2023-03-31—04-01
Madeiras kända historia började 1418 när några skepp från Henry Sjöfararens flotta på väg till Afrika kom ur kurs under en storm och ankrade i skydd av en då okänd ö. Huruvida ön var Madeira, eller mera troligt, den närliggande ön Porto Santo (Heliga Hamnen) är inte klart. Efter att skeppen återvänt till Portugal beslöts att öarna skulle koloniseras och så blev det. Man har genom åren odlat sockerrör, apelsiner och bananer här men mest känt är vinodlingarna som producerar Madeiravin. Idag bor det ca 270.000 människor på ön och turism är den största näringsgrenen.
Vi besökte huvudstaden Funchal i höstas men nu vill vi se mera av ön och hyr därför en bil. Landskapet är otroligt kuperat och tunnlar genom vulkanberg och broar över dalar ligger tätt. Det kan inte varit billigt att bygga vägarna här. Man har inte ens lyckats hitta tillräckligt med platt mark för en flygplats utan har tvingats bygga delar av landningsbanan på höga stolpar.
Vi har såklart hört talas om att när man är på Madeira så måste man vandra längs levadorna, och det gör vi.

En levada är en del av ett gammalt bevattningssystem på ön. Man har i århundraden lett regnvatten från bergstopparna där det regnar mest ner till odlingarna i dalarna. Vi väljer en lätt levada och promenerar fram och tillbaka längs med den, ca 4 km. Den levada som vi promenerar längs består av en murad vattenkanal med svag lutning och en murad gångstig vid sidan. Den är väldigt lätt att gå, även för personer med dålig balans och dåliga knän, men man får inte ha anlag för svindel för på ena sidan stupar det brant ner och det finns inte räcken överallt.
Vi besöker också byn Santana och tittar på några typiska små Madeirahus, såsom de såg ut förr i tiden. Halmtaken var spetsiga för att regnvattnet lätt skulle rinna av. På vinden förvarade man skörden och bottenvåningen användes som bostad. Varför man valt att göra husen så färgglada lyckades vi inte klura ut.

Här skulle inte Hadar kunna bo utan att få ont i ryggen
Vi äter en god lunch på en enkel restaurang med utsikt över Nunnornas dal. Vi njuter av den vidunderliga utsikten och grönskan, efter det något kargare Kanarieöarna. 
2023-04-02
Hadar, som seglat med oss ombord en vecka, tycker att det är dags att åka hem. Vi skjutsar honom till Ronaldo-flygplatsen och säger ”varmt välkommen tillbaka”. Sedan lämnar vi tillbaka hyrbilen. Söndagen ägnas åt matinköp, tvätt och promenad i Funchal. Vi undviker muséet som ägnats åt öns mest berömda son, fotbollsspelaren Christiano Ronaldo och letar oss i stället med viss möda fram till statyn av Christopher Columbus.
Två sjöfarare tillsammans men med några års tidsskillnad mellan resorna
Märkligt hur alla städer på de här breddgraderna vill framhäva sin relation till Columbus. Han besökte visserligen Madeira några gånger men han var faktiskt italienare.
Vi tittar också på trevligt dekorerade husportar i gamla stan men det är uppenbart att målningarna inte har någon större historisk betydelse.
2023-04-03
Har vi glömt något? Javisst har vi det! Man kan knappast berätta att man besökt Madeira utan att ha besökt ett vinhus. Av Madeiras åtta vintillverkare väljer vi att besöka vinhuset Blandy’s som ligger bekvämt till i Funchal. Där får vi en guidad tur i lokalerna som slutar med en Madeiravinprovning. Tydligen har svenska hovet 1943 utsett leverantören till svensk hovleverantör, även om den uppmärksamme iakttagaren ser att namnet på diplomet inte riktigt stämmer. Men det finns gränser för hur mycket man vågar plåga en guide med konstiga frågor.
Vem är nu hovleverantör egentligen?
Vi får lära oss att både Madeira och Port får alkohol tillsatt för att avstanna jäsningen. En av skillnaderna med Madeiravin är att det värms under lagringen. Vi får även veta att en öppnad flaska Madeira kan sparas länge, till skillnad från Port. Vi får väl se om det är sant……. 
2023-04-04
Vi vill komma ut från hamnen och storstaden och seglar till en fin ankringsvik på den sydöstra delen av ön. Vi har legat där några gånger tidigare och då njutit av den magnifika naturen och fina bad. Nu blir det skillnad. Det blåser en stark nordlig vind och det verkar som de höga bergen runt viken förstärker vinden så i stället för att vara en lugn vik blåser det 20 m/s. Även om ankaret håller så känns det väldigt otrevligt när vinden piskar upp vågorna och Salsa kränger i den hårda vinden. Vi lättar ankare och seglar tillbaka till ankarplatsen utanför Funchal. Här är inte lika fin natur som i viken, men å andra sidan väldigt lugnt. Man kan inte få allt … men nu kan vi sova gott inatt i alla fall och ingen behöver gå ankarvakt. 
2023-04-05—07
Vi ligger kvar på ankarplatsen utanför Funchal. Det är återigen fullt i marinan. Vi städar, förbereder måltider för kommande dåligt väder, läser böcker och varje morgon kan vi från första parkett titta på när stora kryssningsfartyg vänder bara 50 meter från oss och backar in i hamnen.
