Blog Image

Loggbok

Fuerteventura

Uncategorised Posted on 19 Mar, 2023 15:01
2023-03-10
Det är fredag. Vi gör lite ärenden på staden. Maria passar på att klippa sig innan vi lämnar storstaden. Frisören pratar ingen engelska men vi kommunicerar med teckenspråk och Maria är mycket nöjd med resultatet. Hon blir glatt överraskad när det är dags att betala, 17 Euro för tvätt, klipp och fön! Till kvällen blir vi överbjudna på en trevlig ”sundowner” till Ann-Christine och Patrick ombord på Greij. Greij träffade vi första gången i Lissabon och vi har hållit kontakten sedan dess. 

Eftersom vi kommit i fredagsstämning struntar vi i att laga middag ombord utan äter fish and chips på svenskarnas afterwork på Sailors Bay. Här är det lite mindre svenskar än tidigare fredagar. Flera besättningar har åkt hem till Sverige för vår- och sommarledighet och andra planerar att resa de närmaste veckorna. Ja, den svenska våren kan vara fantastisk men just nu saknar vi inte Sverige eftersom vi hör rapporter om snö och bistert vinterväder över hela landet.
2023-03-10
Vi förbereder oss för att lämna Gran Canaria och Las Palmas. I morgon ska vinden vara lite mer åt det nordliga hållet vilket passar oss utmärkt då vi tänker segla till Fuerteventura. Tvätten är redan avklarad så vi fyller upp vattentankarna, säger adjö till båtgrannar vi lärt känna och går och handlar mat så att vi klarar oss under minst en vecka. 
2023-03-11
Vi är uppe med tuppen (Ja, tupparna är inte jättetidiga här i Las Palmas) och ligger på plats och väntar på att sjömacken ska öppna för dieselfyllning klockan åtta. Dieseln kostar 1.39 € per liter vilket vi tycker är förhållandevis billigt. Som mest har vi under den här resan betalt 2.05 €/l.
Vindprognosen för dagen visar sig stämma fint, nordlig vind ca 5 m/s, och vi monterar seglet till vindrodret Vera. För att minska slitaget av vindrodrets segel från solens UV-strålar har vi det undanstuvat när det inte ska användas på ett tag.Seglingen till Fuerteventura blir behaglig utom de två sista timmarna då det blir både dimma och vindökning i accelerationszonen. Men så fort vi passerat sydvästspetsen på Fuerteventura klarnar himlen upp och vinden mojnar så innan kvällen ankrar vi utanför Morro Jable på den sydliga delen av ön. 
2023-03-12
Vi ligger kvar till ankars. Vi ligger utanför en badstrand med mycket badgäster. Vi småfixar, badar och njuter av det vackra vädret. När vi ska använda kortvågsradion så måste regulatorn till solcellerna kopplas bort. Annars störs vår sändning och mottagning. När solcellerna, efter att Fredrik pratat med Oceanseglingsklubben i Stockholm, kopplas in vill de inte leverera någon ström. Fredrik felsöker utan framgång solcellerna. Båda solcellerna verkar ha slutat att fungera. Tål de inte att kopplas ur när de är solbelysta? Tråkigt, men ingen katastrof. Vi har en fullt fungerande generator som vi kan ladda batterierna med. 
2023-03-13--14
Det utlovas en frisk nordlig vind under dagen men här ligger vi fint i lä för vinden. Vi ligger kvar till ankars tillsammans med tre andra båtar.
Vi sjösätter jollen och ror in till stranden för att titta på Morro Jable. Stranden är fantastisk med vit fin sand och säkert två kilometer lång. Det är ganska turistigt här med en strandpromenad där barer och restauranger ligger sida vid sida. Vi hittar en ”glasseria” och kan njuta av en glass i skuggan under en markis.
Stranden är fantastisk
2023-03-15
Dags att segla vidare. Vi kryssar i lagom vind upp längs Fuerteventuras ostsida. Vid elvatiden passerar vi ett stort föremål som ligger i havet. Vi vänder, undersöker det, antecknar positionen och rapporterar till Sjöräddningscentralen (MRCC) att vi hittat en halvt sjunken gummibåt med motor. De tackar för informationen och skickar ut en rejäl sjöräddningsbåt. När vi förtöjt i Gran Tarajal kommer räddningsbåten in och lastar av en större gummibåt med en helt ny utombordare på kajen. Det mesta pekar mot att det är migranter från Afrika som varit ombord på båten. Vi kan tyvärr föreställa oss deras tragiska öde.
Tragiskt att se
2023-03-16
Gran Tarajal är en lugn och trevlig stad. Här är inte alls lika mycket turister som i Morro Jable. Vi bestämmer oss för att stanna här några dagar i stället för att segla vidare till öns huvudstad, Puerto del Rosario. Det ska blåsa en frisk nordlig vind som vi helst vill slippa kryssa i.
Vi utforskar staden och imponeras av de många muralmålningarna. Nästan alla har motiv från hav och fiske. Vi passar också på att prova den fina sandstranden som ligger granne med marinan i centrum. 
2023-03-17--18
Vi hyr bil för att bekanta oss med Fuerteventura. Fuerteventura är den plattaste av de kanariska öarna och högsta toppen är bara ca 800 meter. Vägarna är oftast väldigt väl underhållna och raka.
Det blåser friskt även inne på land

Med bilen åker vi bland annat till huvudstaden och är glada att vi valt att stanna i Gran Tarajal. Marinan i Puerto del Rosario ligger inklämd bakom en ful och livlig färjeterminal.
Då är det trevligare i den lilla byn El Cotillo på nordvästkusten, där vi äter lunch. Gator och gränder är slingriga och smala och följer klipporna längs havet. Det verkar som stadsplaneraren har valt att undvika nittiograderskorsningar. Eller så har ingen stadsplanerare varit inblandad. Husen är gamla, vitkalkade och dörrar och fönster är oftast blå med samma nyans som i en grekisk by.

