2023-05-20-21
Förtöjd i Marina du Chateau i Brest. I Frankrike är det långhelg i samband med Kristi Himmelsfärdsdag så det mesta är stängt. Men IKEA är pålitligt.  Marinan lånar gärna ut cyklar till sina kunder så vi cyklar till IKEA och kombinerar cykelmotionen med svensk husmanskostslunch (med vin) och inköp av en ny, billigare, tystare och något mindre induktionshäll. Nu klarar vi matlagningen i hamn utan att tulla på gasolförrådet, som vi hoppas ska räcka hela vägen hem till Sverige.
En firma i Enkhuizen, Nederländerna har svarat positivt på att kunna laga Salsas AIS, men då måste den skickas dit. Franska DHL tycker att alla kunder ska lära sig franska så därför finns elektroniska formulär för avsändning endast på franska. Nåja, efter någon timmes arbete och två utsparkningar när vi var nästan färdiga lyckas vi och Salsas AIS försvinner iväg. Planen är att hämta upp den på firman när vi passerar Nederländerna på hemvägen.
Autopiloten lovar en tekniker titta på under måndagen så nu inträder helgrutin med stadspromenad och goda middagar på franska restauranger.
På lördagskvällen är det dags för Henrik att åka hem. Efter Henriks drygt sex veckor ombord känns det nästan som han hör till inventarierna så Henrik firas av med krabbmiddag, kramas om och önskas välkommen tillbaka.
2023-05-22
Vilken härlig dag! Teknikern som lovat titta på autopiloten kom som utlovat, tittade, funderade, ringde några telefonsamtal och avgränsade problemet. Och tillsammans med Fredrik hittade han efter någon timme orsaken till problemet. Det var en gammal GPS-antenn (som inte används längre) som fått kortslutning och störde autopiloten och övriga navigationsnätverket.
På eftermiddagen kom dessutom Maria tillbaka efter sin stockholmsresa och det kändes bra. Hon har varit efterlängtad och firades med en rejäl skaldjursmiddag på restaurang Crabe Morteau (Krabbhammaren). 
2023-05-23
Bill ska hålla föredrag i England och måste lämna oss. Även Bill kommer att vara saknad.
Nu är det bara vi, Fredrik och Maria kvar ombord. Vi kastar loss och seglar norrut. Vi hade tänkt oss att segla till Saint Malo, men det sätter vädret stopp för. Det blåser frisk nordostlig vind och när vi exponeras för vågorna i Bretagnebukten blir det stökigt ombord. Vi hittar i stället en liten hamn i närheten och förtöjer tidigt på eftermiddagen i ett litet samhälle som heter L’Aber-Ildut. 
2023-05-24
I morgon kommer det att blåsa hård vind och då vill vi ligga stilla. Därför tar vi en lite tidigare morgon och kastar loss redan klockan åtta trots att vi vet att vi kommer att få motström på nära två knop under de första timmarna.
Vädret är soligt, vinden är emot men lagom stark och vi njuter av en härlig dags segling. Till kvällen förtöjer vi i marinan i Roscoff. Här tänker vi vänta ut den hårda nordostliga vinden som utlovats de kommande dagarna.
Tidvattnet här är drygt åtta meter
2023-05 25 – 06-02
Vi är inblåsta!
Vi var inställda på två, kanske tre blåsiga dagar, men inte på tio. Det ligger ett högtryck parkerat över Skottland och det skickar ner hårda nordostliga vindar mot Engelska kanalen. Varje ny väderleksprognos har avtagande vindar en vecka bort men varje dag så åker de fina seglingsvindarna lite längre bort. Vad gör vi under tiden? Dagarna flyter ihop men bland annat så pysslar vi om båten, vi tvättar kläder, vi lagar mat för kommande seglingar och vi promenerar in till byn Roscoff, som är trevlig med många fina hus att titta på. Och så tittar vi naturligtvis på väderleksutsikterna flera gånger om dagen.
En dag hyrde vi cyklar och gjorde en cykelutflykt i landskapet. Trevligt, men det var inte så roligt att cykla hem när det var hård motvind.
Bra cyklar och fint landskap
En dag gör vi ett besök i den närliggande tropiska trädgården, Jardin Exotique & Botanique de Roscoff, en väldigt fint arrangerad exklusiv trädgård som gör att vi börjar fundera på om vi efter snart ett år till sjöss har något som kan kallas trädgård kvar hemma.
En annan dag hyr vi bil och åker till Mont Saint Michel. Mont Saint Michelle är inte precis i grannbyn men eftersom Maria längtat i fyrtio år på att få komma dit så körde vi (Maria) de fyrtio milen fram och tillbaka. Om det var värt besväret? Absolut! Sevärdheten är fint arrangerad för dagens turisttillströmning och ett i grunden fantastiskt bygge på en klippa nästan i havet.
En dag när längtan till havet blir för stor åker vi turbåt över till den närliggande ön Ile Saint de Batz. Ön är väldigt trevlig med fina hus och mysiga små gator men den korta båtturen gav oss en bra påminnelse om varför vi låg kvar i marinan.
Det är till och med mer blåsigt än det ser ut
2023-06-03
Äntligen en dag med medelvindar under 10 m/s. Vi bestämmer oss för att lämna Roscoff trots att vindriktningen är precis från dit vi vill komma. Vi siktar på att komma till Paimpol trots att hamnen endast kan angöras två timmar före högvattnet (HW) till två timmar efter HW.
Men vi gör ett undantag och stöttar vår segling med motorgång. På så sätt kan vi hålla lite bättre fart mot sjön och vi kan gå lite högre mot vinden.  När vi seglat tre fjärdedelar av sträckan så vänder strömmen och vi får medström. Då inser vi att vi kommer att klara ankomst till Paimpol i tid och kan segla sista biten.
In till marinan kommer man genom att passera en sluss. Eftersom vi kommer fram precis när det är högvatten så slipper vi slussa utan marinan öppnar bägge slussportarna samtidigt. Tack för det!
Tyvärr så råkar det vara tivoli på kajen och vi blir närmaste granne med en släng-gunga och en  radiobilsbana. Bägge attraktionerna gillar hög musik. Hade vi legat tio meter längre akterut på kajen så hade släng-gungan krockat med masten. Men kl. 01 på natten så har fransmännen tröttnat på nöjena och då tystnar musiken.
2023-05-21
