2022-09-26

Marinan ligger innanför en gångbro som öppnas en gång i halvtimmen. Vi passar broöppningen och hamnar i medströmmen i floden Tejo. Nu när det ska bli ebb är strömmen ca 1,5 knop. Väl ute ur floden får vi väldigt fin NV vind och slörar söderut. På eftermiddagen förtöjer helt oattackerade i den välordnade marinan i Sesimbra och hinner gå en runda på staden innan middag. Staden lever på turism och fiske, och fiskebåtarna är små, men många. En teori om späckhuggarattackerna är att de helt enkel är desperat hungriga för att människor har tagit upp nästan all tillgänglig späckhuggarföda. Sant eller inte, det kan inte vi bedöma, men mycket fiskebåtar är det överallt i Portugal.

2022-09-27

Eftersom vindarna är gynnsamma lämnar vi Sesimbra och seglar söderut. Om vi känner oss oroliga? Nej, idag har vi fint sällskap på havet.

En NATO fregatt som är klar att hjälpa oss.

NATO håller övning och vi har ett halvdussin fartyg snurrande i närheten. Blir vi anfallna så kan vi alltid hävda artikel fem i NATO-fördraget och be någon av fregatterna släppa en sjunkbomb i närheten för att skrämma bort späckhuggarna. Nu är det ju bara två länder kvar som skall godkänna Sveriges NATO-ansökan, och ingen av dem verkar vara med i övningen. Till kvällen ankrar vi i Sines hamn.

2022-09-28 — 30

Vi ligger till ankars och trivs med det. I den östra delen av hamnen ligger marinan och den västra delen ockuperas av fiskebåtar och måsar. Måsarnas antal är hundrafalt större än fiskebåtarnas. Trots att världsmarknadspriset på guano har stigit med sju dollar decitonnet den senaste månaden vägrar Fredrik att mata måsarna. Klokare efter vår Baiona-ankring bryr han sig mer om teakdäcket än om hungriga måsar och eventuella guanoförtjänster.
Vi läser, vi badar och vi tar jollen i land.

På hemväg från mataffären.

Iland tittar vi bland annat på fästningen där Vasco da Gama föddes 1469.

Själv står han staty däruppe och blickar ut över oss, hamnen och Atlanten. Kommer ni ihåg varför Vasco da Gama är berömd? Nej, han har inte upptäckt Karibien, det var ju Columbus.
Vasco da Gama var den förste europé som seglade till Indien.

2022-10-01

Vi har en lång dags segling framför oss så vi lättar ankar innan gryningen och lämnar hamnen tillsammans med ett antal lokala fiskebåtar. Det är akterliga, men svaga vindar. Vi seglar söderut för att hinna till Lagos innan kvällen, men den målsättningen fick vi ändra. I stället ankrade vi i en fantastisk liten vik när vi hade rundat Kap Vincent, Europas sydvästligaste punkt.

Cap Vincent, Europas sydvästligaste punkt.

I viken fanns en fin sandstrand omgiven av lodräta klippor som vi bedömde var 40 – 50 meter höga. I klipporna fanns det grottor som vi tänkte titta närmare på med hjälp av gummijollen.

Ankarviken på kvällen

2022-10-02

Ha,ha! Av den tänkta grottutforskningen blev det inget. På morgonen blåste all den vind som vi saknat dagen innan rakt ner i viken. Antagligen bidrog de lodräta klipporna till att vinden accelererade lite extra. Dessutom hade Atlantens dyningar letat sig in i viken så att ankringsplatsen blev ganska obekväm. Därför lättade vi och kryssade i besvärlig motsjö till Marina de Lagos där vi förtöjde på eftermiddagen.