Naturligtvis besöker vi också den tidigare huvudstaden Betancuria som ligger mitt på ön. Husen är fint renoverade men det känns lite för tillrättalagt för att passa oss.
Vi åker i stället till en gigantiskt lång sandstrand vid Costa Calma för att ta oss ett dopp. Men här är det inte calma (lugnt). Det blåser friskt, stranden är tom på solbadare men havet är fullt av vindsurfare och kitesurfare.
Kilometervis med sandstrand
Vi besöker också en genuin fyrbyggnad, Faro de La Entallada som ligger högt upp på en klippa. Den imponerande fyrbyggnaden byggdes för att härbärgera all fyrpersonal med familjer, därav storleken. Härifrån är det kortaste avståndet från Kanarieöarna till Afrika. Till Marocko är det bara 53 distansminuter och till Västafrika något längre. Antagligen är det inte en tillfällighet att det var här i närheten vi hittade den trasiga gummibåten.
En imponerande fyr som idag inrymmer ett museum
2023-03-10
It is Friday. We run a few errands in the city. Before we leave the big city, Maria takes the opportunity to get a haircut. The hairdresser doesn't speak English but we communicate with signs and Maria is very satisfied with the result. She is pleasantly surprised when it's time to pay, 17 Euros for wash, cut and drying! We are invited to a nice "sundowner" to Ann-Christine and Patrick on board Greij in the evening. We first met Greij in Lisbon and we have kept in touch ever since.
Since we are in “Friday mood”, we eat fish and chips at the “afterwork” at Sailors Bay. There are slightly fewer Swedes present than on previous Fridays. Several crews have gone home to Sweden for spring and summer vacation and others plan to travel in the next few weeks. The Swedish spring can be amazing but right now we are not missing Sweden as we are hearing reports of snow and grim winter weather across the country. 
2023-03-10
We are preparing to leave Gran Canaria and Las Palmas. The wind should be a little more northerly tomorrow, which suits us perfectly as we intend to sail to Fuerteventura. The laundry is already done so we fill up the water tanks, replenish the food supply so that we can last at least a week, and say goodbye to the boat neighbors. 
2023-03-11
We are up with the rooster (Yes, the roosters are not very early here in Las Palmas) and wait for the marina to open for diesel filling at eight o'clock. Diesel costs €1.39 per liter, which we think is relatively cheap. At most, we have paid 2.05 €/l during this trip.
The wind forecast for the day turns out to be fine, northerly wind about 5 m/s, and we mount the sail to the wind rudder Vera. We put it away when it is not to be used for a while to reduce wear and tear on the wind rudder's sail from the sun's UV rays.
The sailing to Fuerteventura is pleasant except for the last two hours when there are both fog and an increase in wind in the acceleration zone. But as soon as we passed the southwestern tip of Fuerteventura, the sky cleared and the wind decreased, and before the evening we anchored off Morro Jable on the southern part of the island. 
2023-03-12
We remain at anchor. We are anchored outside a beach with many sunbathers. We make small repairs on the boat, swim and enjoy the beautiful weather. When we are going to use the shortwave radio, the regulator for the solar cells must be disconnected. Otherwise, our transmission and reception will be disrupted. When the solar cells, after Fredrik spoke with the Ocean Sailing Club in Stockholm, are connected again, they do not want to supply any power. Fredrik troubleshoots the solar cells without success. Both solar cells seem to have stopped working. Can't they be unplugged when they're exposed to sunlight? This is bad, but not a disaster. We have a fully functional generator that we can charge the batteries with. 
2023-03-13--14
A moderate northerly wind is promised during the day, but we are well sheltered from the wind. We remain at anchor together with three other boats.
We launch the dinghy and row in to the beach to look at Morro Jable. The beach is fantastic with fine white sand and probably two kilometers long. It is quite touristy. Bars and restaurants are located side by side at the beach promenade. We find an "ice cream shop" and enjoy an ice cream in the shade under a parasol. 
2023-03-15
Time to continue. We cruise in nice winds up the east side of Fuerteventura. At eleven o'clock we pass a large object lying in the sea. We turn around, examine it, record the position and report to the Maritime Rescue Center (MRCC) that we have found a half sunken rubber boat with a motor. They thank us for the information and send out a sea rescue boat. Later, when we are moored in Gran Tarajal, the rescue boat comes in and unloads a large inflatable boat with a brand new engine on the dock. Most things point to migrants from Africa being on board the boat. We can unfortunately imagine their tragic fate. 
2023-03-16
Gran Tarajal is a quiet and pleasant town. There are not nearly as many tourists here as in Morro Jable. We decide to stay here for a few days instead of sailing on to the capital of the island, Puerto del Rosario. We prefer not to tack in the forecasted strong northerly wind.
We explore the city and are impressed by the many murals. Almost all have motifs from the sea and fishing. We also take the opportunity to try the fine sandy beach that is next to the marina in the city center. 
2023-03-17--18
To get to know Fuerteventura we rent a car. Fuerteventura is the flattest of the Canary Islands and the highest peak is only about 800 meters. The roads are usually very well maintained and straight. We drive to the capital and are happy that we chosen to stay in Gran Tarajal. The marina in Puerto del Rosario is tucked behind an ugly and busy ferry terminal.
We eat lunch in the small nice village of El Cotillo on the northwest coast. Streets and alleys are winding and narrow and follow the cliffs along the sea. It seems that the city planner has chosen to avoid ninety degree crossings. Or maybe no city planner was involved. The houses are old, whitewashed and doors and windows are usually blue, the same color as in a Greek village.
Of course, we also visit the former capital of Betancuria, which is located in the middle of the island.
We visit the long sandy beach at Costa Calma to take a swim. But it is not calm. The wind is strong, the beach is empty of sunbathers but the sea is full of wind surfers and kite surfers.
We drive to a genuine lighthouse building, Faro de La Entallada, which is located high on a cliff. The impressive lighthouse building was built to house all lighthouse personnel with families, hence the size. From here is the shortest distance from the Canary Islands to Africa. Morocco is only 53 nautical miles away and West Africa slightly longer. It is probably not a coincidence that it was in this area that we found the broken inflatable boat.


Gäster ombord

Uncategorised Posted on 10 Mar, 2023 13:51
2023-02-19--22
Spansk hamnrutin. Vi gör små utflykter och promenerar i staden. På tisdagen är allt i staden stängt eftersom måndagen var den sista dagen på Las Palmas karneval. Jo, kanarierna vet hur man roar sig till sent på natten….det hörde vi.

