on board... We also visit the colorful fruit, vegetable, flower and fish market in Funchal (Mercado dos Lavradores). It turns out to be a real tourist trap. Maria is "captured" by a fruit seller and gets to taste different local fruits. It's hard to resist and Maria buys some for an outrageous price (the price per kg turns out to be around SEK 300!!!) and in addition, the seller has added more fruit than she ordered so that the bag will weigh more at the time of payment. Later we realize that the fruit costs a fraction at the supermarket. Well, some of the fruit was really tasty, but the ships coffer much poorer. In the future we will stay away from such tourist traps.
 
2022-10-12 –13
We leave our anchoring after breakfast. Gran Canaria is 320 NM away. It takes just over two bumping days for us. The wind is N-NE, 9 – 14 m/s and the waves 3 meters. The wind rudder steers us all the way, and we just monitor. Occasionally we see a few ships optically and realize that the sea is big, yes, huge.
Halfway to the Canary Islands, we pass two small islands at a distance of a few NM. The islands are called Selvagem Islands and are Spanish national parks. In order to visit them, you have to have a permit, and we don't have that. Even at the passage of the islands, our sonar does not show any depth. The sonar can only show depths down to 130 meters and on this crossing the depth varies between 1000 and 4500 meters.
 
2022-10-14
Towards the afternoon we moor happily in the marina in Puerto Rico on Gran Canaria.