2023-06-15
Det är soligt och fint, men tyvärr blåser det för dåligt. I väderprognosen ser vi att det ska blåsa nordvästlig vind vid de frisiska öarna i morgon. Men för att hinna fram till den vinden i tid så tvingas vi på nytt använda motorn efter att vi slussat in i Ijselmeer, den andra sötvattensjön norr om Amsterdam.
2023-06-16
Vi hinner fram till Nordsjön vid ön Terschelling i tid och kan sedan segla i svag vind till den tyska ön Helgoland där vi förtöjer strax innan solen sänker sig i havet på kvällen. Salsa har besökt Helgoland många gånger tidigare så vi nöjer oss med en kort kvällspromenad på ön innan vi kryper till kojs.
Helgolands hamn i bakgrunden
Båten som vi förtöjt utanför vill nämligen kasta loss klockan sex påföljande morgon. 
2023-06-17
Helgoland är ett tyskt frihandelsområde som är momsbefriat. Det utnyttjar vi genom att fylla på dieselförrådet och handla lite momsfritt kött och öl innan vi fortsätter mot Cuxhaven. Tyvärr så är det stiltje, men har man fått köpa diesel för 1,20 Euro per liter så känns det nästan lite trevligt att få utnyttja ”klippet”.
Motström i Elbe
I Cuxhavens marina finns en trevlig hamnrestaurang som vi besökt tidigare. Men ikväll är restaurangen fullbokad så vi får nöja oss med att äta laxfilé ombord och längta efter tysk wienersnitzel. 
2023-06-18
Det är stiltje igen. Men det gör inte så mycket för dagen ägnar vi åt att avverka Kielkanalen. Vi har tur vid inslussningen i Brunsbuttel och får köra direkt in i slussen när vi kommer fram. Sedan ägnar vi hela dagen åt att passera genom det lummiga landskapet.
Ibland undrar vi vem som är vejningsskyldig
På skoj tävlar vi om att gissa hur många fiskespön som vi ser mellan Brunsbuttel och Rendsburg. Christer vinner äran och tävlingen genom att gissa 44 stycken och facit blev 42.
Till kvällen ankrar vi i blindtarmen nära kanalens andra ända där vi ankrat så många gånger tidigare. 
2023-06-19
Vi lättar tidigt på morgonen och äter frukost under gång. Vid slussen i Holtenau håller vår tur i sig och vi får slussa ut direkt tillsammans med tre handelsfartyg.
Ibland känns Salsa som ganska liten.
Man känner sig inte särskilt stor när man delar en jättesluss med tre handelsfartyg, men kanalbolaget har bra rutiner. Fritidsbåtarna går in sist i slussen, lägger sig framför handelsfartygen och lämnar slussen först.
Efter utslussning får vi kryssa i ostlig vind. Vi väljer att gå söder om ön Fehmern där det finns en bro med 21 meters segelfri höjd. Eftersom Salsas mast bara är 20 meter hög glider vi elegant under bron och kan med masten i behåll förtöja i Burg.
Till middag avnjuter vi rejält tilltagna portioner av tysk wienersnitzel på hamnrestaurangen ”Det gyllene ankaret”. 
2023-06-20
Eftersom vi glömt att genomföra vissa inköp när vi var på Helgoland tar vi och besöker en billig dryckesbutik och kompletterar ölförrådet inför den stundande högtiden. Inköpet blev så tungt att vi tvingas att åka taxi tillbaka till Salsa i hamnen.
Dagen är stekhet och utan vind så vi lämnar hamnen och lägger oss till ankars utanför inseglingsrännan till Burg. Det är drygt 20 grader i vattnet så vi passar på att bada och ta bort ovälkommet sjögräs från Salsa.
Nödvändigt underhåll klaras av …
Efter middagen kommer det lite ostlig vind och vi påbörjar den sista etappen av vår längesegling. 
2023-06-21
Under natten passerar vi den livligt trafikerade Kadettrännan utan missöden och framåt morgonen passerar vi Gedser, kan sluta kryssa och gå på en kurs mot Skåre. Vinden är svag men vi vill inte förstöra den sista dagen genom att starta motorn.