På onsdagskvällen besöker vi Texas bar tillsammans med en båtgranne. Texas bar sköts av en herre som är en bit över 80 och bara tar emot kontanter. Stället är lite speciellt, inte minst för den höga medelåldern. Vi är de yngsta gästerna den kvällen, det känns bra.
2023-02-23
Men hur har det gått med offerten för inspektion av livflotten? Jo, idag kom offerten, som Fredrik genast accepterade under förutsättning att inspektionen var avklarad senast den första mars.
Medan livflotten servas passar vi på att flyga hem till Sverige och Stockholm. Vi har blivit inbjudna till Fredriks bonusson Johan och Innas bröllop på Grand hotell Saltsjöbaden. Under vår vistelse i Stockholm hinner vi såklart också med att träffa släkt och vänner, samt hämta upp några reservprylar till Salsa och Salsas besättning. Naturligtvis fyllde vi även på godisförrådet rejält inför kommande nattseglingar.
2023-02-28
Vi landar i Las Palmas efter vår stockholmsresa och tycker det är väldigt skönt när vi kan byta om till shorts och t-shirt. Dessutom är livflotten servad och kan monteras tillbaka på Salsa. Skönt att ha det avklarat.
Glada att vara tillbaka
2023-03-01
Ojdå, idag är det redan mars månad. Snart är det dags att börja planera för hemsegling. Men inte riktigt än. Idag får vi gäster ombord. Elisabeth och Virgil kommer flygande från Malaga för att segla och umgås med oss en vecka. Elisabeth är van seglare och seglade med Fredrik och Salsa från Antigua i Karibien till Brest 2018.
Elisabeth och Virgil har bott i södra Spanien i drygt fem år men lovar på hedersord att dagens middag är den bästa Paella de någonsin ätit. Maria har fått fin snits på tillagningen av Spaniens nationalrätt. 
2023-03-02
Efter sedvanlig säkerhetsgenomgång blir det losskastning. Väldigt skönt att få komma till sjöss igen tycker både vi och Salsa. Hon har varit förtöjd en hel månad i Las Palmas marina.
Vi seglar söderut i en alldeles lagom nordlig bris. Skönt med en mjukstart tycker besättningen. Till kvällen ankrar vi på en välkänd ankarplats, Anfi del Mar. Det blir bad och därefter middag i sittbrunnen. Kvällen avslutas med ett stilla parti kinaschack. 
2023-03-03
Marin miljö med hög salthalt är svår för material ombord. Sedan två månader tillbaka har luckramen till gästhyttens taklucka börjat dela på sig. På sikt skulle det kunna innebära att luckan läcker och gästhytten blir blöt när sjöarna slår över fördäck. Med fin hjälp från Martin A. på Hallberg Rassy Parts så har Fredrik fått en nödvändig reservdel till Stockholm. Nu ska den bara monteras. Det är lättare sagt än gjort, men efter några timmars slit har Fredrik och Virgil fått dit reservdelen. Men för att kunna klämma ihop ramen och slutföra jobbet krävs en rejält stor skruvtving. Vi går därför till Puerto Mogan och förtöjer i marinan.
Det är Virgils och Elisabeths bröllopsdag och det firas med en trevlig restaurangmiddag. 
2023-03-04
Gott om stora skruvtvingar är det ont om i Puerto Mogan. Sällskapet gör därför en bussutflykt till byn Mogan, men det visar sig att skruvtvingar är bristvara även där. Nåja, det blev i alla fall en trevlig bussutflykt.
Ingen skruvtving fanns det, men gott kaffe
På eftermiddagen kommer vår vän Ralph, som långtidshyrt en lägenhet i Puerto Rico, på besök. Det är väldigt uppskattat med besök av vänner hemifrån och särskilt när de som Ralph råkar ha med sig en välkyld Cava i den gassande eftermiddagssolen. Det finns mycket att prata om när man inte har setts på ett drygt halvår. Pensionärslivets för- och nackdelar diskuterades ingående.
Trevligt att få besök
2023-03-05
Åter till havs. Solen lyser, vinden är svag och vi kryssar runt Gran Canaria mot Las Palmas. Vi når inte fram utan ankrar till kvällen strax söder om en tom industrihamn, Bahia de Formas. Här ligger vi bra, men utsikten är inte mycket att orda om. Vi är ensamma här, vattnet är kristallklart och nästan tjugo grader så det blir bad.
Till middag lagar Virgil en utmärkt indisk gryta med mycket curry och räkor. Kvällen avslutas med kinaschack som värdarna som vanligt vinner. 
2023-03-06
Vi fortsätter kryssa i svag vind och kan framåt eftermiddagen förtöja på vår tidigare plats i Las Palmas marina. De flesta tidigare båtgrannar ligger kvar och hälsar oss välkomna åter. 
2023-03-07
Eftersom våra gäster inte varit i Las Palmas tidigare gör vi en stadsutflykt till gamla stadsdelen där vi bland annat besöker Casa de Colon, Columbusmuséet. Där får vi lära oss att skeppen var förvånansvärt små. Flaggskeppet Santa Marias däckslängd var 24 meter medan Pintas och Ninjas bara var 21 meter.
Fredrik får en rejält stor skruvtving i present och kan framgångsrikt avsluta jobbet med förpiksluckan.
Dagen avslutas med en väldigt trevlig avskedsmiddag på restaurang Barracuda i marinan. 
2023-03-08
Vår besättning mönstrar av. De kommer att bli saknade för vi har haft mycket trevligt tillsammans. Eftersom temperaturen på dagarna nu närmar sig 28 grader blir det en del klädbyten. För Maria och Fredrik blir det därför tvätt och städdag. 
2023-03-09
Vi tycker att vi behöver röra mer på oss. Maria hittar på internet en trevlig vandringsslinga på nästan 7 km alldeles i närheten.Den startade från staden och fortsatte till Mirador de la Cruz där vi fick en fantastisk utsikt. Eftersom slingan förutom strandpromenad och några stadsgator även innefattar en hög kulle med rullgrusstigar blir det en utmaning för utslitna knän och seglarskor. Men allt gick bra.
2023-02-19--22
Marine routines. We walk around the city. On Tuesday, everything in the city is closed because Monday was the last day of the Las Palmas Carnival. The Canaries know how to party late into the night....we could hear it!
On Wednesday evening we visit the Texas bar together with a boating neighbor. The Texas bar is run by a gentleman who is a bit over 80 and only accepts cash. The place is a bit special, not least for the high age of the guests. We are the youngest guests that night, which feels good. 
2023-02-23
What happened with the quote for the inspection of the life raft? Well, today the offer came, which Fredrik immediately accepted on the condition that the inspection was completed by the first of March at the latest.
While the life raft is being serviced, we leave Gran Canarias and fly home to Sweden and Stockholm. We have been invited to a wedding. Fredrik's bonus son Johan and Inna will get married at the Grand hotel Saltsjöbaden. During our stay in Stockholm, we also have time to meet family and friends, as well as pick up some spare stuff for Salsa and Salsa's crew. Of course, we also filled the supply of sweets for the upcoming night sailings.
2023-02-28
When we are back in Las Palmas it's very nice to change into shorts and a t-shirt again. In addition, the life raft is serviced and mounted back on Salsa. Good to have this task completed. 
2023-03-01
Oops, already the month of March! It will be time to start planning for the sailing home soon. But not quite yet. Our new crew will arrive today. Elisabeth and Virgil are flying from Malaga to sail and hang out with us for a week. Elisabeth is an experienced sailor and sailed with Fredrik and Salsa from Antigua in the Caribbean to Brest in 2018.
Although Elisabeth and Virgil have lived in southern Spain for just over five years they promise on their word of honor that today's Paella dinner is the best they have ever eaten. After a lot of practice, Maria has managed to prepare a good version of the Spain's national dish. 
2023-03-02
After the usual safety review with the new crew, we are on our way. It's very nice to get back to sea after being moored for a whole month in Las Palmas marina.
We sail south in a perfect northerly breeze. The crew thinks it’s nice to have a soft start. We anchor at a well-known anchorage, Anfi del Mar, in the evening. We have a swim and then dinner in the cockpit. The evening ends with a game of Chinese chess.
2023-03-03
The marine environment with high salinity is difficult for materials on board. The frame of the hatch for the guest cabin's roof hatch has started to split. In the long run, this could result in that the hatch leaks and the guest cabin gets wet when the sea hit the foredeck. Fredrik has received a necessary spare part, with great help from Martin A at Hallberg Rassy Parts. It just needs to be assembled. It's easier said than done, but after a few hours of hard work, Fredrik and Virgil have got the spare part in place. But to be able to clamp the frame together and complete the job, a really large screw clamp is required. Therefore we go to Puerto Mogan and moor in the marina.
It is Virgil and Elisabeth's wedding day and it is celebrated with a nice restaurant dinner. 
2023-03-04
There is a shortage of large screw clamps in Puerto Mogan, so we make a bus excursion to the village of Mogan, but it turns out that they don’t have any screw clamps this size either. It doesn’t matter, it was a nice bus trip!
In the afternoon, our friend Ralph, who has rented an apartment in Puerto Rico, comes to visit us. Visits from friends from home are much appreciated and especially when they like Ralph happen to bring a well-chilled Cava in the warm afternoon sun. There's a lot to talk about when you haven't seen each other in a little over six months. The pros and cons of the life as retired were discussed in detail.
2023-03-05
Back at sea. The sun is shining, the wind is light and we cruise around Gran Canaria towards Las Palmas. We anchor in the evening just south of an empty industrial port, Bahia de Formas. This is a safe anchorage, but the view is not much to say about. We are alone, the water is crystal clear and almost twenty degrees so we take a swim.
Virgil cooks an excellent Indian stew with lots of curry and prawns for dinner. The evening ends with Chinese chess, which the hosts usually win.
2023-03-06
We continue cruising in light winds and can moor in the afternoon at our previous berth in Las Palmas marina. Most of the former boat neighbors are still here and we say hello again. 
2023-03-07
Our guests have not been to Las Palmas before, so we make a city excursion to the old town where we among other things visit Casa de Colon, the Columbus Museum. We learn that the ships were surprisingly small. The flagship Santa Maria's deck length was 24 meters while the Pintas and Ninjas were only 21 meters.
Fredrik receives a really large vise as a gift and is able to successfully finish the job with the hatch.
The day ends with a very pleasant farewell dinner at the Barracuda restaurant in the marina. 
2023-03-08
Our crew leaves. We had a lot of fun together so they will be missed. The temperature during the day is now approaching 28 degrees. A good day for laundry and cleaning! 
2023-03-09
We think we need to exercise more. Maria finds a nice hiking loop of almost 7 km very close by on the internet. The walk started from the city and continued to Mirador de la Cruz where we got a great view. In addition to the beach promenade and some city streets, the loop also includes a high hill with rolling gravel paths, it was a challenge for worn-out knees and sailing shoes. But everything went well.


Bryggseglare

Uncategorised Posted on 19 Feb, 2023 14:41
2023-02-09
Eftersom vi ska ligga kvar i Las Palmas så undersöker Fredrik om vi kan få Salsas livflotte servad här. Livflotten ska öppnas, inspekteras och täthetskontrolleras vart tredje år. Vid inspektionen ska också nödraketer, batterier och en del andra saker i flotten bytas ut. Båtsportfirman Rolnautic kan förmedla den här tjänsten, hämtar flotten och lämnar den till en firma som är auktoriserade att genomföra servicen. Offert för arbetet utlovas efter helgen. 
2023-02-10
Vi har skaffat oss spanska hamnrutiner. Det innebär att vi försöker nå upp till seglingens målsättning – ingen stress. Vi gör inget särskilt utan tar det lugnt, utforskar staden, handlar, småfixar med båten, tar en siesta och pratar med båtgrannarna.
På kvällen går vi till baren Sailors Bay igen och lär känna nya svenska seglare. När man är ny på ett ställe så är sådana här umgängen värdefulla. Vi får många tips, både på bra affärer och på trevliga utflyktsmål. 
2023-02-11
Vi tar en långpromenad i staden och går bland annat till Las Palmas fina badstrand, Playa de Las Canteras. Den är mer än två kilometer lång och har gyllene sand, inte den svarta vulkansanden som vi blivit vana vid. Här firar många arbetslediga spanjorer lördagen med att solbada, spela beach-tennis eller beach-vollyboll. Nåja, alla är inte lika sportiga. En del gör som vi, de njuter av folklivet på strandpromenaden alltmedan de suger i sig en Sangria på något av strandkaféerna. 
2023-02-12
Vi gör en utflykt med buss till norra delen av ön och efter en timme når vi staden Teror som är en av Gran Canarias finaste små städer. Vi tittar på fina små hus längs gatorna och Pinjemadonnans kyrka, Nuestra Senor del Pino. Las Virgen del Pino, Pinjemadonnan, är öns skyddshelgon.

Varje söndag förmiddag är det lokal marknad på området framför kyrkan där man kan köpa lokala matprodukter och andra marknadsvaror. Vi köper lite kryddor och några spännande Chorizo de Teror, som innehåller bredbar chorizo. Jo, det smakade mycket gott på en skiva bröd.