We are moored in the Marina du Chateau in Brest. It is a long weekend in connection with Ascension Day, so most things are closed. But IKEA is reliable. The marina lend bikes to its customers, so we cycle to IKEA and combine the cycling exercise with a Swedish home-cooked lunch (with wine) and the purchase of a new, cheaper, quieter and somewhat smaller induction hob. Now we can manage the cooking in port without taking of the gas supply, which we hope will last all the way home to Sweden.
A company in Enkhuizen, the Netherlands has responded positively to being able to fix Salsa's AIS, but then it has to be sent there. French DHL believes that all customers should learn French, so electronic shipping forms are only available in French. Well, after about an hour of work and after being thrown out twice when we were almost done, we succeed and Salsa's AIS disappears. The plan is to pick it up at the company when we pass the Netherlands on the way home.
A technician promises to look at the autopilot on Monday, so now the weekend routine begins with city walks and good dinners at French restaurants.
On Saturday evening it is time for Henrik to return home. After Henrik's roughly six weeks on board, it almost feels like he belongs to the inventory, so Henrik is celebrated with a crab dinner, hugged and wished welcome back. 
2023-05-22
What a lovely day! The technician who promised to look at the autopilot came as agreed, looked, thought, made a few phone calls and narrowed down the problem. And together with Fredrik, after an hour or so he found the cause of the problem. It was an old GPS antenna (which is no longer used) that short-circuited and interfered with the autopilot and the rest of the navigation network.
In the afternoon, Maria came back after her trip to Stockholm. She has been long awaited and was welcomed  with a hearty seafood dinner at restaurant Crabe Morteau (The Crab Hammer). 
2023-05-23
Bill is giving a lecture in England and has to leave us. Bill will also be missed.
Now it's just us, Fredrik and Maria left on board. We leave Brest and sail north. We had intended to sail to Saint Malo, but the weather put an end to that. There is a strong north-easterly wind and when we are exposed to the waves in the bay of Brittany it gets messy on board. Instead we find a small harbor nearby and moor in the early afternoon in a small community called L'Aber-Ildut. 
2023-05-24
There will be strong winds tomorrow and then we want to be in a marina. That's why we take a slightly earlier morning and set off already at eight o'clock even though we know that we will have a counter current of close to two knots during the first hours.
The weather is sunny, the wind is against but reasonably strong and we enjoy a lovely day's sailing. In the evening we moor in the marina in Roscoff. We intend to wait out the strong north-easterly wind that has been promised for the coming days. 
2023-05 25 – 06-02
We are stucked in the marina!
We were set for two, maybe three windy days, but not ten. There is a high pressure parked over Scotland and it is sending strong north-easterly winds down towards the English Channel. Every new weather forecast has decreasing winds a week away, but every day the nice sailing winds move a little further away. What do we do in the meantime? The days run into each other but among other things we fix with the boat, we wash clothes, we cook for upcoming sailings and we walk into the village of Roscoff, which is nice with many nice houses to look at. And of course we look at the weather forecast several times a day.
One day we rented bicycles and did a bicycle excursion in the countryside. Nice, but a strong headwind on the way home.
One day we pay a visit to the nearby tropical garden, Jardin Exotique & Botanique de Roscoff, a very nicely arranged exclusive garden that makes us start to think about whether, after almost a year at sea, we have something that can be called a garden left at home.
Another day we rented a car and went to Mont Saint Michel. Mont Saint Michel is not exactly in the neighboring village, but since Maria longed for forty years to get there, we (Maria) drove the four hundred kilometers back and forth. If it was worth the trouble? Absolutely! The attraction is nicely arranged for today's large amount of tourists and a fundamentally fantastic building on a cliff almost in the sea.

2023-06-03
Finally a day with average winds below 10 m/s. We decide to leave Roscoff even though the wind direction is exactly from where we want to go. We aim to get to Paimpol even though the harbor can only be entered two hours before high water (HW) to two hours after HW.
One day when the longing for the sea becomes too great, we take a tour boat over to the nearby island of Ile Saint de Batz. The island is very nice with nice houses and cozy little streets, but the short boat ride gave us a good reminder of why we stayed in the marina.

We make an exception and support our sailing by running the engine. This way we can maintain a little better speed towards the sea and we can go a little higher against the wind. When we have sailed three-quarters of the way, the current turns and we get a co-current. Then we realize that we will make it to Paimpol on time and can sail the last bit.

You access the marina by passing through a lock. Since we arrive just when it is high tide, we don’t need to sluice, the marina opens both lock gates at the same time. Thanks for that!

Unfortunately, there happens to be a funfair on the quay and we become the nearest neighbor with a swing and a radio car track. Both attractions like loud music. If we had been ten meters further aft on the quay, the swing would have collided with the mast. But at 01 in the morning, the French have had enough of the fun and then the music stops.