I verkliga livet ser det mycket närmare ut.
Det största fartyget vi såg tar nästan 6.000 passagerare. Hur många hytter finns det på en sådan båt och hur många anställda behövs för att städa alla hytter? När vi vill besöka staden så vi använder gummijollen och det fungerar fint. Men när vi ska fylla upp förråden för resan till Azorerna får vi åka två resor fram och tillbaka för att få med allt. 
2023-04-08
Idag anländer Henrik från Skåre för att segla med oss både till Azorerna och vidare till Brest. Henrik är efterlängtad, inte bara för att han är duktig seglare och trevlig utan också för att han har med sig både reservdelar till Salsa, kaffe och godis så att vi ska kunna överleva de kommande nattvakterna.
2023-03-31—04-01
The known history of Madeira began in 1418 when some ships from Henry the Navigator's fleet bound for Africa went off course during a storm and anchored in the shelter of a then unknown island. Whether the island was Madeira, or more likely, the nearby island of Porto Santo (Holy Harbor) is not clear. After the ships returned to Portugal, it was decided that the islands should be colonized and so it became. Over the years, sugar cane, oranges and bananas have been grown here, but the most famous are the vineyards that produce Madeira wine. Today there are approximately 270,000 people living on the island and tourism is the largest industry.
We visited the capital Funchal last autumn, but now we want to see more of the island, so we rent a car. The landscape is incredibly hilly and there are plenty of tunnels through volcanic mountains and bridges over valleys. To build the roads here can’t have been cheap. They have not even managed to find enough flat land for an airport.  A part of the runway is built on tall pillars.
We've heard that when you're in Madeira, you have to walk along the levadas, and of course that's what we do.
The levadas are a system of channels or aqueducts. For centuries, rainwater has been led from the mountaintops where it rains the most down to the plantations in the valleys. We walk back and forth an easy levada, about 4 km. The levada consists of a gentle sloped water channel with a footpath on the side. It is a very easy to walk, even for people with poor balance and bad knees. It’s very steep on one side and there is not always a rail, so you must not suffer from vertigo. 
We visit Santana and look at some typical small old Madeira houses. They have pointed thatched roofs so that the rainwater would run off easily. The harvest was stored in the attic and the ground floor was used to live in. We couldn't figure out why they made the houses so colorful.
We eat a good lunch at a local restaurant with a view of the Valley of the Nuns. We enjoy the wonderful view and the greenery, after the somewhat barren Canary Islands. 
2023-04-02
Fredriks brother Hadar, who sailed with us on board for a week, thinks it is time to go home. We drive him to the Ronaldo airport and say "welcome back". Then we return the rental car. Sunday is dedicated to grocery shopping, laundry and walking in Funchal. We avoid the museum dedicated to the island's most famous son, the soccer player Christiano Ronaldo and search for the statue of Christopher Columbus instead. Strange how all the cities at these latitudes want to highlight their relationship to Columbus. He did visit Madeira a few times but he was actually Italian.
We also look at nicely decorated house gates in the old town but it is clear that the paintings have no major historical significance.
Did we forget something? 
2023-04-03
Yes, we have! You can hardly tell that you have visited Madeira without visiting a wine house. Of Madeira's eight wine producers, we choose to visit the Blandy's winery, which is conveniently located in Funchal. We get a guided tour of the premises which ends with a Madeira wine tasting. Apparently, the Swedish court in 1943 appointed the supplier as a Swedish court supplier, even if the attentive observer notice that the name on the diploma is not quite right. But there are limits to how many strange questions you dare to ask the guide. We learn that both Madeira and Port have alcohol added to stop the fermentation. One of the differences with Madeira wine is that it is heated during storage. We also learn that unlike Port, an opened bottle of Madeira can be stored for a long time. Well, let’s see if this is true……. 
2023-04-04
We leave the harbor and the big city and sail to a nice anchorage in a bay on the south-eastern part of the island. We have stayed there a few times before and then enjoyed the magnificent nature and nice swimming. This time it’s different. There is a strong northerly wind and it seems that the high mountains around the bay strengthen the wind up to 40 knots. Even if the anchor will hold us, it feels very unpleasant when Salsa capsizes in the strong wind and high waves. We take the anchor up again and sail back to the anchorage outside of Funchal. The surrounding is not as beautiful as in the bay, but on the other hand very peaceful. You can't get everything ... we can sleep well tonight and no one has to sit anchor watch.
2023-04-05—07
We remain at the anchorage outside Funchal. The marina is full and doesn’t have any berth for us. We clean, prepare meals for any upcoming bad weather during the crossing, read books and every morning we can watch when large cruise ships turn just 50 meters from us and back into the harbor. The largest ship we saw takes almost 6,000 passengers. How many cabins are there on such a boat and how many employees are needed to clean all the cabins? We use the rubber dinghy to visit the town and it works fine. But when we have to fill up the supplies for the trip to the Azores, we have to make two trips back and forth to get everything on board. 
2023-04-08
Henrik arrives from Skåre in Sweden, he will sail with us to the Azores and then on to Brest. He is long awaited, not only because he is a good sailor and very nice, but also because he has spare parts for Salsa, coffee and sweets with him, so that we can survive the coming night watches.