Till kvällen träffar vi våra vänner från Greij över en ”sundowner” ombord på Salsa. 
2023-02-13
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än. 
2023-02-14
Vi tar en regionbuss till kratern Caldera de Bandama och vandrar drygt tre kilometer runt den. Kratern är några hundra miljoner år gammal, har branta sidor och är ca 250 meter djup. Det finns en stig som går ner till kraterns botten men för att spara utslitna knän bestämmer vi att vi nöjer oss med att ta stigen runt kratern uppe på toppen. Ett klokt beslut visade det sig för det är ganska kuperat. Det är bedövande vackert och vi njuter verkligen av utsikten.
Trots att vi lite trötta kom tillbaka till startpunkten enades vi om att det nog var mer uppförsbacke än nerförsbacke. Men idag hade vi antagligen varit glada om vi haft stegräknarna igång. 
2023-02-15
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än.
Vi konstaterar att vädret här i Las Palmas generellt är lite sämre än längre söderut på Gran Canaria. Det är ofta molnigt, det kommer en och annan regnskur och några grader svalare. Vi har flera kvällar valt att äta middag nere i salongen i stället för i sittbrunnen. 
2023-02-16
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än. 
2023-02-17
Spansk hamnrutin. Fredrik frågar ånyo efter offerten för livflotteservicen, men den har inte kommit än. Fredrik har börjat förstå att det spanska ordet ”manana” på svenska antagligen inte betyder ”i morgon” utan ”inte idag”. 
2023-02-18
Spansk hamnrutin. Idag frågar Fredrik inte efter offerten för livflotteservicen, eftersom den nu har utlovats till efter helgen.
I stället gör vi vår regelbundna kyl- och frys-skåpsrensning. Eftersom både kyl och frys är topp-matade så riskerar man att saker i botten försvinner och blir bortglömda.
Maria fixar kylen

Men bortglömda saker i kylen brukar efter ett tag påminna oss med en inte så trevlig doft.

2023-02-09
Since we will be staying in Las Palmas for a while, Fredrik is investigating whether we can get Salsa's life raft serviced here. The life raft must be opened, inspected and checked for leaks every three years. Emergency rockets, batteries and some other things in the raft must also be replaced. Rolnautic, a retailer of nautical equipment can provide this service, collecting the raft and leaving it to a company authorized to carry out the service. A quote for the work is promised after the weekend. 
2023-02-10
We have adapted to the life in a Spanish marina. We do nothing in particular but take it easy, explore the city, shop, fixing with the boat, take a siesta and talk to the boat neighbors. 
We visit the Sailors Bay bar again in the evening to meet Swedish sailors. Interactions like this are very valuable. We get many tips on good shops and nice excursion destinations. 
2023-02-11
We take a long walk in the city and visit Las Palmas' nice beach, Playa de Las Canteras. The beach is more than two kilometers long and the sand is golden, not the black volcanic sand that we are used to. People are celebrating Saturday by sunbathing, playing beach tennis or beach volleyball. Well, not everyone, some like us, enjoy the busy life on the promenade while sipping Sangria at one of the many beach cafes. 
2023-02-12
Teror is one of Gran Canaria’s nicest little towns. We take the bus to the northern part of the island and after an hour we arrive in Teror. We look at all the nice little houses along the streets and the Church of Our Lady of the Pines, Nuestra Senor del Pino. Las Virgen del Pino, the Pine Madonna, is the island's patron saint. Every Sunday morning there is a local market in the area in front of the church where you can buy local food products and other market goods. We buy some spices and exciting Chorizo de Teror, which is a spreadable chorizo. Well, it tasted very good on a slice of bread. In the evening we meet our friends from Greij over a "sundowner" on board Salsa. 
2023-02-13
Marina routines. Fredrik asks for the quote for the life raft service, but it hasn't arrived yet.
2023-02-14
We take a local bus to the Caldera de Bandama crater and hike the three kilometers around it. The crater is a few hundred million years old, has steep sides and is about 250 meters deep. There is also a trail that goes down to the bottom of the crater but to save worn out knees we decide that the trail around the top is enough. It’s quite steep, so this turned out to be a wise decision. It is stunningly beautiful and we really enjoy the view. Even though we came back to the starting point, we agreed that it was probably more uphill than downhill. Too bad we didn’t have the pedometer on.
2023-02-15
Marina routines. Fredrik asks for the quote for the life raft service, but it hasn't arrived yet.
The weather in Las Palmas is generally a little worse than in southern Gran Canaria. It is often cloudy with occasional rain showers and a few degrees cooler. The last evenings we found it way too chilly and preferred to have the dinner downstairs in the salon instead of in the cockpit. 
2023-02-16
Marina routines. Fredrik asks for the quote for the life raft service, but it hasn't arrived yet. 
2023-02-17
Marina routines. Fredrik asks again for the quote for the life raft service, but it has not arrived yet.Fredrik has begun to understand that the Spanish word "manana" probably means not "tomorrow" but "not today". 
2023-02-18
Marina routines. Fredrik does not ask for the quote for the life raft service today, as it has now been promised until after the weekend.
The regular fridge and freezer cleaning is on the schedule for today. Since both the fridge and freezer are top-loaded, there is a risk that things at the bottom will disappear and be forgotten, but we are usually reminded by a bad odor.


En storstad i Atlanten

Uncategorised Posted on 09 Feb, 2023 19:03
2023-02-02
Vinden är fortfarande frisk NNE och vi får kryssa i grov sjö hela dagen för att komma till Las Palmas. Redan från morgonen får vi sällskap av två tyska segelbåtar. Trots att de ”fuskar” och kör motor när vinden ”brallar i” så blir de till vår oförstörda glädje frånseglade av Salsa. För ni visste väl att det alltid blir lite kappsegling mellan segelbåtar till sjöss. Tänk så lite det behövs för att humöret ska åka i topp.
På Kanarieöarna finns det tre olika typer av fritidsbåtshamnar; dels privata marinor, dels marinor som styrs av de kanariska myndigheterna och slutligen marinor som styrs av spanska staten. I Las Palmas marina, som är en hamn som styrs av spanska staten, kan man inte boka plats i förväg utan man får, precis som i Funchal på Madeira, lägga sig till ankars utanför och vänta på att det blir en ledig plats. När vi kommer fram får vi därför lägga oss till ankars.
2023-02-03
Vi tar jollen iland för att handla lite och passar på att titta in på hamnkontoret för att få en prognos på när vi kan få en kajplats. Och vi har lite tur, eller är det kanske skicklighet? Efter lite bläddrande bland papperna, så meddelar tjänstemannen att det faktiskt finns en plats som vi kan få direkt. Det är som vår vän Göran brukar säga, öppen hand får… stängd hand får inget. Om man tar kontakt, är lagom artig, trevlig och social så öppnas många möjligheter.
Här i Las Palmas ligger det gott om svenska båtar. På fredagskvällarna brukar svenskarna träffas för ”after work” i hamnen på det enkla matstället Sailors Bay för att prata, äta fredagsmiddag eller bara ta ett glas öl eller vin. Vi sällar oss till sällskapet och förstår efter ett tag att det är många båtar som används som flytande sommarstugor, dvs. de ligger här permanent. Inget fel i det, klimatet är behagligt och priserna i marinan humana.
Här pratas det svenska seglardrömmar på fredagarna
2023-02-04
Las Palmas, med sina drygt 400.000 invånare är Spaniens nionde största stad och Kanarieöarnas största. Det betyder att här finns gott om affärer och tillgång till olika reservdelar. Fredrik gör genast upp en lista på saker som bör inhandlas, eller åtgärdas, till Salsa. Några inköp klaras av redan på lördagen.