Men till eftermiddagen kommer vinden. Vi hade hoppats att vi skulle kunna smyga in i Skåre men när vinden passerar tio meter per sekund ändras planen pga att det är för grunt i Skåre hamn, så att vi i stället avslutar seglingen i ordinarie hemmahamn, Falsterbokanalen. 
Vi har nu varit ute och seglat i ett år så när som på tre veckor och avverkat cirka 8000 distansminuter. Vi tycker det är trevligt att ni velat följa vår segling och läsa om våra upplevelser.
Därmed avslutas loggboken för den här seglingen.
2023-06-15
It's sunny and nice, but unfortunately the wind is too weak. The weather forecast, says that there will be a north-westerly wind at the Frisian Islands tomorrow. But in order to reach that wind in time, we are forced to use the engine again after we enter the Ijselmeer, the second freshwater lake north of Amsterdam. 
2023-06-16
We reach the North Sea at the island of Terschelling and sail in light winds to the German island of Helgoland where we moor just before the sunset. Salsa has visited Helgoland many times before. We take a short evening walk on the island before crawling into bed. The boat that we moored outside of wants to leave at six o'clock the following morning.
 
2023-06-17
Helgoland is a German free trade area that is VAT exempt. We take advantage of that by filling up the diesel supply and buying some VAT-free meat and beer before we continue towards Cuxhaven. Unfortunately, it is calm, but if you have been able to buy diesel for 1.20 Euro per liter, it almost feels a little nice to be able to take advantage of that and run the motor.
In Cuxhaven's marina there is a nice harbor restaurant that we have visited before. But tonight the restaurant is fully booked, so we have to make salmon fillet on board and longing for German wienersnitzel. 
2023-06-18
No wind. But it doesn't matter because we spend the day in the Kiel Canal. We are lucky at the lock in Brunsbuttel and get to drive directly into the lock when we arrive. Then we spend the whole day passing through the lush landscape. For fun, we compete to guess how many fishing rods we see between Brunsbuttel and Rendsburg. Christer is the winner with 42!
In the evening we anchor near the other end of the channel where we have anchored so many times before.
 
2023-06-19
We start early in the morning and eat breakfast on the way. At the lock in Holtenau we are lucky and get to exit the lock directly together with three merchant ships. You feel very little when you share a giant lock with three merchant ships, but there are good routines in the lock. The leisure boats enter the lock last, berth in front of the merchant ships and leave the lock first.
After sluicing, we get to cruise in an easterly wind. We choose to go south of the island of Fehmern where there is a bridge with a 21 meter clear height. Since Salsa's mast is only 20 meters high, we elegantly go under the bridge and can moor in Burg with the mast intact.
For dinner, we enjoy generous portions of German wiener schnitzel at the harbor restaurant "The golden anchor". 
2023-06-20
Since we forgot to carry out some purchases when we were on Helgoland, we visit a cheap liquor store and supplement the beer supply before the upcoming holiday. The purchase was so heavy that we are forced to take a taxi back to Salsa in the port.
The day is hot with no wind, so we leave the harbor and anchor outside the entry to Burg. It's about 20 degrees in the water, so we take the opportunity to swim and remove unwelcome seaweed from Salsa.
After dinner there is a slight easterly wind and we will begin the last leg of our long-distance sailing. 
2023-06-21
During the night we pass the busy “Kadettrännan” without mishap and in the morning we pass Gedser, and can go on a course towards Skåre. The wind is weak but we don't want to ruin the last day by starting the engine.
But in the afternoon the wind increases. We had hoped that we would be able to moor in Skåre, but when the wind is above 20 knots, we change the plan because it’s too shallow in Skåre harbour. Instead we end the sailing in our regular home port, the Falsterbokanalen. 
We have now been out sailing for almost a year, and logged approximately 8,000 distance minutes. Thank you for following our sailing and read about our sailing experiences.
This concludes the log book for this sailing.