2022-10-03

Eftersom vi legat till ankars fem nätter i rad så behöver båten städas, diesel, vatten och proviant fyllas på och tvättmaskinen köras. Allt detta tar mer tid än man skulle kunna tro. Och är inte alltid så roligt. Men på eftermiddagen hände oss en rolig sak. Maria kom ombord och sa att hon tyckte sig ha sett en bekant på kajen. Jo, efter lite bryggsökning fann vi den norska båten Olivia som vi seglade tillsammans med några veckor i Galicien 2017. Det blev ett kärt återseende med våra norska vänner och vi fick ta oss tid att sitta ner och uppdatera varandra på vad vi haft för oss sedan sist och på våra kommande planer. Tänk, vad världen är liten ibland…

2022-10-04

Idag får vi besättningsförstärkning igen. Inför den kommande seglingen till Madeira och Kanarieöarna känns det tryggt att ha några extra händer ombord. Christer och Allan kommer att segla med oss till Kanarieöarna och det är vi tacksamma för. Nu slipper Maria sitta ensam på nattvakterna.

2022-09-26
The marina is located inside a footbridge that opens once every half hour. We are on time for the bridge opening and enter the river Tejo and the current is with us. The current is about 1.5 knots. Once out of the river we get a very nice NW wind and broad reach to the south. Without any orcas incidents we moor in the afternoon in the well-ordered marina in Sesimbra. We take a walk around the town before dinner. The town lives on tourism and fishing, and the fishing boats are small, but many. One theory about the orca attacks is that they are simply desperately hungry because humans have taken up almost all available orca food. True or not, we don’t know, but there are a lot of fishing boats everywhere in Portugal.
 
2022-09-27
The winds are favorable and we leave Sesimbra and sail south. Are we worried? No, today we have good company at sea. NATO is holding an exercise and we have half a dozen ships moving around nearby. If we are attacked, we can always claim article five of the NATO treaty and ask one of the frigates to drop a dive bomb nearby to scare the killer whales away. There are only two countries left to approve Sweden's NATO application, and none of them seem to be participating in the exercise. In the evening we anchor in the port of Sines.
 
2022-09-28 -- 30
We enjoy being for anchors. The marina is located in the eastern part of the harbor and the western part is occupied by fishing boats and seagulls. The number of seagulls is a hundred times greater than that of fishing boats. Despite the fact that the world market price of guano has risen by seven dollars per deciton in the last month, Fredrik refuses to feed the seagulls. Wiser after our Baiona anchorage, he cares more about the teak deck than hungry seagulls and possible guano earnings.
We read, we swim and we take the dinghy ashore. We look at the fortress where Vasco da Gama was born in 1469. He is standing statue at the fort and looks out over the harbor and the Atlantic. Do you remember what Vasco da Gama is known for? No, he hasn't discovered the Caribbean that was Columbus.Vasco da Gama was the first European to sail to India.
2022-10-01
We have a long day of sailing ahead of us so we leave the harbor before dawn together with a number of local fishing boats. There are weak tailwinds. We sail south and would like to get to Lagos before the evening, but instead, we anchor in a fantastic little bay after rounding Cape Vincent, Europe's most south-westerly point. An amazing sandy beach is surrounded by vertical cliffs that we estimate are 40 - 50 meters high. There are a lot of caves and we decide to launch the dinghy and take a closer look tomorrow morning.
 
2022-10-02
Lol! Of the intended cave excursion there was nothing. The wind that was missing the day before now blows straight down into the bay. Presumably the vertical cliffs contribute to the wind acceleration. In addition, the swells of the Atlantic had found their way into the bay so the anchorage become quite uncomfortable. We leave and tack in rough head-waters to Marina de Lagos where we moor in the afternoon.
 
2022-10-03
Since we have been anchored five nights in a row, the boat needs to be cleaned, diesel, water and provisions topped up and the laundry taking care of. Not so fun and it takes more time than you may think. But in the afternoon a funny thing happened to us. Maria came on board and said she thought she saw a familiar face on the dock. After some dock searching we found the Norwegian boat Olivia which we sailed together with for a few weeks in Galicia in 2017. It was a happy reunion with our Norwegian friends. We update each other on what we have been up to since last time and our upcoming plans. It’s a small world...
 
2022-10-04
Today our new crew will arrive. It feels safe to have a few extra hands on board for the upcoming sailing to Madeira and the Canary Islands. We are grateful that Christer and Allan will sail with us to the Canary Islands. Maria is happy she doesn't have to sit alone on the night watches.