2023-02-05
Vi tillbringade nästan två veckor här innan vi avseglade till Karibien 2017 så vi känner redan till staden lite grand. Eftersom det mesta är stängt på söndagar tar vi en lokalbuss till gamla stan och promenerar bland de trevliga kvarteren i den historiska stadsdelen Vegueta. Medan Fredrik letar efter ett ställe med gratis wi-fi gör Maria ett besök i katedralen Santa Ana de Canarias, trots att besöket kostar 5 euro. Det kostar att ligga på topp kulturellt. Men att titta på de berömda hundskulpturerna utanför är gratis.
Om hundar kunde tala …
2023-02-06
Ojdå! PROBLEM med strömmen ombord!
Normalt när vi kopplar upp Salsa mot ström från land så fulladdar Salsas batteriladdare batterierna till 14,4 Volt för att därefter övergå till underhållsladdning (ca 13, 3 Volt). Men underhållsladdning har ännu inte inträffat, trots att vi legat i hamn två dygn. Trots att batterierna laddas med en ström på tio Ampère stiger inte spänningen över 14,25 Volt. Något måste vara fel, antagligen är ett batteri dåligt.
Jo, ett av Salsas fem underhållsbatterier är betydligt varmare än de övriga. När Fredrik kopplar bort det varma batteriet så börjar laddningen direkt uppföra sig normalt. Kan det finnas ett sådant batteri på Kanarieöarna? Jo, om man har tur.
Endast friska batterier får vara med på bild
Och vi på Salsa brukar ha tur. Efter några telefonsamtal på engelsk-spanska lovar en batterifirma att de har exakt den rätta sortens batteri. Dessutom säljs batteriet till ett pris som är mer än 1500 kr billigare än i Sverige. Firman är dessutom villig att leverera batteriet till båten inom tre timmar och ta med sig det trasiga. Och så sker också. Leverantören hjälper Fredrik att få ner det nya batteriet på plats i båten (det väger 36 kg). Hurra, strömmen ombord fungerar igen! 
2023-02-07
Egentligen skulle vi lämna Las Palmas idag för att segla till Fuerteventura. Men Maria vill annorlunda. Det blåser friskt idag och Fuerteventura är ett känt blåshål som duktiga vindsurfare brukar resa till. Dessutom tycker Maria att vi under hela seglingen alltid varit på väg någonstans och att vi aldrig riktigt fått ”boa in oss” dvs lära känna staden, människorna omkring oss och gå på den lokala marknaden på söndagarna. Vad gör vi då? Jo, som vanligt så kompromissar vi. Sedan går Fredrik till hamnkontoret och förlänger vår hamnvistelse fram till den 2 mars. Jo, ni läste rätt. Salsa blir kvar i Las Palmas marina till den 2 mars. Men vi själva gör ett kort Sverigebesök i slutet av februari eftersom vi blivit inbjudna på bröllop i Stockholm. 
2023-02-08
Fredrik, som redan känner sig ”inboad”, tar en promenad på kajerna och hittar svenska flottans segelfartyg, HMS Falken förtöjd. Genast väcks minnen från 1970 när Fredrik seglade från Karlskrona, via Plymouth till Teneriffa på systerfartyget HMS Gladan.
HMS Falken
Nu ska Falken ta ut ett gäng gymnasister för segelfartygsträning under några veckors segling runt Kanarieöarna. Eleverna, som går samhällsvetenskaplig linje med uniformsyrkesinriktning, skall förhoppningsvis lockas att söka sig till marinen efter avslutat gymnasium.
2023-02-02
The wind is still strong NNE and we have to tack in rough seas all day to get to Las Palmas. We are joined by two German sailboats already from the morning. Despite the fact that they "cheat" and run the engine when the wind is "howling", to our satisfaction they are passed by Salsa. There is always a bit of racing between sailboats at sea. You don’t need much to get in a good mood!
There are three different types of marinas in the Canary Islands; private marinas, marinas managed by the Canarian authorities and finally marinas managed by the Spanish state. In the marina of Las Palmas, which is a port controlled by the Spanish state, you cannot book a berth in advance. Just like in Funchal on Madeira you have to anchor outside and wait for a berth to become available. We therefore have to anchor the first night when we arrive. 
2023-02-03
We take the dinghy ashore to do some shopping and take the opportunity to visit the harbour office to get a forecast of when we can get a berth. After scrolling through the papers, the harbourmaster says there is a berth available for us right away. As our friend Göran says: an open hand gets... a closed hand gets nothing. If you are social, polite, and nice many opportunities open up.
There are plenty of Swedish boats in Las Palmas. On Friday evenings, the Swedes usually catch up for "after work" at Sailors Bay in the harbour to talk, have Friday dinner or just have a glass of beer or wine. We join the party and understand after a while that there are many boats that are used as floating summer cottages, i.e. they are moored more or less permanently. Nothing wrong with that, the climate is pleasant and the price for a berth in the marina is humane. 
2023-02-04
Las Palmas, with its roughly 400.000 inhabitants, is the largest city in the Canary Islands and Spain's ninth largest. This means that there are plenty of shops and access to various spare parts. Fredrik immediately makes a list of things that should be purchased, or fixed, for Salsa. 
2023-02-05
Before we sailed to the Caribbean in 2017, we spent almost two weeks here, so we already know the city quite a bit. Everything is closed on Sundays, so we take a local bus to the old town and walk among the pleasant neighborhoods of the historic Vegueta district. While Fredrik is looking for a place with free wi-fi, Maria visits the Cathedral of Santa Ana de Canarias, even though the visit costs 5 Euros. It’s expensive to be on top culturally. However, looking at the famous dog sculptures outside is free. 
2023-02-06
Oops! Power PROBLEM on board!
Normally, when we connect Salsa to shore power, Salsa's battery charger charges the batteries fully to 14.4 Volts and then switches to maintenance charging (approx. 13.3 Volts). But the maintenance charging has not yet occurred, even though we have been moored for two days. Although the batteries are charged with a current of ten Ampere, the voltage does not rise above 14.25 Volts. Something must be wrong, probably a bad battery.
One of Salsa's five maintenance batteries is significantly warmer than the others. When Fredrik disconnects the hot battery, the charging immediately begins to behave normally. Can we find such a battery in the Canary Islands? Yes, if you're lucky. And at Salsa we usually are lucky. After a few phone calls in English-Spanish, a battery company promises that they have exactly the right kind of battery. In addition, the battery is sold at a price that is more than SEK 1,500 cheaper than in Sweden. The company is also willing to deliver the battery to the boat within three hours and take the broken one with them. The supplier even helps Fredrik to get the new battery into place in the boat (it weighs 36 kg). The power on board is working again, yippee! 
2023-02-07
The plan was to leave Las Palmas today to sail to Fuerteventura. Fuerteventura is well-known for strong winds indeed a paradise for windsurfers. However, Maria wants to change that plan. During the entire sailing we have constantly been on our way somewhere and never really got to "settle in" i.e. get to know the city, the people around us and visit the local market on Sundays. As usual, we make a compromise. Fredrik goes to the harbor office and extends our stay until March 2. Yes, you read that right. Salsa will remain in Las Palmas marina until March 2. During this time we are making a short visit to Sweden to attend a wedding in Stockholm.
2023-02-08
Fredrik, who already feels "settled in", takes a walk on the piers and finds the Swedish navy's sailing ship, HMS Falken, moored. Memories from 1970 returns when Fredrik sailed from Karlskrona, via Plymouth to Tenerife on the sister ship HMS Gladan.
Falken will sail with a group of high school students during a few weeks around the Canary Islands for training purposes. The students will hopefully be inspired to apply to the navy after finishing high school. 


Brännmanet och andra besök

Uncategorised Posted on 01 Feb, 2023 21:10
2023-01-24
Idag är det dags för motorservice av huvudmotorn, en Volvo Penta på 75 hästkrafter. Volvomekanikern José kommer ombord och byter den korrosionsförhindrande kylvattenvätskan, olja i både motor och backslag, oljefilter, bränslefilter och sjövattenimpeller. Ibland är det skönt när man inte själv behöver krypa in i motorrummet utan kan nöja sig med att titta på och kommentera arbetet. Dessutom saknar vi ombord en pump för att pumpa ut de gamla oljorna. Genom Josés försorg blir både oljorna och glykolkylvattnet förhoppningsvis omhändertagna på ett miljöriktigt vis.
Under tiden har Maria fyndat på El Corte Ingles. En av kokböckerna som vi köpte i Valle Gran Rey i början på november beskriver hur man tillverkar olika kanariska kryddröror, så kallade Mojos. Dessvärre visade det sig att man till alla rörorna behövde en food-processor eller en stavmixer, vilket vi inte haft på båten. Men nu är en stavmixer tillförd Salsas inventarielista och vi kan se fram emot kanariska Mojos i alla färger.
NU ska vi göra Mojos!
2024-01-25
Vinden är fortfarande frisk till hård nordostlig, men vi vill komma runt till västsidan av Teneriffa och lämnar Santa Cruz. Det blåser mer än vindprognosen utlovat men eftersom det är akterlig vind så bekymrar det oss inte så mycket.
Santa Cruz med Auditorium i bakgrunden
Vi sätter en säkringstamp, en så kallad ”preventer”, på storbommen för att förhindra att bommen i händelse av en plötslig vindkantring skulle fara från ena sidan till den andra. På sjömansspråk kallas detta för en ofrivillig gip. Vi revar storseglet. Sedan går det undan, maxfart som loggen visade var 10,8 knop och maxvind 19 m/s.
Men när vi kommer runt till läsidan av Teneriffa så lugnar vinden ner sig och vi kan ankra vid Playa de la Vistas utanför Los Christianos.
2023-01-26--30
Vi ligger till ankars utanför Los Christianos vid Playa de la Vistas. Vi gör små utflykter till land, läser böcker och slöar ombord.
Iland är det full kommers
Som vanligt med andra ord! Måndag hela veckan lång! Men vi försöker hålla på vårt motions-schema. Situps varvas med simrundor runt båten. Maria råkar simma på trådar från någon manet, det svider till rejält och genast blir armen röd och prickig. Men med lite cortison ur skeppsapoteket minskar obehaget betydligt, men prickarna och klådan håller i sig i flera dagar. Tur att det inte var värsta sortens manet, en Portugisisk örlogsman. Eller var det kanske en sådan? Google upplyser att sådana kan förekomma här, särskilt om det är pålandsvind, vilket det var. Nu får vi se när Maria har lust att slänga sig i vågorna nästa gång.
En dag får vi lunchbesök ombord. Det är Marias bror Anders och hans fru Berit som blir hämtade med jollen. De har tillfälligt flytt undan den svenska vintern och bor två veckor på hotell i närheten. Fredrik har inte träffat dem på flera år och vi konstaterar att det är märkligt att man ska behöva segla till Teneriffa för att få återse dem. Maria fixar tapas-lunch och vi har en trevlig eftermiddag ombord.
En annan kväll tar vi jollen iland och äter en god fiskmiddag tillsammans på en restaurang vid stranden. 
2023-01-31
Idag känns det nästan som svensk sommar. Det är näst intill helmulet, omkring 20 grader i luften, 18 i vattnet, det blåser en frisk nordostlig vind och vi fryser. Vi har en plan att i slutet av veckan besöka Gran Canarias huvudstad Las Palmas och seglar idag den första biten. Till eftermiddagen ankrar vi väster om Montagna Roja strax söder om Teneriffas flygplats. Här har vi legat många gånger tidigare, men idag är det ganska folktomt på stränderna.
En fin solnedgång blev det i alla fall
2023-02-01
Det är drygt 50 NM till vår utsedda ankarplats på Gran Canaria, Anfi del Mar. Därför blir det tidig frukost och lättning. Vinden är frisk NNE och vi får en fin halv vind till Gran Canaria.

Efter att vi ankrat tar Maria ett foto av en saltavlagring på däck. Så fort vågor slår över Salsa och solen lyser blir det saltavlagringar. Hade vi bara kunnat lita på att saltet är rent så hade vi aldrig mer behövt köpa salt.
Äkta havssalt på Salsas däck
2023-01-24
It’s time for engine service of the main engine, a 75 horsepower Volvo Penta today. A Volvo mechanic named José comes on board and changes the corrosion-preventing cooling water fluid, the oil in the engine and reverse gear, the oil filter, the fuel filter and the seawater impeller. It's nice sometimes when you don't have to crawl into the engine room yourself, but instead you can watch and commenting on the work. In addition, we lack a pump to pump out the old oils on board. Thanks to José, both the oil and the glycol cooling water were hopefully taken care of in an environmentally correct way.
In the meantime, Maria has found some bargains at El Corte Ingles. One of the cookbooks we bought in Valle Gran Rey in the beginning of November describes how to make various Canarian spicy sauces, known as Mojos. Unfortunately, it turned out that you needed a stand mixer or a food processor to prepare them, which we didn't have on the boat. A stand mixer has been added to Salsa's inventory list now and we can look forward to Canarian Mojos in all different colors.
2024-01-25
The wind is still moderate to strong northeasterly, but we want to get around to the west side of Tenerife and leave Santa Cruz. It's more windy than forecasted, but since it's a stern wind, it doesn't worry us too much. We put a safety line, a so-called "preventer", on the main boom to prevent the boom from going from one side to the other in the event of a sudden wind capsize. This is called an involuntary gip, in sailor's language. We make a reef in the main sail. It goes fast! The log showed a maximum speed of 10.8 knots and the maximum wind was 19 m/s.
But when we come around to the lee side of Tenerife the wind calms down and we can anchor at Playa de la Vistas off Los Christianos. 
2023-01-26--30
We are anchored at Playa de la Vistas. We make small excursions ashore, read books and are lazy. In other words, as usual! Monday all week long! But we try to stick to our exercise schedule. Sit-ups combined with swimming laps around the boat. Unfortunately, Maria swims into the threads from some jellyfish, it stings badly and immediately her arm becomes red and with blisters. But with a some cortisone ointment from the ship's medicine cabinet, the discomfort is significantly reduced, but the dots and itching persist for several days. Luckily it wasn't the worst kind of jellyfish, a Portuguese man of war. Or perhaps it was? Google states that such jellyfishes occasionally can occur at the Canary Islands , especially if there is an onland wind, which it was. Let’s see when Maria feels to take a swim next time.
We get a lunch visitors on board. Fredrik picks up Maria's brother Anders and his wife Berit with the dinghy at the beach. They have temporarily escaped the Swedish winter and are staying for two weeks in a hotel nearby. Fredrik has not met them for several years and we comment that it is strange that you have to sail to Tenerife to see them again. We have a pleasant afternoon on board enjoying a tapas lunch and one evening we try one of the many restaurants by the beach. 
2023-01-31
Today it’s typical Swedish summer weather. It is cloudy, about 20 degrees and 18 in the water and there is a moderate north-easterly wind and we are freezing. We have a plan to visit Las Palmas, the capital of Gran Canaria, at the end of the week and are sailing the first leg today. In the afternoon we anchor west of Montagna Roja just south of Tenerife airport. We have stayed here many times before, but today it is quite empty on the beaches. 
2023-02-01
We leave early in the morning since it’s a bit more than 50 NM to Anfi del Mar on Gran Canaria, where we have decided to anchor for the night. We get moderate North-North-Eastly winds and a nice beam reach to Gran Canaria.
Maria takes a picture of salt deposit on the deck. When the waves hit Salsa and the sun shines that’s what happen. If we could only trust the salt was clean, we would never have to buy salt again!
 


Barnbarn på besök

Uncategorised Posted on 24 Jan, 2023 15:57
2023-01-12
Precis som San Sebastianborna på La Gomera gjorde så håller vi oss ganska stilla dagen efter ”nyårsafton”. Vi promenerar på stan, kompletteringshandlar mat, fyller upp Salsas vattentankar och gör diverse småarbeten på båten. Nu dröjer det ett tag innan vi kommer in i någon marina igen.
2023-01-13
Dags att lämna Puerto Mogan. Men inte för någon längre segling. Det blåser väldigt lite så vi kör för motor till viken utanför Anfi del Mar, som är en populär ankarplats. Att vi uppskattar ankringsplatsen beror på att här är kristallklart vatten och sandbotten så ankaret sitter tryggt fast även om det skulle blåsa upp. Dessutom kan man tryggt lämna jollen vid någon brygga i marinan när man vill göra en tur i land.
2023-01-14
Vi ligger till ankars utanför Anfi del Mar.
Salsa till ankars med andra seglatre utanför Anfi del Mar
2023-01-15--17
Marias dotter Sofia med maken Ulrik och barnen Ella och Olivia har bokat in sig på ett Ving-hotell strax norr om Puerto Rico. Naturligtvis vill Maria ta chansen att umgås med barnbarnen så vi ankrar Salsa i viken utanför Playa del Tauro och använder jollen för transporter till och från beachen.
Det är inte alltid helt enkelt att komma torrskodd i land. Atlantens dyningar är långa och ute till sjöss kan de verka oförargliga. Men när dyningarna når stranden blir det ändring. Det har såväl Maria som övriga passagerare, samt jolle och motor fått känna på. Som tur är så torkar kläderna fort i värmen och telefoner och annat som inte tål vatten har vi alltid i vattentäta små sjösäckar. Tyvärr blir det gärna lite dramatik när vågorna överfaller oss så våra kameror hinner aldrig föreviga de dråpliga situationerna.
2023-01-18
Vi hämtar våra gäster på stranden med jollen och efter torkning äter vi lunch ombord. Efter lunchen kör vi för motor till Anfi del Mar där vi ankrar, som flera gånger tidigare, i viken. Under förflyttningen somnar en kvalificerad majoritet (75%) av gästerna. Sjön suger.
Vi skjutsar in besättningen och gästerna i omgångar med jollen, tar en taxi till utmärkta restaurangen Taste i Arguinaguin och äter en väldigt god och trevlig middag tillsammans.
2023-01-19—20
Vi ligger kvar till ankars. Maria åker buss till och från barnbarnen i ”Vingparadiset”och Fredrik sköter om båten.
Mormor passar barnbarn
2023-01-21
Sofia med familj åker tillbaka till Sverige. Vi tar en promenad till Arguinaguin för att motionera lite, handla lite och äta lunch. Promenaden går lite långsamt för Maria har ännu inte helt fått tillbaka energin efter influensan, och måste vila på vägen. Vi väljer att åka reguljär ”Bottom Glass Ferry” tillbaka till Anfi för att spara på krafterna. Glass Bottom visar sig vara ett oputsat fönster på 0,5 x 1 meter i båtens botten. Tur att vi inte var ute för att titta på vackra fiskar.
2023-01-22
Vi ligger kvar till ankars och tar det lugnt. Men som vi sagt förut så finns det alltid något att göra på en båt. Nu har vi passerat halvtid på vår längesegling och då är det dags att göra lite års-underhåll på Salsa. Ny bottenfärg fick Salsa redan på Pasito Blanco i december men nu måste även motor och generator underhållas. Huvudmotorn ska en firma på Teneriffa få serva i kommande vecka men Fredrik kontrollerar själv ventilspel och byter olja på generatoraggregatet. Generatoraggregatet, av märket Fischer Panda är en liten encylindrig diesel som är kopplad till en 230 Volts generator. Med ström från generatorn laddas Salsas förbrukningsbatterier med hjälp av samma batteriladdare som laddar batterierna när vi har kopplat in oss på ström från land. Generatorn kör vi någon dryg timme vartannat dygn för att kunna hålla igång både frys och kylskåp när vi ligger ankrade.
2023-01-23
Vi kastar loss för att segla till Santa Cruz på Teneriffa. Seglingen börjar med ganska svag vind, eftersom vi på sydvästsidan av ön ligger i lä av Gran Canaria. Men redan efter någon timme är vi ute mellan öarna och fullt exponerade för den nordostliga friska vinden. Med två rev i storen och revad genua gör vi mer än åtta knop. Hade det inte varit för att den grova sjön slår in över sittbrunnen hade det varit riktigt behagligt, enligt Fredrik. Maria däremot njöt inte av överresan, med 14 m/s snett framifrån och 3 meter höga vågor kan det aldrig bli ”behagligt”.
Men redan klockan tre på eftermiddagen är vi framme och förtöjer i marina Santa Cruz. Lite senare skålar vi med en gin och tonic för en ”miraculous survival”.


Influensatider

Uncategorised Posted on 12 Jan, 2023 13:56
2022-12-31
Nyårsafton i San Sebastian på La Gomera. Borde kunna bli festligt värre. Tyvärr har Maria fått influensa, så Fredrik får plocka ut champagneflaskan ur kylen. Vi tänker istället fira ”nyår” när Maria har blivit frisk.
Men vi hinner äta nyårssupé med färska langoustiner, följt av en köttbit med Fredriks favorit Lohmanders bearnaisesås (importerad från Sverige), innan Maria somnar på nytt.
Fredrik kan inte hålla sig utan går upp till torget för att se på hur ett spanskt nyårsfirande går till. Där firas tolvslaget ordentligt med raketer, drycker, musik och dans. 
Tolvslaget närmar sig
Enligt tradition ska man äta 12 vindruvor i takt med att det nya året rings in och skölja ner med cava. Denna sed ska ge lycka med sig under årets kommande tolv månader. Musiken tystnade inte förrän klockan sex på morgonen så det var tur att nyårsdagen inföll på en söndag, då allt i Spanien i alla fall är stängt. 
2023-01-01
San Sebastianborna botar huvudvärken efter nyårsfirandet. De syns i alla fall inte till på stadens gator.
Fredrik promenerar på staden och fotograferar sevärdheter. Huset som Columbus bodde en månad i 1492 ser ganska oansenligt ut. Och kanske var avsikten att det inte skulle dra till sig uppmärksamhet. I staden träffade nämligen Coumbus den vackra änkan Beatriz de Bobadilla. Kanske var det därför som fartygen stannade nästan en månad innan de gav sig av för att hitta sjövägen till Indien. För inte kan det väl ha tagit en månad att ta ombord vatten till tre fartyg. I en park i staden hittar Fredrik också La Gomeras äldsta hus, Torre de la Conde, byggt 1447.
2023-01-02
Vi vinkar farväl till vännerna på Swea och seglar över till Teneriffa. 
Sara tog bilden när vi lämnade San Sebastian
Under seglingen får vi sällskap en stund av våra vänner pilotvalarna. Den här gången har vi inga svårigheter att fotografera dem. De simmar något fortare än Salsa seglar och är bara någon meter sidan om oss. De är också fler än vi sett tidigare, kanske så många som trettio eller fyrtio stycken. Till kvällen ankrar vi nedanför flygplatsen, väst om Montagna Roja.
Riktigt nära kom pilotvalarna
2023-01-04—05
Egentligen skulle vi varit på Gran Canaria och träffat Marias dotter Malin med familj, som semestrar på ön. Men det går ju inte när vi inte är friska. Så därför ligger vi kvar i viken.
2023-01-06
Vi känner för lite luftombyte. Vi seglar till Anfi del Mar på Gran Canaria. Tyvärr har vindinstrumentet på nytt slutat att fungera. Då är det skönt att ha vindrodret Vera ombord. Hon styr helt utan elektroniska instrument, bara man ställer in önskad vinkel mot vinden. 
2023-01-07--08
Till ankars Anfi del Mar. Maria är äntligen på bättringsvägen. Fredrik försöker, utan framgång, få ordning på vindinstrumentet. Troligen är det givaren i masttoppen som slutat fungera. Nya finns att köpa i Las Palmas, men Las Palmas ligger på andra sidan ön.
2023-01-09
Vi går till Puerto Mogan och förtöjer i marinan. Fredrik blir upphissad i masten och plockar ner den gamla vindgivaren. På utsidan ser den helt ok ut men det finns elektronik inuti som antagligen slutat fungera.
Fin utsikt, men inget för höjdrädda
2023-01-10
Vi hyr en liten bil och gör en utflykt till Las Palmas. Tänk vad världen är liten ibland. När vi stiger in i båtsportaffären för att köpa vindgivare möter vi Peter och Jackline, som vi umgicks mycket med under vår segling till och i Karibien 2017-2018. Vad är sannolikheten för ett sådant sammanträffande?

På hemvägen stannar vi och tittar på sanddynerna i Maspalomas. Tyvärr är det mulet och ganska blåsigt så något bad blev det inte.
Mycket sand är det gott om!
2023-01-11
Nya vindgivaren monteras i masttoppen och den verkar fungera även om den ska finjusteras när vi kommer till sjöss.

Eftersom Maria var sjuk på nyårsafton så har vi skjutit upp firandet tills hon mår bättre. Och det gör hon idag. Vi firar nyårsafton med champagne och middag på trevliga ”Casito Mediterraneo” i hamnen.


Styrman Emma

Uncategorised Posted on 31 Dec, 2022 23:16
2022-12-18
Jag (Fredrik) brukar säga ”Har man inte tur med sig ska man inte fara på sjön”. Och oftast har jag tur. Igår när Salsa låg i marina San Miguel kom en ung tyska förbi och ville segla med till Karibien. Det är många unga ”backpackers” som vill till Karibien så den frågan får vi ofta när vi ligger i en marina. Jag svarade som vanligt att Salsa ska stanna på den här sidan av Atlanten den här vintern. Men jag erbjöd henne att hon kunde få hjälpa mig ombord fram till den 28.e december när Maria kommer tillbaka. Visserligen utan lön, men trevligt arbete mot fri mat och fritt husrum i förpiken. 

Idag svarade hon ”Ja tack” till mitt erbjudande. Jag sjösätter jollen, ror in till stranden och hämtar Emma, hennes fiol och hennes jättestora ryggsäck. Det är en del dyningar så helt torra var vi inte när vi kom fram till Salsa. Men fiolen klarade sig torrskodd, och vi torkar snabbt i solen. Väl ombord får jag veta att Emma är vegetarian men äter i alla fall fisk. Jaha, det här kan bli en utmaning.
Laxfile är helt godkänt.
 
2022-12-19
Det blev tidig väckning ombord på Salsa. Kl. 0530 ringer väckarklockorna och kl. 0600 har vi kastat loss. Det är 60 NM till Pasito Blanco på Gran Canaria. Där har jag avtalat om upplyftning och avspolning av Salsa den 20/12. Med fem knop i snitt blir det 12 timmars segling dit.
Vi seglar med fin vind fram till sen eftermiddag. Då dör vinden, vi badar, startar motorn och tuffar den sista biten för motor. Utanför Pasito Blanco går det rejäl dyning, men vi lyckas hitta en lugnare vik alldeles i närheten. Som så ofta får vi njuta av en fin solnedgång, denna gång med en cementfabrik i förgrunden.
Fin sunset även om förgrunden kunde varit mer idyllisk.
 
2022-12-20
Med enbart lite försening får vi komma in till marinan och travel-liften som elegant lyfter upp Salsa på land. Personalen på marinan och varvet pratar utmärkt engelska så ordet "manana" nämns överhuvudtaget inte. Redan efter lunch är Salsa avspolad under vattenlinjen. Innan målning ska hon få torka ordentligt så jag byter gummikuddarna på Gori-propellern och offeranoder på propeller, propelleraxel och bogpropeller. Offeranoderna ska slitas och skyddar propeller och andra delar på båten mot galvanisk korrosion. Skönt att jag hade tagit med mig extra offeranoder, för här fanns inga att köpa. Men bottenfärg finns att köpa, och jag köper en EU-godkänd burk på 5 liter.
Vi får bo ombord på Salsa trots att hon står på land men det är lite jobbigt med disk och toalettbesök som får ske iland. Många turer upp och ner på stegen blir det. Eftersom det är ganska smutsigt på marken måste skorna alltid tas av innan man beträder teakdäcket.
2022-12-21
Stora bottenmålardagen! Styrman Emma tilldelas en stor roller och målar alla stora ytor. Kapten Fredrik målar med pensel och en liten roller närmast vattenlinjen och på de ytor som är svåra att komma åt.

Målandet går som en dans och är färdigt redan efter lunch. Men färgen måste få torka också. Dessutom återstår några fläckar där vaggan har stöttat skrovet.
Dagen avslutas med hamburgermåltid på marinans restaurang. Emma äter vegoburgare och Fredrik, som är hungrig äter restaurangens specialburgare.
2022-12-22
Sjösättningsdag! På min begäran kör de fram travel-liften och låter Salsa hänga i den några timmar medan jag målar det sista och låter färgen torka. Det känns lyxigt att ha gott om tid och verkligen få en heltäckande bottenmålning. På svenska båtklubbar springer man ofta ikapp med kranen med penseln i handen vid sjösättningen och försöker få på lite färg innan båten går i sjön. Nu känns det skönt med det spanska temperamentet. Här brådskas inte, även om någon annan väntar på upplyftning.

Vi vill utnyttja den fina nordostliga vinden och beslutar oss för att segla till Teneriffa trots en sen start. Efter en härlig segling kan vi vid midnatt ankra vid Montagna Roja. Under seglingen grillas Emma i väjningsregler, lanterneföring och diverse annat som en atlantseglare bör ha klart för sig. Emma kan redan mycket och lär sig dessutom snabbt.
2022-12-23
Eftersom Emma har hjälpt mig bestämmer jag att jag ska försöka hjälpa henne. Vi ska segla till olika platser där det finns potentiella karibien-avseglare, till ankars eller förtöjda. Vi siktar först in oss på La Gomeras västsida och Puerto Vueltas för att därefter segla oss österut så att vi kan hämta Maria i San Miguel den 28/12.

Under seglingen till Puerto Vueltas får jag dessvärre ett dödsbud. Min före detta kollega och sedan många år gode vän, mariningenjören Bosse Persson, har ”ankrat för sista gången”. Verkligen trist att höra. Vi har haft mycket roligt ihop. Medan jag sitter och begrundar det här så skriker Emma ”Dolphins”, och ett stim på säkert 15 – 20 delfiner hoppar och leker runt båten. Det är första gången vi ser delfiner sedan vi kom till Kanarieöarna. Dessutom stannar de, för ovanlighetens skull, minst en halvtimme hos oss. Är det en sista hälsning från Bosse P. eller beror det på att styrman Emma sitter i lotusställning och sjunger för dem? Det kan ni fundera på. Jag har min uppfattning klar.
2022-12 24
Äntligen julafton. Emma lånar jollen och ror runt bland båtarna utan att komma tillbaka med en karibien-biljett. Under tiden lagar Fredrik ”Janssons temptation a La Gomera”. La Gomeravarianten har handrensade sardiner i stället för ansjovisfileer. Men konsistensen är den rätta och med en Linie-akvavit till maten så blir skillnaden i smak hårfin.
Maria har trots vårt gemensamma löfte om att bara ge bort välgörenhetgåvor till våra vuxna inte kunnat låta bli att gömma en julklapp till Fredrik. Men den måste först hittas. Efter fem kluriga ledtrådar på rim så får Fredrik stoltsera i ett par nya shorts.

Emma får en Pasito Blanco-keps som påminnelse om målningsäventyret.
Den vegetariska risgrynsgröten intogs som kvällsmat. Uppenbarligen blev gröten en tysk fullträff för besättningen åt upp all de fyra portioner som kapten lagat (kapten tog en). Kvällen avslutas med att vi har trevligt och sjunger julsånger till tonerna från Emmas fiol.

2022-12 25
Juldagen. Nu måste vi sätta lite fart. Efter motionssimning och ett introduktionspass i yoga seglar vi runt ön och förtöjer i marina La Gomera i San Sebastian. Mittemot oss på bryggan ligger Swea från Falsterbokanalen med Sara, Anders och Sofia ombord. Trots att vi har samma hemmahamn och ligger ganska nära varandra har vi tidigare bara bytt några ord på bryggan. Nu får vi tid att fördjupa samtalen. Att Emma är vegetarian är inget problem eftersom alla på Swea också är det. Efter en trevlig kväll ombord på både Salsa och Swea har alla parter bestämt sig. Emma får ett erbjudande att segla med Swea till Karibien och Emma svarar genast ”ja”. En fin win-win-win situation har uppstått. Ja, har man tur så har man!
Swea ligger och väntar på en ny besättningsmedlem.
 
2022-12-26
Mission completed! Men vi har en uppgift kvar. Vi ska hämta Maria i marina San Miguel den 28/12. Tyvärr är väderutsikterna inte de bästa. Och de kommer inte att bli bättre, bara sämre. Det har till och med skrivits om ovädret i svenska tidningar.
Vi kastar loss och kryssar i friska ostliga vindar till Teneriffa. Stundtals blåser det 18 m/s och vi revar så mycket vi kan utan att tappa all fart. Eftersom morgondagens väderprognos lovar ökande vindar frågar vi marina San Miguel om vi kan komma en dag tidigare än bokat och får positivt svar.
Väldigt nöjda förtöjer vi i marinan och bjuder Emmas pojkvän Mario på middag.
2022-12-27
Det blev inte storm idag, men det blåser i alla fall kuling här, 18 m/s. Ombord organiserar vi ”stora båtstädningen”, vilket är välbehövligt efter besöket på Pasito Blanco. Högtryckstvättaren var lite överambitiös och högtrycksspolade till och med avloppet till en av handfaten. Resultatet blev ungefär detsamma som när Fredrik i ungdomsåren, till husmödrarnas förfäran, slängde ner nyårssmällare genom gatans avfallsbrunnar intill hyreshusen. Svarta smutsfläckar både i tak och på väggar. 

Efter middag blir det avslutningsmatch i chinaschack som, till Fredriks besvikelse, slutar oavgjort. 
2022-12-28
I väntans tider. Idag har vi ingen aktivitet planerad. Styrman far iväg på utflykt till grannstaden och kapten pysslar ombord. Det är inte så att Salsa reparerar sig själv och nästan varje dag är det något som går sönder eller i alla fall behöver fixas/justeras. Förseglingstejp på flotten behöver sättas på plats, några gångjärn behöver smörjas, en tätningslist i förliga duschen har lossnat, duschhandtaget på akterdäck läcker och vindinstrumenten har slutat fungera. Men framåt eftermiddagen fungerar allt till belåtenhet och Marias ankomst inväntas.
2022-12-29
Vinden har avtagit lite och vi måste hitta något trevligt ställe att fira nyår på. Vi seglar till San Sebastian på La Gomera, mest för att Emma smidigt ska kunna byta båt till Swea. Men också för att vi gillar San Sebastian. Seglingen går kvickt och lätt. 
2022-12-30
Vi ligger stadigt förtöjda i marina La Gomera i San Sebastian. Emma säger adjö, får en kram och bär över sin jätteryggsäck, sin sovsäck och sin violin till Swea. Jag önskar henne allt gott och trygg segling. Maria sover dessvärre bort ytterligare ett dygn. Mönstret känns igen från hennes tidigare stockholmsbesök. Vad är det i stockholmsluften som är så farligt för landsortsbor? Det borde någon kunna skriva en C-uppsats om.


« PreviousNext »